Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPS. Regulamin I Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Obywatelski Parlament Seniorów - jest apolitycznym, neutralnym religijnie i światopoglądowo ogólnopolskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPS. Regulamin I Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Obywatelski Parlament Seniorów - jest apolitycznym, neutralnym religijnie i światopoglądowo ogólnopolskim."— Zapis prezentacji:

1 OPS

2 Regulamin I Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Obywatelski Parlament Seniorów - jest apolitycznym, neutralnym religijnie i światopoglądowo ogólnopolskim przedstawicielstwem osób starszych reprezentującym ich interesy, współpracującym z władzami państwowymi i samorządem terytorialnym w tworzeniu i monitorowaniu polityki senioralnej

3 Twórcy OPS OPS jest wspólną inicjatywą środowiska polskich seniorów, głównie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz miejskich i gminnych rad seniorów, wpisującą się w założenia długofalowej polityki senioralnej rządu na lata 2014 -2020

4 Działanie OPS OPS działa pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu oraz korzysta ze wsparcia organizacyjnego Kancelarii Sejmu RP Patronat merytoryczny nad OPS sprawuje sejmowa Komisja Polityki Senioralnej. Przewodniczącą komisji Senioralnej została pani Poseł Małgorzata Zawiercin, zastępcą Poseł Michał Szczerba.

5 Cele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. 1.Budowanie społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem partnerstwa, kapitału intelektualnego, doświadczenia zawodowego oraz mądrości życiowej osób starszych, w tym: 1/ Egzekwowanie praw osób starszych do godnego, niezależnego życia i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym oraz współpracy z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, 2/ Przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, pochodzenie,

6 2.Ochrona i rzecznictwo interesów osób starszych przez inicjowanie zmian legislacyjnych ukierunkowanych na poprawę sytuacji osób starszych i usuwanie barier rozwoju organizacji senioralnych, 3.Konsolidacja i aktywizacja społeczna osób starszych poprzez promocję wolontariatu, współpracy międzypokoleniowej rozwój samopomocowych form wsparcia, doradztwo prawne i poradnictwo psychologiczne,

7 4.Zagwarantowanie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji oraz systematycznej poprawy jakości i warunków ekonomicznych poprzez możliwie najkorzystniejsze waloryzacje świadczeń emerytalno – rentowych, opiekuńczych i socjalnych, 5.Poprawa wizerunku i pozycji osoby starszej w społeczeństwie, w tym kultywowanie etosu seniora w rodzinie,

8 6.Tworzenie warunków dla korzystania przez osoby starsze z ofert kulturalnych, sportowych, towarzyskich, turystycznych, w tym m.in. poprzez usuwanie barier dostępu do wszystkich miejsc publicznych, 7.Inspirowanie sfery srebrnej gospodarki do wprowadzania na rynek towarów, usług wysokiej jakości, podnoszących bezpieczeństwo i komfort życia oraz usprawniających i ułatwiających codzienne czynności osobom starszym jak również ich opiekunom.

9 KOMISJE OPS: * Komisja- ds. organizacyjno-prawnych * Komisja- ds. organizacyjno-prawnych * Komisja- strategii, budżetu i finansów * Komisja- strategii, budżetu i finansów * Komisja- informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem. * Komisja- informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem.

10 Postanowienia OPS prawa i obowiązki 1. Praca w OPS ma charakter pracy społecznej. 2. Członkowie OPS zgłaszają inicjatywy, wnioski i interpelacje. Pracują w komisjach, współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego. 3.Propagują cele i informują o przebiegu prac OPS. 4. Współpracują z mediami publicznymi wydaja biuletyny informacyjne, poradniki i inne publikacje służące realizacji i promocji celów.

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OPS. Regulamin I Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Obywatelski Parlament Seniorów - jest apolitycznym, neutralnym religijnie i światopoglądowo ogólnopolskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google