Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakt i oferta w handlu zagranicznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakt i oferta w handlu zagranicznym"— Zapis prezentacji:

1 Kontrakt i oferta w handlu zagranicznym

2 Oferta w Konwencji wiedeńskiej
Art. 14 ust. 1 Propozycja zawarcia umowy skierowana do jednej lub wielu określonych osób stanowi ofertę, jeżeli jest wystarczająco precyzyjna i wskazuje, że oferent umowy, w razie jej przyjęcia, ma zamiar być nią związany. Propozycja jest wystarczająco precyzyjna, jeżeli wskazuje towar oraz w sposób wyraźny lub dorozumiany określa lub pozwala ustalić ich ilość i cenę Art. 18 ust. 1 Oświadczenie lub inne postępowanie adresata, wyrażające jego zgodę na ofertę, stanowi jej przyjęcie. Milczenie lub brak działania same w sobie nie stanowią przyjęcia oferty. Ust 2 Przyjęcie oferty staje się skuteczne z chwilą, gdy wyrażenie zgody dotarło do oferenta. Przyjęcie oferty nie jest skuteczne, jeżeli wyrażenie zgody nie dotarło do oferenta w określonym przez niego terminie, a jeżeli termin nie był określony, w ciągu rozsądnego terminu, uwzględniając okoliczności danej transakcji, w tym również szybkość środków komunikacji, z których korzystał oferent. Oferta ustna powinna być przyjęta natychmiast, chyba że okoliczności wskazują inaczej.

3 Modyfikacja oferty Art. 19 ust. 1 Odpowiedź na ofertę, zmierzająca do jej przyjęcia, lecz zawierająca uzupełnienia, ograniczenia lub inne zmiany, oznacza odrzucenie oferty i stanowi kontrofertę. Ust.2 Jednakże odpowiedź na ofertę, zmierzająca do jej przyjęcia, lecz zawierająca dodatkowe lub odmienne warunki, które nie zmieniają w zasadniczy sposób warunków oferty, stanowi jej przyjęcie, chyba że oferent niezwłocznie w formie ustnej, sprzeciwi się tej niezgodności lub wyśle w tym celu zawiadomienie. Jeżeli oferent tego nie uczyni, warunkami umowy są warunki oferty, wraz ze zmianami zawartymi w jej przyjęciu. Ust.3 Dodatkowe lub odmienne warunki, dotyczące między innymi ceny, płatności, jakości i ilości towarów, miejsca i czasu dostawy, zakresu odpowiedzialności jednej ze stron względem drugiej lub sposobu rozstrzygania sporów, uważa się za zmieniające w sposób zasadniczy warunki oferty

4 Oferta i jej elementy Wskazanie oferującego, z podaniem wszystkich niezbędnych danych ułatwiających kontakt Nazwa podmiotu, do którego oferta jest kierowana Określenie co się oferuje, w jakiej ilości, jakiej jakości i w jakiej postaci (np. odnośnie sposobu pakowania) Określenie ceny wraz z formułą handlową Termin dostawy Określenie terminu ważności oferty

5 Proces negocjacji pośrednich
1. Zapytanie ofertowe 2. Złożenie oferty 3. Przyjęcie oferty lub złożenie kontroferty 4. Przyjęcie kontroferty lub złożenie kontroferty 5. Wysłanie zamówienia 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia 7. Realizacja transakcji

