Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYKŁADY Metody obrazowania obiektów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYKŁADY Metody obrazowania obiektów"— Zapis prezentacji:

1 PRZYKŁADY Metody obrazowania obiektów

2 Różne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego.

3 Tor obrazowania rentgenowskiego:
Na jakość tworzonych obrazów rentgenowskich mają wpływ funkcje przejścia elementów toru obrazowania takich jak: lampa rtg - źródło promieniowania, filtr promieniowania rtg, badany obiekt oraz detektor promieniowania rentgenowskiego.

4 Lampa rentgenowska z wirującą anodą pracująca w kołpaku olejowym w aparacie rentgenowskim PHILIPS z generatorem OPTIMUS 50

5 Schemat lampy rentgenowskiej z wirującą anodą:
stojan anoda szklana bańka wysokie napięcie promieniowanie X katoda prąd żarzenia i wysokie napięcie trzon anody łożysko i wirnik

6 Lampa rentgenowska dwuelektrodowa lampa katodowa, przeważnie szklana, próżniowa, z żarzącą katodą. Katoda - spirala wolframowa zasilana napięciem 5-12 V, pod wpływem płynącego prądu nagrzewa się do temp. ok oC, przy której zachodzi zjawisko termoemisji elektronów. Anoda dawniej była z bloku miedzianego pokrytego płytką z wolframu, tworzącą tzw. tarczę dla przyspieszanych elektronów. Obecne lampy rentgenowskie są z tzw. wirującą anodą z prędkością od 3 do 17 tysięcy obrotów na minutę. Wzrosła obciążalność lampy, a skrócił się czas ekspozycji pacjenta.

7 Izolację i chłodzenie lampy zapewnia praca anody w kołpaku olejowym.
Promienie rentgenowskie w lampie rtg powstaje wskutek przemiany energii kinetycznej pędzącego strumienia elektronów na energię promienistą atomów, z którymi się zderzają. Długość fali tego promieniowania zależy od wartości energii kinetycznej elektronu w momencie hamowania, również od sposobu, w jaki elektron straci tę energię. Jeśli występuje hamowanie jednokrotne na pierwszym napotkanym atomie cała energia kinetyczna zostaje zamieniana na energię promieniowania. Natomiast gdy elektron dozna kilku zderzeń niesprężystych, podczas których traci po części energię, długości emitowanych fal są różne. Zatem promieniowanie emitowane przez lampę ma widmo ciągłe.

8 Widmo ciągłe nie jest jedynym widmem promieniowania rentgenowskiego rzeczywistej lampy rtg.
Na tle widma występują tzw. linie charakterystyczne dla pierwiastka, z jakiego zbudowana jest anoda.

9 Lampa rentgenowska i model emisji jej promieniowania:
Lampa rentgenowska to źródło promieniowania o pewnej charakterystyce emisyjnej, która jak wykazał Kuhlenkampff, może być opisana za pomocą wzoru: gdzie: Iv – natężenie promieniowania na jednostkowy przedział częstotliwości; Z – liczba atomowa materiału anody; A, B – stałe lampy, niezależne od przyłożonego napięcia i liczby atomowej; v0 – częstotliwość określająca krótkofalową granicę promieniowania.

10 Krótkofalowa granica promieniowania uzależniona jest od napięcia przyspieszającego wiązkę elektronów padających na anodę, wynika to ze związku pomiędzy energią pola elektrycznego i energią promieniowania: gdzie: e – ładunek elektronu; Ua – napięcie anodowe; h – stała Plancka;

11 Stąd otrzymujemy wzór Dunae’a – Hunta, który określa minimalną długość fali promieniowania:
Natężenia promieniowania występujące w pierwszym wzorze jest określane na jednostkowy przedział częstotliwości. Mierzone jest natomiast promieniowanie na jednostkowy przyrost długości fali – Iλ . Co określa następująca zależność:

