Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH” Konferencje regionalne październik - grudzień 2015 r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH” Konferencje regionalne październik - grudzień 2015 r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO."— Zapis prezentacji:

1 „NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH” Konferencje regionalne październik - grudzień 2015 r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

2 Przepisy europejskie Rezolucja Rady Wspólnot Europejskich z 7 maja 1985 r. dotycząca nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji (tzw. nowe podejście do badań i certyfikacji)

3 GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Założenia:  harmonizacja ustawodawcza zostaje ograniczona do wymagań zasadniczych, które musi spełniać wyrób wprowadzony na rynek Wspólnoty, jeśli ma korzystać z prawa swobodnego przepływu w jej obrębie,  w celu zapewnienia zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami mogą być stosowane normy zharmonizowane zawierające szczegółowe wymagania techniczne,  zastosowanie zharmonizowanych lub innych norm pozostaje dobrowolne, a wytwórca może zawsze zastosować inne specyfikacje techniczne celem wypełnienia wymagań,  wyroby wytworzone zgodnie z normami zharmonizowanymi korzystają z domniemania zgodności z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi.

4 GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO W lutym 1986 r. państwa członkowskie EWG przyjęły Jednolity Akt Europejski (wszedł w życie 1 lipca 1987r.), wprowadzający do Traktatu Rzymskiego artykuł 100a zobowiązujący Komisję Europejską do wydawania dyrektyw harmonizacji technicznej, zwanych także dyrektywami nowego podejścia. Dyrektywy nowego podejścia:  są dyrektywami całkowitej harmonizacji, a ich postanowienia zastępują wszystkie odpowiednie przepisy krajowe, które powinny zostać uchylone,  celem dyrektyw jest utworzenie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego na całym obszarze Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumentów oraz użytkowników wyrobów stosowanych w krajach Unii Europejskiej,  nowe podejście opiera się na zasadzie, że producent lub importer wprowadza do obrotu wyroby na własną odpowiedzialność. Spełnienie wymagań przez wyroby wprowadzone do obrotu potwierdzają certyfikaty zgodności wystawiane przez jednostki notyfikowane albo deklaracje zgodności samego producenta.

5 Wybrane dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowanie CE: 2006/95/WE (LVD) Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia 2009/105/WE (SPV) Proste zbiorniki ciśnieniowe 2009/48/WE (TOYS) Bezpieczeństwo zabawek 89/106/EWG (CPD) Wyroby budowlane 2004/108/WE (EMC) Kompatybilność elektromagnetyczna 2006/42/WE (MAD) Maszyny 89/686/EWG (PPE) Wyposażenie ochrony osobistej 90/385/EWG (AIMD) Wyroby medyczne aktywnego osadzania 94/25/WE (RCD) Rekreacyjne jednostki pływające 95/16/WE (LIFTS) Dźwigi 97/23/WE (PED) Urządzenia ciśnieniowe GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

6 WAŻNE !  Odpowiedzialność za spełnienie wymagań zawartych w dyrektywach nowego podejścia oraz umieszczenie oznakowania CE na wyrobie ponosi producent.  Producent powinien sprawdzić, czy wyrób podlega którejkolwiek z dyrektyw nowego podejścia.  Jeżeli wyrób podlega dyrektywie lub kilku dyrektywom, producent musi zagwarantować spełnienie zawartych w nich wymagań i umieścić oznakowanie CE. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

7 Szczególny charakter dyrektywy 89/106/EWG: wymagania podstawowe (zasadnicze) dotyczyły obiektów, a nie wyrobów, nie było możliwości deklarowania bezpośrednio z dyrektywą lecz wyłącznie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi, wydawanie europejskich aprobat technicznych (jednych z dwóch rodzajów zharmonizowanych specyfikacji) na indywidualny wniosek producenta, systemy oceny zgodności zamiast modułów. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

8 Dyrektywa 89/106/EWG (CPD) Rozporządzenie Nr 305/2011 (CPR) art. 65 ust. 1 „Dyrektywa 89/106/EWG traci moc” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

9 Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE

10 GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO SYSTEM KRAJOWY ustawa o wyrobach budowlanych (m.in. art. 5 ust. 2 i art. 8 ust. 1) wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE CE znak budowlany art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych + rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR) SYSTEM EUROPEJSKI

11 GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Ustawa o wyrobach budowlanych wg stanu prawnego obecnie obowiązującego art. 5 Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.

