Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejestr publiczny jako podstawa ładu informacyjnego państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejestr publiczny jako podstawa ładu informacyjnego państwa"— Zapis prezentacji:

1 Rejestr publiczny jako podstawa ładu informacyjnego państwa
Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 11 marca 2009

2 Społeczeństwo informacyjne
Rosnące społeczne minima informacyjne Rosnące luki informacyjne: Cywilizacyjne Funkcjonalne Sytuacyjne Rosnący naturalny popyt na informację Rosnące koszty informacji Rosnący szum informacyjny Rozwój i upowszechnianie technologii informacyjnych służyć powinny minimalizacji luk informacyjnych

3 Gospodarka oparta na wiedzy
Informacja - podstawowym czynnikiem wytwórczym, produktem, towarem i dobrem konsumpcyjnym „Przemysłowa” produkcja informacji Sektor informacyjny – jednym z podstawowych sektorów gospodarki Publiczny sektor informacyjny Komercyjny sektor informacyjny Globalny rynek informacyjny i jego specyfika Jakość informacji - konflikt między publicznym i komercyjnym sektorem informacyjnym Poziom infrastruktury informacyjnej decyduje o rozwoju społecznym i gospodarczym

4 Demokracja zapewnia obywatelom społeczne bezpieczeństwo informacyjne
Społeczne minima informacyjne cywilizacyjne funkcjonalne sytuacyjne Warunek bezpieczeństwa - informacja, jaką dysponują ludzie, podmioty społeczno – gospodarcze i instytucje państwa, spełnia minima informacyjne Dostarczenie informacji adekwatnej do społecznych minimów informacyjnych jest niezbywalnym zadaniem państwa demokratycznego Państwo, które tych obowiązków nie wypełnia, nie jest państwem demokratycznym

5 Społeczny ład informacyjny
Spójny system Społecznych norm informacyjnych Procesów informacyjnych Systemów informacyjnych Zasobów informacyjnych zapewniający obywatelom i podmiotom bezpieczeństwo informacyjne symetrię informacyjną między państwem a obywatelem i podmiotem społecznym lub gospodarczym

6 Fundamenty prawne społecznego ładu informacyjnego i społecznego bezpieczeństwa informacyjnego
Prawo człowieka do prawdy Prawo obywatela do informacji Prawo do ochrony informacji i ochrony przed informacją Obowiązkiem państwa jest zapewnienie społecznego bezpieczeństwa i ładu informacyjnego Społeczny ład informacyjny determinuje sprawna infrastruktura informacyjna państwa Brak dobrej infrastruktury informacyjnej generuje sytuacje kryzysowe w społeczeństwie i gospodarce

7 Infrastruktura informacyjna podstawą ładu informacyjnego
Wyspecjalizowane systemy informacyjne administracji publicznej i innych instytucji realizujących zadania publiczne Ogólnokrajowe systemy : rejestry publiczne, systemy podatkowe, ubezpieczenia społecznego,zdrowotnego, usług społecznych, INTE, … Systemy identyfikacji osób, podmiotów, terytorium Ogólnokrajowe normy informacyjne

8

9 Spójny system rejestrów i ewidencji administracyjnych Rejestr Ewidencja
Podstawowe funkcje Stanowiąca Identyfikacyjna Podstawa prawna ustawa Rejestr jest systemem referencyjnym dla ewidencji Podstawowe funkcje Obsługa procedur Informacyjna Podstawa prawna Rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej zarządzenia

10 Modele infrastruktury informacyjnej sektora publicznego w Europie
Model skandynawski Model francuski Model polski

11 Model skandynawski Admi- nistra- cyjna Infor- macja Pro-cedu-ralna
Wyspecjalizowane systemy informacyjne administracji i innych instytucji realizujących zadania publiczne Admi- nistra- cyjna Infor- macja Pro-cedu-ralna Ogólnokrajowe systemy administracji: podatkowe, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, usług społecznych Ogólnokrajowe rejestry i ewidencje wyspecjalizowane Oficjalne systemy informacji publicznej Bazowe systemy identyfikacji osób, podmiotów i terytorium Metainformacje i parainformacje Standardowe dane elementarne Normy generatywne

