Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie przetargowe pn. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec na lata 2016-2017. Świerklaniec, 16.10.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie przetargowe pn. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec na lata 2016-2017. Świerklaniec, 16.10.2015."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie przetargowe pn. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec na lata 2016-2017. Świerklaniec, 16.10.2015

2 2 TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY Podstawa prawna – art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

3 3 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec reprezentowane przez mgr inż. Włodzimierza Błaszczyka - Nadleśniczego siedziba Nadleśnictwa: ul. Oświęcimska 19 42 – 622 Świerklaniec tel. 32 284 48 68 fax 32 700 33 71 e-mail: swierklaniec@katowice.lasy.gov.pl strona internetowa zamawiającego: http://www.swierklaniec.katowice.lasy.gov.pl/ http://www.swierklaniec.katowice.lasy.gov.pl/ strona BIP: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_swierklaniec

4 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ochrony przyrody, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec na lata 2016-2017. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załącznikach nr 1B i 1C do SIWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Świerklaniec przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia będzie się odbywała w granicach administracyjnych: - leśnictw – właściwych dla zadań 1-5; - obrębów – właściwych dla zadań 6-8, - całego nadleśnictwa – właściwych dla zadań 9-11.

5 5 Części zamówienia Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań: Zadanie 1– leśnictwa: Cynków, Mieczysko, Imielów; Zadanie 2– leśnictwa: Kolonia Woźnicka, Truszczyca, Jędrysek; Zadanie 3– leśnictwa: Lubocz, Mikołeska, Pniowiec; Zadanie 4– leśnictwa: Miasteczko, Świerklaniec, Wymysłów; Zadanie 5– leśnictwo szkółkarskie; Zadanie 6– obręb Brynica - rozdrabnianie pozostałości pozrębowych i przygotowanie gleby; Zadanie 7– obręb Żyglinek - rozdrabnianie pozostałości pozrębowych i przygotowanie gleby; Zadanie 8– obręb Świerklaniec - rozdrabnianie pozostałości pozrębowych i przygotowanie gleby; Zadanie 9– obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego; Zadanie 10– obsługa wież obserwacyjnych; Zadanie 11– prace z zakresu ochrony przyrody

6 6 Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie w przypadku zadań 1-4 lub na większą ilość zadań w przypadku zadań 5-11 zamówienia. Oferta złożona na dane zadanie z zamówienia musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla zadania

7 7 Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego (dalej: „Zlecenie”). Zlecenie określać będzie zakres prac do wykonania, termin ich realizacji, lokalizację (adres leśny), a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby również szczególne wymagania co do sposobu wykonania prac oraz określenie części prac stanowiących przedmiot Zlecenia objętych odbiorami częściowymi. Ilość surowca do wykonania w ramach pozyskania i zrywki drewna wskazana w Zleceniu jest wartością szacunkową. Wykonaniem Zlecenia w zakresie dot. danej lokalizacji jest wykonanie zabiegu określonego w Zleceniu w tej lokalizacji.

8 8 Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia wszelkich nieczystości z powierzchni, na której wykonywane były prace, oraz odpadów pozostałych po pozyskaniu w najbliższym otoczeniu, w tym szczególnie z przyległych dróg i rowów melioracyjnych.

9 9 Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do sprzętu hydraulicznego i do smarowania pił łańcuchowych oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów Do smarowania pił łańcuchowych w eksploatowanych urządzeniach Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. (test przesiewowy OECD A-C) ustalającej metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z „Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego” potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m 3 pozyskanego drewna. Zamawiającemu służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego parametrów. Koszty badań laboratoryjnych pokryją: - Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest wyższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej, - Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej.

10 10 Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany będzie posiadać odpowiednie zestawy do pochłaniania oleju, które znajdują się na wyposażeniu urządzeń mechanicznych (harwester, forwarder, ciągnik, przyczepa z urządzeniem dźwigowym i inne, oraz pilarki w miejscu ich tankowania), a których użytkowanie może spowodować skażenie środowiska olejem podczas wykonywania prac w lesie oraz podczas dojazdu i powrotu z powierzchni roboczej. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej (przelanie) podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).