12 GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO zharmonizowana specyfikacja techniczna ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu deklaracja właściwości użytkowych CE ocena zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną krajowa deklaracja zgodności znak budowlany Polska Norma wyrobu / aprobata techniczna SYSTEM KRAJOWYSYSTEM EUROPEJSKI

13 Norma Zharmonizowana Europejski Dokument Oceny Europejska Ocena Techniczna Deklaracja Właściwości Użytkowych GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO CE hEN EOT Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych System europejski wg stanu prawnego obecnie obowiązującego PRODUCENT

14 System krajowy wg stanu prawnego obecnie obowiązującego Producent Upoważniony przedstawiciel Krajowa deklaracja zgodności GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO PN albo aprobata techniczna Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym Ocena zgodności

15 Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.

16 GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO SYSTEM KRAJOWY ustawa o wyrobach budowlanych (m.in. art. 5 ust. 2 i art. 8 ust. 1) wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury wydanym na podstawie art. 8 ust. 8 (dot. m.in. sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych) Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych wg stanu na dzień 1.1.2017 r. CE znak budowlany art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych + rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR) SYSTEM EUROPEJSKI

17 GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO zharmonizowana specyfikacja techniczna ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu deklaracja właściwości użytkowych CE ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu krajowa deklaracja właściwości użytkowych znak budowlany Polska Norma wyrobu / krajowa ocena techniczna SYSTEM KRAJOWYSYSTEM EUROPEJSKI

18 System krajowy wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. Producent Krajowa deklaracja właściwości użytkowych GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Właściwości użytkowe zadeklarowane zgodnie z właściwą PN wyrobu lub KOT Oznakowanie znakiem budowlanym

19 Rozporządzenie Nr 305/2011 ( CPR ) - podstawowe informacje GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

20 CPR a CPD najważniejsze zmiany 1.Uchylenie dyrektywy dot. wyrobów budowlanych 89/106/EWG (CPD). 2.Bezpośrednie stosowanie we wszystkich państwach członkowskich. 3.Rozszerzenie wymagań podstawowych. 4.Wprowadzenie deklarowania właściwości użytkowych (odejście od deklarowania zgodności wyrobu ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną). 5.Obowiązek stosowania rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR) i oznakowania CE do wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną hEN, a w odniesieniu do pozostałych wyrobów budowlanych - możliwość. 6.Obowiązek dostarczania dla każdego wyrobu budowlanego kopii deklaracji właściwości użytkowych.. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

21 CPR a CPD najważniejsze zmiany 7.Zmiana znaczenia oznakowania CE. 8. Wprowadzenie nowego rodzaju dokumentów odniesienia: zharmonizowanych EDO i indywidualnie udzielanych Europejskich Ocen Technicznych EOT (które zastąpiły dotychczasowe wytyczne ETAG i hEAT). 7.Wprowadzenie 5 systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (w miejsce dotychczasowych 6 systemów oceny zgodności). 10. Określenie wprost obowiązków podmiotów gospodarczych (producenta, jego upoważnionego przedstawiciela, importera i dystrybutora). 11. Obowiązek wyznaczenia przez państwa członkowskie punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

22 Zharmonizowane Specyfikacje Techniczne GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

23 Zharmonizowane specyfikacje techniczne: (dokumenty do powszechnego stosowania, w których określa się zasadnicze charakterystyki w odniesieniu do podstawowych wymagań) 1.Norma zharmonizowana (hEN) – norma europejska przyjęta przez europejski organ normalizacyjny, na podstawie wniosku (mandatu) wydanego przez Komisję (po opublikowaniu odniesień do niej w Dz. U. UE). 2.Europejski dokument Oceny (EDO) – dokument przyjęty przez organizację JOT (Jednostek ds. Oceny Technicznej) do celów wydawania europejskich ocen technicznych, w wyniku wniosku producenta. Europejska ocena techniczna (EOT) – ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z odnośnym EDO (wydawana na wniosek producenta, dla wyrobów produkowanych we wskazanych zakładach). GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

24 zharmonizowane specyfikacje (hEN, EDO) zawierają m.in:  Wykaz zasadniczych charakterystyk dla zamierzonego zastosowania/ zastosowań wyrobu (hEN – w załączniku ZA wynikające z odpowiedniego mandatu KE, EDO – uzgodnione pomiędzy organizacją JOT i producentem),  Metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk,  Określenie/ zasady zakładowej kontroli produkcji, która uwzględnia warunki procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego,  Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych – w hEN (w przypadku EDO - są określane w EOT). GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