12 Model „skandynawski” Zasoby informacyjne sektora publicznego są wspólnym zasobem państwa Centralna instytucjonalna (ponadresortowa) koordynacja infrastruktury informacyjnej państwa Obowiązkowe normy odwzorowania i wymiany informacji w sektorze publicznym 3 ogólnokrajowe pierwotne rejestry wielofunkcyjne (osób, podmiotów, terenu) Minimalizacja pierwotnego ujmowania informacji Obligatoryjna wymiana informacji między systemami Aktywna aktualizacja wg zasady kto pierwszy ten lepszy

13 Rejestr referencyjny System identyfikacji i klasyfikacji ludzi, podmiotów i wybranych klas obiektów Rejestr obligatoryjny, pełny Posiada rękojmię wiary publicznej Wyłączny rejestr pierwotny Obowiązek aktualizacji przez inne systemy administracji innych systemów administracji Stanowi normy informacyjne w określonym zakresie kompetencyjnym

14 Bazowe rejestry referencyjne w modelu skandynawskim
Rejestr ludności Rejestr podmiotów Rejestr terytorialny

15 Rejestr – ewidencja – system użytkowy
Rejestr bazowy

16 Obywatele, przedsiębiorstwa
Model polski PESEL KRS CEPIK EGIB IACS PL KSIZUS BUDŻET POLTAX STATYSTYKA Województwo - WOI POWIATY POWIATY POWIATY POWIATY GMINY Obywatele, przedsiębiorstwa GMINY Jednostki sektora publicznego GMINY GMINY

17 Atrybuty infrastruktury informacyjnej – model polski
AUTONOMIZACJA NA SZCZEBLU CENTRALNYM - infrastrukturalne rejestry i systemy użytkowe są autonomiczne prawnie, organizacyjnie, funkcjonalnie i informacyjnie DEZINTEGRACJA - każdy infrastrukturalny system tworzy własne środowisko informacyjne i informatyczne IZOLACJONIZM - minimalna wymiana informacji między systemami, autonomiczna aktualizacja danych REDUNDANCJA - wielokrotne pierwotne ujmowanie danych KONFLIKTY funkcji systemów i kompetencji gestorów DEZORGANIZACJA – na szczeblach terenowych INFORMATYZACJA – petryfikuje autonomizację i dezintegrację KOSZTY - ekonomiczne i społeczne dla budżetu, obywateli i przedsiębiorstw

18 Unia Europejska IACS-PL
SIS II INSPIRE VIES IACS ESS PESEL CEPIK EGIB IACS-PL BUDŻET POLTAX STATYSTYKA Województwo - WOI POWIAT GMINA Jednostki sektora publicznego

19 Przykłady ogólnokrajowych rejestrów administracyjnych 1
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL Powszechny rejestr podmiotów gospodarki narodowej REGON Krajowa Ewidencja Podatników KEP Ewidencja działalności gospodarczej (Dz.U ) Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców (Dz.U ) Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych (Dz.U ) Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr dłużników niewypłacalnych (Dz.U ) Rejestr kredytobiorców Biura Informacji Kredytowej Rejestr dłużników Związku Banków Polskich Krajowy Rejestr Karny (Dz.U , art.2 ust.3)

20 Przykłady rejestrów 2 Rejestr pośredników ubezpieczeniowych (Dz.U , Dz.U , Dz.U ) Rejestr producentów i importerów paliw ciekłych (Dz.U ) Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (Dz.U ) Rejestr funduszy emerytalnych (Dz.U ) Rejestr funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) Rejestr producentów butelek miarowych (Dz.U ) Państwowy Rejestr Muzeów (Dz.U ) Rejestr instytucji filmowych (Dz.U ) Rejestr instytucji kultury (Dz.U ) Rejestr bibliotek, które tworzą narodowy zasób biblioteczny (Dz.U ) Rejestr bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych (Dz.U )