12 Podstawiając ostatnie równanie do pierwszego oraz pomijając stały człon otrzymujemy:
gdzie: Natężenie promieniowania w funkcji energii opisuje więc zależność: gdzie:

13 Względne natężenie promieniowania :
Mierzone wartości natężenia zazwyczaj odnosi się do natężenia maksymalnego.

14 W rzeczywistości jednak fotony o energii mniejszej od 20 keV nie wydostają się z lampy.
Zjawisko to jest spowodowane filtracją wewnętrzną w warstwie chłodzącej i obudowie lampy, a także pochłanianiem promieniowania przez materiał anody. Materiały, z których zbudowane są anody lampy, posiadają duże liczby atomowe, a w związku z tym silnie pochłaniają promieniowanie i fotony o małej energii powstałe na głębokości mm, mają małe szanse, aby na tej drodze nie zostać pochłonięte i wydostać się z emitera.

15 Sposobem uwzględnienia zjawiska filtracji w anodzie jest modyfikacja idealnej charakterystyki lampy poprzez filtr z warstwy wolframu o grubości 0.01 mm. Natomiast filtracja wewnętrzna w warstwie chłodzącej i obudowie lampy może być uwzględniona poprzez tzw. ekwiwalent filtracji wewnętrznej, za który przyjmuje się pewną grubość warstwy aluminium, przy czym osłabienie promieniowania, na skutek przejścia przez tę warstwę, odpowiada osłabieniu promieniowania przy filtracji wewnętrznej. Dla lampy typu RO grubość tej warstwy wynosi 0.7 mm Al

16 Osłabienie promieniowania, po przejściu przez absorbent o grubości d i liniowym współczynniku pochłaniania μ, określone jest prawem Bougera-Lamberta-Beera: gdzie: μ(E) – liniowy współczynnik absorpcji; l – długość drogi przebytej przez promieniowanie w absorbencie; μm(E) – masowy współczynnik pochłaniania promieniowania; ρ – gęstość absorbentu

17 Masowy współczynnik pochłaniania jest silnie zależny od energii promieniowania. Model lampy można, więc przedstawić jako następującą funkcję przejścia: gdzie, zależność współczynnika pochłaniania od energii przedstawia zależność:

18 Względne natężenie promieniowania po nałożeniu 0.01 mm filtru W oraz 0.7 mm filtru Al

19 Korzystając z dwóch ostatnich zależności funkcję przejścia dla filtrów można zatem opisana zależnością: gdzie: Il(E) – charakterystyka emisyjna modelu lampy; µmf(E) – masowy współczynnik pochłaniania promieniowania dla filtru; ρf – gęstość pierwiastka, z którego zbudowany jest filtr; df – grubość filtru

20 Zmiana charakterystyki emisyjnej dla filtru Al:

21 Zmiana charakterystyki emisyjnej dla filtru Cu:

22 Filtry w lampach rentgenowskich stosowane są w celu ograniczenia tzw
Filtry w lampach rentgenowskich stosowane są w celu ograniczenia tzw. promieniowania charakterystycznego lampy, powstającego w wyniku wybijania elektronów z zewnętrznych powłok atomów materiału anody.

23 Przykład: Obiektem pomiarów jest układ kostny człowieka, a ściślej rzecz biorąc połączenia ruchome kości (stawy).

24 Najbardziej odpowiednie do pomiaru szerokości przestrzeni stawowej jest zdjęcie przednio-tylne w zbliżonej do fizjologicznej pozycji stojącej, w której główne punkty nacisku są równomiernie obciążone.

25 Założenia normalizacyjne wykonania radiogramów stawów kolanowych w projekcji przednio-tylnej:
Parametry przedstawione w Pkt.4÷9 określają standaryzowaną pozycję pacjenta.

