Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Andrzej Jabłoński EMERYTURY I RENTY. Ryzyko emerytalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Andrzej Jabłoński EMERYTURY I RENTY. Ryzyko emerytalne."— Zapis prezentacji:

1 Dr Andrzej Jabłoński EMERYTURY I RENTY

2 Ryzyko emerytalne

3  Zasady ustalania wysokości świadczeń zależą od przyjętej formuły wymiaru emerytur i rent, tzn. albo tzw. systemu zdefiniowanego świadczenia albo tzw. systemu zdefiniowanej składki.  Zasady ustalania wysokości świadczeń zależą od przyjętej formuły wymiaru emerytur i rent, tzn. albo tzw. systemu zdefiniowanego świadczenia albo tzw. systemu zdefiniowanej składki.

4  Pierwszy system charakteryzuje się ustawowym określeniem parametrów przyszłego świadczenia, na wysokość którego wpływ mają zarówno elementy indywidualne emerytury lub renty (staż pracy i wysokość zarobków), jak i elementy stałe (tzw. część socjalna świadczenia - 24% kwoty bazowej)  Pierwszy system charakteryzuje się ustawowym określeniem parametrów przyszłego świadczenia, na wysokość którego wpływ mają zarówno elementy indywidualne emerytury lub renty (staż pracy i wysokość zarobków), jak i elementy stałe (tzw. część socjalna świadczenia - 24% kwoty bazowej)

5  system zdefiniowanej składki polega na uzależnieniu wysokości przyszłego świadczenia od kwoty składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w całym okresie ubezpieczenia (metoda proporcjonalna)

6  Założenia i cele reformy emerytalnej

7  CELE REFORMY EMERYTALNEJ:  zróżnicowanie źródeł emerytur, jednocześnie ożywienie rynku kapitałowego i bezpieczeństwo (problem demograficzny, starzenie się społeczeństwa, problem przywilejów emerytalnych dla wielu grup zawodowych)  będzie zależała od wysokości opłaconych przez pracownika składek i długości czasu pracy, a nie od zmieniających się przepisów,  zachowanie gwarancji ubezpieczeniowej dla obecnych świadczeniobiorców,  zapewnienie jak najwyższego, możliwego poziomu świadczeń przyszłym pokoleniom, świadczeń chronionych przed inflacją, adekwatnych do wcześniej uzyskiwanych zasobów,  system ten nie będzie wymagał dofinansowania z budżetu, ale będzie wspierał rozwój gospodarczy Polski

8  Założenia zreformowanego systemu emerytalnego  Filarowa konstrukcja

9  Stary system to tzw. System zdefiniowanego świadczenia  Emerytura w całości wypłacana z FUS

10  Nowa emerytura to tzw. System zdefiniowanej składki  Emerytura finansowana z 3 segmentów (filarów)

11 3 filary  I FUS (zarządzany przez ZUS, obowiązkowy, publiczny, metoda repartycyjna)  II OFE (obowiązkowy, prywatny, metoda kapitałowa)  III IKE, PPE (dobrowolny, prywatny)

12  W zależności od daty urodzenia ubezpieczonego wyróżniamy emerytury:  * przyznawane na starych zasadach - dla górników i ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. oraz dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., o ile do końca 2008 r. spełnli warunki z art. 46, 47 i 50; art. 464750art. 464750  * przyznawane na nowych zasadach - dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., w tym emerytury pomostowe i kapitałowe.

13 Emerytura w systemie zdefiniowanego świadczenia  Dla osób urodzonych przed 01.01.1949 r.  Dla osób urodzonych w latach 1949- 1968 które wybrały ten system  jest wygaszana  Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 31.12.1948 r. mogą nabyć emeryturę tylko na podstawie art. 184 u.e.r. FUS

14 System zdefiniowanego świadczenia  Nabycie prawa do emerytury zależy od:  - osiągnięcia wieku emerytalnego  Stażu ubezpieczeniowego

15 Emerytura w systemie zdefiniowanego świadczenia  Wymiar emerytury:  E=24%Kb+(s x 1,3%P)+(ns x 0,7%P)  Kb- kwota bazowa  S – okresy składkowe  Ns - okresy nieskładkowe  P- podstawa wymiaru

