Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Denis Górski Arkadiusz Zięba. * Film to utwór audiowizualny, dowolnej długości złożony z serii następujących po sobie obrazów wywołujących wrażenie ruchu,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Denis Górski Arkadiusz Zięba. * Film to utwór audiowizualny, dowolnej długości złożony z serii następujących po sobie obrazów wywołujących wrażenie ruchu,"— Zapis prezentacji:

1 Denis Górski Arkadiusz Zięba

2 * Film to utwór audiowizualny, dowolnej długości złożony z serii następujących po sobie obrazów wywołujących wrażenie ruchu, wyrażający określone treści, utrwalony na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, pierwotnie w kinach, współcześnie również w telewizji i za pomocą innych urządzeń takich jak magnetowidy, odtwarzacze DVD i komputery.

3 * Film może być traktowany zarówno jako rodzaj sztuki, jak i jeden z działów przemysłu rozrywkowego, przy czym ścisłe rozgraniczenie filmów na "artystyczne" i "komercyjne" jest często bardzo trudne do przeprowadzenia, gdyż oba te elementy - czysto rozrywkowy i czysto artystyczny - w wielu produkcjach są z sobą przemieszane.

4 Film fabularnyFilm animowanyFilm dokumentalnyFilm oświatowy

5

6 Pojęcie „film kryminalny” jest bardzo pojemne i mieścić może w sobie wiele gatunków i podgatunków. Głównym jego wyróżnikiem powinno być przestępstwo (wszelkiego rodzaju - morderstwo, kradzież, działalność szpiegowska), które domaga się wyjaśnienia. Podział bohaterów przebiega zatem pomiędzy tymi, którzy zbrodni dokonują, i tymi, którzy ją wyjaśniają, ale ich znaczenie - a często sympatia widzów - zależy od przyjętej przez twórców perspektywy (na przykład w kinie gangsterskim bohaterami są przestępcy, w filmie czarnym z reguły detektywi).

7 Cel: Celem filmu kryminalnego jest utrzymywanie widza w napięciu, ciągła akcja budzi zainteresowanie, wciąga. Odmiany gatunkowe filmu kryminalnego: film szpiegowski (gdzie główna intryga ma zwykle polityczny charakter); film policyjny (którego głównymi bohaterami są stróże prawa); film sensacyjny (którego wyznacznikami nie są zwykle pomysły fabularne, ale sposób prowadzenia akcji, bogatej w szybko zmieniające się zdarzenia); thriller i wiele innych.

8 Gatunek filmowy wyrosły z tradycji literatury grozy, nastawiony na wywołanie w widzu uczucia strachu. Cechą horroru, która odróżnia go od innych gatunków, również odwołujących się do przeżycia lęku i niepokoju (jak na przykład thriller), jest wprowadzenie elementów irracjonalnych w rzeczywistość realną. Akceptacja tego, co nadnaturalne, nierzeczywiste, obce, stanowi o istocie jego fabuły oraz estetyki. W świecie kreowanym przez kino grozy istnieć mogą monstra, zjawy, duchy lub (w skrzyżowaniu z filmem science fiction) istoty z obcej planety. Zasadniczą cechą konstrukcji fabularnej tego gatunku jest przywrócenie porządku w rzeczywistości zakłóconej przez pojawienie się sił irracjonalnych, bowiem w najczęstszych przypadkach są one utożsamione ze złem, które należ usunąć, aby przywrócić początkowy stan harmonii.

9 Cel: Gatunek filmowy nastawiony na wywołanie w widzu uczucia strachu. Odmiany gatunkowe horroru: wizja nieopanowanego postępu technicznego, a także podboju kosmosu jako źródła lęku i zagrożenia, zaowocowała filmami grozy powstałymi w wyniku spotkania horroru z gatunkiem filmu science fiction, który okazał się nagle bogatym źródłem inspiracji. W ten sposób powstała odmiana gatunkowa, w której dawne wampiry i wilkołaki zastąpiły komputery i przybysze z obcych planet; punkt ciężkości przesunął się z fantastycznych monstrów, irracjonalnych sił na zło tkwiące w człowieku, bardziej wytłumaczalne, ale równie niezrozumiałe i tajemnicze. Ten rodzaj horroru przekształcił się w thriller.

10 Podstawowym celem komedii filmowej jest wywołanie śmiechu odbiorcy, który rodzi się ze współodczuwania emocji bohatera lub z poczucia wyższości wobec niego. Komedia przedstawia rzeczywistość z pewnego dystansu, żartobliwie pokazując zarówno zdarzenia, jak i postaci, relacje między nimi, stosunki społeczne. Bohaterowie wywodzą się z różnych środowisk, są wśród nich zarówno osoby wysoko urodzone, jak i włóczędzy. Fabułę zawsze wieńczy happy end - następuje on pomimo licznych i niespodziewanych zwrotów akcji i odmian losu, prowadzonych nie zawsze konsekwentnie. (niekonsekwencję jako zasadę fabularną komedii zauważył już Arystoteles). W komedii może ulec zakłóceniu porządek przyczynowo-skutkowy - pojawiają się luźno powiąza ze sobą, niekiedy irracjonalne zdarzenia. Zakończenie jednak nieodmiennie otwiera przed widzem optymistyczną perspektywę i przywraca zakłócony porządek powszechnie akceptowanych wartości. Przedstawiony komedii świat jest więc dość konserwatywny i stanowi odbicie świata wdzów, choć bortrety bohaterów są zazwyczaj uproszczone.