25 Wykazy odniesień do norm zharmonizowanych oraz do ostatecznej wersji europejskich dokumentów oceny są publikowane przez Komisję Europejską w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C). Baza aktów prawnych Unii http://eur-lex.europa.eu ▪ Aktualny wykaz hEN: Komunikat Komisji dotyczący publikacji tytułów i odniesień do hEN (Dz.U. C 378 z 13.11.2015, s. 6). ▪ Aktualny wykaz ostatecznych EDO: Komunikat Komisji dotyczący publikacji tytułów i odniesień do EDO (Dz.U. C 378 z 13.11.2015, s. 4). Przyjęte EDO i ETAG-i są publicznie dostępne na stronach organizacji JOT http://www.eota.eu Gdzie są dostępne aktualne listy zharmonizowanych specyfikacji? GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

26 Obowiązek i możliwości stosowania zharmonizowanych specyfikacji technicznych hEN (art. 17 ust. 5 CPR) dobrowolność - w okresie przejściowym obowiązek - po zakończeniu okresu przejściowego obowiązek - stosowania w okresie przejściowym zastępowanej hEN, dopóki producent nie stosuje nowej hEN EDO dobrowolność - producent nie jest zobowiązany występować o EOT GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

27 Kiedy może być wydana europejska ocena techniczna (EOT) -Gdy producent wystąpił z wnioskiem do jednostki ds. oceny technicznej (JOT), -może być wydana na podstawie EOD – dla każdego wyrobu budowlanego nieobjętego lub nie w pełni objętego normą zharmonizowaną, którego właściwości użytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

28 Jednostki ds. oceny technicznej (JOT) 1.Wyznacza je państwo członkowskie w szczególności dla jednej lub kilku grup wyrobów wymienionych w zał. IV do rozporządzenia Nr 305/2011. 1.Komisja publikuje na stronie internetowej wykaz JOT ze wskazaniem grup wyrobów, dla których zostały wyznaczone. 2.JOT przeprowadza ocenę i wydaje EOT dla wyrobów z grupy wyrobów, dla której została wyznaczona. 3.Organizacja JOT (EOTA): –jest ustanawiana przez JOT, –koordynuje współpracę między JOT, –opracowuje i przyjmuje europejskie dokumenty oceny (EOD) –zapewnia publiczny dostęp do EOD odniesień do nich. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

29 Ocena i Weryfikacja Stałości Właściwości Użytkowych GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

30 ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych  Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk przeprowadzana jest zgodnie z jednym z systemów określonych w załączniku V.  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z 18.2.2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz.U. L 157 z 27.5.2014, s. 76) GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

31 Producent sporządza Deklarację W.U. i określa Typ Wyrobu na podstawie ocen i weryfikacji w ramach systemów: Zadania: Producenta Jednostki notyfikowanej Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ Certyfikat SWU 1 Certyfikat SWU 2+ certyfikat Z ZKP 34 ocena właściwości użytkowych na podst. badań, obliczenia typu itd. XXXXX ZKP (zakładowa kontrola produkcji) XXXXX Badanie próbek pobranych w zakładzie zgodnie z planem badań XXX Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i ZKP XXX Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji ZKP XXX Kontrolne badania gotowych wyrobów u producenta X GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

32 Który system oceny zastosować?  Komisja ustala, który system lub systemy mają zastosowanie do danego wyrobu budowlanego lub rodziny wyrobów lub danej zasadniczej charakterystyki, uwzględniając w szczególności ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz na środowisko.  Ustalony system lub systemy wskazuje się w mandatach do przyjęcia norm zharmonizowanych oraz w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

33 Deklaracja Właściwości Użytkowych GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

34 Czym jest deklaracja właściwości użytkowych? Deklaracja właściwości użytkowych wyraża właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi (art. 6 ust. 1 CPR). GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

35 Deklaracja właściwości użytkowych, kiedy i kto ją sporządza? co oznacza ?  Jeżeli wyrób budowlany jest objęty hEN lub jest zgodny z wydaną dla niego EOT - obowiązek sporządzenia deklaracji właściwości.  Deklarację sporządza producent przed wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu.  Przez sporządzenie deklaracji producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

