Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Konsultacje ze spółdzielniami Projekt ustawy o spółdzielniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Konsultacje ze spółdzielniami Projekt ustawy o spółdzielniach."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Konsultacje ze spółdzielniami Projekt ustawy o spółdzielniach

2 Prezentowany projekt ustawy o spółdzielniach ma w założeniu zastąpić dwa aktualnie obowiązujące akty prawne, t.j.:  Ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze  Ustawę z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Projekt ustawy o spółdzielniach

3 Tytuł I projektu ustawy zawiera przepisy wspólne dla wszystkich spółdzielni dotyczące: powstawania spółdzielni i jej statutu członkostwa, praw i obowiązków członków postępowania wewnątrzspółdzielczego organów spółdzielni funduszy spółdzielni przekształceń organizacyjnych spółdzielni likwidacji spółdzielni postępowania upadłościowego i naprawczego Zakres regulacji – przepisy wspólne

4 Tytuł II projektu ustawy zawiera przepisy regulujące działanie poszczególnych typów spółdzielni: Rolnicze spółdzielnie produkcyjne Spółdzielnie kółek rolniczych i inne spółdzielnie zajmujące się działalnością rolną Spółdzielnie pracy Spółdzielnie rzemieślnicze Spółdzielnie mieszkaniowe Spółdzielnie uczniowskie Zakres regulacji – przepisy szczególne

5 Kolejne tytuły projektu ustawy regulują: Lustrację (Tytuł III) Działalność związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Tytuł IV) Odpowiedzialność karną członków organów spółdzielni i likwidatora (Tytuł V) Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (Tytuł VI) Zakres regulacji – pozostałe przepisy

6 Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, do którego przynależność jest dobrowolna, a członkostwo dostępne dla wszystkich osób na zasadach określonych w ustawie i statucie. Celem spółdzielni jest dążenie do podniesienia poziomu życia członków i ich rodzin przez prowadzenie działalności gospodarczej przy osobistym lub majątkowym współdziałaniu członków. Działalność gospodarcza spółdzielni może mieć charakter niezarobkowy Nowa definicja spółdzielni – art. 1

7 działalność gospodarcza przy osobistym lub majątkowym współdziałaniu członków; działalność gospodarcza o charakterze niezarobkowym; działalność społeczna, w szczególności kulturalna, oświatowa i dobroczynna. Działalność spółdzielni – art. 1

8 Jeżeli spółdzielnia prowadzi działalność społecznie użyteczną, a jej działalność gospodarcza ma charakter niezarobkowy, spółdzielnia może być organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego. Spółdzielnia jako organizacja pożytku publicznego – art. 1 § 4

9 W projekcie ustawy nie znalazł się zapis aktualnie obowiązującego art. 3 Prawa spółdzielczego mówiący o tym, że majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Brak zapisu art. 3 Prawa spółdzielczego

10 W celu założenia spółdzielni osoby ją zakładające (założyciele) zawierają umowę w sprawie statutu spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów oraz składają deklarację członkowskie zawierające zobowiązanie do wpłacenia wpisowego określonego w statucie oraz liczbę zadeklarowanych udziałów i inne dane wymagane przez statut i dokonują wyboru organów spółdzielni zgodnie ze statutem Założenie spółdzielni – art. 4

11 Spółdzielnia liczy co najmniej 5 członków Spółdzielnie osób prawnych – co najmniej 3 członków Minimum 5 członków – art. 6

12 Członkostwo w spółdzielni powstaje w wyniku umowy zawieranej przez złożenie przez osobę przystępującą do spółdzielni oświadczenia o przystąpieniu i podjęcie przez wskazany w statucie organ spółdzielni uchwały o przyjęciu. Oświadczenie o przystąpieniu do spółdzielni - forma pisemna pod rygorem nieważności. Oświadczenie o przystąpieniu i umowa o członkostwo – art. 8

