Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The graphite electrodes cartel: fines which deter? Kartel elektrod grafitowych: grzywny, które odstraszają? ● Iwona Borkowska ● Beata Jaworska ● Piotr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The graphite electrodes cartel: fines which deter? Kartel elektrod grafitowych: grzywny, które odstraszają? ● Iwona Borkowska ● Beata Jaworska ● Piotr."— Zapis prezentacji:

1 The graphite electrodes cartel: fines which deter? Kartel elektrod grafitowych: grzywny, które odstraszają? ● Iwona Borkowska ● Beata Jaworska ● Piotr Kłosiński ● Agata Bańcer ●

2 Agenda Rynek oligopolistyczny Zmowy i regulacje prawne Elektrody grafitowe - studium przypadku Wnioski i podsumowanie

3 Oligopol Niewielka liczba przedsiębiorstw Strategiczne i niezależne funkcjonowanie firm Ceny dyktowane przez najsilniejsze jednostki Współzależność decyzji Występowanie karteli

4 Kartel Kartel, zmowa - tajne porozumienie Cel - ograniczenie lub wyeliminowanie konkurencji Zysk - proporcjonalny do posiadanych przez firmę udziałów

5 Regulacje prawne Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską akt zakazujący porozumienia między firmami (art. 81) Polityka Ochrony Konkurencji promowanie konkurencji na rynku i ochrona przed nieuczciwymi praktykami

6 Grzywny Schemat naliczania (% x czas) Czynniki obciążające – powiększenie kary Czynniki łagodzące – zmniejszenie kary Ugoda (10%, niezdolność do zapłaty)

7 Elektrody grafitowe: Oznaczają grupę produktów grafitowych przeznaczonych do różnych zastosowań. Rynek elektrod grafitowych o Dziewięć aktywnych firm na rynku europejskim o Intensyfikacja konkurencji o Wysokie bariery wejścia Elektrody grafitowe

8 FirmaRynek europejskiRynek USAŚwiatowa SGLX %23 %>10 % UCAR36 %>10 % VAWY %< 5 % Condranty? C/G7 %18 %5-10 % SDK3-4 %18 %5-10 % SEC< 5 % Nippon< 5 % Tokai1 %5-10 % Podział rynku w 1998 r. - ostatni rok, w którym wszyscy członkowie kartelu biorą czynny udział 7 % { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/27/9287837/slides/slide_8.jpg", "name": "FirmaRynek europejskiRynek USAŚwiatowa SGLX %23 %>10 % UCAR36 %>10 % VAWY %< 5 % Condranty.", "description": "C/G7 %18 %5-10 % SDK3-4 %18 %5-10 % SEC< 5 % Nippon< 5 % Tokai1 %5-10 % Podział rynku w 1998 r. - ostatni rok, w którym wszyscy członkowie kartelu biorą czynny udział 7 %

9 Śledztwo Komisji Wspólnot Europejskich i efekty dochodzenia o W latach 1997- 2002 r. czas trwania pracy KWE, 5 wniosków skierowanych do firm o podanie informacji o Utrudnienia ze strony firm, niszczenie dokumentacji 17.12.2002 r. – decyzja komisji – 8 winnych firm o Kartel ustalany na najwyższym poziomie reprezentacji firm

10 Powaga przewinienia mnożnik odstraszający Czas trwania przewinienia = Kwota podstawowa (+) mnożnik obciążający (-) czynniki łagodzący 10% obrotu za jedno naruszenie (-) Złagodzenie kary: 100%, (-) wypłacalność(-) inne czynności = Grzywna końcowa Grzywny – sposób naliczania

11 Łagodzenie sankcji 100% - redukcja grzywny dla UCAR, która jako pierwsza przedłożyła dowody o kartelu. Brak obniżenia od 50-75 % żadna z firm nie udzieliła jako pierwsza informacji na temat karteli 35% redukcja grzywny dla firm SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso i NSC/NSCC. 10% łagodzenia grzywny dla Intech.

