Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wersja 3 listopad 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wersja 3 listopad 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata wersja 3 listopad 2015 r.

2 Podstawy prawne Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz.U. poz.1146 ze zm.), tzw. ustawa wdrożeniowa

3 Podstawowe zasady Projekty podlegają ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P. Wybór wyłącznie projektów spełniających kryteria. Oceny dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP) składająca się z pracowników IZ (IOK) i/lub ekspertów wpisanych do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WK-P Zasady i tryb pracy KOP określają Regulaminy prac KOP, odpowiednio w ramach EFRR i EFS (załączniki nr 1 i 2 do Systemu oceny projektów w ramach RPO WK-P ). Badanie wymogów formalnych – etap poprzedzający ocenę projektu/etap oceny Ocena projektów w trybie konkursowym składa się z etapów: preselekcja (EFRR i EFS) – jeśli dotyczy ocena formalno-merytoryczna (EFS) ocena formalna i merytoryczna (EFRR). Zasady konkursu określane (każdorazowo) w Regulaminie konkursu.

4 Proces oceny i wyboru projektów w trybie konkursowym
1. Ogłoszenie o konkursie 2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu wniosek o dofinansowanie projektu składa się do IZ RPO WK-P- właściwego merytorycznie departamentu: Departamentu Wdrażania EFRR (projekty finansowane z EFRR) Departamentu Wdrażania EFS (projekty finansowane z EFS) 3. Ocena wniosków o udzielenie wsparcia wg zasad obowiązujących w danym funduszu

5 Proces oceny i wyboru projektów w ramach EFS
ocena preselekcyjna (jeśli dotyczy) badanie wymogów formalnych ocena formalno-merytoryczna, w tym negocjacje

6 Proces oceny i wyboru projektu w ramach EFRR
ocena preselekcyjna (jeśli dotyczy) ocena formalna badanie wymogów formalnych ocena merytoryczna

7 Badanie wymogów formalnych
Art [ustawy wdrożeniowej] W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 2. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.

8 Badanie wymogów formalnych
braki formalne to takie warunki szczególne, które zostały określone w regulaminie konkursu jako te, które muszą być spełnione przy wnoszeniu wniosku o dofinansowanie projektu i bez spełnienia, których wniosek o dofinansowanie projektu nie może otrzymać prawidłowego biegu oczywista omyłka to widoczna, łatwa do zauważenia, niezamierzona niedokładność lub niespójność; oczywistość omyłki powinna wynikać bądź z natury samego błędu bądź z porównania poszczególnych treści zawartych w dokumentacji projektowej; polega ona w szczególności na błędzie pisarskim, rachunkowym lub innej oczywistej pomyłce

9 Badanie wymogów formalnych
nie jest etapem oceny projektów; nie jest przeprowadzane przez Komisję Oceny Projektów, polega na weryfikacji czy wniosek o dofinansowanie zawiera braki formalne lub oczywiste omyłki IZ RPO WK-P wzywa do uzupełniania/poprawy wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia; wnioskodawca uzupełniania lub poprawia braki formalne/oczywiste omyłki wskazane przez IZ RPO; uzupełnienie/poprawa braków lub oczywistych omyłek nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie projektu od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia nie przysługuje protest

10 Kryteria wyboru projektów EFS
Kryteria preselekcyjne (jeśli dotyczy) Kryteria ogólne: kryteria formalne kryteria horyzontalne kryteria merytoryczne 3. Kryteria szczegółowe: kryteria dostępu kryteria premiujące

11 Ocena formalno-merytoryczna EFS
Ocena formalno-merytoryczna EFS*– 85 dni roboczych od momentu przekazania wniosków o dofinansowanie projektu ocena spełnienia przez projekt kryteriów formalnych, dostępu i horyzontalnych – kryteria ”zero- jedynkowe”) kryteria spełnione kryteria niespełnione ocena spełnienia kryteriów merytorycznych odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu-protest *bez preselekcji

12 Ocena formalno-merytoryczna EFS
ocena spełnienia kryteriów merytorycznych (kryteria „zero- jedynkowe” i punktowe) kryteria spełnione kryteria spełnione warunkowo kryteria niespełnione ocena pozytywna ocena negatywna wybór do dofinansowania przez Zarząd WK-P Negocjacje* odrzucenie wniosku o przyznanie pomocy ---> protest * dotyczą kryteriów wskazanych przez KM; zero-jedynkowych

13 Ocena formalno-merytoryczna EFS
Kryteria premiujące niespełnienie któregokolwiek kryterium premiującego nie skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu kryteria te dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej określonej przez Komitet Monitorujący RPO WK-P

14 Ocena formalno-merytoryczna EFS
w przypadku stwierdzenia podczas oceny formalno- merytorycznej niespełnienia wymogów formalnych, wnioskodawca oceniający w ramach KOP wstrzymuje ocenę projektu, a wnioskodawca wzywany jest do poprawy/uzupełniania braków formalnych lub oczywistych omyłek w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia (BRAK PROTESTU!).