13 Członek jest obowiązany objąć jeden udział w spółdzielni, chyba że statut przewiduje obowiązek objęcia większej liczby udziałów (udziały obowiązkowe). Jeżeli statut na to zezwala, członek może objąć dalsze udziały (udziały fakultatywne). Objęcie udziału następuje z chwilą dokonania wpłaty na udział. Wpłata na udział jest dokonywana w pieniądzu. Udziały – art. 10

14 Członek uczestniczy w stratach spółdzielni do wysokości objętych udziałów, których wysokość określa statut. Członek nie odpowiada za zobowiązania spółdzielni wobec jej wierzycieli. Były członek uczestniczy w pokrywaniu strat spółdzielni tak, jakby nadal był jej członkiem, jeżeli spółdzielnia przeszła w stan likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęto postępowanie naprawcze albo upadłościowe w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Odpowiedzialność udziałami – co do zasady bez zmian – art. 11

15 Statut może stanowić, że udziały są zbywalne miedzy członkami lub między członkiem a osobą przystępującą do spółdzielni. Zbycie udziału wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zbywanie udziałów – art. 12

16 Członek może w umowie o członkostwo lub w późniejszym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której po jego śmierci przypadną udziały podlegające zwrotowi. Roszczenie takie nie wchodzi w skład spadku. Statut spółdzielni może stanowić, że osobie, która po śmierci członka nabyła udziały, będzie przysługiwać roszczenie o przyjęcie do spółdzielni. W projekcie ustawy brak jest przepisów dotyczących dziedziczenia udziałów. Rozporządzenie udziałami na wypadek śmierci – art. 13

17 Członek może żądać zwrotu udziałów fakultatywnych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym dokonał ich wypowiedzenia, a udziałów obowiązkowych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo, chyba że udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni. Zwrot udziałów - art. 14

18 Statut może przewidywać oprocentowanie udziałów. W takim wypadku statut określa zasady ustalania wysokości oprocentowania. Oprocentowanie udziałów jest dokonywane z nadwyżki bilansowej spółdzielni. Oprocentowanie udziałów – art. 15

19 Wpisowe nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wpisowe – art. 17

20 W spółdzielniach, w których ustawa nie nakłada na członków obowiązku wnoszenia wkładów (czyli np. w spółdzielniach pracy), statut może przewidywać możliwość wnoszenia przez członków wkładów na własność spółdzielni lub do korzystania przez nią. W takim wypadku statut powinien określać zasady wyceny i zwrotu wkładów. Umowa między członkiem i spółdzielnią określa prawo spółdzielni do wkładu. Statut może stanowić, że wkłady pieniężne będą oprocentowane. Umowa o wniesienie wkładu – art. 18

21 Wykluczenie – projekt ustawy nie przewiduje zmian w tym zakresie Wykreślenie - członek trwale niewykonujący praw i obowiązków statutowych może zostać wykreślony ze spółdzielni, jeżeli jego członkostwo stało się bezprzedmiotowe. Aktualnie obowiązujący przepis mówi, że członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków. Wykluczenie i wykreślenie członka – art. 21 i 22

22 Jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczba członków spółdzielni przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala liczbę części walnego zgromadzenia i zasady zaliczenia członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia. Statut może stanowić, że jeżeli liczba członków przekroczy 500, walne zgromadzenie zostanie zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Walne Zgromadzenie – art. 26

23 Członkowie spółdzielni mogą brać udział w walnym zgromadzeniu osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu udzielone przez osobę fizyczną wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokółu walnego zgromadzenia. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka spółdzielni. Projekt nie przewiduje ograniczeń co do osoby pełnomocnika, które zawarte są w przepisach obowiązujących od 1 lipca 2011 r. Pełnomocnik na walnym zgromadzeniu

24 Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające taką uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów, a także wszystkich osób, których praw i obowiązków uchwała dotyczy. W wypadku gdy ważność czynności dokonanej przez spółdzielnię jest zależna od uchwały walnego zgromadzenia, uchylenie takiej uchwały lub ustalenie jej nieważności nie ma skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze. Orzeczenia w sprawie uchwał - art. 36