36 Deklarację sporządza się dla typu wyrobu, co to jest typ wyrobu ?  Typ wyrobu – zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym.  Zasadnicze charakterystyki – te cechy wyrobu, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (są określane w hEN, EOD).  Właściwości użytkowe – „wartości” odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

37 Co zawiera i jak wygląda deklaracja właściwości użytkowych (1) Deklaracja zawiera w szczególności (art. 6 ust. 2 i 3):  określenie typu wyrobu (niepowtarzalny kod typu wyrobu),  system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,  numer referencyjny i datę wydania hEN lub EOT, zastosowanej do oceny każdej zasadniczej charakterystyki,  w stosownych przypadkach, numer referencyjny zastosowanej specjalnej/ odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz wymagania, które wyrób spełnia,  zamierzone zastosowanie/ zastosowania wyrobu zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną,  wykaz zasadniczych charakterystyk wg tej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania wyrobu, GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

38 Co zawiera i jak wygląda deklaracja właściwości użytkowych (2)  deklarowane właściwości użytkowe (obowiązkowo): -co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk dla deklarowanego zamierzonego zastosowania, -odnoszące się do charakterystyk określonych przez Komisję zgodnie z art. 3 ust. 3 (akty delegowane), -właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk związanych z zamierzonym zastosowaniem, których obowiązek zadeklarowania wynika z przepisów krajowych w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku,  dla zasadniczych charakterystyk, co do których nie są deklarowane właściwości użytkowe, litery „NPD”,  jeżeli dla danego wyrobu wydano europejską ocenę techniczną (EOT), właściwości użytkowe wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w EOT. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

39 Co zawiera i jak wygląda deklaracja właściwości użytkowych (3) Wzór deklaracji właściwości użytkowych: Załącznik III do rozporządzenia Nr 305/2011 zmieniony rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014 z 21.2.2014 r. zmieniającym załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowanych (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s.41). Zawiera instrukcje dotyczące sporządzania deklaracji właściwości użytkowych. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

40 Dostarczanie deklaracji właściwości użytkowych(1)  Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji w formie papierowej albo drogą elektroniczną. Gdy partia tego samego wyrobu jest dostarczana jednemu użytkownikowi, może jej towarzyszyć jedna kopia deklaracji.  W drodze odstępstwa, kopia deklaracji może zostać udostępniona na stronie internetowej zgodnie z warunkami ustalonymi przez Komisję.  Kopię deklaracji w formie papierowej dostarcza się na żądanie odbiorcy, nawet gdy jest udostepnienia na stronie internetowej.  Deklaracja właściwości użytkowych jest dostarczana w języku lub językach wymaganych przez państwo członkowskie, w którym wyrób jest udostępniony. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

41 Dostarczanie deklaracji właściwości użytkowych (2) Warunki udostępniania deklaracji na stronie internetowej: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z 30.10.2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz.U. L 52 z 21.2.2014, s.1) Producent jest zobowiązany zapewnić m.in.: -niezmienność deklaracji na stronie i jej stałą dostępność nieodpłatnie przez 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu do obrotu -powiązanie każdego wyrobu z daną deklaracją przez niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

42 Oznakowanie CE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

43 Oznakowanie CE − zasady umieszczania i znaczenie  Warunek umieszczenia oznakowania CE: CE umieszcza się na wyrobach, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych.  Poprzez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia oznakowania CE producent wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi i innymi obowiązującymi przepisami wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego.   Państwo członkowskie nie zakazuje ani nie utrudnia, na swoim terytorium udostępniania na rynku ani stosowania wyrobów budowlanych oznakowanych CE, jeśli deklarowane właściwości użytkowe odpowiadają wymaganiom dla takiego zastosowania w danym państwie członkowskim. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

44 Sposób umieszczenia oznakowania CE  Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszących.  Oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu. Może mu towarzyszyć piktogram lub inny znak wyraźnie wskazujący na szczególne zagrożenie lub zastosowanie. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

45 Informacje towarzyszce oznakowaniu CE Oznakowaniu CE towarzyszą:  dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone,  nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający łatwo określić nazwę i adres producenta,  niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,  numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych,  poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych,  odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej,  numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (w stosownych przypadkach),  zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

