Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania profilaktyczne oraz stan współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania korupcji w sporcie Seminarium „Wzmocnienie efektywności zwalczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania profilaktyczne oraz stan współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania korupcji w sporcie Seminarium „Wzmocnienie efektywności zwalczania."— Zapis prezentacji:

1 Działania profilaktyczne oraz stan współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania korupcji w sporcie Seminarium „Wzmocnienie efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej na terenie garnizonu mazowieckiego” Warszawa, 11 grudnia 2015 r.

2 Zagadnienia Ministerstwo Sportu i Turystyki informacja na temat działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania korupcji w sporcie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z KGP i Komendami Wojewódzkimi Policji ramy strategiczne dla działań w zakresie zwalczania korupcji w sporcie -> nowe przedsięwzięcia edukacyjne nowelizacja ustawy o sporcie przepisy międzynarodowe w zakresie korupcji w sporcie

3 Projekt w klubach piłkarskich Ministerstwo Sportu i Turystyki

4 Projekt w klubach piłkarskich – cd Kalendarium zdarzeń: 19 lutego 2015 r. podpisano porozumienie o współpracy szkoleniowej w ramach projektu (na odnawialne okresy 3-letnie) 3-4 marca 2015 r. przeprowadzono szkolenie centralne koordynatorów projektu marzec-maj 2015 r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenia w klubach piłkarskich …….. 17 grudnia 2015 r. – kick-off meeting dla projektu 2016 Ministerstwo Sportu i Turystyki

5 Projekt w klubach piłkarskich – cd Założenia projektu: przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne (w tym materiały informacyjne) koordynatorów projektu (cel: rozszerzenie skali projektu w porównaniu z 2014 r.), utworzenie „siatki” koordynatorów wśród wszystkich interesariuszy i nawiązanie współpracy regionalnych (lokalnych), długofalowa kontynuacja projektu, podnoszenie świadomości wśród najmłodszych zawodników, nowatorski projekt w skali Europy! Ministerstwo Sportu i Turystyki

6 Projekt w klubach piłkarskich – cd Statystyki projektu: Ministerstwo Sportu i Turystyki MiernikWartość w 2015 r.Wartość w 2014 r. Liczba klubów31 (15+16)16 Liczba koordynatorów690 Liczba sesji szkoleniowych3416 Liczba uczestników1475661

7 Projekt w klubach piłkarskich – cd Ankieta ewaluacyjna projektu: Ministerstwo Sportu i Turystyki ZagadnienieDane za 2015 r.Dane za 2014 r. Liczna ankietowanych1170567 Odsetek potwierdzających styczność z korupcją w sporcie 9,9%13,75% Odsetek pozytywnie oceniających projekt 79,5%86% Odsetek wiedzących jak zachowa się w sytuacji korupcji (po przeprowadzeniu projektu) 83%88%

8 Projekt w klubach piłkarskich – cd Założenia projektu na przyszłość: Ministerstwo Sportu i Turystyki objęcie projektem klubów II ligi zwiększenie zaangażowanie „gwiazd” klubów (ambasadorzy projektu), stabilizacja w budowaniu „siatki” koordynatorów

9 Projekt w sms-ach Ministerstwo Sportu i Turystyki

10 Projekt w sms-ach – cd Charakterystyka projektu: Ministerstwo Sportu i Turystyki inauguracja 15 października 2013 r. podczas konferencji warsztatowej „Przeciwdziałanie korupcji w sporcie”, początkowo koncentracja na sześciu sportach (piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna, rugby, koszykówka i żużel), adresaci: uczniowie szkół mistrzostwa sportowego, ich opiekunowie i dyrektorzy szkół, projekt realizowany w latach 2013-2015.

11 Projekt w sms-ach – cd Statystyki projektu: Ministerstwo Sportu i Turystyki MiernikWartość w 2015 r.Wartość w 2013-14 r. Liczba szkół67 Liczba sesji szkoleniowych511 Liczba uczestników159455

12 Ramy strategiczne działań Ministerstwo Sportu i Turystyki Rządowy Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, Program Rozwoju Sportu do roku 2020, Program Ministra Sportu i Turystyki „Nie bądź pionkiem w grze!” na lata 2015-2020.

13 RzPPK 2014-2020 Ministerstwo Sportu i Turystyki uchwała Rady Ministrów nr 37 z dnia 1 kwietnia 2014 r. zadanie 16. Wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w sporcie działania 16.1. Diagnoza potrzeb i działań prowadzonych w obszarze profilaktyki korupcji w sporcie wraz z rekomendacjami 16.2. Realizacja rekomendacji, w razie potrzeby wraz z ewentualnymi zmianami prawnymi Plan działań Ministerstwa Sportu i Turystyki

14 PRS 2020 Program Rozwoju Sportu do roku 2020 Dokument implementacyjny PRS2020 - dokument ramowy - określone cele/priorytety/działania - monitorowanie na podst. horyzontalnych wskaźników (dla celów) - elementy konieczne zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - dokument implementacyjny, - opis narzędzi realizacji, - przypisanie odpowiedzialności kom. org. Ministerstwo Sportu i Turystyki uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r.