25 Grupa członkowska składa się z członków spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia. Statut określa zasady podziału członków na grupy członkowskie i zasady ich działania. Uprawnienia zebrań grup członkowskich – bez zmian w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów za wyjątkiem tego, że rozpatrując sprawy mające być przedmiotem zebrania przedstawicieli zebrania grup członkowskich podejmują uchwały, a nie jedynie zgłaszają wnioski. Grupa członkowska – art. 37

26 Rozszerzono regulację dotyczącą zebrań grup członkowskich - art. 37-38. Zebrania grup członkowskich zwołuje się przed każdym zebraniem przedstawicieli, a także w innych wypadkach określonych w ustawie lub w statucie. Zarząd jest obowiązany zwołać zebranie grupy członkowskiej na żądanie rady nadzorczej lub co najmniej 1/5 członków grupy. Zebrania grup członkowskich

27 Projekt ustawy wprowadza następujące nowe kompetencje rad nadzorczych: nadzór nad prawidłowością zwoływania i przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia albo zebrania przedstawicieli i zebrań grup członkowskich; rozpatrywanie wniosków dotyczących działalności spółdzielni; podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia prokury. Rada nadzorcza - nowe kompetencje

28 Następujące kompetencje rad nadzorczych zawarte w przepisach Prawa spółdzielczego nie zostały przeniesione do projektu uchwały: podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich; rozpatrywanie skarg na działalność zarządu. Rada Nadzorcza – skreślone kompetencje

29 W spółdzielni, która zrzesza mniej niż dziesięciu członków, nie wybiera się rady, a jej ustawowe uprawnienia i obowiązki przysługują walnemu zgromadzeniu. W powyższym wypadku każdemu członkowi spółdzielni przysługuje prawo kontroli, które obejmuje uprawnienia do przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów spółdzielni, bezpośredniego sprawdzania stanu majątkowego spółdzielni i żądania wyjaśnień od zarządu. Brak rady nadzorczej w małych spółdzielniach – art. 41

30 Członkowie rady nadzorczej mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu podstaw funkcjonowania gospodarki spółdzielczej. Program szkolenia, w tym jego formę, czas, treść i sposób sprawdzenia efektów kształcenia ustala zarząd związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, a dla spółdzielni niezrzeszonych w takim związku Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej. Członek rady nadzorczej, który nie odbył szkolenia w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru traci mandat. Koszty szkolenia pokrywa spółdzielnia. Obowiązkowe szkolenie dla członków rady nadzorczej – art. 42

31 Członek zarządu spółdzielni nie może przeprowadzać lustracji. Z chwilą rozpoczęcia lustracji ustaje jego członkostwo w zarządzie. Członkiem zarządu albo rady nadzorczej może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Członkiem rady nadzorczej, członkiem zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub przestępstwa skarbowe. Przepis nie dotyczy spółdzielni socjalnych. Ograniczenia dotyczące członków zarządu i rady - art. 44 i art. 47

32 W postanowieniach projektu ustawy o spółdzielniach nie znalazł się postulowany przez spółdzielców zapis mówiący o tym, że organ odwołujący członka zarządu ze stanowiska powinien to odwołanie uzasadnić. Nie przewidziano też trybu odwoławczego od tego typu decyzji dla odwołanego członka zarządu. Brak obowiązku uzasadnienia odwołania członka zarządu

33 Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu, jeden członek zarządu i pełnomocnik lub prokurent albo dwaj pełnomocnicy lub dwaj prokurenci. W spółdzielni o zarządzie jednoosobowym oświadczenia woli składa prezes albo dwaj pełnomocnicy lub dwaj prokurenci. W spółdzielniach, w których ustawa zakazuje powołania zarządu jednoosobowego, ustanowienie prokury jest niedopuszczalne. Prokura ustanowiona przez spółdzielnię jest zawsze prokurą łączną, choćby ustanowiono tylko jednego prokurenta. Prokurent w spółdzielni – art. 46

34 Członek zarządu albo rady odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. Jeżeli spółdzielnia nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy członek może wnieść powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółdzielni. Jeżeli powyższe powództwo okaże się nieuzasadnione, a członek, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, jest obowiązany naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. Odpowiedzialność członków rady i zarządu – art. 50

