Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S."— Zapis prezentacji:

1 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S.

2 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 2 Akcjonariat D.A.S. Munich Re ERGO Hestia D.A.S. Hamburg - Mannheimer DKVVICTORIA  D.A.S. jest członkiem Grupy Ubezpieczeniowej ERGO  Właścicielem ERGO jest Munich Re – największy reasekurator na świecie, najwyższa nota bezpieczeństwa wg. Standard & Poor`s: AA  ERGO jest akcjonariuszem strategicznym polskiego towarzystwa STU Ergo Hestia S.A.

3 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 3 Rynek Ochrony Prawnej w Europie

4 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 4 Rynek Ochrony Prawnej w Polsce

5 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 5 ●Ogółem wpływy ze składek z tytułu ubezpieczeń ochrony prawnej do czerwca 2007r wyniosły 12 mln EUR ●D.A.S. W Europie posiada 17 Spółek Niemcy, Austria, Hiszpania, Włochy, Anglia, Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Czechy, Wielka Brytania, Irlandia, Grecja, Słowacja, Polska, Węgry, Estonia + Francja Francja Hiszpania Irlandia Wielka Brytania Włochy Grecja Szwajcaria Polska Niemcy Węgry SłowacjaCzechy Austria D.A.S. Polska i inne Spółki zagraniczne

6 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 6 Co daje ochrona prawna?  Dbanie o prawne interesy Klienta.  Przejęcie kosztów dochodzenia praw.  Przeniesienie ryzyka przegranej na inny podmiot.  Zwiększenie dostępności usług prawniczych.

7 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna Rodziny

8 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 8 Ochrona Prawna Rodziny Przedmiotem ubezpieczenia jest dbanie o prawne interesy ubezpieczającego i jego rodziny oraz ponoszenie kosztów ich ochrony prawnej, na zasadach i w zakresie wskazanym w OWU.

9 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 9 Ochrona Prawna Rodziny Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Nazwa umowy ubezpieczenia Ochrona prawna Pojazdu Ochrona prawna Kierowcy Ochrona prawna w razie NW Ochrona prawna Nieruch- omości Ochrona prawna Pracow- nika Ochrona prawna w Życiu Prywatnym Ochrona Prawna Rodziny

10 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 10 Ochrona Prawna Rodziny Ochrona pojazdu Przedmiot ubezpieczenia związany jest z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego wymienionego w umowie ubezpieczenia.

11 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 11 Ochrona Prawna Rodziny Ochrona kierowcy Przedmiot ubezpieczenia związany jest z kierowaniem pojazdem mechanicznym przez osobę wymienioną w umowie ubezpieczenia.

12 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 12 Ochrona Prawna Rodziny Ochrona pracownika Przedmiot ubezpieczenia dotyczy ochrony interesów prawnych ubezpieczonego wynikających ze stosunku pracy.

13 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 13 Ochrona Prawna Rodziny Ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku Przedmiot ubezpieczenia dotyczy dochodzenia roszczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, rozstrojem zdrowia lub śmiercią w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Nieszczęśliwym wypadkiem jest powstałe bez woli ubezpieczonego, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego następstwem jest uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

14 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 14 Ochrona Prawna Rodziny Ochrona nieruchomości Przedmiot ubezpieczenia dotyczy ochrony interesów prawnych ubezpieczonego związanych z własnością i innymi prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi dotyczącymi wymienionej w umowie ubezpieczenia nieruchomości.

15 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 15 Ochrona Prawna Rodziny Ochrona w życiu prywatnym Przedmiot ubezpieczenia dotyczy ochrony interesów ubezpieczonego związanych ze sferą prywatną jego życia, które nie wynikają ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, zawodowej lub innej działalności zarobkowej.

16 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 16 Ochrona Prawna Rodziny Zakres wspólny we wszystkich sprawach wynikających z przedmiotów ubezpieczenia: dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej szkody na osobie lub na mieniu, z wyjątkiem roszczeń wynikających z czynności prawnej szkoda może powstać na skutek: potrącenia przez samochód jako pieszego lub rowerzystę wypadku komunikacyjnego pobicia, w wyniku którego można doznać ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zawalenia się hali targowej, gdzie odbywała się wystawa gołębi źle wykonanego zabiegu medycznego, w wyniku którego ubezpieczony doznaje uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kradzieży z rzeczy ruchomych znajdujących się w mieszkaniu/pojeździe porażenia ubezpieczonego prądem elektrycznym przez zakupione i wadliwe działające urządzenie elektryczne