26 obrys krawędzi płaszczyzn
Sposób wyboru miejsc pomiarowych szerokości szpary stawowej stawu piszczelowo-udowego w projekcji przednio-tylnej: W oparciu o przeprowadzone badania oraz analizę radiogramów przyjęto wstępne założenia dotyczące miejsc wykonania pomiarów. Otrzymujemy je dzieląc szerokość nasady bliższej kości piszczelowej na sześć części i wskazując miejsca pomiarowe w 1/6 odległości od brzegu zarówno części przyśrodkowej (odcinek AB) jak i bocznej stawu (odcinek CD). radiogram obrys krawędzi płaszczyzn

27 Wizualne odzwierciedlenia wpływu częstotliwości próbkowania obrazu rentgenowskiego na odwzorowanie odczytanego przekroju szczeliny stawowej z zapisanego cyfrowo radiogramu bez wykonanych dodatkowych przekształceń: 300 dpi 600 dpi 100 dpi 200 dpi

28 Przekrój obrazu stawu kolanowego poddanego filtracji medianowej, zapisywanego z rozdzielczościami odpowiednio: 600, 300, 200 oraz 100 dpi:

29 Schematy blokowe procesów pomiarowych:
według metody bezpośredniej według metody pośredniej na cyfrowo zapisanym obrazie

30 Schematy blokowe procesów pomiarowych:
według metody bezpośredniej według metody pośredniej na cyfrowo zapisanym obrazie

31 Metodyka wyznaczania szerokości szpary stawowej:
Przykładowe wykresy przekrojów stawów kolanowych w projekcji przednio-tylnej gdzie: c0 , c1 , c2 , ... cn stałe

32 Okno początkowe programu pomiarowego:

33 Po wczytaniu obrazu do pamięci roboczej programu wykonywane są zadane wcześniej przekształcenia wstępnej filtracji szumów powstałych podczas procesu wykonywania i obróbki fotochemicznej zdjęcia rentgenowskiego. Są to przekształcenia: - filtr medianowy z otoczeniem [5 5]; - przekształcenie gamma z parametrem 0,75. Następnie wykorzystując filtr gradientowy z operatorem wyodrębniane są niektóre krawędzie na obrazie w celu wydzielenia obszaru nasady bliższej kości piszczelowej. Ze względu na występujące na wielu obrazach zniekształcenia w postaci różnego rodzaju narośli (osteofitów) bądź rozrostów chrzęstnych deformujących obraz kości piszczelowej operacja ta jest wykonywana interakcyjnie.

34 Wydzielenie regionu nasady bliższej kości piszczelowej:

35 Wskazanie kolana lewego bądź prawego:

36 Okno końcowe programu „Kolano” prezentujące wyniki pomiarów:

37 Inny sposób prezentacji:

38 Schemat szacowania położenia badanych obszarów:
gdzie: a, b, c, d – położenie granic szacowanych obszarów względem brzegu przyśrodkowego nasady kości piszczelowej; e – szerokość kości piszczelowej;

39 Ze względu na mogące wystąpić znaczące różnice wymiarów anatomicznych w stawie kolanowym (co oszacowano dla zakresu prawidłowych wartości szerokości szpary stawowej położenie ocenianych obszarów wyznaczono względem szerokości nasady bliższej kości piszczelowej. Ostatecznie wyznaczono obszary dla przedziału przyśrodkowego (a/e÷b/e) oraz bocznego (c/e÷d/e). m SD m+1SD m-1SD m+2SD m-2SD (%) a/e 12,32 2,15 14,47 10,17 16,62 8,02 b/e 22,14 2,60 24,74 19,54 27,33 16,95 c/e 78,17 3,31 81,48 74,86 84,80 71,54 d/e 88,86 2,40 91,25 86,46 93,65 84,06 Można zatem stwierdzić, iż oszacowane wstępnie miejsca pomiarowe bardzo dobrze korelują z obszarami małej zmienności szerokości szpary stawu kolanowego.