35 Nadwyżka bilansowa może podlegać podziałowi między członków w szczególności stosownie do: transakcji członka ze spółdzielnią; wkładu pracy członka; liczby udziałów objętych przez członka. Podział nadwyżki bilansowej – art. 53

36 Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu funduszu udziałowego z funduszy rezerwowych spółdzielni. Udziały przypadają członkom proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w dotychczasowym funduszu. Podwyższenie funduszu udziałowego z funduszy rezerwowych - art. 54

37 Łączenie się spółdzielni – projekt przewiduje niewielkie zmiany oraz uszczegółowienie procedury łączenia się spółdzielni, ale główna zasada pozostaje taka sama, t. j.: Spółdzielnia może w każdym czasie połączyć się z inną spółdzielnią albo innymi spółdzielniami na podstawie uchwał walnych zgromadzeń wszystkich łączących się spółdzielni, powziętych większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. Przekształcenia organizacyjne spółdzielni - łączenie

38 Podział spółdzielni – projekt przewiduje zmianę przepisów dotyczących podziału spółdzielni. Zamiast jednej uchwały walnego zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów, jak to jest obecnie, proponuje się dwie uchwały podjęte większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, na dwóch kolejno po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni. Ponadto w wyniku podziału będzie mogło powstać więcej niż 2 spółdzielnie (obecnie z podziału mogą powstać tylko 2 spółdzielnie). Przekształcenia organizacyjne spółdzielni - podział

39 Projekt ustawy nie przewiduje możliwości bezpośredniego przekształcania spółdzielni w spółki prawa handlowego. Przekształcenia spółdzielni w spółki prawa handlowego

40 Związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, nie będzie mógł podjąć uchwały o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji. Będzie mógł natomiast wystąpić do sądu okręgowego o wydanie postanowienia w tej sprawie. Likwidatorem będzie mogła być tylko osoba fizyczna. Likwidacja spółdzielni

41 Jeżeli ani statut, ani uchwała ostatniego walnego zgromadzenia spółdzielni nie stanowi inaczej, pozostały majątek podlega podziałowi pomiędzy tych członków, którzy należeli do spółdzielni do chwili postawienia jej w stan likwidacji oraz tych byłych członków, których członkostwo ustało nie wcześniej niż 3 lata przed dniem postawienia spółdzielni w stan likwidacji i którzy należeli do spółdzielni co najmniej przez 3 lata i nie zostali z niej wykluczeni. W spółdzielniach, które zostały wpisane do rejestru nie wcześniej niż 3 lata przed postawieniem w stan likwidacji, w podziale majątku uwzględnia się wszystkich byłych członków spółdzielni, którzy nie zostali z niej wykluczeni. Podział następuje proporcjonalnie do liczby udziałów w spółdzielni, posiadanych w dniu postawienia spółdzielni w stan likwidacji, a w wypadku byłych członków spółdzielni - w dniu ustania członkostwa, chyba że podział taki byłby nadmiernie utrudniony lub niecelowy. Podział majątku po likwidacji spółdzielni

42 W wypadku gdyby dokonanie podziału majątku między członków i byłych członków było nadmiernie utrudnione lub niecelowe, majątek przeznacza się na cele spółdzielcze lub cele użyteczności publicznej. Dokonanie podziału uważa się za niecelowe w szczególności w wypadku gdy wskutek podziału, po pokryciu jego kosztów, na członka spółdzielni posiadającego w niej jeden udział przypada kwota nie przekraczająca 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli statut lub uchwała ostatniego walnego zgromadzenia spółdzielni nie stanowią inaczej, podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni lub jego przeznaczenia na cele spółdzielcze lub cele użyteczności publicznej, w wypadku wykreślenia spółdzielni z rejestru, dokonuje nieodpłatnie związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. Podział majątku po likwidacji spółdzielni

43 Spółdzielnie pracy inwalidów i niewidomych oraz spółdzielnie pracy rękodzieła ludowego i artystycznego zgodnie z projektem ustawy są organizacjami pożytku publicznego. Spółdzielnie pracy