11 11 Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia własnymi tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i rozdrabnianie pozostałości pozrębowych oraz innych prac przewidzianych instrukcją wskazaną w pkt. 3.2. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z właściwym leśniczym.

12 12 PODWYKONAWCA Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, o czym jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

13 13 PRAWO OPCJI Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20% wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 9 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

14 14 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 roku. Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego

15 15 ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości 50% wartości poszczególnych części zamówienia.

16 16 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, art. 24 ust. 2a PZP oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP.

17 17 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

18 18 posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zadanie 1-4 wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna o łącznej wartości brutto co najmniej: ZADANIE 1: 2 000 000zł ZADANIE 2: 1 500 000zł ZADANIE 3: 1 700 000zł ZADANIE 4: 1 700 000zł

19 19 Zadanie 5 wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu prac szkółkarskich o łącznej wartości brutto co najmniej: 400 000,00 zł Zadanie 6-8 wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu rozdrabnianiem pozostałości pozrębowych oraz przygotowaniem gleby o łącznej wartości brutto co najmniej: Zadanie 6: 190 000zł Zadanie 7: 130 000zł Zadanie 8: 170 000zł Zadanie 9 wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu obsługi Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego o łącznej wartości brutto co najmniej: 25 000,00zł Zadanie 10 wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu prowadzenia obserwacji z wież ppoż. o łącznej wartości brutto co najmniej:75 000,00 zł

20 20 Zadanie 11 wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu ochrony przyrody (w tym inwentaryzacja zasiedlonych budek, wykonanie i zawieszenie budek lęgowych, schronów dla nietoperzy, czyszczenia budek lęgowych ) o łącznej wartości brutto co najmniej: 18 000,00 zł.

21 21 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten, w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: Zadania 1-4: Nr zadania Minimalna liczba robotników wykonujących opryski środkami ochrony roślin Minimalna liczba kierowców ciągników Minimalna liczba pilarzy* Minimalna liczba ciągników do zrywki drewna (ciągniki specjalistyczne lub rolnicze)** Minimalna liczba przyczep samozaładowczych do zrywki drewna** 11512*54 2149*43 31411*43 41410*43

22 22 dla zadania 5 a)co najmniej 1 ciągnik; b) co najmniej 10 osób w tym przynajmniej 1 kierowca ciągnika oraz 1 robotnik posiadający uprawnienia do wykonywania oprysków środkami chemicznymi. dla zadań 6-8 a)co najmniej 1 pług leśny z pogłębiaczem do wyorywania bruzd; b)co najmniej 2 szt. ciągników o mocy minimalnej 100KM; c)co najmniej 1 pługofrezarka z wałkiem ugniatającym do wykonywania wałków; d)co najmniej 1 rozdrabniarka pozostałości pozrębowych; d)co najmniej 1 osoba (kierowca ciągnika). dla zadania 9 a)co najmniej 2 osoby. dla zadania 10 a)co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia do prac wysokościowych. dla zadania 11 a)co najmniej 1 osoba.

23 23 ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: dla zadania1 240 000,00 zł dla zadania 2 180 000,00 zł dla zadania 3 210 000,00 zł dla zadania 4 200 000,00 zł dla zadania 5 50 000,00 zł dla zadania 6 20 000,00 zł dla zadania 7 20 000,00 zł dla zadania 8 20 000,00 zł dla zadania 9 brak wymagań dla zadania 10 9 000,00 zł dla zadania 11 brak wymagań

24 24 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku części zamówienia to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednej części zamówienia.

25 25 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

26 26 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 i 10 - 11PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ).

