Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Trybunał Praw Człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Trybunał Praw Człowieka
Mgr Przemysław Mazurek

2 Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Konwencji i protokołach dodatkowych do niej;
rozpatruje skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję; Trybunał nie jest jednak organem Rady Europy, w przeciwieństwie do Zgromadzenia Parlamentarnego, Komitetu Ministrów, czy Sekretarza Generalnego; Jest on wyłącznie organem Europejskiej Konwencji praw człowieka został utworzony na mocy tej Konwencji i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania;

3 Forma działania Trybunału
Zgromadzenie Plenarne Trybunału – łącznie wszyscy sędziowie, w tym składzie Trybunał załatwia jedynie sprawy administracyjne (art. 26 EKPC), nie rozpatruje w tym składzie skarg wniesionych do Trybunału; Wielka Izba Trybunału – 17 sędziów, w tym składzie Trybunał rozpatruje skargi przekazane przez izbę Trybunału (na podst. art. 30 EKPC) oraz rozpatruje „odwołania” od orzeczeń Izb (art. 43 EKPC); Panel Wielkiej Izby – 5 sędziów, decyduje czy Wielka Izba Trybunału zajmie się rozpatrzeniem „odwołania” złożonego na podstawie art. 43 EKPC; Izba Trybunału – 7 sędziów (tymczasowo skład może być ograniczony do 5 sędziów), podstawowy skład, w jakim Trybunał merytorycznie rozpatruje skierowane do niego skargi; Komitet Trybunału – 3 sędziów, rozpatruje skargę merytorycznie zamiast Izby, jeśli tkwiące u podstaw sprawy zagadnienie dotyczące wykładni lub stosowania Konwencji lub jej Protokołów jest już przedmiotem ugruntowanego orzecznictwa Trybunału; Sędzia zasiadający jednoosobowo – bada dopuszczalność skargi złożonej do Trybunału; sędzia ten nie może pochodzić z kraju, przeciwko któremu wniesiono skargę

4 Procedura skargi do Trybunału
skargę może wnieść jednostka, grupa jednostek lub organizacja pozarządowa; skarżący powinien być ofiarą naruszenia praw zagwarantowanych w Konwencji lub jej protokołach. Oznacza to, że co do zasady nie może złożyć skargi osoba niebędąca pokrzywdzoną. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której ofiara naruszenia nie ma możliwości złożenia skargi – wtedy wyjątkowo osoba trzecia może złożyć skargę w jej imieniu; skarga może jedynie dotyczyć naruszenia jednego lub więcej praw zagwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka lub któryś z jej protokołów dodatkowych. Konwencja gwarantuje prawa i wolności o charakterze obywatelskim i politycznym. Nie można więc skarżyć się o naruszenie praw, o których konwencja nie wspomina, w szczególności praw socjalnych (np. zbyt niskiej płacy), braku wystarczająco długich wakacji itp.;

5 naruszenia prawa lub praw musiała dokonać władza publiczna państwa-strony lub organ (osoba wykonująca działania zlecone przez państwo); skarga nie przysługuje przeciwko postępowaniu osób prywatnych np. sąsiada, kolegi, sprzedawcy w sklepie itd.; skarga nie może być bezpodstawna. Jeżeli wstępne rozpoznanie sprawy nie wykaże, iż doszło do naruszenia praw konwencyjnych, to Trybunał nie będzie zobowiązany do dalszego zajmowania się nią; przed wniesieniem skargi do Trybunału muszą zostać wyczerpane krajowe środki odwoławcze;

6 skarga musi być wniesiona do Trybunału w terminie 6 miesięcy;
skarga nie może być anonimowa – w formularzu skargi należy określić imię i nazwisko ofiary naruszenia, jej płeć, datę urodzenia, adres i obywatelstwo; skarga nie może być identyczna ze sprawą już rozpoznaną przez Trybunał, przy czym „identyczność sprawy” oznacza, że chodzi o niedopuszczanie skarg w sprawach, w których już wcześniej zapadło orzeczenie Trybunału, a nie takich, w których istnieje jedynie pewne podobieństwo stanu faktycznego;

7 nie można skorzystać ze skargi indywidualnej, jeżeli wcześniej sprawa została poddana innej międzynarodowej procedurze kontrolnej, np. Komitetowi Praw Człowieka ONZ czy Międzynarodowej Organizacji Pracy; prawa do skargi nie można nadużywać; w skardze musi wystąpić element znaczącego uszczerbku – od 1 czerwca 2010 (czyli daty wejścia w życie Protokołu 14) Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną, w której na podstawie analizy stanu faktycznego w sprawie stwierdzi, że skarżący nie doznał znaczącego uszczerbku;

8 Etapy postępowania Skarga indywidualna do ETPCz
Badanie dopuszczalności skargi Decyzja negatywna – skarga odrzucona Decyzja pozytywna – skarga dopuszczona do dalszego postępowania Próba polubownego załatwienia sporu Próba udana – zakończenie postępowania Próba nieudana – dalsze postępowanie Merytoryczne rozpatrzenie skargi Wyrok Odwołanie się do Wielkiej Izby


Pobierz ppt "Europejski Trybunał Praw Człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google