15 Negocjacje EFS negocjacje prowadzone są do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinasowanie projektów; są elementem oceny formalno-merytorycznej; dot. projektów, które spełniły lub warunkowo spełniły wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów dot. wyłącznie zakresu wskazanego przez oceniających w ramach KOP (w formie pisma do wnioskodawcy); oceniający wskazuje: jakie korekty należy wprowadzić do wniosku lub jakie uzasadnienia KOP powinna uzyskać od wnioskodawcy, aby ocena warunkowa stała się oceną ostateczną, wyczerpująco uzasadniają swoje stanowisko, w przypadku warunkowego przyznania określonej liczby punktów za spełnienie danego kryterium – podaje, jaką liczbę punktów powinien otrzymać projekt, gdyby negocjacje skończyły się wynikiem negatywnym.

16 Negocjacje EFS Wnioskodawca ma 7 dni kalendarzowych na podjęcie negocjacji = zaakceptowanie zmian zaproponowanych przez oceniających lub przedłożenie stosownych uzasadnień i przesłanie w ww. terminie stanowiska negocjacyjnego na adres wskazany w piśmie IZ RPO WK-P; negocjacje prowadzone są ustnie (spotkanie negocjacyjne) lub pisemnie (z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji); sporządzenie protokołu z negocjacji i podpisanie protokołu przez obie strony lub przesłanie informacji z ostatecznym stanowiskiem negocjacyjnym; wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych (od momentu podpisania protokołu lub otrzymania informacji z ostatecznym stanowiskiem negocjacyjnym) składa poprawiony wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej.

17 Negocjacje EFS 5. ocena poprawionego wniosku w zakresie kryteriów będących przedmiotem negocjacji; ocena pozytywna – w przypadku dokonania zmian w dokumentacji zgodnie z zatwierdzonym stanowiskiem negocjacyjnym; ocena negatywna – w przypadku niedokonania zmian w dokumentacji zgodnie z zatwierdzonym stanowiskiem negocjacyjnym. Negocjacje kończą się wynikiem negatywnym także w przypadku nieprzystąpienia wnioskodawcy do negocjacji, co oznacza uznanie za niespełnione kryteriów uznanych za warunkowo spełnione podczas oceny formalno-merytorycznej.

18 Ocena formalno-merytoryczna EFS
po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej sporządzany/-a jest: protokół z prac KOP, który zawiera m.in. skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP, z wyszczególnieniem terminów i form podejmowanych działań, podjętych decyzji oraz ew. zdarzeń niestandardowych; lista wszystkich ocenionych projektów (zatwierdzona przez Zarząd WK-P), z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

19 Kryteria wyboru EFRR 1.Kryteria preselekcyjne (jeśli dotyczy): dostępowe punktowe 2. Kryteria formalne 3. Kryteria merytoryczne: a. ogólne b. szczegółowe - dostępowe c. szczegółowe – punktowe

20 ocena spełnienia kryteriów formalnych
Proces wyboru projektu w ramach EFRR* – 70 dni roboczych od rozpoczęcia oceny ocena spełnienia kryteriów formalnych kryteria spełnione kryteria niespełnione badanie wymogów formalnych odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu -- protest ocena spełnienia kryteriów merytorycznych kryteria niespełnione kryteria spełnione wybór do dofinansowanie przez Zarząd WK-P odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu -- protest * bez preselekcji

21 Ocena formalna EFRR ocena kryteriów formalnych następuje metodą „zero- jedynkową” – niespełnienie jednego kryterium formalnego skutkuje odrzuceniem projektu ---> protest celem oceny formalnej jest wyeliminowanie projektów, które wpłynęły po terminie, do niewłaściwej instytucji, nieprawidłowym formularzu po zakończeniu oceny formalnej sporządzony jest protokół prac KOP, który zawiera m.in. skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP, z wyszczególnieniem terminów i form podejmowanych działań, podjętych decyzji oraz ew. zdarzeń niestandardowych. Sporządzana jest też lista projektów przekazanych do kolejnego etapu oceny

22 Ocena merytoryczna EFRR
ocena polega na weryfikacji spełnienia kryteriów: merytorycznych ogólnych merytorycznych szczegółowych - dostępowych ocenianych metodą „zero-jedynkową” – niespełnienie jednego z kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku ---> protest merytorycznych szczegółowych – punktowych do spełnienia tych kryteriów niezbędne jest uzyskanie wskazanego minimum punktowego.