46 Przykładowe oznakowanie CE GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Znak CE 15 dwie ostanie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało po raz pierwszy umieszczone Producent Sp. z o.o. ul. Krótka 5; 00-000 Nowe nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający określić nazwę i adres Wyrób budowlany XYZ Nr DWU0000-Z-01-15 niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych do ścian wewnętrznych zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 12345-1:2005+A1:2015 odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej Jednostka notyfikowana NB 1234 xxxx w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej Zasadnicza charakterystyka: XXXX Zasadnicza charakterystyka: klasa S poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych

47 GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Procedury uproszczone

48 Procedury uproszczone 1 (art. 36) Możliwość zastąpienia badania typu lub obliczeń typu odpowiednią dokumentacją techniczną wykazującą, że:  wyrób osiąga określony poziom lub klasę wł. użytkowych bez badań/ obliczeń zgodnie z warunkami określonymi w hEN lub EDO lub w Decyzji Komisji,  wyrób budowlany, objęty hEN, należy do tego samego typu wyrobu co wyrób innego producenta już zbadany zgodnie z hEN (możliwość wykorzystania wyników badań innego producenta za jego zgodą),  wyrób budowlany jest systemem składającym się z części składowych, który producent montuje według instrukcji dostawcy systemu, który zbadał ten system lub część składową (możliwość wykorzystania wyników badań innego producenta lub dostawcy systemu za ich zgodą). Gdy wyrób podlega systemowi 1+ lub 1 odpowiednia dokumentacja techniczna podlega weryfikacji przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą wyrób. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

49 Procedury uproszczone 2 (art. 37) do stosowania przez mikroprzedsiębiorcę Mikroprzedsiębiorstwa produkujące wyroby budowlane objęte hEN mogą:  zastąpić określenie typu wyrobu na podstawie badania typu w ramach mających zastosowanie systemów 3 i 4 przez zastosowanie metod różniących się od metod określonych w hEN.  zastosować system 4 zamiast wymaganego systemu 3. Warunek: sporządzenie specjalnej dokumentacji technicznej wykazującej zgodności wyrobu z mającymi zastosowanie wymaganiami oraz równoważność zastosowanych procedur z procedurami ustalonymi w hEN. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

50 Procedury uproszczone 3 (art. 38) Gdy wyrób budowlany: − objęty jest hEN, − jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywane w jednym określonym obiekcie budowlanym producent może zastąpić część mającego zastosowanie systemu poświęcona ocenie właściwości użytkowych, jak określono w załączniku V, specjalną dokumentacją techniczną wykazującą zgodność tych wyrobów z mającymi zastosowanie wymaganiami oraz równoważność zastosowanych procedur z procedurami ustalonymi w hEN. Gdy wyrób podlega systemowi 1+ lub 1 specjalna dokumentacja techniczna podlega weryfikacji przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą wyrób. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

51 checklist dla producentów 1.Określenie wyrobu budowlanego i jego zamierzonego zastosowania. 2.Wyszukanie w aktualnym wykazie hEN normy obejmującej ten wyrób. Sposób dalszego działania będzie zależny od dokonanych ustaleń GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

52 hEN – checklist dla producentów (gdy wyrób jest objęty hEN) 1.Zidentyfikowanie w załączniku ZA do hEN wykazu zasadniczych charakterystyk oraz systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do zamierzonego zastosowania wyrobu. 2.Wyszukanie wymagań krajowych (Punkty Kontaktowe) w przepisach państw członkowskich, w których zamierza się udostępniać wyrób. 3.Ustalenie zasadniczych charakterystyk, których właściwości użytkowe będą deklarowane (ustalenie typu wyrobu). 4.Wykonanie zadań zgodnie z wymaganym systemem/ systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (SOiWSWU), w tym w razie potrzeby zaangażowanie jednostki notyfikowanej. 5.Sporządzenie dokumentacji technicznej (zgromadzenie dokumentów) opisującej wszystkie istotne elementy związane z SOiWSWU. 6.Sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych (ewentualnie: inne wersje językowe, umieszczenie deklaracji na stronie internetowej). GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