27 27 W celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu dla każdej części zamówienia do ofert należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 PZP – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. wykaz usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami (załącznik nr 8 do SIWZ); wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

28 28 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawianą nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej

29 29 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia określa załącznik nr 4

30 30 W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

31 31 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec Ul. Oświęcimska 19 42-622 Świerklaniec

32 32 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM dla zadania 1w wysokości 80 000,00 zł dla zadania 2w wysokości 60 000,00 zł dla zadania 3w wysokości 70 000,00 zł dla zadania 4w wysokości 70 000,00 zł dla zadania 5w wysokości 15 000,00 zł dla zadania 6w wysokości 8 000,00 zł dla zadania 7w wysokości 5 000,00 zł dla zadania 8w wysokości 7 000,00 zł dla zadania 9w wysokości 1 000,00 zł dla zadania 10w wysokości 3 000,00 zł dla zadania 11w wysokości 700,00 zł

33 33 Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ O/Tarnowskie Góry nr rachunku: 79 1930 0045 1110 0000 0063 4130 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec na lata 2016-2017.”

34 34 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1 - Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

35 35 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

36 36 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

37 37 Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana: Adres Zamawiającego Oferta – przetarg nieograniczony na: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec na lata 2016-2017” nie otwierać przed 03.11.2015 godz. 9:30 Adres Wykonawcy

38 38 Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku.

39 39 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

40 40 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

41 41 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia: 03.11.2015 do godz. 9:00, w Nadleśnictwie Świerklaniec, ul. Oświęcimska 19; 42-622 Świerklaniec; Sekretariat Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.11.2015 o godz. 9:30 w Nadleśnictwie Świerklaniec, ul. Oświęcimska 19; 42-622 Świerklaniec; Świetlica.

42 42 SPOSÓB OBLICZENIA CENY Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załączniki nr 1 do SIWZ) łączną cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Kosztorysie Ofertowym dla zadania, na które składa swoją ofertę. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład części zamówienia powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym. Ceny jednostkowe pokrywają wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją danej części zamówienia. Cena łączna wynikająca z Kosztorysu Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład danej części zamówienia powinna zostać przeniesiona do formularza oferty (załączniki 1 do SIWZ). Formularze oferty (załączniki nr 1 do SIWZ) oraz Kosztorysy Ofertowe (załączniki nr 1.A do SIWZ) muszą być wypełnione odrębnie dla każdego zadania, na które ofertę składa Wykonawca. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w Kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1A do SIWZ) zastosowanej stawki podatku VAT

43 43 PODATEK VAT Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert Zamawiający jednocześnie informuje, że do kalkulacji wartości zamówienia przyjął następujące stawki VAT : 8% dla usług leśnych oraz 23% dla usług polegających na grodzeniu i remoncie grodzeń upraw leśnych. W przypadku zastosowania innej stawki Zamawiający wymaga złożenia stosownych wyjaśnień.

44 44 OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT ZADANIA 1-4 1)Cena – waga 70%; 2)Zatrudnienie u danego Wykonawcy na umowę o pracę pracowników na pełnym etacie na stanowiskach: pilarz, robotnik leśny lub operator maszyn leśnych - waga 10%; 3)Posiadanie przez Wykonawcę specjalistycznych maszyn z głowicą ścinkowo-okrzesującą (typu harwester) oraz specjalistycznych środków zrywkowych (typu skider, klembank, forwarder) – waga 15%; 4)Posiadanie przez Wykonawcę paszportu PIP – waga 5%.

45 45 W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x100 pkt x 70% Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena” Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla danej części zamówienia (załączniki nr 1 do SIWZ).