17 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 17 Ochrona Prawna Rodziny Zakres wspólny we wszystkich sprawach wynikających z przedmiotów ubezpieczenia: dochodzenia roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia zawartych przez osobę ubezpieczoną: Np.: ubezpieczenia osobowe (na życie, rentowe, nnw, turystyczne, emerytalne, zdrowotne) ubezpieczenie majątkowe: OC, AC, ubezpieczenia rzeczy ruchomych inne niż dot. pojazdów mechanicznych np. – kot i pies (PZU), od kradzieży z włamaniem lub rozboju (komputera, telewizor, rower itp.),

18 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 18 Ochrona Prawna Rodziny Zakres wspólny we wszystkich sprawach wynikających z przedmiotów ubezpieczenia: dochodzenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów umowy nazwane z kodeksu cywilnego - (um. sprzedaży, zamiany użyczenia, zlecenia, o dzieło, najem, dzierżawa, użyczenie, pożyczka, rachunku bankowego, przechowanie, renty, ugoda (!), inne umowy np.: umowa kredytu, umowa o kartę kredytową, umowy cywilno prawne dotyczące samochodu

19 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 19 Ochrona Prawna Rodziny Zakres wspólny we wszystkich sprawach wynikających z przedmiotów ubezpieczenia: obrona przed sądem w sprawach karnych, jeżeli było to przestępstwo nieumyślne, a także jeżeli nie było to przestępstwo skarbowe Np. nieumyślne spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub innego uszkodzenia ciała narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, zanieczyszczenie wody, powietrza lub ziemi

20 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 20 Ochrona Prawna Rodziny Zakres wspólny we wszystkich sprawach wynikających z przedmiotów ubezpieczenia: obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie wytoczonych, jeżeli było to wykroczenie nieumyślne, a także jeżeli nie było to wykroczenie skarbowe. Np. wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia wykroczenia w ruchu drogowym

21 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 21 Ochrona Prawna Rodziny W przypadku spraw dotyczących pojazdu i kierowcy zakres ubezpieczenia dodatkowo obejmuje: reprezentację w postępowaniu związanym z nieuzasadnionym zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego

22 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 22 Ochrona Prawna Rodziny W przypadku spraw dotyczących pracownika zakres ubezpieczenia dodatkowo obejmuje: dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy – np.: odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy prawa pracy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy wypłatę wynagrodzenia lub jego składników sprostowanie świadectw pracy odprawę pieniężną lub pośmiertną odszkodowanie za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy lub innych dokumentów łączących się ze stosunkiem pracy zawarcie przyrzeczonej umowy o pracę roszczenia mianowanych pracowników samorządowych, nauczycieli itp.

23 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 23 Ochrona Prawna Rodziny W przypadku spraw dotyczących nieruchomości zakres ubezpieczenia dodatkowo obejmuje: dochodzenie roszczeń w zakresie prawa własności oraz innych praw rzeczowych w następstwie nieuzasadnionej ingerencji osób trzecich w te prawa dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia posiadania nieruchomości dochodzenie roszczeń z tytułu nieuzasadnionego zakłócenia korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich

24 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 24 Ochrona Prawna Rodziny W przypadku spraw dotyczących życia prywatnego zakres ubezpieczenia dodatkowo obejmuje: dochodzenia roszczeń w zakresie prawa własności lub innych praw rzeczowych dotyczących rzeczy ruchomych, stanowiących własność ubezpieczającego lub ubezpieczonego w następstwie bezprawnej ingerencji osób trzecich w te prawa dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia posiadania rzeczy ruchomych stanowiących własność ubezpieczającego lub ubezpieczonego

25 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO OCHRONA PRAWNA Zakres chronionych wypadków ubezpieczeniowych oraz suma ubezpieczenia

26 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 26 Zakres chronionych wypadków ubezpieczeniowych Porady prawne  Możliwość telefonicznej konsultacji z prawnikiem specjalistą pracującym bezpośrednio w Centrali D.A.S. Polska  Dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu  Poradnictwo daje możliwość telefonicznej konsultacji w sytuacji nagłych wypadków szkodowych z Prawnikiem Centrali D.A.S. przez 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu i obejmuje kwestie i przypadki dotyczące poruszania się i użytkowania pojazdu w kraju i za granicą, (bez pomniejszania sumy ubezpieczenia).

27 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 27 Zakres chronionych wypadków ubezpieczeniowych Sprawy karne i wykroczenia  Pokrycie kosztów obrony w postępowaniu przed sądem i kosztów sądowych, w przypadku popełnienia przestępstwa – spowodowania wypadku komunikacyjnego.  Pokrycie kosztów obrony w postępowaniu przed sądem i kosztów sądowych, w przypadku popełnienia wykroczenia drogowego.  Pożyczka na poczet kaucji w wypadku tymczasowego aresztowania.