53 hEN – checklist dla producentów 7.Umieszczenie oznakowania CE z towarzyszącymi informacjami. 8. Sprawdzenie, czy z uwagi na substancje zawarte w wyrobie jest on objęty zakresem stosowania rozporządzenia REACH i gdy wymagane sporządzić kartę charakterystyki wyrobu (art. 31 REACH) lub informację o substancjach niebezpiecznych (art. 33 REACH) 9.Opracowanie instrukcji obsługi i informacji na temat bezpieczeństwa. 10. Wprowadzenie wyrobu do obrotu wraz z wymaganymi dokumentami. 11. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz DWU przez 10 lat od momentu ostatniego dostarczenia (np. sprzedaży) tego typu wyrobu. 12. Dalsze wykonywanie zadań związanych z weryfikacją stałości deklarowanych właściwości użytkowych (m. in. ZKP i badanie próbek). 13. W przypadku zmiany właściwości użytkowych, surowców, procesu produkcyjnego lub w przypadku mającej znaczenie zmiany normy hEN − ponowne wykonanie zadań zgodnie z wymaganym systemem (SOiWSWU), w razie potrzeby z udziałem jednostki notyfikowanej. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

54 EOT – checklist dla producentów (gdy wyrób nie jest objęty hEN, lub niewpełni objęty) 1. Wyszukanie wyrobu budowlanego w wykazie europejskich dokumentów oceny (EDO). Gdy nie ma EDO, również możliwe jest uzyskanie EOT, jeżeli wyrób budowlany nie jest objęty hEN lub nie jest w pełni objęty hEN (EOT - po opracowaniu i przyjęciu EDO, w wyniku wniosku producenta) 2. Wyszukanie odpowiedniej jednostki ds. oceny technicznej (JOT) i złożenie do niej wniosku o wydanie EOT. 3. Uzgodnienie z JOT zakresu zasadniczych charakterystyk spośród ujętych w EDO podlegających zadeklarowaniu z uwagi na zamierzone przez producenta zastosowanie wyrobu (m.in. z uwagi na wymagania krajowe w przepisach państw, w których zamierza się udostępniać wyrób). 4. Po wydaniu EOT - wykonanie pozostałych zadań zgodnie z właściwym SOiWSWU, w razie potrzeby z udziałem jednostki notyfikowanej. 5. do 12. jak w przypadku hEN. 13.W przypadku zmiany właściwości użytkowych, wymagane jest uzyskanie nowej EOT. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

55 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165) GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

56 Zagadnienia ogólne Dostosowanie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych w zakresie nieregulowanym w przepisach rozporządzenia Nr 305/2011, mając na uwadze ich funkcjonalne zbliżenie do regulacji tego rozporządzenia: GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO  odesłanie do bezpośredniego stosowania pojęć określonych w rozporządzeniu Nr 305/2011 (wprowadzenie do obrotu, wycofanie z obrotu, zasadnicze charakterystyki, właściwości użytkowe wyrobu budowlanego),  wprowadzenie dla systemu krajowego pojęć odpowiadających rozporządzeniu Nr 305/2011 (udostępnianie na rynku krajowym, krajowa ocena techniczna),  pozostawienie możliwości znakowania znakiem budowlanym wyrobów, nieobjętych zharmonizowaną specyfikacją techniczną,  pozostawienie możliwości znakowania znakiem budowlanym wyrobów wytwarzanych tradycyjnie,

57 Zagadnienia ogólne  wprowadzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych,  wprowadzenie obowiązku dostarczania (udostępniania) karty charakterystyki lub informacji o substancjach niebezpiecznych (REACH) wraz z krajową deklaracją właściwości użytkowych,  w drodze rozporządzenia zostaną określone szczegółowe zasady deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i ich znakowania znakiem budowlanym oraz krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz grupy wyrobów objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

58 Definicje 1.Wyrób budwlany - każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych 2.Zestaw - wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych 3.Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego – właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk, wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy 4.Zasadnicze charakterystyki – cechy wyrobu odnoszące się do podstawowych wymagań dot. obiektów budowlanych GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

59 Definicje Wprowadzenie wyrobu do obrotu, a jego udostępnienie na rynku Wprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym, natomiast każde kolejne przekazanie wyrobu lub jego oferowanie w ramach działalności handlowej, w celu dystrybucji lub zastosowania, odpłatnie lub nieodpłatnie będzie jego udostępnieniem. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

60 Wprowadzenie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

61 art. 4 – brzmienie od 01.01.2016 r. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. dotyczących: a) nośności i stateczności konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) higieny, zdrowia i środowiska, d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, e) ochrony przed hałasem, f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