44 W projekcie brak jest możliwości zatrudniania członków spółdzielni na podstawie „zwykłej” umowy o pracę – na co pozwalają aktualnie obowiązujące przepisy. Natomiast wprowadzony został nowy rodzaj umowy – spółdzielcza umowa o pracę na czas określony: Jeżeli względy gospodarki rynkowej lub sezonowy charakter działalności gospodarczej tego wymagają, spółdzielnia może zawierać z członkami spółdzielcze umowy o prac na czas określony. Wielokrotne zawieranie takiej umowy nie powoduje przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony. Spółdzielcza umowa o pracę

45 Projekt ustawy nie zawiera odpowiednika art. 200 § 5 Prawa spółdzielczego, który mówi o tym, że pracownicy spółdzielni zatrudnieni co najmniej 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ubiegający się o członkostwo w spółdzielni, są zwolnieni od odbycia okresu kandydackiego i spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia takiego pracownika na członka, jeśli spełnia on wymagania statutowe, a spółdzielnia ma możliwość dalszego jego zatrudniania. Brak odpowiednika art. 200 §5 Prawa spółdzielczego

46 Zgodnie z art. 112 projektu ustawy za pracę w spółdzielni pracy członek otrzymuje wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie bieżące i odpowiedni do wkładu pracy udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków, zgodnie z zasadami określonymi w statucie. Podział nadwyżki bilansowej będzie zatem następował w stosunku do wkładu pracy członka, a nie np. w stosunku do wysokości wniesionych przez niego udziałów. Udział w nadwyżce bilansowej odpowiedni do wkładu pracy członka

47 Jeżeli warunki gospodarcze i finansowe spółdzielni na to zezwalają, spółdzielnia powinna zorganizować szkolenie albo udzieli członkowi urlopu bezpłatnego lub częściowych zwolnień od pracy i pomocy finansowej, w celu umożliwienia mu uzyskania nowych kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w spółdzielni na innym stanowisku pracy. Pomoc dla członka, który otrzymał wypowiedzenie zmieniające – art. 113 §3

48 W razie gospodarczej konieczności, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom spółdzielni, rada może swoją uchwałą skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia warunków pracy i płacy, na czas określony w uchwale, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy. Skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wynagrodzenia powinno dotyczy co najmniej jednego działu pracy lub wszystkich członków spółdzielni wykonujących prac tego samego rodzaju. Skrócenie czasu pracy na podstawie uchwały rady – art. 114

49 Spółdzielcza umowa o prac wygasa z ustaniem członkostwa oraz w wypadkach, w których ustawa przewiduje wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa. Jednakże w wypadku wykluczenia lub wykreślenia członka ze spółdzielni, spółdzielcza umowa o pracę wygasa z dniem doręczenia członkowi zawiadomienia z uzasadnieniem o wykluczeniu lub wykreśleniu. Jeżeli jednak wykreślenie nastąpiło z tej przyczyny, że członek utracił w znacznym stopniu lub całkowicie zdolność do pracy, a spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy lub że członek utracił pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a statut nie przewiduje członkostwa osób nie mających takiej zdolności, to spółdzielcza umowa o pracę wygasa z upływem przewidzianego w Kodeksie pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Wygaśnięcie spółdzielczej umowy o pracę

50 Projekt ustawy przewiduje w art. 128, że statut spółdzielni pracy może stanowić, że członkami spółdzielni mogą być także osoby fizyczne, prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą, które pozostają ze spółdzielnią w stałych stosunkach gospodarczych. W takim wypadku statut określa warunki, jakie powinni spełniać ci członkowie oraz ich prawa i obowiązki. Osoby prowadzące działalność gospodarczą członkami spółdzielni pracy

51 Terminy przeprowadzania lustracji pozostają bez zmian. Nowością jest zapis, że jeżeli spółdzielnia nie podda się badaniu lustracyjnemu w odpowiednim terminie, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza przeprowadza z własnej inicjatywy badania lustracyjne działalności na koszt spółdzielni. Lustracja – art. 208

