Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Wniosek o płatność dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Wniosek o płatność dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Wniosek o płatność dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

2 Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Opublikowane 18 września 2015 r. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej określa: Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

3 Jachranka, 2015 Zgodnie z zapisami rozporządzenia:  Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie.  Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent: zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz z warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją; zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych; suma poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Warszawa, 20 listopada 2015 r.

4 Jachranka, 2015 Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:  poniesione: od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r., zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania - w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie, w formie rozliczenia bezgotówkowego;  uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013". Warszawa, 20 listopada 2015 r.

5 Jachranka, 2015 Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji jeżeli zostały:  poniesione: od dnia 1 stycznia 2014 r., zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;  uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust.1lit.c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013. Warszawa, 20 listopada 2015 r.

6 Jachranka, 2015 Umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:  zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013  osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową  niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe, zgodnie z warunkami przyznania pomocy  zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji przekracza 20 000 zł netto Warszawa, 20 listopada 2015 r.

7 Jachranka, 2015  przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty pomocy  warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa  dokonywania zmian w umowie  zapewnienia realizacji inwestycji dotyczących tworzenia pasywnej infrastruktury, o których mowa § 11 ust. 1 pkt 3. Warszawa, 20 listopada 2015 r.

8 Jachranka, 2015 Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce.  Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność  Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność Warszawa, 20 listopada 2015 r.

9 Zgodnie z zapisami projektu umowy:  Wypłata pomocy następuje w przypadku gdy Beneficjent realizuje zobowiązania określone w § 5 umowy, oraz jeżeli Beneficjent:  zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją  zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie  udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych  suma poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote, według średniego kursu walut obcych NBP, obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy; Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

10  W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel i wskaźniki realizacji celu operacji, określone w § 3 zostały osiągnięte do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.  W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 oraz nie zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 2, lub zostały naruszone warunki przyznania pomocy, Samorząd Województwa odmawia wypłaty całości pomocy. Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

11 W przypadku, gdy Beneficjent:  rozpoczął realizację operacji przed dniem zawarcia umowy, z wyłączeniem ponoszenia kosztów ogólnych – korekcie podlega 100% danego kosztu w zakresie w jakim został poniesiony przed dniem zawarcia umowy, bez uszczerbku dla zasady, że operacja nie mogła zostać zrealizowana bez udziału środków publicznych;  zadeklarował we wniosku o przyznanie pomocy, że operacja spełni kryterium, na podstawie którego przyznane zostały punkty i brak jest realizacji w tym zakresie – korekcie podlega 20% kwoty pomocy;  nie uwzględnił w oddzielnym systemie rachunkowości zdarzenia powodującego poniesienie kosztów kwalifikowalnych (transakcji) – koszty te będą podlegać refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%;  sfinansował koszty kwalifikowalne operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe – korekcie podlega 100% danego kosztu Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

12  W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwota pomocy jest wyższa o więcej niż 10% od kwoty obliczonej przez SW na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, kwotę refundacji pomniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną a kwotą obliczoną na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Pomniejszenie nie ma zastosowania, jeżeli Beneficjent udowodni, że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty do kwoty pomocy wnioskowanej we wniosku o płatność.  Kary administracyjne o których mowa w ust. 11 nie stosuje się, jeżeli beneficjent może wykazać, w sposób satysfakcjonujący Samorząd Województwa, że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty lub jeśli właściwy organ z innego powodu jest przekonany o tym, że beneficjent nie ponosi winy. Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

13  W przypadku ustalenia poważnej niezgodności lub przedstawienia fałszywych dowodów w celu otrzymania wsparcia lub jeżeli w wyniku zaniedbania nie zostały dostarczone niezbędne informacje, wsparcia odmawia się lub cofa się je w całości a dodatkowo beneficjenta wyklucza się ze wsparcia  Wykluczenie ze wsparcia, które zostanie zastosowane w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 12, będzie dotyczyć takiego samego środka, tj. działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (dla wszystkich poddziałań i typów operacji) oraz dla operacji typu: budowa lub modernizacja dróg lokalnych, realizowanych w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)  Wykluczenie zostanie zastosowane w roku kalendarzowym, w którym stwierdzona została niezgodność oraz w kolejnym roku kalendarzowym. Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