15 PRS 2020 – cd Ministerstwo Sportu i Turystyki Priorytet 2.2. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promocja pozytywnych wartości kształtowanych przez sport Kierunek interwencji 2.2.3. Zwalczanie korupcji w sporcie oraz ustawiania zawodów sportowych Cel szczegółowy 2. Wykorzystanie sportu na rzecz budowy kapitału społecznego

16 PRS 2020 – cd Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunek interwencji 2.2.3. kontynuowanie projektów edukacyjnych adresowanych do młodych piłkarzy oraz uczniów szkół mistrzostwa sportowego, przy założeniu umasowienia działań podjęcie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej w stosunku do kadr zarządzających klubami i polskimi związkami sportowymi; stworzenie sieci koordynatorów odpowiedzialnych na poziomie krajowym i regionalnym za wymianę informacji oraz działalność edukacyjną, w szczególności w polskich związkach sportowych, klubach piłkarskich i wojewódzkich komendach policji; kontynuowanie współpracy i wymiany informacji między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w zwalczanie korupcji w sporcie.

17 Program MSiT „Pionek” Ministerstwo Sportu i Turystyki Założenia Programu lata 2015-2020 cel: uporządkowanie dotychczasowych działań i wzmocnienie przekazu dotychczasowe i nowe projekty cztery filary programu (projekty szkoleniowe, badania, konferencje naukowe i działania informacyjno-promocyjne) Program przyjęty 7 października 2015 r.

18 Program MSiT „Pionek” – cd Ministerstwo Sportu i Turystyki Projekty szkoleniowe: szkolenia w szkołach mistrzostwa sportowego szkolenia w klubach piłkarskich szkolenia w polskich związkach sportowych inne projekty (determinowane grupą docelową)

19 Program MSiT „Pionek” – cd Ministerstwo Sportu i Turystyki Badania: kontynuacja badania nt. korupcji w sporcie (badanie jakościowe) Konferencje naukowe: raz na rok/2 lata konferencja międzynarodowa Działania informacyjno-promocyjne: materiały szkoleniowe spot

20 Program MSiT „Pionek” – cd Ministerstwo Sportu i Turystyki Realizatorzy programu Program Ministra Sportu i Turystyki na lata 2015-2020 „Nie bądź pionkiem w grze!” Adm. centralna Organizacje i podmioty środowiska sportowego Podmioty odpowiedzial ne za wykrywanie korupcji

21 Program MSiT „Pionek” – cd Ministerstwo Sportu i Turystyki Tryb realizacji – odrębne porozumienia (?) Finansowanie Nadzór Monitorowanie

22 Ustawa o sporcie Ministerstwo Sportu i Turystyki Stan prac ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. przyjęta przez Parlament podpisana przez Prezydenta opublikowana 7 września 2015 r. vacatio legis: 14 dni, ale dla art. 1 pkt 14-15 – 3 miesiące! tj. 7 grudnia 2015 r. Zakres zmian art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 1 i 2 rozszerzono o wpływ na przebieg

23 Przepisy międzynarodowe Ministerstwo Sportu i Turystyki Konwencja Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi otwarta do podpisu w Magglingen, 18 września 2014 r. Prace grupy ekspertów UE ds. manipulowania zawodami sportowymi - wymiana najlepszych praktyk w zakresie zwalczania ustawiania wyników zawodów sportowych (ew. zalecenie Komisji w sprawie najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania i zwalczania ustawiania zawodów sportowych w kontekście zakładów wzajemnych)

24 Przepisy międzynarodowe – cd Ministerstwo Sportu i Turystyki Zakres tematyczny Konwencji: -edukacja -organizacja sektora zakładów wzajemnych -środki prawne (karne) -finansowanie organizacji sportowych -wymiana informacji -platforma krajowa

25 Przepisy międzynarodowe – cd Ministerstwo Sportu i Turystyki Implikacje dla przepisów karnych -przestępstwa związane z manipulowaniem zawodami sportowymi -rozszerzenie zakresu podmiotowego (definicja manipulowania zawodami sportowymi + definicja zawodów sportowych)

26 Przepisy międzynarodowe – cd Ministerstwo Sportu i Turystyki Stan prac podpisana 7 lipca 2015 r. ratyfikacja (?) problemy – przystąpienie UE, opór Malty

27 Dziękujemy za uwagę Rafał Piechota Zastępca Dyrektora Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa Telefon: (+48 22) 24 43 106 Faks: +48 22 24 43 217 e-mail: rafal.piechota@msit.gov.pl www.msit.gov.pl Ministerstwo Sportu i Turystyki


Pobierz ppt "Działania profilaktyczne oraz stan współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania korupcji w sporcie Seminarium „Wzmocnienie efektywności zwalczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google