52 Co do zasady cele lustracji pozostają te same – niektóre z nich zostały jedynie trochę inaczej sformułowane: Celem lustracji jest: sprawdzanie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu; badanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków, z uwzględnieniem ich praw i obowiązków kontrola celowości realizacji przez spółdzielnię jej przedsięwzięć gospodarczych i społecznych; wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni; udzielanie pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni. Cele lustracji – art. 208 § 5

53 Lustrację przeprowadza związek rewizyjny w którym spółdzielnia jest zrzeszona. W spółdzielniach niezrzeszonych w związku rewizyjnym lustrację przeprowadza odpłatnie Krajowa Rada Spółdzielcza lub branżowy związek rewizyjny. W przepisach przejściowych brak jest zapisu o tym, że osoby, które nabyły uprawnienia lustracyjne przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują te uprawnienia. Podmioty uprawnione do przeprowadzania lustracji – art. 208 § 6

54 Projekt ustawy o spółdzielniach w art. 212 przewiduje utworzenie nowego organu - Komisji ds. Rewizji Spółdzielczej przy Krajowej Radzie Spółdzielczej. Skład Komisji – 21 członków spoza składu Zgromadzenia Ogólnego. Członkowie Komisji mają być specjalistami z zakresu lustracji reprezentującymi związki rewizyjne, a także specjalistami spoza spółdzielczości, wskazanymi przez Zgromadzenie Ogólne. Komisja ds. Rewizji Spółdzielczej

55 opracowanie zasad przeprowadzania lustracji przez związki i Krajową Radę Spółdzielczą; opracowywanie technik i metod przeprowadzania lustracji; sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad organizacjami uprawnionymi do przeprowadzania lustracji; podejmowanie działań mających na celu wdrożenie w spółdzielczości najnowszych trendów w zakresie kontroli opracowanych przez środowiska naukowe; opracowywanie zasad nadawania i odbierania uprawnień lustracyjnych oraz zasad szkolenia zawodowego lustratorów; podejmowanie decyzji na wniosek rzecznika dyscyplinarnego odnośnie zastosowania kar dyscyplinarnych wobec lustratorów; nadawanie uprawnień lustracyjnych osobie, wobec której postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się wynikiem pozytywnym. Zadania Komisji ds. Rewizji Spółdzielczej

56 Art. 214 projektu ustawy przewiduje powołanie przy Krajowej Radzie Spółdzielczej rzecznika dyscyplinarnego ds. lustratorów. Rzecznika miałoby powoływać i odwoływać Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w drodze decyzji podjętej w formie uchwały po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Rewizji Spółdzielczej. Lustrator podlega odpowiedzialności zawodowej jeżeli jego działalność jest niezgodna z prawem lub jeżeli nie zachowuje on w tajemnicy wiadomości o działalności spółdzielni uzyskanych przy lustracji. Rzecznik dyscyplinarny ds. lustratorów wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek Komisji ds. Rewizji Spółdzielczej, związku rewizyjnego, organów administracji państwowej lub organów samorządowych spółdzielni i jej członków. Rzecznik dyscyplinarny ds. lustratorów

57 Liczba założycieli związku nie może być mniejsza niż 30 (obecnie 10); Zadania związków rewizyjnych pozostają te same; Związek rewizyjny nie prowadzi działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności bezpośrednio związanej z wykonywaniem zadań związku określonych w ustawie, czyli m.in.: przeprowadzania lustracji zrzeszonych spółdzielni, prowadzenia na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności instruktażowej, doradczej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej, itd. Związki rewizyjne

58 Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelną organizacją samorządu spółdzielczego w Rzeczpospolitej Polskiej. Członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej są spółdzielnie i związki spółdzielcze. Zgodnie z projektem ustawy Kongres ma być najwyższym organem Krajowej Rady Spółdzielczej (obecnie jest to najwyższy organ samorządu spółdzielczego). Pozostałe organy Krajowej Rady Spółdzielczej, t.j. Zgromadzenie Ogólne i zarząd, oraz zasady ich funkcjonowania pozostają bez zmian. Krajowy Samorząd Spółdzielczy