11 Cel: Podstawowym celem komedii filmowej jest wywołanie śmiechu odbiorcy. Odmiany gatunkowe komedii: struktura komediowa przenika do innych konwencji kina gatunków, tworząc odmiany filmowe, wykorzystujące tematykę i sposób ukazywania świata w sposób właściwy np. melodramatowi czy filmowi czarnemu, ale podporządkowane naczelnym zasadom komedii, tzn. żartobliwemu wizerunkowi ludzi i zdarzeń oraz konieczności szczęśliwego zakończenia. Tak wykształciła się np. komedia muzyczna (por. musical) czy czarna komedia, komedia kryminalna, komedia płaszcza i szpady etc.; wszystkie gatunki sięgają niekiedy po elementy komediowe - wizja świata staje się dzięki nim bardziej optymistyczna, a ironia pozwala widzowi na dystans wobec przedstawianych wydarzeń.

12 Melodramat jest opowieścią o miłości, która łączy bohaterów, i o przeszkodach, które stają na jej drodze. Postaci najczęściej ludzie przeciętni, ale posiadający pewną niezwykłą cechę. Miłość, której są wybrańcami, może odmienić życie i ich samych - częstym motywem jest metamorfoza bohatera, zewnętrzna lub wewnętrzna, dzięki niej mogą się stać lepszymi ludźmi (częsty jest też motyw kobiety upadłej, która okazuje się istotą szlachetną, zdolną do poświęcenia - np. „Dama kameliowa” [1936] George´a Cukora). Uczucie zazwyczaj rodzi się podczas przypadkowego spotkania, po którym akcja melodramatu nabiera tempa: losy bohaterów splatają się, ale oni sami muszą pokonać wiele trudności, by móc prowadzić wspólne życie. Zakończenie może być szczęśliwe lub nieszczęśliwe - to ostatnie zazwyczaj ma miejsce, gdy nad szczęściem postaci zaciąży fatum. Może nim być śmierć jednego z kochanków, normy obyczajowe, które należ uszanować, czy tragiczne wydarzenia historyczne.

13 Cel: Dzięki niemu widz obcuje z niezwykłym przeżyciem wielkiej, romantycznej miłości, która przydarza się w świecie piękniejszym niż ten rzeczywisty, pełnym ładu i harmonii, i angażuje bohaterów, do jakich chciałby upodobnić się niemal każdy odbiorca. Odmiany gatunkowe melodramatu: odmianą gatunkową, jaka powstała w wyniku połączenia melodramatu i komedii, jest niezwykle popularna od lat dziewięćdziesiątych komedia romantyczna. Od melodramatu odróżnia tę odmianę gatunkową nie tylko wprowadzenie wątków komediowych właśnie, ale też obecność wyłącznie szczęśliwego zakończenia.

14 Musical jest jednym z gatunków filmu muzycznego. Film muzyczny to utwór, w którym muzyka odgrywa zasadniczą rolę w budowaniu świata przedstawionego. Główne zasady fabularne musicalu: istnieje w nim połączenie numerów tanecznych i wokalnych z rozwojem akcji; występuje para romantycznych bohaterów i wątek miłosny; realizm współbrzmi z rytmicznością opowiadanej historii; muzyka diegetyczna towarzyszy dialogom; dualizm gatunkowy wyraża się tu w opozycji męskie- żeńskie

15 * Cel: * Wzbudzenie estetycznych, muzycznych i artystycznych wrażeń w odbiorcy * Odmiany gatunkowe musicalu: * - komedia muzyczna

16 Science fiction (fantastyka naukowa) to film oparty na fantastycznych wizjach. Ujawnia się w nim zasadnicza różnica w postawie twórcy wobec nieznanych światów i budzi sprzeczne emocje odbiorców: lęk przed nieznanym towarzyszy nadziei na pokonanie obszarów niedostępnych dotąd ludzkiemu poznaniu. Fantastyka naukowa jest gatunkiem niepoddającym się jednoznacznej kodyfikacji. Ukazuje zjawiska nadprzyrodzone, niespotykane - takie, które trudno racjonalnie wytłumaczyć (stąd niekiedy wprowadzenie religijnej czy magicznej perspektywy zdarzeń), podejmuje jednak próbę rozumowego wyjaśnienia tych zjawisk. Przedstawia obszary niedostępne ludzkiemu poznaniu, tym samym określając i konkretyzując lęki człowieka, a jednocześnie formułując jego marzenia o przekraczaniu granic poznania. Jest to możliwe dzięki rozwojowi nauki - to ona decyduje o rozwoju cywilizacji, zło natomiast rodzi się z wypaczenia jej misji, a więc służenia dobru i prawdzie.