23 Ocena merytoryczna EFRR
pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskują projekty, które spełniły wszystkie kryteria „zero- jedynkowe” i osiągnęły „minimalną jakość” w ramach kryteriów punktowych na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do oceny kryteriów merytorycznych, z zastrzeżeniem, że złożone przez wnioskodawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do modyfikacji treści zawartych w dokumentacji projektowej. Brak złożenia wyjaśnień skutkuje oceną projektu na podstawie posiadanych danych.

24 Ocena merytoryczna EFRR
dopuszcza się jednokrotną poprawę błędów wskazanych przez Departament Wdrażania EFRR, wynikających z oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria merytoryczne (nie dotyczy kryteriów dopuszczających), z zastrzeżeniem, że poprawa błędów nie doprowadzi do istotnej modyfikacji projektu.

25 Ocena merytoryczna EFRR
w przypadku stwierdzenia podczas oceny niespełnienia wymogów formalnych, do których poprawy/uzupełnienia wnioskodawca nie został wezwany na etapie badania wymogów formalnych, oceniający w ramach KOP wstrzymuje ocenę projektu, a wnioskodawca wzywany jest do poprawy/uzupełniania braków formalnych lub oczywistych omyłek w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia (BRAK PROTESTU!).

26 Ocena merytoryczna EFRR
po zakończeniu oceny merytorycznej sporządzany/-a jest: - protokół z prac KOP, który zawiera m.in. skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP, z wyszczególnieniem terminów i form podejmowanych działań, podjętych decyzji oraz ew. zdarzeń niestandardowych; - lista wszystkich ocenionych projektów (zatwierdzona przez Zarząd WK-P), z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

27 Procedura odwoławcza Ustawa wdrożeniowa, art , Załącznik nr 3-4 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-P ”, „Procedura odwoławcza RPO WK-P z IP WUP”

28 Procedura odwoławcza Protest przysługuje od negatywnej oceny projektów (dot. wyłącznie trybu konkursowego). Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której: 1) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny; 2) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

29 Procedura odwoławcza termin na wniesienie protestu – 14 dni kalendarzowych Co powinien zawierać protest? Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera: 1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu; 2) oznaczenie wnioskodawcy; 3) numer wniosku o przyznanie pomocy; 4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; 5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; 6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy!

30 Procedura odwoławcza w przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia (skarga do WSA). uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa pkt 1-3 i 6. termin na rozpatrzenie protestu: 30 dni kalendarzowych, z możliwością przedłużenia do 60 dni kalendarzowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

31 Procedura odwoławcza protest wnosi się do Departamentu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Departamentu Wdrażania EFS/EFRR, ale…art. 56 ust. 2 ustawy wdrożeniowej w przypadku powierzenia innej instytucji (IP) zadań w zakresie oceny, protest wnosi się do Departamentu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem tej instytucji (np. WUP), która w terminie 21 od dnia otrzymania protestu weryfikuje dokonaną przez siebie ocenę (tzw. autokontrola) zmiana podjętego rozstrzygnięcia i przekazanie projektu do właściwego etapu oceny albo umieszczenie na liście projektów wybranych do dofinansowanie skierowanie protestu do rozpatrzenia przez DRR wraz ze stanowiskiem o braku podstaw do zmiany rozstrzygnięcia

32 Wynik procedury odwoławczej DRR
Procedura odwoławcza Wynik procedury odwoławczej DRR Protest pozostawiony bez rozpatrzenia Protest uwzględniony Protest nieuwzględniony jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony: 1)po terminie, 2)przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 3)bez spełnienia wymogów określonych pkt 4 skierowanie projektu do właściwego etapu oceny albo umieszczenie na liście projektów wybranych do dofinansowania albo przekazanie sprawy do właściwej instytucji do ponownej oceny, gdy doszło do naruszeń proceduralnych i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny skarga do WSA w Bydgoszczy- 14 dni skarga do WSA w Bydgoszczy (14 dni) skarga kasacyjna do NSA (14 dni) skarga kasacyjna do NSA(14 dni)


Pobierz ppt "System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wersja 3 listopad 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google