59 1. reprezentuje polski ruch spółdzielczy w kraju i za granicą; 2. współdziała z organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących spółdzielczości, w szczególności opiniuje projekty ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw w tym zakresie oraz przedstawia wnioski dotyczące tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi spółdzielczości w Polsce; 3. współpracuje z Międzynarodowymi Związkami Spółdzielczymi i z innymi zagranicznymi organizacjami spółdzielczymi; 4. współpracuje ze związkami spółdzielczymi oraz ogólnokrajowymi organizacjami samorządu gospodarczego i rolniczego w Polsce; 5. promuje i popularyzuje spółdzielczość oraz zapewnia spółdzielniom i związkom spółdzielczym pomoc w ich statutowej działalności; Zadania Krajowej Rady Spółdzielczej

60 6. prowadzi działalność lustracyjną i doradczą na rzecz spółdzielni i związków spółdzielczych w zakresie określonym w ustawie; 7. inicjuje, wspiera i nadzoruje działalność spółdzielni uczniowskich; 8. inicjuje, podejmuje i wspiera działania na rzecz współpracy między spółdzielniami i związkami spółdzielczymi; 9. prowadzi działalność szkoleniową; 10. określa zakres szkolenia dla członków rad i zarządów spółdzielni; 11. wydaje Monitor Spółdzielczy; 12. prowadzi w zakresie problematyki spółdzielczej działalność naukowo- badawczą i wydawniczą; 13. prowadzi mediacje w sporach miedzy spółdzielniami oraz miedzy spółdzielniami a związkami; 14. wykonuje inne zadania, przewidziane w niniejszej ustawie, innych ustawach i w statucie. Zadania Krajowej Rady Spółdzielczej

61 Delegaci na Kongres Spółdzielczości są wybierani przez poszczególne branże spółdzielcze. Udział delegatów poszczególnych branż w ogólnej liczbie delegatów na Kongres Spółdzielczości odpowiada stosunkowi liczby członków spółdzielni należących do poszczególnych branż do ogólnej liczby członków spółdzielni. Delegaci na Kongres

62 dokonywanie analizy stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwalanie kierunków i zasad działania ruchu spółdzielczego; przyjmowanie sprawozdań z działalności Krajowej Rady Spółdzielczej i dokonywanie oceny jej działalności za okres od poprzedniego Kongresu oraz uchwalanie jej zadań na okres do następnego Kongresu; wybieranie w głosowaniu tajnym członków Zgromadzenia Ogólnego; uchwalanie statutu Krajowej Rady Spółdzielczej i jego zmian; podejmowanie uchwał oraz zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących ruchu spółdzielczego do organów administracji państwowej oraz międzynarodowych organizacji spółdzielczych. Kompetencje Kongresu

63 uchwalanie rocznych programów działania Krajowej Rady Spółdzielczej oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem; uchwalanie zasad gospodarki finansowej i rocznych planów finansowych Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Krajowej Rady Spółdzielczej; uchwalanie wysokości składek spółdzielni i związków spółdzielczych na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej; wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym prezesa zarządu i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu; uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Ogólnego i jego komisji oraz zatwierdzanie regulaminu Zarządu; wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie i statucie. Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego

64 W Krajowej Radzie Spółdzielczej wyodrębnia się Fundusz Wspierania Spółdzielczości. Fundusz tworzy się z pozostałego majątku spółdzielni zlikwidowanych spółdzielni, które mimo ich niewypłacalności zostały wykreślone z Rejestru bez przeprowadzenia postępowania upadłościowego oraz z darowizn i innych źródeł określonych w statucie. Środki Funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na propagowanie i promowanie ruchu spółdzielczego oraz na udzielanie pomocy spółdzielniom i związkom, które wskutek zdarzeń od nich niezależnych znalazły się w sytuacji zagrażającej ich dalszej działalności Fundusz Wspierania Spółdzielczości

65 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Konsultacje ze spółdzielniami Projekt ustawy o spółdzielniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google