17 Cel: Poprzez przedstawianie obszarów niedostępnych ludzkiemu poznaniu film science fiction określa i konkretyzuje lęki człowieka, a jednocześnie formułuje jego marzenia o przekraczaniu granic poznania. Odmiany gatunkowe science fiction: Science fiction nie wykształciło klasycznego modelu fabularnego czy typowych modeli postaci, korzysta więc z innych konwencji gatunkowych - filmu kryminalnego, thrillera czy horroru. Zwłaszcza z tym ostatnim łączy fantastykę naukową wiele podobieństw i często trudno jednoznacznie określić przynależność gatunkową niektórych filmów. W przeciwieństwie do horroru, źródłem lęku nie są żywe istoty, lub irracjonalne siły zagrażające człowiekowi, ale efekty błędnego naukowego rozwoju.

18 Angielski termin „thriller” nie jest nazwą gatunku, ale nadrzędnej kategorii filmów wpisanych w struktury innych gatunków, np. filmu gangsterskiego, kryminalnego, westernu, science fiction etc. W thrillerze, w przeciwieństwie do horroru, przyczyna zagrożenia czy źródło lęku są zazwyczaj racjonalnie określane, muszą poddawać się ludzkim możliwościom percepcji i poznania. Jednym z podstawowych założeń thrillera jest identyfikacja widza z bohaterem. Dlatego też w dreszczowcu występuje model everymana - człowieka, który nie wyróżnia się z tłumu, jest przeciętny i często nieporadny. On właśnie staje w obliczu niebezpieczeństw, musi rozwiązać tajemnicę albo poradzić sobie z sytuacją, która jest dla niego całkowicie zaskakująca. Charakterystyczny dla thrillera jest motyw konfrontacji dwóch skrajnie odmiennych światów. Codzienny, pogodny rytm życia everymana zderzony zostaje z rzeczywistoscią niebezpieczną i mroczną, w której bohater musi walczyć o przetrwanie, ale również zdobywa wiedzę o samym sobie.

19 Cel: Dreszczowiec odkrywa przed widzem inny wymiar codzienności, ujawniając istniejące w niej zło, a tym samym określając lęki i niepokoje odbiorcy. Odmiany gatunkowe thrillera: dreszczowiec wzoruje swoją intrygę fabularną głównie na filmie sensacyjnym czy kryminalnym. Strategia budowania napięcia jest jednak inna: nie konstruuje się jej dzięki spiętrzeniu zdarzeń czy ich dynamice, ale ciągłemu i narastającamu poczuciu niebezpieczeństwa. O ile więc podstawowe założenia narracyjne zapożyczone są z kina sensacyjnego, to chwyty dramaturgiczne przypominają strukturę horroru. samotna walka z niebezpieczeństwem to jeden z naczelnych schematów narracyjnych zaczerpniętych z westernu reżyser często, by osiągnąć efekt zaskoczenia, rozpoczyna opowieść w konwencji właściwej dla innych gatunków filmowych - początek filmu wykorzystuje elementy melodramatyczne czy komediowe

20 Jeden z najstarszych gatunków filmowych, wyrosłych na specyficznie amerykańskim gruncie. Nawiązuje do zmitologizowanej historii podboju Dzikiego Zachodu, osadzony jest w drugiej połowie XIX wieku i operuje bardzo skonwencjonalizowaną ikonografią, do której należą charakterystyczne plenery (góry, prerie, kaniony), powtarzające się miejsca (małe miasteczko, saloon, areszt), rekwizyty (stroje, pistolety), a także dość skonwencjonalizowanymi schematami fabularnymi. Opiera się najczęściej na konflikcie pomiędzy naturą i cywilizacją, prawem i samowolą, jednostką i grupą. Podstawą istnienia westernu stała się postać kowboja, a ich charakterystyczny strój - skórzane ochraniacze na spodnie, chustka zawiązana na szyi, kapelusz z szerokim rondem - stał się jednym z atrybutów filmowego bohatera. W schemacie filmowego westernu postać kowboja zbiegła się z postacią rewolwerowca: samotnego bandyty lub też mściciela i stróża prawa. Pierwsze filmy ustaliły już podstawowe reguły gatunku. Opierały się na postaciach-typach, z bardzo wyrazistym podziałem na dobrych i złych bohaterów, tworzyły charakterystyczną ikonografię, pojawiały się w nich sceny w saloonach i pojedynki rewolwerowców.


Pobierz ppt "Denis Górski Arkadiusz Zięba. * Film to utwór audiowizualny, dowolnej długości złożony z serii następujących po sobie obrazów wywołujących wrażenie ruchu,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google