16  Kb- część stała, socjalna, jest wyrazem solidaryzmu  Wysokość świadczenia zależy od stażu ubezpieczeniowego oraz osiąganych zarobków

17 Emerytura w systemie zdefiniowanej składki  Z czasem obejmie wszystkich ubezpieczonych  Nabycie prawa do emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku  Nie jest wymagany staż ubezpieczeniowy (wyjątek: wymagany jest dla emerytury minimalnej)

18 Emerytura minimalna   Art. 87. 1. W przypadku gdy emerytura przysługująca z FUS, łącznie z okresową emeryturą kapitałową, albo emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, jest niższa niż minimalna, emeryturę przysługującą z Funduszu, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:   1) mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,   2) kobieta - osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a, i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,

19 Emerytura w systemie zdefiniowanej składki

20  Wysokość emerytury zależy wyłącznie od wysokości zebranych składek i długości życia  Emerytura w calości wypłacana jest przez ZUS

21 DODATKI DO EMERYTUR I RENT   Art. 75. 1. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia   Wysokość: 208,17 zł

22 Emerytura kapitałowa  Przysługuje ze środków zgromadzonych w OFE (z później zaewidencjonowanych na subkoncie)   Emerytury kapitałowe przysługują osobom mającym ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  Na wniosek ubezpieczonego  Decyzja ZUS  Emerytura okresowa

23 Emerytura okresowa   Ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a u.susart. 40a   adresowana wyłącznie do ubezpieczonych/członków OFE- kobiet, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny   Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 67 roku życia (lub przejściowo wcześniej)   charakter przejściowy -jej pobieranie zakończy się wraz z ukończeniem 67. roku życia

24 Emerytura okresowa   Członek OFE (kobieta) nabywa prawo do OEK w razie łącznego spełnienia dwóch warunków:   - osiągnął powszechny wiek emerytalny określony w art. 24 ust. 1a ustawy o e.r. FUS, tj. wiek emerytalny dla kobiet (60 lat i więcej) stopniowo, w latach 2013-2040, podwyższany do pułapu 67 lat,art. 24 ust. 1a   - po drugie, ustalenie prawa do OEK zależy także od tego, czy na subkoncie w ZUS znajduje się odpowiednia kwota środków, tj. nie mniejsza od 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 75 ust. 2 ustawy o e.r. FUS (od dnia 1 marca 2014 r. - 4135,20 zł, tj. 20 × 206,76 zł).art. 75 ust. 2

25   Związek pomiędzy emerytura z FUS a OEK uwidacznia się w:   - przyznawaniu OEK (art. 12 ust. 2 ustawy o e.k.),art. 12 ust. 2   - ponownym ustalenia wysokości OEK (art. 25 ust. 2 ustawy o e.k.)art. 25 ust. 2   - wypłacie OEK, tj. zgodjmie art. 30 ust. 2 ustawy o e.k., emerytury kapitałowe są wypłacane wraz z emeryturą lub rentą; w konsekwencji nie ma możliwości samodzielnego pobierania OEK.art. 30 ust. 2

26   Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:   1) w przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego;   2) z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończył 67. rok życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2a;   3) w przypadku wyczerpania środków zewidencjonowanych na subkoncie.

27   Wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi iloraz kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie ustalonych na dzień i średniego dalszego trwania życia

28 Emerytura pomostowa   Art.. 24 ust. 2 u.e.r. FUS Dla ubezpieczonych, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, zostaną ustanowione emerytury pomostowe.art. 88   USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (weszła w życie 1 stycznia 2009 r.)   Ma charakter pomostowy, tj. przysługuje tylko do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego

29 Warunki nabycia prawa do EP   Art. 4. Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:   1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;   2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;   3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;   4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5- 9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;art. 5- 9art. 11   5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33ustawy o emeryturach i rentach z FUS;art. 32art. 33   6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;   7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.


Pobierz ppt "Dr Andrzej Jabłoński EMERYTURY I RENTY. Ryzyko emerytalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google