Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł projektu: Partnerstwo Nyskie 2020 – dialog między Partnerami Nazwa partnerstwa: Partnerstwo Nyskie 2020 Podmiot zgłaszający: Gmina Nysa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł projektu: Partnerstwo Nyskie 2020 – dialog między Partnerami Nazwa partnerstwa: Partnerstwo Nyskie 2020 Podmiot zgłaszający: Gmina Nysa."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Tytuł projektu: Partnerstwo Nyskie 2020 – dialog między Partnerami Nazwa partnerstwa: Partnerstwo Nyskie 2020 Podmiot zgłaszający: Gmina Nysa

5 Opis rozwiązania: Celem Partnerstwa jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie współdziałania w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy. Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla Obszaru Funkcjonalnego PN2020: strategii ogólnej, trzech strategii sektorowych (rozwoju społecznego, rynku pracy i transportu) oraz Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego. Opracowane dokumenty planistyczne będą dotyczyć wszystkich Partnerów PN2020, a poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny będą ich opisywać w równym stopniu. Dla potrzeb realizacji projektu PN2020 Partnerzy przyjęli zasadę, iż wszystkie związane z nim pożytki i koszty dzielone będą po równo. Zasada ta odnosi się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji wspólnego projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż projekt od początku do końca będzie realizowany wspólnymi siłami przez wszystkich uczestników partnerstwa.

6 Opis rozwiązania: Komunikowanie się stanowi centralny element współpracy, a współpraca to podstawa każdego partnerstwa. Główną ideą tworzonego modelu zarządzania i współpracy było stwierdzenie, iż zaplanowany w przemyślany sposób i dobrze zarządzany proces komunikacyjny może odegrać ważną rolę w podtrzymywaniu aktywnego zaangażowania Partnerów w realizację projektu i partnerstwa. Z tego powodu stworzono „siatkę” komunikacyjną na drodze Lider – Partnerzy poprzez Biuro Projektu. Wytypowano, poprzez Zarządzenia o oddelegowaniu, pracowników do prac nad projektem, którzy zostali przeszkoleni w zakresie wzajemnego komunikowania się. Ponadto Kierownicy zespołów ds. danej strategii i koncepcji opracowali bazę wzajemnych kontaktów. Ustalono procedury komunikacji i przekazywania informacji w sprawach bieżących i pilnych.

7 Podjęte działania: 1.spośród 17 Partnerów wybrano Lidera Projektu – Gminę Nysa 2.Partnerzy zobowiązali się do realizacji projektu na zasadach partnerstwa, jednak podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie realizacji umowy w sprawie dofinansowania projektu, w tym budżetu i harmonogramu realizacji projektu, należy do Lidera Partnerstwa 3.dokonano podziału zadań projektu w zakresie opracowania dokumentów strategicznych, koncepcji oraz działań informacji i promocji 4.Lider Partnerstwa utworzył Biuro Projektu 5.utworzono zespoły robocze ds. poszczególnych strategii i koncepcji (5 zespołów) 6.każdy z Partnerów oddelegował (poprzez podjęcie Zarządzenia Starosty/Burmistrza/Wójta) pracownika do prac przy projekcie oraz do prac przy opracowywaniu dokumentów planistycznych, który jest członkiem danej grupy roboczej 7.opracowano model komunikacji między Biurem Projektu a Partnerami w sprawach pilnych i terminowych jak i bieżącej realizacji projektu 8.Biuro Projektu opracowało jednolity sposób prowadzenia spotkań dotyczących opracowywanej strategii przez poszczególnych Kierowników

8 Osiągnięte rezultaty wdrożenia projektu: Sprawna komunikacja Partnerstwa Nyskiego 2020 przyczynia się do: 1.realizacji projektu PN2020 zgodnie z aplikacją projektową, w tym analizą wykonalności, umową dofinansowania i harmonogramem 2. opracowywania poszczególnych dokumentów strategicznych zgodnie z założonym harmonogramem prac 3. planowania wspólnych działań i projektów. Opracowywana jest koncepcja wspólnego projektu PN2020 do RPOWO 2014-2020 w zakresie utworzenia Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. 4. wypracowania tzw. dobrej praktyki dialogu poprzez uczestnictwo w spotkaniach wszystkich Partnerów projektu, słuchania przedstawianych argumentów jak i wyrażania własnych poglądów. Spotkania przeprowadzane są w atmosferze wzajemnego dialogu.

9 Możliwość replikowalności przez inne partnerstwa Tworząc model zarządzania i współpracy starano się tak zaplanować kanały przepływu informacji, aby komunikacja między Partnerami przynosiła jak najlepsze efekty. Położono nacisk zarówno na bezpośrednie spotkania z Partnerami, jak i na indywidualną pracę nad przydzielonymi im zadaniami i komunikację on-line. Organizowanie regularnych spotkań zespołów roboczych ds. danej strategii miało zwiększyć zaangażowanie Partnerów w opracowywanie dokumentów strategicznych. Ponadto spotkania te umożliwiają przekazywanie bieżących informacji o stanie realizacji projektu i pozyskanie wiedzy na temat ewentualnych problemów mogących wystąpić u danego Partnera. Umożliwia to Liderowi Projektu na szybsze reagowanie na mogące pojawić się ryzyka projektu. Przyjęty model komunikacji, w tym bezpośredniego kontaktu, pomaga budować zaufanie pomiędzy wszystkimi pracownikami projektu - Partnerami. Ważne było by struktura komunikacyjna była elastyczna i dostosowana do potrzeb partnerstwa.

10 Dziękuję za uwagę Gmina Nysa – Lider Projektu www.partnerstwo-nyskie2020.pl Piotr Bobak - Koordynator Projektu, tel. 077 40 80 542


Pobierz ppt "Tytuł projektu: Partnerstwo Nyskie 2020 – dialog między Partnerami Nazwa partnerstwa: Partnerstwo Nyskie 2020 Podmiot zgłaszający: Gmina Nysa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google