28 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 28 Zakres chronionych wypadków ubezpieczeniowych Sprawy cywilne  Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej przez ubezpieczonego szkody na osobie lub na mieniu, w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu.  Dochodzenie odszkodowania wynikającego z naruszenia umowy ubezpieczenia pojazdu (Autocasco, Assistance, NNW).

29 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 29 Problemy związane z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego:  Pokrycie kosztów postępowania dotyczącego odzyskania niesłusznie zatrzymanego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu. Zakres chronionych wypadków ubezpieczeniowych

30 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 30 Suma ubezpieczenia ●Na każdy wypadek ubezpieczeniowy (tj. zdarzenie objęte ubezpieczeniem) D.A.S. gwarantuje świadczenie ubezpieczeniowe – pokrycie kosztów reprezentowania interesów ubezpieczonego (honorarium Adwokata lub Radcy Prawnego osoby ubezpieczonej) oraz kosztów postępowania sądowego – do wysokości 30 000,- zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy. ●Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconych odszkodowań w zakresie innych wypadków ubezpieczeniowych i ponowne zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem objęte jest ochroną ubezpieczeniową na kolejne 30 000 zł. ●Jest to suma optymalna, wystarczająca na pokrycie kosztów spraw w sądach dwóch instancji.

31 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 31 Współpraca z Kancelariami Adwokackimi ●Nasi ubezpieczeni w OWU mają zagwarantowany swobodny wybór Adwokata lub Radcy Prawnego, jaki ma reprezentować ich prawne interesy przed sądem, ●D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w ramach ubezpieczenia zapewnia również i pomaga ubezpieczonym w zatrudnieniu Adwokata lub Radcy Prawnego w celu reprezentowania przed sądem w każdym kraju objętym ochroną ubezpieczoną – współpracujemy w tym celu z 300 Kancelariami Adwokackimi, które są starannie dobierane i selekcjonowane przez D.A.S. z punktu widzenia dbałości o interesy naszych ubezpieczonych, ●W wielu przypadkach D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. współpracuje z zagranicznymi kancelariami prawnymi, z którymi można kontaktować się także w języku polskim (Np. Niemcy, Holandia, Włochy).

32 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 32 poszkodowany sprawca wszystkonic (jak najmniej) 10 000zł świadek rzeczoznawca świadek rzeczoznawca I instancja II instancja 4.400 zł 5.800 zł D.A.S. 30 000zł ugoda

33 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 33 Likwidacja szkód - przykłady

34 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 34 Likwidacja szkód. ●Proces likwidacji wypadków ubezpieczeniowych nadzorowany jest przez Centralę D.A.S. w Warszawie, gdzie po zgłoszeniu danego problemu prawnego (wypadku ubezpieczeniowego) po ustaleniu ochrony ubezpieczeniowej, udzielana jest osobie ubezpieczonej gwarancja ponoszenia kosztów ochrony prawnych interesów w danym postępowaniu sądowym, ●Tzw. likwidacja szkód polega na pokrywaniu kosztów ochrony prawnej (Np. kosztów obsługi prawnej osoby ubezpieczonej w postępowaniu karnym przed sądem), z reguły w ramach tzw. likwidacji bezgotówkowej – D.A.S. organizuje całość pracochłonnej obsługi prawnej (w tym oferuje pomoc w zaangażowaniu do danej sprawy odpowiedniego do reprezentacji osoby ubezpieczonej Adwokata lub radcę prawnego oraz sukcesywnie pokrywa koszty danej sprawy sądowej (Np. honorarium Adwokata, zaliczka na poczet opinii biegłego sądowego, opłaty sądowe),

35 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 35 Likwidacja szkód - schemat Szkoda Zgłoszenie szkody do D.A.S Sprawdzenie pokrycia ubezpieczeniowego Ustalenie zasadności roszczenia Windykacja – próba pozasądowego załatwienia sprawy Skierowanie sprawy do kancelarii zewnętrznej Sprawa sądowa Zamknięcie sprawy Rejestracja szkody Ewentualne postępowanie regresowe

36 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 36 Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Odszkodowanie za naprawę samochodu ●Nasz ubezpieczony zaparkował samochód na parkingu we Włoszech. Z powodu złego stanu budynku, z balkonu oderwał się kawałek betonu i uszkodził stojący pod nim samochód. Klient wezwał na miejsce policję, która opisała zdarzenie w protokole i wskazała dane zarządcy budynku, oraz podała kierowcy dane najbliższego warsztatu naprawczego, w którym mógł od razu naprawić samochód.