46 46 W ramach kryterium „Zatrudnienie u danego Wykonawcy na umowę o pracę pracowników na pełnym etacie na stanowisku: pilarz, robotnik leśny lub operator maszyn leśnych” oceniane będzie: - zatrudnienie co najmniej 8 osób od 01.01.2013 do dnia składania ofert– 10%; - zatrudnienie co najmniej 8 osób od 01.01.2014 do dnia składania ofert – 6%; - zatrudnienie co najmniej 8 osób od 01.01.2015 do dnia składania ofert – 3%; - zatrudnienie poniżej 8 osób- 0%. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców w celu uzyskania punktów w powyższym kryterium musi wykazać zatrudnienie na minimalnym poziomie 4 osób. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania powyższego kryterium przedstawi wraz z ofertą co najmniej: a) oświadczeniem o zatrudnieniu na umowę o pracę na pełny etat, według załącznika nr 10 do SIWZ b) zaświadczeniem z ZUS, które musi zawierać co najmniej następujące informacje: ilość osób zatrudnionych w danym okresie na umowę o pracę, okres zatrudnienia, wymiar etatu.

47 47 W ramach kryterium „Posiadanie przez Wykonawcę specjalistycznych maszyn z głowicą ścinkowo-okrzesującą (typu harwester) oraz specjalistycznych środków zrywkowych (typu skider, klembank, forwarder)” oceniane będzie: a) posiadanie maszyn z głowicą ścinkowo-okrzesującą (typu harwester) w następującej konfiguracji: -Wykonawcy ubiegający się indywidualnie o udzielenie zamówienia przy posiadaniu co najmniej 1 maszyny do cięć drzewostanów rębnych i 1 do cięć trzebieżowych uzyskają 10%; -Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przy posiadaniu co najmniej 1 maszyny do cięć drzewostanów rębnych i 1 do cięć trzebieżowych uzyskają 5%; -Wykonawcy deklarujący dysponowanie co najmniej 1 maszyną do cięć drzewostanów rębnych i 1 do cięć trzebieżowych uzyskają 0%. -Wykonawcy ubiegający się indywidualnie o udzielenie zamówienia przy posiadaniu co najmniej 1 maszyny typu harwester uzyskają 8%; -wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przy posiadaniu co najmniej 1 maszyny typu harwester uzyskają 4%; - wykonawcy deklarujący dysponowanie co najmniej 1 maszyną typu harwester uzyskają 0%.

48 48 Zamawiający informuje, że przez maszynę z głowicą ścinkowo-okrzesujacą typu harwester do cięć drzewostanów rębnych uzna maszynę wyposażoną w głowicę minimum klasy 600.

49 49 posiadanie specjalistycznych środków zrywkowych (typu skider, klembank, forwarder): -wykonawcy ubiegający się indywidualnie o udzielenie zamówienia przy posiadaniu co najmniej 1 maszyny uzyskają 5%; -wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przy posiadaniu co najmniej 1 maszyny uzyskają 3%; - wykonawcy deklarujący dysponowanie co najmniej 1 maszyną uzyskają 0%. Zamawiający informuje, że przez posiadanie rozumie prawo własności lub zawartą umowę leasingową na w/w maszyny. Dodatkowo Zamawiający wymaga posiadania decyzji zezwalającej na eksploatację w/w maszyn wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

50 50 W ramach kryterium „Posiadanie przez Wykonawcę paszportu PIP” ocena dotyczyć będzie uzyskania przez Wykonawcę „Paszportu Państwowej Inspekcji Pracy” waga 5%. Na potwierdzenie spełnienia powyższego kryterium wymagane jest złożenie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem powyższego dokumentu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

51 51 ZADANIE 5-11 1)Cena – waga 95 %, 2)Posiadanie przez Wykonawcę paszportu PIP – waga 5%

52 52 W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x100 pkt x 95 % Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla danej części zamówienia (załączniki nr 1 do SIWZ).

53 53 W ramach kryterium „Posiadanie przez Wykonawcę paszportu PIP” ocena dotyczyć będzie uzyskania przez Wykonawcę „Paszportu Państwowej Inspekcji Pracy”- 5%. Na potwierdzenie powyższego kryterium wymagane jest złożenie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem powyższego dokumentu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

54 54 PASZPORT PIP Zamawiający informuje, że pod pojęciem „Paszport Państwowej Inspekcji Pracy” rozumiemy otrzymanie pozytywnej oceny PIP w programie „Zdobądź Dyplom PIP”. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z otrzymanymi informacjami z PIP w przypadku podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki leśnej nie obowiązują ograniczenia w dostępnie do programu ”Zdobądź Dyplom PIP”.