21 Przykłady rejestrów 3 Rejestr podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych (Dz.U ) Rejestr zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego (Dz.U ) Rejestr przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych (Dz.U ) Rejestr Dostawców leśnego materiału podstawowego (Dz.U ) Rejestr Związków Międzygminnych (Dz.U ) Rejestr Związków Powiatów (Dz.U ) Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz.U ) Rejestr jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz.U )

22 Przykłady rejestrów 4 Rejestr zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U ) Rejestr aptek (Dz.U ) Rejestr uczelni niepaństwowych(Dz.U. 91,12.53) Rejestr bezrobotnych i osób poszukujących pracy (Dz.U ) Rejestr agencji zatrudnienia (Dz.U ) Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybne (Dz.U ) Rejestr organizacji producentów rybnych uznanych (Dz.U ) Rejestr aktuariuszy (Dz.U ) Rejestr detektywów (Dz.U ) Centralny rejestr zakazów wstępu na imprezy masowe (Dz.U )

23 Przykłady rejestrów 5 Rejestr pojazdów (Dz.U , Dz.U ) Rejestr statków wodnych (Dz.U , dz.U ) Rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej ( Dz.U ) Rejestr statków rybackich (Dz.U. O ) Rejestr statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz.U Rejestr cywilnych statków powietrznych (Dz.U ) Rejestr zastawów (Dz.U ) Rejestr zastawów skarbowych (Dz.U ) Rejestr zabytków (Dz.U ) Rejestr form ochrony przyrody (Dz.U )

24 Przykłady rejestrów 6 Rejestr patentowy (Dz.U. 02.80.723)
Rejestr wzorów użytkowych (Dz.U ) Rejestr wzorów przemysłowych (Dz.U ) Rejestr znaków towarowych (Dz.U ) Rejestr oznaczeń geograficznych (Dz.U ) Rejestr topografii układów scalonych (Dz.U ) Rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych (Dz.U ) Rejestr produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U ) Rejestr wyrobów medycznych (Dz.U )

25 i wiele, wiele innych…………..
Przykłady rejestrów 7 Rejestr produktów biobójczych (Dz.U ) Rejestr koniowatych (Dz.U , Dz.U ) Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz.U , Dz.U ) Rejestr wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej (Dz.U ) Krajowy rejestr leśnego materiału rozmnożeniowego (Dz.U ) Ewidencja gruntów i budynków (Dz.U ) Ewidencja dróg i mostów (Dz.U ) Rejestr lotnisk cywilnych (Dz.U ) Rejestr obszarów górniczych (Dz.U ) Ewidencja gospodarstw rolnych (Dz.U ) Rejestr mleka i przetworów mlecznych (Dz.U ) i wiele, wiele innych…………..

26 Dobre systemy informacyjne i ich efektywna informatyzacja
Zły system informatyczny gorszy niźli tyran najsroższy. Bo wżdy tyran albo odmienić się, albo namówić, albo umrzeć może i jego tyraństwo ustaje. A zły system informatyczny zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe systemy informatyczne, które szkody ludziom czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się systemy stawią.

27 Strategia informatyzacji państwa determinuje jego sprawność i koszty funkcjonowania
Model „skandynawski” optymalny dla e-państwa Jaki model infrastruktury informacyjnej państwa chcemy zbudować ? Plan informatyzacji państwa na lata 2006 – 2010 zakłada petryfikację „polskiego” modelu infrastruktury informacyjnej poprzez jego informatyzację

28 Interoperacyjność – warunkiem efektywnej informatyzacji sektora publicznego
Minimalna redundancja Wspólne zasoby metainformacyjne Wspólne zasoby informacyjne „Jedno okienko” Minimalizacja uczestnictwa obywateli i podmiotów w procedurach administracyjnych Minimalizacja kosztów w skali makro Kontrola jakości Ogólnokrajowy system parainformacyjny

