Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekty PUP RPO WKP 2014 -2020 nabór w 2016 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekty PUP RPO WKP 2014 -2020 nabór w 2016 r.."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekty PUP RPO WKP 2014 -2020 nabór w 2016 r.

2 20 Podział na lata środków na finansowanie projektów PUP w ramach POWER 2014-2020 i RPO 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim (w EURO) 20152016201720182019202020212022Razem: POWER13 614 83813 991 26413 342 94913 036 21512 729 48012 269 37911 502 54310 285 116100 771 784 RPO10 654 91710 054 18510 872 27911 217 43011 562 58212 080 31012 943 18914 313 09293 697 984 Razem:24 269 75524 045 44924 215 22824 253 64524 292 06224 349 68924 445 73224 598 208194 469 768

3 Potencjalni beneficjenci – 20 PUP Alokacja w ramach naboru – zgodnie z zapisami Kontraktu Wojewódzkiego Podział środków na poszczególne PUP – zgodnie z kryteriami podziału FP przyjętymi przez Sejmik Województwa Nabór planowany do ogłoszenia w styczniu – z możliwością realizacji projektów od początku roku Uczestnicy projektu – osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP powyżej 29 r.ż. Formy wsparcia - wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia realizowane zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi do tej ustawy (z wyłączeniem robót publicznych) Budżet – tylko koszty aktywizacji osób bezrobotnych (możliwe 3% kosztów pośrednich – w stosunku do wartości wkładu EFS) PD RPO WKP – na 2016 r.

4 Założenia realizacji projektów – konsultowane z IZ i PUP Kryteria naboru – konsultowane z Grupą roboczą ds. EFS przy KM uwagi od MRPiPS, MIR oraz KE - 11 i 14.12.2015 PD RPO WKP – na 2016 r.

5 Kryterium dot. efektywności zatrudnieniowej B.1.2. Projekt zakłada ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43% Przy czym Komunikat MIR z 15.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych określa niniejszy wskaźnik dla : –osób w wieku 50 + - na poziomie co najmniej 33%; –kobiet - 39%; –osób z niepełnosprawnościami - 33%; –długotrwale bezrobotnych - 30%; –osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym) – 29% lub dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) – 38% – do decyzji IZ RPO. – dla CT 8 - kryteria przyjmowane przez KM od 24.08.2015 do 31.12.2016 r.

6 Efektywność zatrudnieniowa wg MRPiPS Efektywność programów za 2015 rok będzie liczona na podstawie Załącznika nr 1 Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia do sprawozdania MPiPS ‑ 02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy. W efektywności liczonej według tego sprawozdania definicja zatrudnienia jest następująca: Liczba osób, które zostały zatrudnione. Należy ujmować osoby, które w trakcie lub w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w danej formie aktywizacji podjęły pracę i wykonywały ją co najmniej 30 dni – zgodnie z danymi pozyskiwanymi z ZUS. Przez zatrudnienie - do celów analizowania efektywności zatrudnieniowej działań realizowanych z FP należy rozumieć: -wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy; -wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenie, umowy o dzieło albo w zakresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy; -wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS lub CEIDG

7 Efektywność zatrudnieniowa w POWER i RPO Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej;

8 Kryterium efektywności zatrudnieniowej; 1.w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione kryterium jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony: co najmniej na 3 miesiące oraz przynajmniej na ½ etatu; 2.w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek: umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

9 Kryterium efektywności zatrudnieniowej; c.d warunkiem uwzględnienia uczestnika projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął działalność gospodarczą, w liczbie osób pracujących jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy.

10

11

12 12

13

14

15

16 16

17

18

19 Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149 ), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, w tym: –działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, –działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz osób bezrobotnych. 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, w tym: działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych. Formy wsparcia:

20 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, w tym: –działania ukierunkowane na realizację programów staży, –działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie. 4.Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Formy wsparcia:

21 Muszą być realizowane przez PUP zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisami wykonawczymi do tej ustawy Dodatkowe regulacje dla projektów PUP: –Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014 – 2020 –Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020 Formy wsparcia:

22 Kryteria dostępu 1.Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), powyżej 29 roku życia należące co najmniej do jednej z poniższych grup: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niskowykwalifikowane. 2.Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych - wg stanu na 30.09.2015 r. 3.Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób powyżej 50 roku życia - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych – wg stanu na 30.09.2015 r.

23 Kryteria dostępu 4.Projekt zakłada ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43% Przy czym Komunikat MIR w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych z 15.08.2015 r. określa je dla : –osób w wieku 50 + - na poziomie co najmniej 33%; –kobiet - 39%; –osób z niepełnosprawnościami - 33%; –długotrwale bezrobotnych - 30%; –-osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym) - 29%.