62 art. 5 – brzmienie od 01.01.2016 r. 1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011.normą zharmonizowaną 2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011 i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym (art. 5 ust. 2). 3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa rozporządzeniu Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim UE lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

63 art. 8 - brzmienie od 01.01.2017 r.  znakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej deklaracji,  przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

64 Krajowa ocena techniczna 1.Zastąpi dotychczasową krajową aprobatę techniczną. 2.Udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych. 3. Wydaje się dla wyrobu budowlanego: –nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, –jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa, –jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki tego wyrobu. 4.Podmioty uprawnione do wydawania: –JOT zgodnie z zakresem właściwości, –Instytuty badawcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

65 Krajowa ocena techniczna 5.Wydawana na wniosek producenta na okres 5 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat). 6.Jej wydanie, zmiana lub przedłużenie okresu ważności następuje na koszt wnioskodawcy. Odpłatność za te czynności określa się na podstawie iloczynu stawki godzinowej i liczby godzin pracy wykonanej w ramach tych czynności. Wysokość stawki godzinowej nie może być wyższa niż 120 zł. 7.Może zostać uchylona przez jednostkę, która ją wydała z własnej inicjatywy albo na wniosek GINB, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem wnioskodawcy, w przypadku niepotwierdzenia w trakcie stosowania wyrobu budowlanego pozytywnej oceny jego właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk, określonych w wydanej krajowej ocenie technicznej lub dokonania zmiany przepisów w tym zakresie. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

66  Wyznacza minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze decyzji.  Decyzja jest wydawana na wniosek instytutu badawczego, jeżeli spełnia wymagania dotyczące jednostek do spraw oceny technicznej określone w Tabeli 2 Załącznika IV do rozporządzenia Nr 305/2011. Ponadto, instytut badawczy powinien wykazać się znajomością Polskich Norm wyrobów w zakresie wnioskowanej właściwości oraz metod badań i obliczeń dla wyrobów budowlanych.  Minister monitoruje działania i kompetencje wyznaczonych jednostek.  Minister ogranicza zakres właściwości albo uchyla ww. decyzję, jeśli stwierdzi, że jednostka przestała spełniać wymagania (w drodze decyzji).  Minister zamieszcza wykaz jednostek w Biuletynie Informacji Publicznej. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Krajowe jednostki oceny technicznej upoważnione do wydawania krajowych ocen technicznych

67 GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO Nowe zadania organów nadzoru budowlanego

68 Kompetencje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego 1.prowadzenie kontroli planowych i doraźnych, 2.prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji, z zastrzeżeniem postępowań prowadzonych przez GINB (od 1.1.2016r.), 3.udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – na jego wezwanie, 4.zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych, 5.przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o wynikach zleconych badań próbek (od 1.1.2016r.), przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach dla organów celnych, 6.wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych, 7.sporządzanie wojewódzkiego rocznego planu kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia GINB, oraz sporządzanie sprawozdanie z jego wykonania, GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

69 Nowe kompetencje GINB w obszarze kontroli wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego  gromadzenie informacji o wynikach zleconych badań próbek - przepis wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.  wydawanie wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytycznych i zaleceń dotyczących kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją - przepis wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.  wydawanie wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytycznych i zaleceń, zapewniających jednolitość postępowań w sprawach wyrobów budowlanych - przepis wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

70 Pobieranie próbek wyrobów budowlanych Wprowadzenie możliwości nieodpłatnego pobierania próbek wyrobu budowlanego u sprzedawcy oraz z wyrobów budowlanych składowanych na terenie budowy, jeżeli jest prowadzona z wykorzystaniem środków publicznych jak również zlecania ich badań, bez konieczności zabezpieczania wyrobu. Wyłączono jednocześnie w tym przypadku obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

71 Zlecanie badań próbek wyrobów budowlanych  Wprowadzenie możliwości zlecenia badań pobranych próbek wyrobu budowlanego lub próbek kontrolnych akredytowanemu laboratorium, albo – w przypadku, gdy żadne laboratorium nie posiada akredytacji w zakresie kontrolowanego wyrobu budowlanego – laboratorium właściwej przedmiotowo jednostki oceny technicznej lub laboratorium właściwej przedmiotowo krajowej jednostki oceny technicznej.  Wskazanie na obowiązek przeprowadzenia badania próbki kontrolnej na wniosek kontrolowanego. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