40 Analiza statystyczna wyników pomiarów szerokości szpar stawowych
Do badań prowadzonych wspólnie z radiologami i lekarzami zakwalifikowano wstępnie 123 osoby płci żeńskiej w wieku powyżej 50 lat. U każdego z pacjentów wykonano po 2 zdjęcia rentgenowskie, kolana prawego i lewego w 2 seriach. Dwa tory badań: pomiary wykonywane metodą bezpośrednią na zdjęciach rentgenowskich; pomiary wykonywane metodą pośrednią na cyfrowo zapisanych radiogramach. Pomiary te dotyczyły zarówno grupy osób zdrowych jak i chorych.

41 Analiza wyników pomiarów w grupie pacjentów uznanych za zdrowych
Weryfikacja hipotezy o normalności funkcji gęstości prawdopodobieństwa szerokości szpary stawowej w przedziałach bocznym i przyśrodkowym: Zakres prawidłowych wartości szerokości szpary stawowej można wstępnie oszacować na: dla części bocznej stawu: ,82 do 7,30 mm (4,5 do 7,5 mm) dla części przyśrodkowej stawu: 4,22 do 6,10 mm (4,0 do 6,5 mm)

42 Zastosowanie metody pośredniej, o większej rozdzielczości, istotnie wpłynęło na zwiększenie poziomu prawdopodobieństwa testowego normalności rozkładu dla każdej badanej zmiennej: Szerokość szpary stawu kolanowego w populacji pacjentów kwalifikowanych jako chorych podlega rozkładowi normalnemu zarówno w przedziale bocznym jak i przyśrodkowym.

43 Analiza struktury beleczek w szyjce kości udowej:

44 Wpływ parametrów progowych na wynik binaryzacji - obraz wyjściowy oraz efekt przekształcenia uzyskany przy różnych wartościach progu: Obraz wyjściowy 155 162 167 170 175

45 Etapy obróbki obrazu przekształceniami morfologicznymi:
Inwersja Zamknięcie Otwarcie Ścienianie Obcięcie gałęzi Dylatacja Ścienianie Obcięcie gałęzi bez dotykania

46 a. 11b. 12. Zamknięcie Erozja Szkieletyzacja Obcięcie gałęzi Graficzna prezentacja trajektorii przebiegu beleszek kostnych i ich aproksymacja liniowa

47 Inne rozwiązanie: Oryginał a) b) c) d) e) f) g) h) i)
gdzie: a) mediana, b) zamknięcie, c) normalizacja, d) filtr uśredniający, e) detekcja szczytów, f) otwarcie, g) negatyw, h) szkieletyzacja, i) obcinanie gałęzi

48 Analiza kierunkowości struktur kości:
Poprzez aproksymację liniową za pomocą metody najmniejszych kwadratów, zaś prostą przedłużano na miednicę. Wynikiem analizy było zakwalifikowanie prostej do trzech obszarów, w których przecinała ona miednicę: I - prosta aproksymująca strukturę beleczkową przecinała miednicę w górnej jej części do stawu krzyżowo-biodrowego, II - prosta przecinała miednicę w obszarze stawu krzyżowo-biodrowego, III - prosta przecinała miednicę w obszarze poniżej stawu krzyżowo-biodrowego.

49 Schemat:

50 Na radiogramie:

51 Analiza kątów i wskaźników stawów biodrowych:

52

53

54 Parametry anatomiczne obręczy miednicy:

55

56

57

58

59 Pomiary morfometrycznych stawów skokowych:
Rodzaje radiogramów:

60 Pomiary morfometrycznych stawów skokowych:
Rodzaje radiogramów:

61 Przyczyna deformacji:

62 Co mierzymy: Do oceny postępów leczenia stawu skokowego opisuje się kilka lub nawet kilkanaście parametrów. Przykładowe cztery parametry mierzone na radiogramach w projekcjach bocznych