37 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 37 Działania podjęte przez D.A.S.: Po powrocie do Polski klient zwrócił się do D.A.S. o pomoc w uzyskaniu refundacji kosztów naprawy od właściciela budynku we Włoszech. Dzięki ubezpieczeniu w D.A.S. jego sprawa została przekazana do kancelarii prawnej na terenie Włoch, która przejęła wszystkie formalności i zwróciła się do sprawcy o wypłatę należnego odszkodowania. Efekt działań D.A.S.: Klient D.A.S. nie musiał pokrywać żadnych kosztów, a jego odszkodowanie zostało uzyskane w pełnej wysokości bez konieczności angażowania czasu naszego ubezpieczonego. Poszkodowany nie był zmuszony samodzielnie dochodzić swych praw ani korzystać z własnego ubezpieczenia Autocasco. Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Odszkodowanie za naprawę samochodu

38 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 38 Przykłady Likwidacji Szkód Sprawa o wykroczenie drogowe ●Klient ubezpieczony w D.A.S. został obwiniony o spowodowanie kolizji z drugim pojazdem na stacji benzynowej. ●Policja, która przybyła na miejsce stwierdziła że winien jest ubezpieczony, a nie drugi uczestnik kolizji. Ubezpieczony odmówił przyjęcia mandatu karnego na skutek czego do Sądu Rejonowego został skierowany wniosek o jego ukaranie.

39 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 39 Działania podjęte przez D.A.S.: 1. Weryfikacja dokumentacji szkodowej. 2. Decyzja o podjęciu obrony ubezpieczonego. 3. Wybór obrońcy dla Klienta. 4. Pokrycie kosztów honorarium adwokata. Efekt działań D.A.S.: Policja przegrała sprawę, ponieważ naruszyła zasady procedury wykroczeniowej i adwokat D.A.S. doprowadził do wygranej i uniewinnienia ubezpieczonego. Policja nie wniosła apelacji. Przykłady Likwidacji Szkód Sprawa o wykroczenie drogowe

40 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 40 Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Wypadek komunikacyjny ●Nasz ubezpieczony jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego w Hiszpanii i zostaje mu postawiony zarzut jego spowodowania. Miejscowa Policja zwraca się o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

41 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 41 Działania podjęte przez D.A.S.: W ramach ubezpieczenia został w sprawie zaangażowany miejscowy adwokat, który uzyskał zgodę hiszpańskiej prokuratury na złożenie poręczenia majątkowego (kaucji) zamiast tymczasowego aresztowania. Wyznaczoną kaucje w wysokości 3 000 euro zamiast kierowcy pokrył D.A.S. Dalsze postępowanie w sprawie prowadzone było już przez adwokata hiszpańskiego. Efekt działań D.A.S.: Sprawa skończyła się korzystnie dla kierowcy - umorzenie postępowania. Adwokat wykazał, że nasz ubezpieczony nie był sprawcą zdarzenia. Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Wypadek komunikacyjny

42 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 42 Przykłady Likwidacji Szkód OC Sprawcy ●Klient ubezpieczony w D.A.S. został poszkodowany przez pojazd ubezpieczony w innym zakładzie ubezpieczeń. Zgłosił do D.A.S. szkodę, ponieważ uważał, że zaniżono mu trochę odszkodowanie. Z jego uwag wynikało, że odszkodowanie powinno być nieco wyższe. Klient nie potrafił jednak ocenić rozmiarów dopłaty.

43 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 43 Działania podjęte przez D.A.S.: 1.Powołanie rzeczoznawcy, który ustalił nieoszacowanie odszkodowania o 11.000 zł wobec wypłaconych 6.000 zł. 2.Analiza decyzji ubezpieczyciela i ustalenie, że szkoda została niesłusznie zakwalifikowana jako całkowita. 3.Wezwanie ubezpieczyciela o dopłatę należnej kwoty. 4.Zakończenie postępowania na skutek pozytywnej reakcji ubezpieczyciela. Efekt działań D.A.S.: Sprawa zakończyła się wypłaceniem na rzecz Klienta D.A.S. dodatkowego odszkodowania (11.000 zł). Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód OC Sprawcy

44 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 44 Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Kolizja z rowerzystą ●Klient został obwiniony o spowodowanie kolizji z innym pojazdem, w którym brał udział także rowerzysta. Według informacji Klienta, zderzenie z pojazdem było nieuniknionym i jednocześnie jednym sposobem uniknięcia zderzenia z rowerzystą.