14  W przypadku, gdy w ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent naruszy przepisy ustawy pzp lub zasady konkurencyjności opisane w załączniku nr 2, w ramach kontroli administracyjnej wniosku o płatność zostanie zastosowana kara administracyjna, stosownie do:  załącznika nr 3 w przypadku naruszenia zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 lub  załącznika nr 4 w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Podział zadań, w celu uniknięcia stosowania zasad konkurencyjności określonych w załączniku nr 2, jest niedozwolony. Koszty powstałe w wyniku niedozwolonego podziału zadań uznane zostaną za niekwalifikowalne. Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

15 Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r. Okoliczności warunkujące zwrot wypłaconej pomocy W przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności następuje zwrot całości lub części wypłaconej kwoty pomocy:  nieosiągnięcie lub niezachowanie celu operacji, o którym mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 – zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy;  niezapewnienie trwałości operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013 do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej – zwrotowi podlega kwota proporcjonalna do okresu, w którym nie został spełniony wymóg w tym zakresie.  nieumożliwienie przeprowadzania kontroli i wizyt związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej – zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy;

16 Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.  nieprzechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej – zwrotowi podlega 3% kwoty pomocy;  nieudostępnienie uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej - zwrotowi podlega 0,5% kwoty pomocy;  niestosowania Księgi Wizualizacji Programu - zwrotowi podlega 1% kwoty pomocy.

17 Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:  nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji lub niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2;  odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji operacji;  nierealizowania zobowiązań umownych;  odmowy wypłaty całości pomocy dla zrealizowanej operacji na podstawie przesłanek określonych w § 8 ust. 3;  stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy lub realizacją operacji, lub niespełnienia warunków określonych w § 5 lub § 8 ust. 1;  wykluczenia Beneficjenta z otrzymywania pomocy, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia 640/2014;  orzeczenia o zakazie dostępu do środków publicznych o których mowa w art. 16 ustawy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu; Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

18 Przygotowując wniosek o płatność należy pamiętać, aby:  dołączać do wniosku wszystkie wymagane załączniki;  wypełniać wniosek starannie i rzetelnie;  wypełniać wszystkie wymagane pola we wniosku;  korzystać z aktualnych formularzy wniosków oraz instrukcji ich wypełniania;  zweryfikować wszystkie dane identyfikacyjne wpisane we wniosku o płatność pod kątem ich zgodności z dokumentami źródłowymi  wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty wypełniać zgodnie z załączonymi do wniosku załącznikami  unikać błędów pisarskich w szczególności przy wpisywaniu wartości liczbowych oraz wnioskowanej kwoty pomocy Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

19  składając wniosek o płatność należy mieć na uwadze czas niezbędny do przygotowania załączników oraz uzyskania niezbędnych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji Jachranka, 2015 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

20  brak dokumentu potwierdzającego numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe lub dokument z nieprawidłowym/niewłaściwym numerem rachunku;  brak decyzji ostatecznej o pozwoleniu na użytkowanie (z klauzulą ostateczności);  niezgodność miejsca realizacji na pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniu z miejscem realizacji operacji określonym w umowie o przyznanie pomocy;  realizacja operacji niezgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy ( roboty zamienne, roboty dodatkowe, roboty zaniechane);  zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rozliczenia ryczałtowego;  stosowanie w praktyce wynagrodzenia mieszanego „kosztorysowo-ryczałtowego”;  dokonywanie zmian na etapie realizacji operacji bez zmiany umowy/aneksu i informowania SW;  niezgodność dokumentów załączonych do wniosku o płatność ze stanem faktycznym zrealizowanej operacji stwierdzonym podczas kontroli/ wizytacji na miejscu; Jachranka, 2015 Najczęściej popełniane błędy związane z realizacją i rozliczaniem projektów w ramach PROW 2007-2013 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

21  nieprawidłowo poprawiane dokumenty księgowe;  brak dowodów zapłaty za poniesienie pełnej kwoty kosztu wskazanego na fakturze/rachunku;  brak dokumentów na podstawie, których możliwa jest weryfikacja zachowania zasady konkurencyjności i zasadności wyboru Wykonawcy;  brak interpretacji indywidualnej wydanej przez Organ upoważniony (dyrektora izby skarbowej);  brak potwierdzenia otwarcia rachunku pożyczki zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;  brak zastosowania systemu wyodrębnionej księgowości dla operacji lub korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją;  brak dokumentów świadczących o wywiązaniu się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW; Jachranka, 2015 Najczęściej popełniane błędy związane z realizacją i rozliczaniem projektów w ramach PROW 2007-2013 Warszawa, 20 listopada 2015 r.

22 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Autoryzacji Płatności Programów Unijnych dla Rolnictwa Warszawa, 20 listopada 2015 r.


Pobierz ppt ""Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Wniosek o płatność dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google