55 55 Zamawiający informuje, że będzie wzywać do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp tylko w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu a nie w zakresie możliwości uzyskania dodatkowej punktacji przy kryteriach oceny ofert. Po stronie Wykonawcy jest obowiązek zachowania staranności celem udowodnienia zamawiającemu, iż należy przyznać mu punkty w kryteriach pozacenowych.

56 56 Za najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w pojedynczym zadaniu. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego zadania

57 57 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY 1) przedłożyć kopię umowy konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy od odpowiedzialności cywilnej określonej we wzorze umowy. 3)przedłożyć kopię umowy (zobowiązanie o współpracy) zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbentów skażonych olejami (w przypadku Wykonawcy wykonującego zabiegi z użyciem środków chemicznych umowa musi obejmować odbiór oraz utylizację zbędnych bądź przeterminowanych środków chemicznych, opakowań po nich itp.);

58 58 ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

59 59 WARTOŚĆ SZACUNKOWA Zadanie 1– leśnictwa: Cynków, Mieczysko, Imielów; Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 6 061 735,77zł Zadanie 2– leśnictwa: Kolonia Woźnicka, Truszczyca, Jędrysek; Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 4 331 861,52zł Zadanie 3– leśnictwa: Lubocz, Mikołeska, Pniowiec; Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 5 092 420,86zł Zadanie 4– leśnictwa: Miasteczko, Świerklaniec, Wymysłów; Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 4 998 734,03zł Zadanie 5– leśnictwo szkółkarskie; Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 1 159 152,75zł

60 60 Zadanie 6– obręb Brynica - rozdrabnianie pozostałości pozrębowych i przygotowanie gleby; Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 574 726,68zł Zadanie 7– obręb Żyglinek - rozdrabnianie pozostałości pozrębowych i przygotowanie gleby; Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 394 409,16zł Zadanie 8– obręb Świerklaniec - rozdrabnianie pozostałości pozrębowych i przygotowanie gleby; Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 517 534,56zł Zadanie 9– obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego; Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 75 600,00zł Zadanie 10– obsługa wież obserwacyjnych; Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 226 800,00zł Zadanie 11– prace z zakresu ochrony przyrody Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 54 622,26zł.

61 61 SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – ART.32 PZP całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy (wraz z uwzględnieniem wartości zamówień uzupełniających) bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością

62 62 FORMULARZE Załącznik nr 1. – formularz oferty dla zadania 1-11 Załącznik nr 1A.– kosztorys ofertowy dla zadania 1-11 Załącznik nr 1B – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1C - opis technologii wykonawstwa prac leśnych Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania. Załącznik nr 4 – niewiążący wzór zobowiązania o oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; Załącznik nr 5 – oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej. Załącznik nr 6 – wykaz usług Załącznik nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia Załącznik nr 8 – wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy Załącznik nr 9 – wzór umowy Załącznik nr 10 – oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę na pełny etat pracowników

63 63 STAWKI JEDNOSTKOWE – STAWKI RZECZYWISTE Pozyskanie i zrywka drewna – cięcia rębne (zł/m3) Pozyskanie i zrywka drewna – trzebież późna, cięcia sanitarno-selekcyjne oraz przygodne rębne i trzebieży późnej (zł/m3) Pozyskanie i zrywka drewna – trzebież wczesna, przygodne trzebieży wczesnej i czyszczenia późne (zł/m3)