12 Odwołanie od decyzji KWE Instytucje rozpatrujące odwołania od decyzji KWE: Sąd Pierwszej Instancji Europejski Trybunał Sprawiedliwości

13 Współpraca z komisją. Zrezygnowanie z czynnego udziału w kartelu po rozpoczęciu dochodzenia przez KWE. Nieprawidłowa metoda naliczania kar. Wysokość kary pierwotnej. Nieumyślne popełnienie przestępstwa. Naruszenie równego traktowania przez KWE. Okoliczności łagodzące

14 Sytuacja spółek pod decyzji KWE Conradty – przyznał, że nigdy nie uczestniczył w żadnych spotkaniach – jedyna spółka, która nie została oskarżona o udział w kartelu. C/G - pobierał i ustalał wszystko od informatorów, nie uczestniczył bezpośrednio w spotkaniach. SEC i NIPPON - bierna rola uczestniczenia w kartelu. SDK - elektrody grafitowe to tylko niewielka część działalności tej firmy. VAW – nie odwoływał się od decyzji KWE, otrzymał jedną z niższych kar. SGL, UCAR, SEC, NIPPON, TOKAI, SDK i C/G – wszyscy odwołali się od decyzji komisji do Sądu Pierwszej Instancji (odwołanie dotyczyło wysokości obliczonych grzywien).

15 Zmiana wysokości kar po odwołaniu do SPI Podział na Kategorie przed decyzję SPI Kategoria po korekcie SPI: KategoriaFirmyPoczątkowa wartość kar 1SGL, UCAR40 mln euro 2SDK16 mln euro 3Tokai, C/G8 mln euro 4VAW, SEC, Nippon4 mln euro KategoriaFirmyPoczątkowa wartość kar 1SGL, UCAR40 mln euro 2Tokai, SDK, C/G16 mln euro 3VAW, SEC, Nippon8 mln euro

16 Wysokość kar po odwołaniu OdwołanieObrotyKara nałożona przez KWE Kara po odwołaniu do SPI Tokai471 mln24,5 mln12,276 mln SGL1 262 mln80,2 mln69,114 mln Nippon189 mln12,2 mln6,274 mln SDK7 508 mln17,4 mln10,440 mln UCAR841 mln50,4 mln42,050 mln SEC155 mln12,2 mln6,138 mln C/G225 mln10,3 mln6,480 mln VAW3 693 mln14,5 mln11,6 mln

17 Element zamożności (rocznego obrotu) był sprzeczny z ekonomicznym modelem odstraszania (wątek rozwijania produkcji). Nałożenie kary miały zniechęcić oraz zdestabilizować działania karteli. Kary były nieadekwatne naliczane dla poszczególnych firm. Brak jasnych informacji odnośnie prawidłowego naliczania kar (większość oskarżonych firm odwołało się do SPI). Wnioski

18 Kartel cementowy Uczestniczyło w nim 7 spółek: Lafarge Cement, Górażdże Cement, Grupa Ożarów, Cemex Polska, Dyckerhoff Polska oraz Cementownie Warta i Odra. Co najmniej 11 lat ustalał ceny i dzielił rynek cementu Od 1998 roku dzielił rynek ustalając dopuszczalne udziały uczestników porozumienia oraz ceny minimalne cementu, wysokość podwyżek, terminy i kolejność ich wprowadzania. Kartel posiadał blisko 100 % udziałów w rynku produkcji i sprzedaży cementu szarego w Polsce.

19 Grupa 7 Członkowie scementowanej organizacji sami siebie nazywali nieoficjalnie Klubem lub Grupą 7. Każdy miał własny kryptonim. Stowarzyszenie „Producentów Cementu”- pozory legalności Gdy jakiś producent wyłamywał się ze zmowy, pozostali w ramach retorsji odbijali mu klientów. Pierwszy podnosi cenę ten, kto w minionym roku najbardziej zwiększył produkcję.