6 Kieliszek S. A. , ul. Dobrego Wina 8, Warszawa, Polska (Tel. , fax
Kieliszek S.A., ul. Dobrego Wina 8, Warszawa, Polska (Tel., fax., Destinataire S.A., Boulevard Voltaire 15, Paryż, Francja OFERTA nr 001/2013 (w przypadku odpowiedzi prosimy powołać się na powyższy numer) Szanowni Państwo (Szanowna Pani/Szanowny Panie), Mamy przyjemność zaproponować sprzedaż najwyższej jakości kieliszków do wina i szampana w ilościach i cenach przedstawionych poniżej. Nasze produkty spełniają najwyższe normy jakości. Nasza firma z sukcesem działa na polskim rynku od 1995r. Własne produkty sprzedajemy również do kilku krajów europejskich oraz do Stanów Zjednoczonych. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą. Towar cena jednostkowa (euro) liczba wartość (euro) 1. Kieliszek do wina, wzór G-12 1, szt Kieliszek do wina, wzór G-14 1, szt Kieliszek do szampana, wzór C-8 2, szt Szczegółowe informacje o produktach znajdują się w specyfikacji, stanowiącej załącznik do niniejszej oferty. Podane ceny jednostkowe są cenami netto, które będą mogły zostać zastosowane, jeżeli nabywca towaru jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE i jego nr identyfikacji podatkowej zostanie zamieszczony na fakturze VAT. W przeciwnym wypadku do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Warunki dostawy: Transport kolejowy na podstawie dokumentu CIM, CPT Paryż, zgodnie z warunkami INCOTERMS Warunki płatności: inkaso dokumentowe gotówkowe za okazaniem kopii kontraktu (potwierdzenia przyjęcia oferty), faktury handlowej, wtórnika listu przewozowego CIM, certyfikatu jakości produktu. Termin dostawy: 21 dni od daty otrzymania akceptacji oferty lub podpisania kontraktu. Termin ważności oferty: 30 czerwca 2014r. Minimalna wartość zamówienia: 2000 sztuk. Maksymalna wartość zamówienia: w przypadku jednorazowego zamówienia powyżej sztuk termin dostawy zostanie ustalony w drodze negocjacji. Sposób opakowania: opakowanie wliczone. Kieliszki pakowane są w kartonowe pudełka (10 sztuk w kartonie), chronione folią. Kartony umieszczane są w drewnianej skrzyni (1000 sztuk kieliszków). Waga skrzyni 85 kilogramów. Warunki dodatkowe: W przypadku jednorazowego zamówienia powyżej sztuk proponujemy Państwu rabat w wysokości 5%. Przy zamówieniu powyżej sztuk proponujemy rabat w wysokości 7%. W przypadku jednorazowego zamówienia poniżej 2000 sztuk jesteśmy gotowi przygotować odrębną ofertę. Załączniki: Zał. Nr 1 Szczegółowa specyfikacja produktu, Zał. Nr 2 Warunki gwarancji, Zał. Nr 3 Katalog produktów naszej firmy wraz z cennikiem obowiązującym do 30 czerwca 2014r. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji Z poważaniem Jan Winko, prezes zarządu

7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za Wasze zapytanie ofertowe z dnia 12 grudnia 2013r. na kieliszki do wina. Mamy przyjemność załączyć nasz katalog, wraz z najnowszym cennikiem. Nasza oferta jest następująca: kieliszków do wina, wzór G-20, po 1,25 euro za sztukę. Łączna wartość euro. Wszystkie ceny są liczone na bazie CIP Paryż, zgodnie z INCOTERMS Opakowanie wliczone. Dostawa: do końca maja 2014 r. Płatność: inkaso dokumentowe gotówkowe. Ważność oferty: do 31 stycznia 2014r. Mamy nadzieję, że uznacie nasze warunki za konkurencyjne. Oczekujemy na Waszą odpowiedź. Z poważaniem…

8 Kontrakt jednodokumentowy budowa kontraktu
Postanowienia zasadnicze (precyzują rodzaj, gatunek, ilość, jakość towaru, opakowanie, cenę, warunki dostawy i płatności, terminy) Postanowienia uzupełniające (określają zasady reklamacji, kary umowne, precyzują poddanie kontraktu prawu określonego kraju, określają sposób rozstrzygania sporów) Postanowienia formalno-porządkowe (dotyczą daty i miejsca podpisania kontraktu, numerów ewidencyjnych, nazw firm i ich adresów) Załączniki (specyfikacja wyrobu, dokładny opis, cechy, materiały, itp.)

9 Elementy składowe kontraktu
Niepodlegające negocjacjom Podlegające negocjacjom miejsce podpisania kontraktu data podpisania określenie stron nadanie numerów ewidencyjnych w praktyce prawie wszystkie elementy (łącznie z datą i miejscem podpisania)

10 Elementy podlegające negocjacjom
Zasadnicze Klauzule uzupełniające Przedmiot kontraktu Termin dostawy Warunki dostawy Cena kontraktowa Warunki płatności Siły wyższej Kar umownych Mediacyjna Arbitrażowa (rozstrzygania sporów) Reklamacyjna Waloryzacyjna Prorogacyjna (wyboru prawa) Warunków odbioru towaru Ważności (wejścia w życie kontraktu)

11 Klauzule formalnoporządkowe
Numer umowy Data i miejsce zawarcia umowy Określenie stron umowy Preambuła Definicje

12 Klauzule zasadnicze Przedmiot umowy: Ilość towaru/zakres usługi
Jakość towaru Opakowanie i oznakowanie Cena: Cena jednostkowa Opusty od ceny Wartość umowy Klauzula rewizji ceny Klauzula waloryzacji ceny Baza dostawy Warunki płatności Termin dostawy Ubezpieczenie