64 64 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p.Określenie rodzaju prac Jednos tka miary L.CYNKÓWL.MIECZYSKOL.IMIELÓW Suma jednostek Stawka jednostko wa (netto) Wartość (netto) Ilość jednostek 1Pozyskanie i zrywka drewna, w tym: 21244182481332452816x x 1.1 Drewno wielkowymiarowe dłużycowe iglastem324965764441412674 x x 1.2 Drewno wielkowymiarowe kłodowane iglastem363984161706984 1.3 Drewno wielkowymiarowe dłużycowe liściastem36022007341536 1.4 Drewno średniowymiarowe iglaste stosowe (S2, S3, S4)m3996410464555625984 1.5 Drewno średniowymiarowe iglaste dłużycowe (S1)m3030310340 1.6Drewno średniowymiarowe liściastem31784137421405298 wg. grup czynności ACięcia rębnem3113629864710828334 #ARG! B Trzebież póżna, cięcia sanitarno- selekcyjne oraz przygodnem392427370452021132 - zł C Trzebież wczesna oraz czyszczenia późnem3640101416963350 - zł

65 65 Odnowienia, zalesienia, dolesienia (zł/tys. szt.) –jednolatki Odnowienia, zalesienia, dolesienia (zł/tys. szt.) –wielolatki Poprawki (zł/tyś. szt.) Pielęgnacja gleby (zł/ha) Czyszczenia wczesne (zł/ha) Czyszczenia późne (zł/ha) Oprysk (zł/ha) Melioracje agrotechniczne (zł/ha)

66 66 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2Zagospodarowanie lasu, w tym: 2.1 Odnowienia, zalesienia, dolesienia (w tym przygotowanie dołów, przywóz sadzonek ze szkółki leśnej w Jędrysku, dołowanie, żelowanie, sadzenie) - jednolatkitys. szt.391,800,002,00393,80 - zł 2.2 Odnowienia, zalesienia, dolesienia (w tym przygotowanie dołów, przywóz sadzonek ze szkółki leśnej w Truszczycy, dołowanie, żelowanie, sadzenie) - wielolatkitys. szt.0,00293,60255,80549,40 - zł 2.3 Poprawki (w tym przygotowanie dołów, przywóz sadzonek ze szkółki leśnej w Truszczycy, dołowanie, żelowanie, sadzenie)tys. szt.0,0062,000,4062,40 - zł 2.4 Pielęgnacje gleby (koszenie na uprawach)ha110,5232,70154,56297,78 - zł 2.5Czyszczenia wczesneha4,0023,1812,1239,30 - zł 2.6Czyszczenia późneha14,806,2462,9283,96 - zł 2.7Opryskha45,7435,6226,54107,90 - zł 2.8 Melioracje agrotechniczne (wycinanie podszytów)ha23,606,6026,1456,34 - zł

67 67 Prognozowanie i zwalczanie szeliniaka sosnowego (zł/ pułapkę) Chemiczne zabezpieczanie upraw przed zwierzyną (zł/ha) Mechaniczne zabezpieczanie upraw przed zwierzyną (zł/tys. szt.) Grodzenie upraw (zł/mb) Rozbiórka grodzeń (zł/mb)

68 68 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2. 9 Kontrola występowania szkodników (jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny)godz.4248,0042,00132,00 - zł 2. 10 Prognozowanie i zwalczanie szeliniaków (wykładanie pułapek, kontrola pułapek, wymiana, transport)szt.0,003600,00424,004024,00 - zł 2.1 1 Chemiczne zabezpieczanie upraw przed zwierzynąha67,600,00 67,60 - zł 2. 12 Mechaniczne zabezpieczanie upraw przed zwierzyną tys. szt.0,00 1,00 - zł 2. 13 Grodzenie upraw (zakup materiałów, przywóz, wykonanie grodzenia wraz z przejściami)mb2620,00146981012027438,00 - zł 2. 14 Rozbiórka grodzeń (rozbiórka, odzysk siatki, słupków, transport do leśniczówki/złomowania)mb3814,003814334010968,00 - zł 2. 15 Remonty, konserwacje istniejących grodzeńgodz.120,005825411243,00 - zł

