Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROPEDEUTYKA PRAWA Dr med. Jacek Perliński. TEMATYKA WYKŁADÓW 1 System prawa, podstawowe pojęcia prawa, źródła prawa, wykładnia prawna. 2 Konstytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROPEDEUTYKA PRAWA Dr med. Jacek Perliński. TEMATYKA WYKŁADÓW 1 System prawa, podstawowe pojęcia prawa, źródła prawa, wykładnia prawna. 2 Konstytucja."— Zapis prezentacji:

1 PROPEDEUTYKA PRAWA Dr med. Jacek Perliński

2 TEMATYKA WYKŁADÓW 1 System prawa, podstawowe pojęcia prawa, źródła prawa, wykładnia prawna. 2 Konstytucja RP, inne akty prawne szczególne dla systemu ochrony zdrowia. 3/4 Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych: Prawo ubezpieczeń zdrowotnych. 5/6 Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych: Prawo o działalności leczniczej

3 7Konwencja Praw Człowieka, prawa pacjenta. Odpowiedzialność w zawodach medycznych – cywilna, karna, pracownicza, zawodowa. 8/9Dokumentacja medyczna. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzenia z niej wynikające 10-12 Podsumowanie i materiału i sprawdzenie wiadomości 13/15

4 Efekty kształcenia Umiejętności i kompetencje:   rozumienia, analizowania i interpretowania regulacji prawnych dotyczących: - -ochrony zdrowia, - -zawodu ratownika medycznego;  wykorzystywania przepisów prawnych w praktyce;  różnicowania odpowiedzialności zawodowej – karnej i cywilnej;  rozumienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;  planowania możliwości własnego doskonalenia zawodowego.

5 Zalecana literatura podstawowa: 1. Materiały opracowane przez wykładowcę 2. USTAWA o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410). r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1410).

6 Zalecana literatura uzupełniająca: 1. Nesterowicz M.: Prawo medyczne. Wyd. TNOiK, Toruń. 2. Sieńko A.: Prawo ochrony zdrowia. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. 3.Konstytucja RP - tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe (Dz.U. nr 78 poz. 483). Zgromadzenie Narodowe (Dz.U. nr 78 poz. 483). 4. Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia systemie informacji w ochronie zdrowia 5. Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. działalności leczniczej. 6. Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. oraz sposobu jej przetwarzania. 7. Dz.U. 2010 nr 209 poz. 1382 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. członków zespołów ratownictwa medycznego.

7 8. Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 9. Dz.U. z 2008 nr 234 poz. 1570 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. zakaźnych u ludzi. 10. Dz.U. 2007 nr 112 poz. 775 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zawodowego ratowników medycznych 11. Dz.U. 2007 nr 90 poz. 605 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dysponowania zespołami ratownictwa medycznego 12. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze środków publicznych

8 Warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną według wyników testu wyboru opracowanego na podstawie zakresu programowego materiału – ze szczególnym uwzględnieniem „ustaw zawodowych”. Test zostanie przeprowadzony po zakończeniu zajęć i jego wypełnienie stanowić będzie tzw. termin zerowy. Osoby, które nie zaliczą testu będą miały wyznaczone terminy poszczególnych zaliczeń w czasie sesji - według jej harmonogramu. Zaliczenia te odbywać się będą w formie ustnej. Wszyscy studenci, którzy pomyślnie zaliczą test zostaną przyporządkowani według uzyskanych punktów do następujących ocen: 5 - 10% najlepszych studentów 4+ - dla następnych 25% 4 - dla kolejnych 30% 3+ - dla kolejnych 25% 3 - dla kolejnych 10%

9 Prawo jest to uporządkowany formalnie i treściowo zbiór norm postępowania, odróżniających się od innych norm postępowania pewnymi szczególnymi cechami, ustanawianych przez odpowiednie organy państwowe, których przestrzeganie zostało zagwarantowane sankcją przymusu państwowego. Normy przybierają formę przepisów prawnych, wchodzących w skład poszczególnych aktów normatywnych i mogących mieć postać dłuższych bądź krótszych jednostek redakcyjnych poszczególnych aktów normatywnych, czyli artykułu, paragrafu, ustępu, punktu, litery, podpunktu itp., czyli inaczej mówiąc przepisy prawa są jedynie technicznym środkiem służącym do wyrażenia tychże norm. Prawo obowiązujące nie składa się więc z przepisów prawa lecz z norm prawnych.

10 System prawa – został stworzony przez państwo w celu ochrony jego interesów. Jest on systemem sztucznym składającym się z poszczególnych elementów. =Ogół norm prawnych obowiązujących w państwie w określonym czasie. Dzieli się na działy. W Polsce obejmuje: - -prawo administracyjne, - -państwowe, - -finansowe, - -karne, - -cywilne, - -rodzinne, - -pracy, - -procesowe cywilne i karne. Norma prawna – nie może być w swej treści sprzeczna z innymi normami społecznymi. Jest tworzona poprzez określony organ państwowy. Poparta jest przymusem państwa. W momencie jej naruszenia wyciągane są konsekwencje (sankcje). Każda norma prawna opublikowana jest w odpowiednim dzienniku urzędowym (Dziennik Ustaw, Monitor Polski). Jest częścią składową systemu prawa. Budowa normy prawnej: Hipoteza Dyspozycja Sankcja

11 ŹRÓDŁA PRAWA Art. 87. 1. 1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: - Konstytucja, - ustawy, - ratyfikowane umowy międzynarodowe - oraz rozporządzenia. 2. źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Art. 88. 1. 1.Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. 2. 2.Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. 3. 3.Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.

12 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483 Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nie- naruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

13 Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Art. 68. 1.Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2.Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 3.Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. 4.Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.


Pobierz ppt "PROPEDEUTYKA PRAWA Dr med. Jacek Perliński. TEMATYKA WYKŁADÓW 1 System prawa, podstawowe pojęcia prawa, źródła prawa, wykładnia prawna. 2 Konstytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google