29 Warunki interoperacyjności -standardy informacyjne
Normy pojęć, terminologii i definicji społecznych i ekonomicznych Normy dla powtarzalnych danych elementarnych Normatywne pojęcia, terminy i definicje Normy generatywne dla struktur danych (e.g. GESMES/TS) Normatywne języki wyspecjalizowane: klasyfikacje, nomenklatury, typologie Spójne normy prawne dostępu do informacji, przechowywania, archiwowania

30 Instrumenty interoperacyjności
Spójne prawne podstawy infrastruktury informacyjnej państwa Ogólnokrajowe rejestry referencyjne Publiczne systemy informacyjne Metainformacja i parainformacja sektora publicznego – dobrem publicznym

31 Spójne prawne podstawy infrastruktury informacyjnej państwa
Infrastruktura informacyjna państwa – specyfikacja norm, zasobów i systemów infrastrukturalnych Zasady informatyzacji sektora publicznego, w tym administracji Podpis elektroniczny Bezpieczeństwo, udostępnianie i przechowywanie informacji Harmonizacja podstaw prawnych podstawowych rejestrów i systemów informacyjnych państwa

32 Ogólnokrajowe rejestry referencyjne
PESEL REGON TERYT

33 Rejestry wewnątrzsystemowe
KEP Rejestry ubezpieczonych (ZUS i KRUS) Rejestr ubezpieczonych (NFZ) Rejestr gospodarstw rolnych (ARiMR) Rejestry wyspecjalizowane EGiB …………….

34 Publiczne systemy informacyjne
System informacji prawnej i organizacyjnej państwa System informacji naukowej i technicznej System statystyki publicznej

35 Funkcje infrastrukturalne podstawowych systemów informacyjnych
POLTAX KSI ZUS SI NFZ IACS CEPIK

36 Wnioski uwarunkowania efektywnej e-administracji
Wprowadzenie kompleksu obligatoryjnych norm informacyjnych dla sektora publicznego Prawne uregulowanie statusu rejestrów: PESEL, REGON, TERYT, jako ogólnokrajowych bazowych rejestrów referencyjnych Określenie obowiązków podstawowych systemów resortowych względem całej infrastruktury informacyjnej pańswta

37 Dziękuję za uwagę

38

39 Model „francuski” Ogólnokrajowe rejestry (osób, podmiotów, terenu) spełniają tylko funkcję identyfikacyjną i klasyfikacyjną Ogólnokrajowe systemy użytkowe oparte na rejestrach ogólnokrajowych Ograniczenie pierwotnego ujmowania informacji przez systemy użytkowe do minimum wynikającego z ich funkcji Ograniczona wymiana informacji między systemami (w ramach dozwolonych explicite przez prawo) Aktualizacja pasywna (na żądanie)

40 VI. Funkcje systemów identyfikacji
Funkcja identyfikacyjna Funkcja stanowiąca Funkcja klasyfikacyjna Funkcja normalizacyjna Funkcja integracyjna Funkcja weryfikacyjna Funkcja kontrolna Funkcja informacyjna

41 Fundamentalne prawo informacji
informacja gorsza wypiera informację lepszą Fundamentalne prawo informacji ma charakter uniwersalny i obiektywny

42 Model „polski” AUTONOMIZACJA - infrastrukturalne rejestry i systemy użytkowe są autonomiczne prawnie, organizacyjnie, funkcjonalnie i informacyjnie DEZINTEGRACJA - każdy infrastrukturalny system użytkowy tworzy własne, niezależne środowisko informacyjne i informatyczne Pierwotne ujmowanie danych Minimalna wymiana informacji między systemami, autonomiczna aktualizacja danych Ekstremalna redundancja Niska jakość danych Konflikty funkcji i kompetencji Bardzo duże koszty ekonomiczne i społeczne (wewnętrzne, a zwłaszcza zewnętrzne !!!!)


Pobierz ppt "Rejestr publiczny jako podstawa ładu informacyjnego państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google