69 69 Prace godzinowe ręczne (zł/godz.) Prace godzinowe pilarką (zł/godz.) Prace godzinowe ciągnikiem (zł/godz.) 2.162.16Prace godzinowe ręcznegodz.544,00499,86301673,80 - zł 2.172.17Prace godzinowe pilarkągodz.20,0020 60,00 - zł 2.182.18Prace godzinowe ciagnikiemgodz.120,0022480424,00 - zł

70 70 Prace akordowe-szkółka (zł/godz.) Prace niezakordowane- szkółka (zł/godz.) Prace godzinowe ciągnikiem – szkółka (zł/godz.) ZADANIE NR 5 - USŁUGI LEŚNE Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE SZKÓŁKARSKIM NA LATA 2016-2017 L.p.Określenie rodzaju prac Jednostk a miary Ilość jednostek Stawka jednostkowa (netto) Wartość (netto) 3Szkółkarstwo i zbiór nasion, w tym: 3.1Prace akordowegodz.28500 - zł 3.2Prace niezakordowanegodz.5640 - zł 3.3Prace wykonywane ciągnikiemgodz.2930 - zł SUMA - zł

71 71 Wyoranie bruzd (zł/ha) Wykonanie rabatowałków (zł/ha) Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych (zł/ha) ZADANIE NR 6 - ROZDRABNIANIE POZOSTAŁOŚCI POZRĘBOWYCH I PRZYGOTOWANIE GLEBY W OBRĘBIE BRYNICA NA LATA 2016-2017 L.p.Określenie rodzaju prac Jednost ka miary Ilość jednostek Stawka jednostkowa (netto) Wartość (netto) 4 Przygotowanie gleby do odnowień i zalesień, w tym: 4.1Wyorywanie bruzdha5,42 - zł 4.2Wykonywanie rabatowałkówha127,76 - zł 5Rozdrabnianie pozostałości pozrębowychha110,66 - zł SUMA - zł

72 72 Obsługa PAD (zł/godz.) Obsługa wież obserwacyjnych (zł/godz.) ZADANIE NR 9 - OBSŁUGA PAD NADLEŚNICTWA ŚWIERKLANIEC NA LATA 2016-2017 L.p.Określenie rodzaju prac Jednostk a miary Ilość jednostek Stawka jednostkowa (netto) Wartość (netto) 6Obsługa punktu alarmowo-dyspozycyjnegogodz.3200,00 - zł ZADANIE NR 10 - OBSŁUGA WIEŻ OBSERWACYJNYCH NADLEŚNICTWA ŚWIERKLANIEC NA LATA 2016-2017 L.p. Określenie rodzaju prac Jednostk a miary Ilość jednostek Stawka jednostkowa (netto) Wartość (netto) 7 Obsługa 2. wież obserwacyjnychgodz.9000,00 - zł

73 73 Budka lęgowa (zł/szt.) Wywieszenie budki/schronu (zł/szt.) Schron dla nietoperzy (zł/szt.) Czyszczenie budek lęgowych (zł/szt.) Betonowe pojniki (zł/szt.) ZADANIE NR 11 - PRACE Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY NADLEŚNICTWA ŚWIERKLANIEC NA LATA 2016-2017 L.p.Określenie rodzaju prac Jednostk a miary Ilość jednostek Stawka jednostkowa (netto) Wartość (netto) 8Prace z zakresu ochrony przyrody, w tym: 8.1Nowe budki lęgowe oraz wywieszenieszt.640,00 - zł 8.2Czyszczenie budek lęgowychszt.2832,00 - zł 8.3 Nowe schrony dla nietoperzy oraz wywieszenieszt.200,00 - zł 8.4Wykonanie betonowych pojnikówszt.1,00 - zł SUMA - zł

74 74 ŻYCZYMY POWODZENIA ……

75 75 PGL LP Nadleśnictwo Świerklaniec ul.Oświęcimska 19 42-622 Świerklaniec swierklaniec@katowice.lasy.gov.pl tel. +48 32 284 48 68, fax +48 32 700 33 71 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Postępowanie przetargowe pn. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec na lata 2016-2017. Świerklaniec, 16.10.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google