13 Klauzule uzupełniające
Ważności umowy Wyłączająca określone uregulowania Wykładni zwyczajów handlowych Warunków kontroli i odbioru Postępowania reklamacyjnego Gwarancyjna Siły wyższej Kar umownych Arbitrażowa (rozstrzygania sporów) Prawa właściwego dla umowy Obowiązywania umowy Rozwiązania umowy Zmiany i uzupełnień umowy Przedłużonego prawa własności towaru Rozszerzenia terminu załadunku Dokumentacji technicznej Nienaruszalności patentowej Poufności Języka umowy Zakazu reeksportu Inne klauzule

14 Data i miejsce zawarcia umowy
Umowa zawarta w Warszawie dnia 15 lipca 2013r. Warszawa, 15 lipca 2013r. Pamiętaj! Co może oznaczać? - 10/10/ /12/ /5/11

15 Określenie stron umowy
Umowa ta/Niniejsza umowa została zawarta pomiędzy firmą ABC S.A ul. Szturmowa X, Warszawa, Polska, reprezentowaną przez J.K i N.K, zwaną w dalszej części/zwaną dalej Sprzedającym A firmą XYZ Co.Ltd, 115 Arizona Street, Syracuse, New Jork, USA, reprezentowaną przez J.B i T.B, zwaną w dalszej części/zwaną dalej Kupującym

16 Preambuła W preambule strony określają cel umowy oraz swoje intencje co do jej realizacji. Pojawia się ona w bardziej rozbudowanych kontraktach, najczęściej w umowach ramowych. Tekst ten jest o tyle ważny, że w przypadku sporu może być analizowany przez sąd w celu poznania intencji stron.

17 Definicje Dokonuje się tu określenia terminów, które są ważne dla umowy, i którymi strony chcą się posługiwać. Towar – oznacza produkt X o parametrach określonych w załączniku nr 1 stanowiącym nieodłączny element tej umowy Towar – oznacza słoik hiszpańskich czarnych oliwek z pestkami o pojemności 1000 ml. i wadze brutto 1200 gr. (+/- 2%). Opakowanie – oznacza standardową paletę, na której znajduje się sześć kartonów o wymiarach x na x na x, z których każdy zawiera 20 sztuk Towaru, gdzie każdy Towar owinięty jest folią ochronną i umieszczony w osobnym kartonowym pudełku.

18 Przedmiot umowy Przedmiotem kontraktu może być towar lub usługa. Towar powinien być określony w sposób jednoznaczny i prawidłowy. Można to uzyskać poprzez podanie: Katalogowej nazwy produktu Gatunku lub standardu produktu Numeru według nomenklatury taryfy celnej Opisu dokumentacji technicznej Próbki Wzoru Specyfikacji Sprzedający zobowiązuje się sprzedać, a Kupujący kupić towar X Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar X i przenieść jego własność na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje ten Towar odebrać i zapłacić za niego uzgodnioną cenę, o której mowa w (paragrafie, artykule, punkcie…)

19 Ilość, jakość, opakowanie, oznakowanie
Ilość towaru określa się w jednostkach zwyczajowo stosowanych w handlu danym towarem Jakość towarów typowych może zostać określona przy użyciu właściwych liczb, np. gatunek I, II, III lub określeń, które z reguły brzmią: extra, super, average, ordinary (może być jednak potrzebne wytłumaczenie, co strony pod nimi rozumieją) Opakowanie – jeżeli strony w tej klauzuli nie postanowią inaczej, sprzedający zgodnie ze zwyczajami handlowymi ma obowiązek zapakować towar na swój koszt w zwyczajowe opakowanie, przyjęte w handlu danym towarem i dostosowane do środka transportu (jeżeli sprzedający wie, jaki będzie środek transportu). Opakowanie: zwyczajowe, eksportowe, stosowane w transporcie morskim Oznakowanie: Sprzedający oznakuje Opakowanie (skrzynie, kartony) w następujący sposób: PL/ / ABC S.A. ul. Szturmowa X, Warszawa, Polska, 120 kg USA B Z podaniem numeru kolejnego opakowania i liczby opakowań według wzoru (x/z x).


Pobierz ppt "Kontrakt i oferta w handlu zagranicznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google