Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Andrzej Jabłoński EMERYTURY I RENTY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Andrzej Jabłoński EMERYTURY I RENTY."— Zapis prezentacji:

1 Dr Andrzej Jabłoński EMERYTURY I RENTY

2 Ryzyko emerytalne

3 Zasady ustalania wysokości świadczeń zależą od przyjętej formuły wymiaru emerytur i rent, tzn. albo tzw. systemu zdefiniowanego świadczenia albo tzw. systemu zdefiniowanej składki. 

4 Pierwszy system charakteryzuje się ustawowym określeniem parametrów przyszłego świadczenia, na wysokość którego wpływ mają zarówno elementy indywidualne emerytury lub renty (staż pracy i wysokość zarobków), jak i elementy stałe (tzw. część socjalna świadczenia - 24% kwoty bazowej) 

5 system zdefiniowanej składki polega na uzależnieniu wysokości przyszłego świadczenia od kwoty składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w całym okresie ubezpieczenia (metoda proporcjonalna)

6 Założenia i cele reformy emerytalnej

7 CELE REFORMY EMERYTALNEJ:
zróżnicowanie źródeł emerytur, jednocześnie ożywienie rynku kapitałowego i bezpieczeństwo (problem demograficzny, starzenie się społeczeństwa, problem przywilejów emerytalnych dla wielu grup zawodowych) będzie zależała od wysokości opłaconych przez pracownika składek i długości czasu pracy, a nie od zmieniających się przepisów, zachowanie gwarancji ubezpieczeniowej dla obecnych świadczeniobiorców, zapewnienie jak najwyższego, możliwego poziomu świadczeń przyszłym pokoleniom, świadczeń chronionych przed inflacją, adekwatnych do wcześniej uzyskiwanych zasobów, system ten nie będzie wymagał dofinansowania z budżetu, ale będzie wspierał rozwój gospodarczy Polski

8 Założenia zreformowanego systemu emerytalnego
Filarowa konstrukcja

9 Stary system to tzw. System zdefiniowanego świadczenia
Emerytura w całości wypłacana z FUS

10 Nowa emerytura to tzw. System zdefiniowanej składki
Emerytura finansowana z 3 segmentów (filarów)

11 3 filary I FUS (zarządzany przez ZUS, obowiązkowy, publiczny, metoda repartycyjna) II OFE (obowiązkowy, prywatny, metoda kapitałowa) III IKE, PPE (dobrowolny, prywatny)

12 W zależności od daty urodzenia ubezpieczonego wyróżniamy emerytury:
* przyznawane na starych zasadach - dla górników i ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. oraz dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., o ile do końca 2008 r. spełnli warunki z art. 46, 47 i 50; * przyznawane na nowych zasadach - dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., w tym emerytury pomostowe i kapitałowe.

13 Emerytura w systemie zdefiniowanego świadczenia
Dla osób urodzonych przed r. Dla osób urodzonych w latach które wybrały ten system jest wygaszana Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po r. mogą nabyć emeryturę tylko na podstawie art. 184 u.e.r. FUS

14 System zdefiniowanego świadczenia
Nabycie prawa do emerytury zależy od: - osiągnięcia wieku emerytalnego Stażu ubezpieczeniowego

15 Emerytura w systemie zdefiniowanego świadczenia
Wymiar emerytury: E=24%Kb+(s x 1,3%P)+(ns x 0,7%P) Kb- kwota bazowa S – okresy składkowe Ns - okresy nieskładkowe P- podstawa wymiaru

16 Kb- część stała, socjalna, jest wyrazem solidaryzmu
Wysokość świadczenia zależy od stażu ubezpieczeniowego oraz osiąganych zarobków

17 Emerytura w systemie zdefiniowanej składki
Z czasem obejmie wszystkich ubezpieczonych Nabycie prawa do emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku Nie jest wymagany staż ubezpieczeniowy (wyjątek: wymagany jest dla emerytury minimalnej)

18 Emerytura minimalna Art. 87. 1. W przypadku gdy emerytura przysługująca z FUS, łącznie z okresową emeryturą kapitałową, albo emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26, jest niższa niż minimalna, emeryturę przysługującą z Funduszu, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony: 1)   mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1b, i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, 2)   kobieta - osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a, i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,

19 Emerytura w systemie zdefiniowanej składki
Wymiar emerytury: E= ∑𝑆+ 𝐾𝑝 +(𝐽𝑆) 𝐷𝑡𝑧 S- suma składek Kp – kapitał początkowy Js – jednorazowa składka Dtz – średnie dalsze trwanie życia

20 Wysokość emerytury zależy wyłącznie od wysokości zebranych składek i długości życia
Emerytura w calości wypłacana jest przez ZUS

21 DODATKI DO EMERYTUR I RENT
Art. 75. 1. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia Wysokość: 208,17 zł

22 Emerytura kapitałowa Przysługuje ze środków zgromadzonych w OFE (z później zaewidencjonowanych na subkoncie) Emerytury kapitałowe przysługują osobom mającym ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na wniosek ubezpieczonego Decyzja ZUS Emerytura okresowa

23 Emerytura okresowa Ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a u.sus adresowana wyłącznie do ubezpieczonych/członków OFE-kobiet, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 67 roku życia (lub przejściowo wcześniej) charakter przejściowy -jej pobieranie zakończy się wraz z ukończeniem 67. roku życia

24 Emerytura okresowa Członek OFE (kobieta) nabywa prawo do OEK w razie łącznego spełnienia dwóch warunków: - osiągnął powszechny wiek emerytalny określony w art. 24 ust. 1a ustawy o e.r. FUS, tj. wiek emerytalny dla kobiet (60 lat i więcej) stopniowo, w latach , podwyższany do pułapu 67 lat, - po drugie, ustalenie prawa do OEK zależy także od tego, czy na subkoncie w ZUS znajduje się odpowiednia kwota środków, tj. nie mniejsza od 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 75 ust. 2 ustawy o e.r. FUS (od dnia 1 marca 2014 r ,20 zł, tj. 20 × 206,76 zł).

25 Związek pomiędzy emerytura z FUS a OEK uwidacznia się w:
- przyznawaniu OEK (art. 12 ust. 2 ustawy o e.k.), - ponownym ustalenia wysokości OEK (art. 25 ust. 2 ustawy o e.k.) - wypłacie OEK, tj. zgodjmie art. 30 ust. 2 ustawy o e.k., emerytury kapitałowe są wypłacane wraz z emeryturą lub rentą; w konsekwencji nie ma możliwości samodzielnego pobierania OEK.

26 Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:
1)   w przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego; 2)   z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończył 67. rok życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2a; 3)   w przypadku wyczerpania środków zewidencjonowanych na subkoncie.

27 Wysokość okresowej emerytury kapitałowej stanowi iloraz kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie ustalonych na dzień i średniego dalszego trwania życia

28 Emerytura pomostowa Art.. 24 ust. 2 u.e.r. FUS Dla ubezpieczonych, urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184 oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w art. 150, zostaną ustanowione emerytury pomostowe. USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (weszła w życie 1 stycznia 2009 r.) Ma charakter pomostowy, tj. przysługuje tylko do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego

29 Warunki nabycia prawa do EP
Art. 4. Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1)   urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.; 2)   ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat; 3)   osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; 4)   ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; 5)   przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33ustawy o emeryturach i rentach z FUS; 6)   po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3; 7)   nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.


Pobierz ppt "Dr Andrzej Jabłoński EMERYTURY I RENTY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google