Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY Sesja egzaminacyjna w 2016 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY Sesja egzaminacyjna w 2016 roku"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY Sesja egzaminacyjna w 2016 roku

2 1a_N 1b_N 1c_N 1d_S w g standardów 1e_S
Deklaracja Kto składa Kto to jest Gdzie składa 1a_N LO, T LO z 2015 ci, którzy ukończą szkołę w 2016 3- letnie LO 4- letnie T szkoły artystyczne do dyrektora szkoły 1b_N 1. absolwenci LO z roku 2014/15 ze zlikwidowanych szkół do OKE 2. cudzoziemcy lub obywatele RP osoba, która posiada świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie 3. absolwenci szkół ponadpodstawowych bez matury + eksterni, którzy zdawali w komisjach kuratoryjnych absolwenci: - liceów zawodowych - 4-letnich LO - 5 letnich techników 1c_N absolwenci szkół ponadpodstawowych ze starym egzaminem dojrzałości 1d_S w g standardów 1. absolwenci LO z lat 2004/2005 do 2013/2014 2. absolwenci T z lat 2005/2006 do 2014/2015 1e_S 1. absolwenci zlikwidowanych lub przekształconych LO 2. absolwenci zlikwidowanych lub przekształconych T 3. eksterni ci, którzy zdawali egzaminy w OKE 2

3 Część ustna bez określania poziomu język polski język obcy nowożytny* bez określania poziomu Część pisemna Język polski - poziom podstawowy matematyka - poziom podstawowy Język obcy nowożytny* - poziom podstawowy przedmiot dodatkowy do wyboru - poziom rozszerzony Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od przedmiotów, których uczeń uczy się w szkole. EGZAMINY OBOWIĄZKOWE do 5 przedmiotów dodatkowych do wyboru 1. 2. 3. 4. 5. poziom rozszerzony 3

4 Przedmioty obowiązkowe
Język polski - część ustna Język polski - część pisemna PP Język obcy nowożytny - część ustna Język obcy nowożytny - część pisemna PP Matematyka część pisemna PP Przedmiot dodatkowy PR - zdawany obowiązkowo

5 Przedmioty obowiązkowe
Język polski - część ustna Język polski - część pisemna Język obcy nowożytny - część ustna i pisemna Matematyka część pisemna Przedmiot dodatkowy - zdawany obowiązkowo ≥ 30%

6 zdanie 5 egzaminów obowiązkowych
świadectwo dojrzałości przystąpienie do 1 egzaminu dodatkowego

7 Język polski Egzamin pisemny:
Poziom podstawowy Test dotyczący rozumienia czytanego tekstu (2 zestawy zawierające: 1 lub 2 teksty, łącznie teksty w jednym zestawie do 500 słów, łącznie w obu zestawach zadań sprawdzających różne kompetencje). Zdający rozwiązuje obydwa zestawy. Wypracowanie (do wyboru: rozprawka lub interpretacja tekstu poetyckiego). Punktem wyjścia tekst literacki.

8 Język polski Egzamin ustny: Zdający losuje zadanie egzaminacyjne
(do tej poru przygotowywał temat wybrany na początku roku szkolnego ze szkolnej listy tematów). Ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi. 10 minut mówi na temat wylosowanego zadania. Rozmowa na temat wypowiedzi zdającego – do 5 minut.

9 Język obcy – obowiązkowy
Poziom podstawowy Egzamin pisemny PP (pisemny) 1 arkusz 120 min. Rozumienie ze słuchu – 30% punktów Rozumienie tekstów pisanych – 30% punktów Znajomość środków językowych – 20% punktów Wypowiedź pisemna: 1 zadanie (bez możliwości wyboru), forma wypowiedzi: list, , wiadomość umieszczona na blogu lub forum z elementami relacjonowania, przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów - 20% punktów

10 Poziom rozszerzony i dwujęzyczny
Języki obce Poziom rozszerzony i dwujęzyczny PR 1 arkusz 150 min. (bez przerwy) Dwujęzyczny 180 min. dostępny dla wszystkich zdających (poziom wymagań IV.2) pisemny + ustny Język obcy jako przedmiot dodatkowy: (jeśli język inny niż obowiązkowy) pisemny zrezygnowano z możliwości zdawania tylko egzaminu ustnego ustny

11 Matematyka Poziom podstawowy Arkusz będzie zawierał:
zadania zamknięte punktowane 0-1 pkt (20-25 zadań), zadania krótkiej odpowiedzi punktowane 0-2 pkt (4-7 zadań), zadania rozszerzonej odpowiedzi 0-4, 0-5, 0-6 pkt (ok. 3 zadań) Zakres podstawy programowej niewiele zawężony.

12 Maksymalnie do pięciu z pośród następujących:
Przedmioty dodatkowe Maksymalnie do pięciu z pośród następujących: w części pisemnej: biologii, b) chemii, c) filozofii, d) fizyki, e) geografii, f) historii, g) historii muzyki, h) historii sztuki, i) informatyki, j) języka łacińskiego i kultury antycznej, k) języka mniejszości etnicznej, l) języka mniejszości narodowej, m) języka obcego nowożytnego, n) języka polskiego, o) języka regionalnego, p) matematyki, q) wiedzy o społeczeństwie.

13 język obcy (jako przedmiot dodatkowy)
inny niż język zdawany jako przedmiot obowiązkowy egzamin pisemny i ustny - poziom dwujęzyczny egzamin pisemny - poziom dwujęzyczny egzamin pisemny-poziom rozszerzony i ustny bez określania poziomu ten sam co język zdawany jako przedmiot obowiązkowy egzamin pisemny i ustny poziom dwujęzyczny egzamin pisemny-poziom rozszerzony 1313

14 Art.44zzw Unieważnienia Powody unieważnienia egzaminu maturalnego:
niesamodzielne rozwiązania zadań występowanie w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnianie/korzystanie z rozwiązań innego ucznia zgłoszenie zastrzeżeń związanych przeprowadzeniem egzaminu maturalnego zaistnienie okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu niemożność ustalenia wyników z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej 14

15 Art.44zzw Unieważnienia absolwent otrzymuje informację o zamiarze unieważnienia (za pośrednictwem dyrektora szkoły) absolwent może złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji (załącznik 21b) w terminie 2 dni od otrzymania informacji w terminie 7 dni dyrektor OKE umożliwia zapoznanie się z dokumentacją; absolwent może złożyć wyjaśnienia dyrektor OKE rozstrzyga o unieważnieniu; przekazuje absolwentowi pisemną informację wraz z uzasadnieniem absolwent może wnieść do CKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE (załącznik 21d) rozstrzygnięcie dyrektora CKE jest ostateczne 15

16 Art.44zzz Wgląd do pracy może odbyć się w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania zaświadczenia – wniosek o wgląd załącznik 25a termin i miejsce wglądu są ustalane w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku absolwent może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów – załącznik 25b dyrektor OKE informuje pisemnie absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku 16

17 Art.44zzq Opłata za egzamin
Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy : po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (obowiązkowego lub dodatkowego) zgłaszali w poprzednich latach dany przedmiot dodatkowy w deklaracji, ale do niego nie przystąpili (byli nieobecni) Opłatę wnosi się w terminie od 1 stycznia do 7 lutego Numer rachunku bankowego będzie podany na stronie OKE. Prosimy o niedokonywanie wpłat przed 1 stycznia 2016 roku. Wniosek o zwolnienie z opłaty – załącznik 26b – należy złożyć do dyrektora OKE do 31 grudnia 2015 roku. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. 17


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY Sesja egzaminacyjna w 2016 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google