Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pismo Święte Zagadnienia wstępne Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pismo Święte Zagadnienia wstępne Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL."— Zapis prezentacji:

1 Pismo Święte Zagadnienia wstępne Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

2 Pismo Święte Zbiór ksiąg, które chrze­ści­ja­nie uważają za święte, to jest pocho­dzące od Boga oraz kanoniczne, czyli nor­­matywne dla wiary i religijnego życia.

3 Nazwy Biblii Pismo święte (gr. graphe – pismo; hagia – święte; por. 2 Mch 8,23; J 10,35; Rz 1,2; 2 Tm 3,14). Biblia. (gr. biblion– zwój pa­pi­ru­so­wy, księga; biblia (lm.) Stary i Nowy Testament. Testa­ment (łac.: testamentum; hebr. b e rit; gr.: diatheke lub syntheke); ST (2 Kor 3,14; Hbr 8,13); NT (Mt 26,28; Łk 22,20; 2 Kor 3,6; Hbr 8,8-12; Jr 31,31).

4 Języki Biblii Stary Testament Hebrajski – większość ST Aramejski – tylko fra­­g­­menty (Jr 10,11; Dn 2,4b-7,28; Ezd 4,8-6,18; 7,11-26); Grecki – dwie księgi: Mdr, 2 Mch; (zacho­wały się: Ba, 1 Mch; Tb i Jdt). Nowy Testament – spisano w języku greckim z wyjątkiem Mt.

5 Treść Biblii Treścią Biblii jest Boży plan zbawienia człowieka i reali­za­cja tego planu w historii (KDK 41; KO 15).

6 Okresy historii zbawienia 1.Okres pierwszy – od Stworzenia do Abrahama 2. Okres drugi – od Abrahama do Jezusa Chrystusa 3. Okres trzeci – od narodzenia Chrystusa do Paruzji

7 Pierwszy okres historii zbawienia a. Stworzenie (Rdz 1–2) b. Grzech pierwszych ludzi (Rdz 3) c. Epopeja grzechu (Rdz 4–6) d. Potop (Rdz 8–9) e. Genealogia rodzaju ludzkiego (Rdz 10) f. Wieża Babel (Rdz 11)

8 Drugi okres historii zbawienia a. Patriarchowie (Rdz 12–50) b. Mojżesz i Jozue (Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz) c. Sędziowie (Sdz) d. Pierwsi królowie izraelscy: Saul, Dawid, Salomon (1-2 Sm; 1 Krl; 1 Krn; 2 Krn 1–9) e. Podzielone Królestwo (1 Krl 12-22; 2 Krl 1-17; 2 Krn 10–28; Am; Oz; Iz; Mi) f. Restauracja: epoka perska, hellenistyczna, rzymska (Ezd; Ne; Ag; Za; Ml; 1 Mch; 2 Mch; Dn 11)

9 Trzeci okres historii zbawienia a. Wcielenie (Mt 1–2; Łk 1–2) b. Działalność publiczna Jezusa (Mt, Mk, Łk J) c. Wydarzenia Paschalne (Mt, Mk, Łk, J, Dz 1–2) d. Początek czasu Kościoła (Dz)

10 Teandryczna natura Pisma Świętego 1.Aspekt Boski 2.Aspekt ludzki

11 Ludzkie komunikaty w historii 1. Podlegają ludzkiemu kontekstowi 2. Starzeją się (mają swoją historię) 3. Domagają się interpretacji

12 Natchnienie Pisma Świętego Natchnienie biblijne jest bez­­po­średnim, pozytywnym i nadprzyrodzo- nym wpływem samego Boga na u­mysł i wolę piszącego, dzięki czemu powstała pod tym wpływem księ­ga jest dziełem dwóch autorów: autora głównego – Boga i autora podporządkowanego – człowieka.

13 Rodzaje natchnienia A. N ATCHNIENIE DO DZIAŁANIA (Mojżesz, Jozue) B. N ATCHNIENIE DO MÓWIENIA (prorocy) C. N ATCHNIENIE DO PISANIA (2 Tm 3,16)

14 Cechy boskiego autorstwa (skutki natchnienia): 1. Jedność 2. Prawda 3. Świętość

15 Jedność: 1. ST zapowiada NT 2. NT tkwi korzeniami w ST 3. Charakter historiozbawczy

16 Prawda: 1. Autonomia nauk szczegółowych Gatunki literackie 2. Historia w Biblii

17 Świętość: 1. Dynamiczne rozumienie świętości 2. Boża pedagogia w historii 3. Typy oceny moralnej w Biblii

18 Bóg mówi w historii 1. Wielokrotnie 2. Wielorako 3. przez SYNA Hbr 1,1-2

19 A. Chrystus kontynuacją historii zbawienia a. Łączność z historią universum b. kontynuacja historii powszechnej c. kontynuacja ludu Bożego

20 Relacja między ST i NT – kontynuacja – dyskontynuacja – postęp

21 B. Chrystus w centrum historii zbawienia a. Centrum Bożego planu b. Uniwersalizm dzieła Chrystusa c. kontynuacja ludu Bożego

22 Historia kanonu ST a. Pięcioksiąg b. Prorocy c. Pisma

23 Historia kanonu NT a. Ewangelie (+ Dz) b. Listy (dydaktyka) c. Apokalipsa (proroctwa)

24 Proces powstawania Ewangelii 1. Jezus (słowa i czyny) 2. Tradycja apostolska 3. Redakcja Ewangelii

25 Słowo jest żywe 1. Sąd słowa (Hbr 4,12) 2. Pokarm człowieka (Mt 4,4) 3. Trwały drogowskaz (1P 17-25)

26 Słowo Jezusa 1. Słowo mocy (Łk 4,31-37) 2. Słowo sprawcze (Łk 7,1-10) 3. Słowo łaski (Łk 4,22)


Pobierz ppt "Pismo Święte Zagadnienia wstępne Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google