Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadczenia wypadkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadczenia wypadkowe"— Zapis prezentacji:

1 Świadczenia wypadkowe
dr Eliza Mazurczak-Jasińska

2 Świadczenia Z tytułu czasowej niezdolności
Przy ustalaniu prawa do świadczeń tych świadczeń, podstawy wymiaru i ich wysokości, a także przy ich wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej, z uwzględnieniem przepisów ustawy wypadkowej (art. 7 ustawy wypadkowej)

3 Zasiłek chorobowy przysługuje bez potrzeby spełnienia przez ubezpieczonego warunku okresu wyczekiwania, wypłacany jest od pierwszego dnia niezdolności, nie przysługuje jeżeli ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy, przysługuje w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

4 Świadczenie Rehabilitacyjne
przesłanki nabycia tego świadczenia nie są uregulowane szerzej w ustawie wypadkowej i w związku z tym na mocy art. 7 ustawy wypadkowej należy stosować w tym zakresie przepisy ustawy zasiłkowej, nie przysługuje jeżeli ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy, przysługuje w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

5 Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; długotrwały uszczerbek na zdrowiu – takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie (art. 11 ust. 3 ustawy wypadkowej); stały uszczerbek - nierokujące poprawy upośledzenie czynności organizmu (art. 11 ust. 2 ustawy wypadkowej).

6 Renty wypadkowe oraz dodatki do rent wypadkowych
Przy ustalaniu prawa do tych świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów ustawy wypadkowej. (art. 17 ustawy wypadkowej)

7 Renty wypadkowe renty wypadkowe przysługują niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego, renty wypadkowe przysługują bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje się ograniczenia wskaźnika wysokości podstawy, o którym mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (nie może być wyższy niż 250%).

8 Renty wypadkowe Ustawa wypadkowa określa minimalną wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty szkoleniowej, które nie mogą być niższe niż: 80% podstawy jej wymiaru - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy; 60% podstawy jej wymiaru - dla osoby częściowo niezdolnej do pracy; 100% podstawy jej wymiaru - dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej (art. 18 ust.1 ustawy wypadkowej) Mają one jednak zastosowanie tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru nie przekracza 250% przeciętnego wynagrodzenia. (art. 18 ust. 2 ustawy wypadkowej)

9 Renty wypadkowe Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa oraz renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego nie może być niższa niż 120% kwoty najniższej odpowiedniej renty ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS (art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy wypadkowej)

10 Renty wypadkowe oraz dodatki do rent wypadkowych
Renty z ubezpieczenia wypadkowego, dodatek dla sieroty zupełnej oraz dodatek pielęgnacyjny z tego ubezpieczenia podlegają waloryzacji w terminach i na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. (art. 20 ust. 1 ustawy wypadkowej)

11 Renta z tytułu niezdolności do pracy
Przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy wypadkowej)

12 Renta szkoleniowa Przysługuje ubezpieczonemu, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy wypadkowej)

13 Najniższe renty wypadkowe
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa: 1056,54 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową: 810,16 zł

14 Renta Rodzinna Przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo rencisty uprawnionego do renty z ubezpieczenia wypadkowego, przysługuje renta rodzinna z tego ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy wypadkowej)

15 Renta Rodzinna ryzyko utraty żywiciela, po śmierci ubezpieczonego pozostają osoby, które miały prawo do pozostawania na jego utrzymaniu; prawo do wypadkowej renty rodzinnej ma charakter wtórny w stosunku do prawa do emerytury lub renty zmarłego; wtórny charakter oznacza zamianę jednego prawa na drugie, ale nie oznacza, że na uprawnionego członka rodziny przechodzi sam status, jaki miał zmarły; przesłanką konieczną dla przyznania świadczenia jest istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową a śmiercią ubezpieczonego; rodzaj renty (wypadkowa czy z ogólnego stanu zdrowia) nie zależy od rodzaju renty pobieranej przez zmarłego, ale od przyczyny jego śmierci!