63 Obróbka obrazów i realizacja pomiarów:

64 Obróbka obrazów i realizacja pomiarów:

65 Obróbka obrazów i realizacja pomiarów:

66 Parametry mierzone:

67 Parametry mierzone:

68 Statystyka zmierzonych parametrów:
Młodszy pacjent Starszy pacjent TaAL SRTa param. mofr. 3 m 227,77 116,70 196,82 106,95 SD 1,873 2,365 1,178 3,681 param. mofr. 5 227,81 116,53 196,80 107,93 1,926 0,569 0,579 5,268 Młodszy pacjent Starszy pacjent prog. TaAL SRTa 0,025 m 263,11 139,96 191,20 160,98 SD 2,48 8,33 1,83 9,72 0,015 264,30 159,45 193,65 230,77 5,33 6,94 2,50 24,86

69 Badania mammograficzne
W przypadku zaistnienia nieprawidłowości można stwierdzić: patologiczne przejaśnienia lub cienie różnego kształtu i wielkości (okrągłe, z postrzępionymi brzegami, z gwiaździstymi wypustkami); mikrozwapnienia, w formie układów jasnych punktów ("spikularne" lub liniowe z rozgałęzieniami); poszerzenie żył, miażdżycę tętnic; zniekształcenia strukturalne; powiększenie węzłów chłonnych. 69

70 Schemat rodzajów kształtów i zarysów oraz odpowiadająca im terminologia używana do opisu guzów:
70

71 Terminologia używana do opisu mikrozwapnień:
71

72 Najmniejsze guzy widoczne na mammogramach mają średnicę ok. 0.5 cm.
W celu zmniejszenia subiektywizmu diagnozy prowadzone są ciągłe prace badawcze. Konsultacje kilku lekarzy (druga ocena, kontr-ocena) dotyczące tego samego przypadku zwiększają efektywność mammografii o około 15% , ale jednocześnie zmniejszają wydajność ich pracy i podnoszą cenę badania. Guz to patologia pokrywająca pewien obszar, widoczna w dwóch projekcjach. Najmniejsze guzy widoczne na mammogramach mają średnicę ok. 0.5 cm. Najbardziej znaczącymi cechami, które wskazują na złośliwość lub łagodność guza są jego kształt oraz charakter zarysu. 72

73 Wybrane aspekty ochrony pacjenta przed promieniowaniem rentgenowskim:
Zasady ochrony pacjenta przed nadmierną ekspozycją można ująć w następujących punktach: ograniczenie wielkości napromienionego pola, właściwa filtracja promieniowania, właściwe dobranie parametrów elektrycznych nastaw badania w celu uniknięcia powtarzania ekspozycji, stosowanie osłon i fartuchów ochronnych.

74 Do oceny narażenia osób poddawanych zewnętrznej ekspozycji na promieniowanie jonizujące najczęściej używa się trzech wielkości: kermy w powietrzu – zdefiniowanej stosunkiem sumy energii kinetycznych naładowanych produktów oddziaływania do masy ośrodka, wyrażanej w grejach (Gy) (dawniej zwana dawką ekspozycyjną), dawki pochłoniętej – zdefiniowanej stosunkiem energii pochłoniętej w analizowanym obszarze ośrodka do jego masy, wyrażanej w grejach (Gy), dawki efektywnej – wyrażanej w sievertach (Sv) – zdefiniowanej wzorem:

75 gdzie: DT – średnia wartość dawki pochłoniętej w narządzie „T”, wR – wagowy czynnik promieniowania, dla którego według zaleceń Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP-International Commission on Radiological Protection) dla promieniowania rentgenowskiego przyjmuje się wartość jeden, wT – wagowy czynnik narządu „T”, którego wartość kształtuje się w granicach od 0,01 (dla skóry, powierzchni kości) do 0,12 (dla czerwonego szpiku kostnego, jelita grubego, płuc, żołądka) oraz 0,2 (dla gonad), określa on wrażliwość narządów na promieniowanie jonizujące.