20 Udziały rynkowe przysługujące producentom cementu (EKOCEM) PODMIOTUDZIAŁOdstąpione wielkości sprzedaży (w t.) CBR/Heidelberg (tj. Górażdże Cement) 23,70%94.800 Lafarge 22,60%90.400 CRH/Grupa Ożarów 19,50%36.000 RMC/Cemex 15,70%38.000 Dyckerhoff 9,50%78.000 Miebach (tj. Cementownia Warta i Cementownia Odra) 9%62.800 Razem 100%400.000

21

22 Naliczanie wysokości kar

23 3% natura naruszenia praktyka szczególnie szkodliwa dla konkurencji porozumienie zawarte pomiędzy producentami cementu, o długotrwałym charakterze, obejmujące praktycznie wszystkich istotnych krajowych producentów cementu szarego, mające na celu stabilizację rynku, poprzez zamrożenie udziałów rynkowych, wspólne ustalanie cen, wysokości i terminów podwyżek, jak również zapewnienie pełnej przewidywalności i jasności co do posunięć rynkowych poszczególnych przedsiębiorców, poprzez wymianę poufnych informacji handlowych. 70% specyfika rynku oraz działalności przedsiębiorcy wszelkie zniekształcenia konkurencji na krajowym rynku produkcji i sprzedaży cementu szarego mają negatywne konsekwencje dla licznych podmiotów, dla których cement jest półproduktem, w tym w szczególności dla budownictwa, a w konsekwencji dla licznych konsumentów.Porozumienie ograniczające konkurencję na tego rodzaju rynku niesie negatywne konsekwencje dla uczestników jego strony popytowej, którzy spotykają się z wyższym poziomem cen produktu, niż gdyby wynikał on z walki konkurencyjnej pomiędzy producentami cementu. 200% długotrwałość naruszenia porozumienie ograniczające konkurencję na krajowym rynku produkcji i sprzedaży cementu szarego trwa co najmniej od 1998 r., nie ulega wątpliwości, iż ma ono charakter długotrwały. Naliczanie wysokości kar (2)

24 Wymiary kar Lafarge Cement 0% Górażdże Cemen 5% Grupa Ożarów 10% Cemex Polska 10% Dyckerhoff Polska 10% Cementownia Warta 10% Cementownia Odra 10% ŁĄCZNA SUMA początkowo ponad 411 mln zł ŁĄCZNA SUMA po odwołaniach 339 mln zł

25 Dziękujemy!

26 1. Ile wynosi obniżenie grzywny przez Komisję, w ramach ugody? 10% 25% 30% 2. Prawo Ochrony Konkurencji w UE zabrania nadużywania siły rynkowej przez firmy posiadającą dominującą pozycję Udziału w rynku. Domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza…? 25% 35% 40% 3. Do kwoty grzywny podstawowej wlicza się: a.) Wartość obrotu przedsiębiorstwa, czas trwania, czynniki obciążające b.) Powaga przewinienia, czynnik odstraszający, czas trwania przewinienia c.) Czynniki obciążające, czynniki łagodzące, czas trwania w latach d.) Wartość odpowiednej sprzedaży, 10% obrotu za jedno naruszenie, czynniki łagodzące 4. Kartel to: a.) forma struktury rynkowej zaliczająca się do konkurencji niedoskonałej b.) rynek, na którym produkuje i sprzedaje produkt tylko jedno przedsiębiorstwo c.) porozumienie lub praktyki uzgodnione przez co najmniej dwóch konkurentów, mające na celu koordynację ich zachowań konkurencyjnych na rynku lub wpłynięcie na istotne czynniki konkurencji d.) operacja łączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, bądź przejęcie jednych przedsiębiorstw przez inne, w wyniku którego powstaje nowy podmiot gospodarczy 5. Ile kategorii/sekcji KWE ustaliła dla okoliczności łagodzących dla wszystkich przedsiębiorstw zamieszanych w kartel elektrod grafitowych? 2346 Pytania


Pobierz ppt "The graphite electrodes cartel: fines which deter? Kartel elektrod grafitowych: grzywny, które odstraszają? ● Iwona Borkowska ● Beata Jaworska ● Piotr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google