16 Dodatki do rent wypadkowych
Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej - świadczenie akcesoryjne, do którego uprawniona jest sierota zupełna pobierająca rentę rodzinną z ubezpieczenia wypadkowego; stan sieroctwa zupełnego oznacza sytuację, w której nie żyją oboje rodzice dziecka albo gdy jedno z nich nie żyje, a drugie nie jest znane (orzecznictwo). (19 ust.1 ustawy wypadkowej)

17 Dodatki do rent wypadkowych
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie pobierającej rentę wypadkową z tytułu niezdolności do pracy lub rentę wypadkową rodzinną, rentę wypadkową w zbiegu z emeryturą FUS lub uposażeniem, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

18 Świadczenia odszkodowawcze jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego
zobowiązany do wypłaty świadczenia wyłącznie ZUS; świadczenie pieniężne zryczałtowane; przesłanki nabycia prawa - doznanie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; pokrywa szkody rzeczywiście doznane, zaszłe w organizmie ubezpieczonego i utrzymujące się nadal po zakończeniu leczenia i rehabilitacji; wystąpienie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu podlega badaniu (lekarz orzecznik lub komisja lekarska).

19 może ulec zwiększeniu;
Świadczenia odszkodowawcze c.d. jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego c.d. wysokość - iloczyn części przeciętnego wynagrodzenia (art. 12 ustawy wypadkowej wskazuje na 20% przeciętnego wynagrodzenia) i procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu); może ulec zwiększeniu; przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania, a także ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS.

20 Świadczenia odszkodowawcze c. d
Świadczenia odszkodowawcze c.d. jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty: przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, a także w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego; ustawa szczegółowo wskazuje uprawnionych do odszkodowania członków rodziny (art. 13 ust.2 ustawy wypadkowej); wysokość jednorazowego uzależniona od tego, kto jest do uprawniony (małżonek lub dziecko czy też inny członek rodziny), a także od liczby osób będących łącznie uprawnionymi do przedmiotowego świadczenia; kwoty odszkodowania należnego uprawnionym członkom rodziny są wyższe dla 1-szej grupy (małżonek i dzieci) niższe dla pozostałych uprawnionych (2-ga grupa) - art. 14 ustawy wypadkowej.

21 Świadczenia zdrowotne

22 Realizacja prawa do świadczeń wypadkowych
Przyznanie lub odmowa przyznania świadczeń rentowych i odszkodowania następuje decyzją ZUS, na wniosek uprawnionego, w trybie określonym przez ustawę o emeryturach i rentach z FUS.

23 Realizacja prawa do świadczeń wypadkowych
Odmowa przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego: nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku; nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy; gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne. (art. 22 ust.1 ustawy wypadkowej )

24 Realizacja prawa do świadczeń wypadkowych
Jeżeli w protokole powypadkowym lub karcie wypadku są braki formalne, ZUS niezwłocznie zwraca protokół lub kartę wypadku w celu ich uzupełnienia (art. 22 ust.3 ustawy wypadkowej)

25 Zbieg prawa do świadczeń wypadkowych z innymi świadczeniami (art
Zbieg prawa do świadczeń wypadkowych z innymi świadczeniami (art ustawy wypadkowej) Sytuacja gdy ubezpieczony jest uprawniony w tym samym czasie do różnych świadczeń z różnych tytułów, ale o tym samym charakterze lub celu.

26 Zbieg prawa do świadczeń wypadkowych z innymi świadczeniami (art
Zbieg prawa do świadczeń wypadkowych z innymi świadczeniami (art ustawy wypadkowej) Zasada pobierania tylko jednego świadczenia Ustawodawca pozwala na wybór świadczenia korzystniejszego lub wskazuje, które ze świadczeń ma pierwszeństwo lub na jakich zasadach można je łączyć. (Rozdział 3 ustawy wypadkowej)

27 Zbieg prawa do świadczeń wypadkowych z innymi świadczeniami (art
Zbieg prawa do świadczeń wypadkowych z innymi świadczeniami (art ustawy wypadkowej) zbieg uprawnień do świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – przysługuje świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego; zbieg u jednej osoby prawa do kilku rent - wypłaca się rentę wyższą lub wybraną; zbieg uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytury - renta powiększona o połowę emerytury albo emerytura powiększoną o połowę renty.

28 Zawieszenie prawa do rent wypadkowych
Odesłanie do ustawy o emeryturach i rentach z FUS w kwestii zasad zawieszania prawa do rent wypadkowych.


Pobierz ppt "Świadczenia wypadkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google