76 Dawkę efektywną otrzymywaną przy wykonywaniu zdjęcia rentgenowskiego stawu kolanowego oszacowano korzystając z opisanej uprzednio zależności oraz przedstawionych poniżej założeń: wartość wagowego czynnika promieniowania rentgenowskiego wR = 1,00, wartość wagowego czynnika dla powierzchni kości i skóry wynosi wKS = 0,01, wartość wagowego czynnika dla mięśni wynosi wM = 0,05, przyjęto wartość dawki pochłoniętej DKS = DM = 0,20 mGy, przyjęto masę powierzchni kości i skóry oraz masę mięśni w obszarze pierwotnego promieniowania rentgenowskiego mKS = mM = 0,5 kg,

77 Zgodnie z powyższym w warunkach bardzo ostrożnego szacowania dawki efektywnej, otrzymano jej wartość E = 0,012 mSv. Przyjmując dawkę 1 mSv jako graniczną, przy której narażenie pacjentów na stochastyczne skutki działania promieniowania jonizującego określa się jako minimalne, można stwierdzić, iż możliwe jest wykonanie około 80 zdjęć rentgenowskich stawu kolanowego w ciągu jednego roku, nie wywołując niestochastycznych skutków działania promieniowania jonizującego.

78 Urządzenia rentgenowskie dedykowane weterynarii:
Przygotowanie psa do zdjęcia klatki piersiowej pozycja grzbietowo – brzuszna pozycja boczna

79 Cyfrowy system radiografii VXR-6M/9M firmy DRGEM:

80 Przygotowanie do zdjęcia RTG palca lewej kończyny miednicznej konia w Klinice Koni SGGW w Warszawie

81 PXP-20HF PLUS - POLRENTGEN
Napięcie / prąd wyj.: 100kV / 20 mA Moc max: 1,8 kW Wbudowany laserowy celownik lokalizacyjny 4 ustawienia użytkownika Wyświetlacz z panelem dotykowym

82 Projekcja boczna palca konia, lewa kończyna miedniczna.
Prawidłowy obraz RTG jamy brzusznej kota, zdjęcie profilowe: 1 - bańka gazowa żołądka, 2 – prawa nerka, 3 – lewa nerka. 4 – pęcherz moczowy, 5 – jelita, 6 – śledziona, – wątroba

83 Budowa makroskopowa zęba
szkliwo 83

84 Efekty wywołane przez padającą wiązkę elektronów
84

85 Badany obiekt a) b) Obraz szkliwa nazębnego z mikroskopu skanującego powierzchnię szkliwa: a) detektor elektronów SE, b) detektor elektronów BSE (powiększenie 2000 razy) 85

86 Obróbka obrazów a) b) Przykładowy wynik wstępnego wyodrębniania pryzmatów na obrazach SE (a) oraz BSE (b) 86

87 Widok działania programu po wyodrębnieniu pryzmatu na obrazie
Obróbka obrazów Widok działania programu po wyodrębnieniu pryzmatu na obrazie 87

88 Obróbka obrazów a) b) Wyodrębnione wszystkie pryzmaty na obrazach wykonanych w technikach SE (a) oraz BSE (b) 88

89 Analiza danych Statystyka różnic między parametrami geometrycznymi 50 pryzmatów wyodrębnionych technikami SE i BSE Pole [μm2] Obwód [μm] Szerokość [μm] Wysokość [μm] Wartość średnia 1,11 -0,31 0,15 0,21 Odchylenie standardowe 2,117 1,787 0,393 0,498 m+3SD 7,46 5,05 1,33 1,70 m-3SD -5,24 -5,67 -1,03 -1,28 89

90 Analiza danych a) b) Wyodrębniony przypadek 28 na obrazach wykonanych w technikach SE (a) oraz BSE (b) 90


Pobierz ppt "PRZYKŁADY Metody obrazowania obiektów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google