24 Kryteria dostępu 5.Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci szkoleń zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 1 lit. 37) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych.

25 Kryteria dostępu Europejskie Ramy Kwalifikacji nie ma Polskich Ram Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia się, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. Certyfikat musi być rozpoznawalny i uznawalny w branży/sektorze (program szkolenia, efekty uczenia, sposób egzaminowania są zgodne z określonymi standardami, bardzo często określonymi przepisami prawa) Kwalifikacje dają określone uprawnienia – np. do wykonywania zawodu. Przykładowe instytucje uprawnione do walidacji i certyfikacji: uczelnie, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, stowarzyszenia zawodowe (Stowarzyszenie księgowych), WORD, Urząd Dozoru Technicznego, Polskie Towarzystwo Informatyczne (ECDL), Instytut spawalnictwa

26 Kryteria dostępu Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w 4 etapach: Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych; Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie

27 27 Planowane wykonanie wskaźników wynikające z RPO/SzOOP przez projekty pozakonkursowe PUP w ramach I i II naboru Działania 8.1 RPO WK-P Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P/SzOOP na lata 2014-2020 Wartość wykazane we wnioskach o dofinansowanie projektu PUP w ramach I naboru po aneksach stan na dzień 06.11.2015r. Założenia do osiągnięcia w ramach II naboru % wykonania wartości docelowych w ramach I i II naboru projektów poazkonkursowych PUP w RPO WK-P/SzOOP Suma wartości I i II nabór Wydatki 376 922 968100,0% 53 623 43938 963 19692 586 63524,6% Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CO01) 22 519100,0%5 6503 5429 19240,8% Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) 6 13627,2%1 9638862 84946,4% Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) 9844,3%27316844144,8% Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 5 13222,7%1 3888992 28744,6% Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 15 62969,4%3 6252 4446 06938,8% Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 1 6567,3%*7722481 02061,6% Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 9 683*43,00%2 2591 5233 78239,1% Liczba osób które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu 6 756*30,00%38353191413,5% Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 1 7397,7%*7722601 03259,3% * wartości wyliczone na potrzeby tabeli nie określone w RPO WK-P/ SzOOP.

28

29 STRUKTURA BEZROBOTNYCH - podstawowe dane 30.09.2015 r. L. p. Wyszczególnienie Województwo razem Powiatowe Urzędy Pracy Bydgoszcz Grudziądzdla Miasta Torunia dla Powiatu Toruńskiego Włocławek Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub- Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecia Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin 1. Liczba bezrobotnych ogółem 104 39212 7086 8246 4515 53714 9883 5313 3062 9773 06510 9904 9042 7384 6703 3382 4942 3594 0332 9542 3564 169 2 Bezrobotni do 30 r.ż.31 5942 8771 6911 4111 8553 9441 0981 0819941 1823 3131 9429581 5761 2269388701 3691 1148221 333 %30,3%22,6%24,8%21,9%33,5%26,3%31,1%32,7%33,4%38,6%30,1%39,6%35,0%33,7%36,7%37,6%36,9%33,9%37,7%34,9%32,0% 3 bezrobotni po 30 r.ż.72 7989 8315 1335 0403 68211 0442 4332 2251 9831 8837 6772 9621 7803 0942 1121 5561 4892 6641 8401 5342 836 %69,7%77,4%75,2%78,1%66,5%73,7%68,9%67,3%66,6%61,4%69,9%60,4%65,0%66,3%63,3%62,4%63,1%66,1%62,3%65,1%68,0% 4. Bezrobotni powyżej 50 r.ż. 26 5514 1732 1832 1251 1523 8868358117056462 6248625841 113663529555970605556974 %25,4%32,8%32,0%32,9%20,8%25,9%23,6%24,5%23,7%21,1%23,9%17,6%21,3%23,8%19,9%21,2%23,5%24,1%20,5%23,6%23,4% 5. Bezrobotni niepełnosprawni 5 1181 21327951916945613013510113143798108222112105116285233163106 %4,9%9,5%4,1%8,0%3,1%3,0%3,7%4,1%3,4%4,3%4,0%2,0%3,9%4,8%3,4%4,2%4,9%7,1%7,9%6,9%2,5% Liczba bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie 2016 3 54244824713317964610194146883351899314899868910181104134 w tym: osoby 50+ 899147794437168242335198033203520182124172531 osoby niepełnosprawne 1684310115204454134473447673

30

31

32 Dziękuję za uwagę 32


Pobierz ppt "1 Projekty PUP RPO WKP 2014 -2020 nabór w 2016 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google