72 Jawność wyników badań próbek wyrobów budowlanych W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie przepis nakładający na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego obowiązek publikacji wyników badań próbek, zleconych przez organy nadzoru budowlanego, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

73 Prowadzenie postępowań administracyjnych przez organy nadzoru budowlanego  Rezygnacja z prowadzenia postępowań administracyjnych i orzekania w przedmiocie partii wyrobu budowlanego - wydawanie rozstrzygnięć wyłącznie w stosunku do wyrobu.  Przywrócenie możliwości wniesienia zażalenia na postanowienia naprawcze wydawane na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 i art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych.  Konieczność wydawania postanowień naprawczych w przypadku stwierdzenia enumeratywnie wymienionych niezgodności formalnych (art. 31a ust. 5).  Wprowadzenie decyzji stwierdzającej usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami ustawy albo wycofanie wyrobu z obrotu, wydawanej na wniosek strony, zamiast dotychczasowego umarzania postępowania. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

74 Obowiązki GINB w zakresie przekazywania informacji o wyrobach budowlanych  prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych – publikowanie danych i informacji dotyczących wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych – wprowadzenie w nowelizacji ustawy możliwości usunięcia wpisu w Wykazie po upływie 5 lat od dnia jego dokonania - przepis wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.,  prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Nr 305/2011. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

75 Przepisy karne 1.Modyfikacja znamion jednego z przestępstw, poprzez ograniczenie ich do umieszczania oznakowania CE albo znaku budowlanego na wyrobie budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych. 2.Wprowadzenie katalogu wykroczeń polegających na: udostępnianiu na rynku wyrobu budowlanego bez oznakowania CE lub bez znaku budowlanego, lub bez informacji towarzyszącej tym znakom, niesporządzaniu lub sporządzaniu w sposób nieprawidłowy deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, umieszczaniu w sposób nieprawidłowy oznakowania CE lub znaku budowlanego na wyrobie budowlanym, nie sporządzaniu dokumentacji technicznej, w przypadku których orzekanie odbywa się na podstawie KPW. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

76 Przepisy przejściowe 1.Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu ze znakiem budowlanym na podstawie dotychczasowych przepisów przed wejściem w życie ustawy, mogą być udostępniane na rynku krajowym po tej dacie. 2.Producent, dla ww. wyrobów, może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności wydanej przed wejściem w życie ustawy. 3.Producent może wykorzystywać aprobaty techniczne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat. 4.Do kontroli wyrobów budowlanych i postępowań administracyjnych w sprawach wyrobów budowlanych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

77 Przepisy wykonawcze Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące :  przekazywania GINB przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach,  prowadzenia KWZWB,  próbek wyrobów budowlanych, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, wydanych w oparciu o nowelizowaną ustawę, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Natomiast przepisy techniczno-budowlane, wydawane na podstawie art. 7 ustawy Prawo budowlane, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych i mogą być zmieniane. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

78 Przepisy zmieniające ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i znakowania ich znakiem budowlanych wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (brzmienie sprzed 23 sierpnia 2013 r.), zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie ustawy o wyrobach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2017 r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

79 Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych w ustawie Prawo budowlane 1.Wprowadzenie nowych wymagań podstawowych. 2.Doprecyzowanie obowiązków kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. 3.Wprowadzenie możliwości wezwania do udziału w czynnościach komisji ustalającej przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej nie tylko jak dotychczas producenta, ale również importera wyrobów 4.Zmiany obowiązków organów administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie nadzoru i kontroli nad stosowaniem wyrobów wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 5.Wskazanie, że kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje również sprawdzanie wyrobów budowlanych stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

80 Wejście w życie ustawy Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: 1) art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 2) art. 1 pkt 5 (uchylenie art. 7 ustawy o wyrobach), pkt 6 lit. a–e (zmiany w art. 8 dot. warunków oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym), pkt 7 w części dotyczącej art. 9 ust. 1–8 ustawy (wydawanie krajowych ocen technicznych) oraz pkt 8 (obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

81 Departament Wyrobów Budowlanych tel. (22) 661-80-68 fax (22) 661-91-95 dwb@gunb.gov.pl punkt-kontaktowy@gunb.gov.pl Informacje: www.gunb.gov.pl KONTAKT Z URZĘDEM GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO


Pobierz ppt "„NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH” Konferencje regionalne październik - grudzień 2015 r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google