45 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 45 Działania podjęte przez D.A.S.: sprawa trafiła do Sądu Grodzkiego. Klient stawił się na rozprawę z adwokatem, którego honorarium opłacił D.A.S. Efekt działań D.A.S.: W wyniku ustaleń sądu Klient został uniewinniony, a koszty sądowe pokrył D.A.S. Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Kolizja z rowerzystą

46 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 46 Przykłady Likwidacji Szkód - Przykłady Likwidacji Szkód - utracone korzyści – urlopu nie było ●W drodze na lotnisko Klient uległ wypadkowi z winy innego uczestnika ruchu. W wyniku czego spóźnił się na samolot do Egiptu, gdzie miał spędzić urlop. Jednocześnie nie było możliwości zmiany terminu wyjazdu. Klient zgłosił w firmie ubezpieczeniowej roszczenie o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie pojazdu oraz za utracone korzyści (refundacja kosztów nie wykorzystanego a opłaconego urlopu).

47 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 47 Działania podjęte przez D.A.S.: Na skutek odmownej decyzji zakładu ubezpieczeń Klient zwrócił się o pomoc do D.A.S. Efekt działań D.A.S.: Sprawa trafiła do sądu i zakończyła się wypłatą odszkodowania, a koszty procesu pokrył D.A.S. Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Utracone korzyści – urlopu nie było

48 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 48 Przykłady Likwidacji Szkód - Przykłady Likwidacji Szkód - Kradzież samochodu z parkingu przed supermarketem ●Klient zostawił samochód na parkingu obok supermarketu. Kiedy robił zakupy samochód został mu skradziony. Klient wezwał policję, która wszczęła dochodzenie mające na celu ustalenie i ujęcie sprawcy. W międzyczasie poszkodowany zgłosił sprawę do swojego ubezpieczyciela AC. Firma ta rażąco zaniżyła wysokość odszkodowania, błędnie przyjmując inny model wersję wyposażenia pojazdu. Klient zwrócił się do D.A.S. o pomoc w wyegzekwowaniu prawidłowej kwoty odszkodowania.

49 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 49 Działania podjęte przez D.A.S.: Powołany przez D.A.S. niezależny rzeczoznawca wycenił wartość pojazdu o 30% większa niż uczynił to ubezpieczyciel AC. Efekt działań D.A.S.: Na skutek wezwania ubezpieczyciela AC do dopłaty Klient uzyskał pełną wysokość odszkodowania. Przykłady Likwidacji Szkód - Przykłady Likwidacji Szkód - Kradzież samochodu z parkingu przed supermarketem

50 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 50 Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Trwały uszczerbek na zdrowiu ●Klient D.A.S. został poszkodowany w wypadku, w wyniku którego doznał ciężkiego uszkodzenia kręgosłupa, co skończyło się kalectwem. Dodatkowo osoba ta jest jedynym żywicielem rodziny (traci więc realną możliwość zarobkowania). Klient poprosił o pomoc D.A.S.

51 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 51 Działania podjęte przez D.A.S.: Wszystkie kroki podjęcie przez D.A.S. zmierzały do uzyskania zadośćuczynienia, renty wyrównawczej i refundacji wszelkich kosztów leczenia naszego Klienta. Firma ubezpieczeniowa oszacowała zadośćuczynienie na dość niską kwotę, nieadekwatną do rzeczywistego uszkodzenia ciała.. Efekt działań D.A.S.: W wyniku skierowania sprawy do D.A.S. Klient uzyskał pełne odszkodowanie. Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Trwały uszczerbek na zdrowiu

52 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 52 Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Problemy z naprawą gwarancyjną ●Nasz ubezpieczony posiada samochód na gwarancji i jednocześnie ma problem z wyegzekwowaniem nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji (uszkodzona przepustnica). Ponadto po kolejnej awarii przepustnicy serwis chce obciążyć naszego ubezpieczonego dodatkowymi kosztami naprawy.

53 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 53 Działania podjęte przez D.A.S.: Po zgłoszeniu sprawy do D.A.S. został powołany niezależny rzeczoznawca, który ustalił niewłaściwy sposób naprawy usterki. Efekt działań D.A.S.: Na skutek pisemnego wezwania serwisu do nieodpłatnej naprawy sprawa została załatwiona polubownie. Przykłady Likwidacji Szkód Przykłady Likwidacji Szkód Problemy z naprawą gwarancyjną

54 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Dziękuję za uwagę Tel. 727 909 681


Pobierz ppt "Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google