Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jachranka, 14 – 15 grudnia 2015 r. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „10 LAT USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE – HISTRORIA, DOŚWIADCZENIA, WYZWANIA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jachranka, 14 – 15 grudnia 2015 r. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „10 LAT USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE – HISTRORIA, DOŚWIADCZENIA, WYZWANIA”"— Zapis prezentacji:

1 Jachranka, 14 – 15 grudnia 2015 r. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „10 LAT USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE – HISTRORIA, DOŚWIADCZENIA, WYZWANIA”

2 A BYŁO TO TAK … CZĘŚĆ PIERWSZA

3 KALENDARIUM  1994 r. – rozpoczęcie prac nad procedurą interwencji „Niebieskie Karty”;  1995 r. – 1996 r. – przedstawienie projektu procedury Komendzie Głównej Policji, Ministerstwu Sprawiedliwości, Międzyresortowemu Zespołowi „Bezpieczni w Rodzinie” oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych;  1997 r. marzec – maj – pilotaż procedury „Niebieskie Karty”.

4 KALENDARIUM cd.  1998 r. – maj – czerwiec – powołanie i szkolenia Zespołów Wojewódzkich;  1998 r. – opracowanie procedury „Niebieskie Karty” dla pomocy społecznej;  1998 r. – Wydanie Zarządzenia Komendanta Głównego Policji;  1999 r. – zmiana Zarządzenia Komendanta Głównego Policji;  2000 r. – konferencja szkoleniowa w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;

5 KALENDARIUM cd.  2002 r. – nowe Zarządzenie Komendanta Głównego Policji;  2004 r. – wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej obowiązku stosowania procedury „Niebieskie Karty”;  2004 r. – projekt ustawy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach.

6 ROK 1994 Zespół Roboczy PARPA Batalion Patrolowo – Interwencyjny KSP Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wydział Prewencji KSP

7 Głównym celem jaki przyświecał wprowadzeniu procedury było stworzenie modelu pracy z rodziną dotkniętą przemocą Założenia Procedury:  Ułatwienie rozpoznania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;  Zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy i ich wsparcie;  Bardziej stanowcze działania wobec sprawcy;  Stworzenie ujednoliconej dokumentacji;  Tworzenie warunków do współpracy służb i prowadzenie szkoleń interdyscyplinarnych.

8 marzec – maj 1997 r. - PILOTAŻ Czas trwania I etapu – dwa tygodnie; Miejsce – Warszawa – Ochota; Policjant, obserwator PARPA; 33 interwencje; Poprawki, modyfikacja układu graficznego. I etap Czas trwania II etapu – trzy tygodnie; Policjant, obserwator PARPA, pracownik socjalny ops i włączenie do współpracy GKRPA, 1/3 interwencji domowych, to interwencje z powodu przemocy !!!! II etap

9 Pozostałe działania w ramach Pilotażu  Szkolenia dla policjantów służb patrolowo – interwencyjnych, dyżurnych, dzielnicowych;  Interwencje z udziałem cywilnych specjalistów pracujących z ofiarami przemocy w rodzinie;  Podsumowanie i przedstawienie wniosków do akceptacji przez Komendę Główna Policji.

10 maj – czerwiec 1998 r. Zespoły Koordynatorów w Województwach Przedstawiciel Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji Pełnomocnik Wojewody ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

11 Zadania Zespołów Koordynatorów  Uczestnictwo w szkoleniach w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;  Przeprowadzenie szkoleń kaskadowych dla policjantów, pracowników socjalnych i przedstawicieli innych służb;  Zorganizowanie narad i konferencji;  Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami;  Przygotowanie informatora o placówkach świadczących pomoc;  Przygotowanie i dystrybucja ulotek;  Zbudowanie lokalnych koalicji.

12 Szkolenia w liczbach 1.06 – 15.12.1998 r. 17 530 policjantów 7 483 pracowników socjalnych4 011 członków GKRPA 1 223 koordynatorów gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 2 327 pedagogów, psychologów, kuratorów zawodowych, lekarzy, sędziów

13 Rok 1998 Zarządzenie Nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty” Procedura „Niebieskie Karty” obowiązywała od 1 października 1998 r.

14 Najważniejsze postanowienia Zarządzenia Karta A Meldunek z przeprowadzonej interwencji domowej Karta B Notatka urzędowa dotycząca przemocy w rodzinie Karta C Informacja dla ofiar przemocy w rodzinie

15 Najważniejsze postanowienia Zarządzenia cd.  Określono cele procedury: skuteczne reagowanie na przemoc, poinformowanie ofiary o prawach i uprawnieniach, rejestrację śladów, ułatwienie dzielnicowemu dalszych działań, rozpoznanie skali zjawiska i podejmowanie działań zapobiegawczych;  Określono zadania dla poszczególnych policjantów;  Karty były koloru niebieskiego (w późniejszym okresie jako fakultatywność).

16 ROK 1999 – wprowadzenie zmian do Zarządzenia Wprowadzenie Karty D „Prośba o pomoc” Wyrażenie gotowości do przyjęcia pomocy od Policji lub innych instytucji Określenie rodzaju pomocy Wyrażenie zgody ofiary na przekazanie informacji służbom społecznym

17 Rok 2002 Opracowano nowe Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 21 z dnia 21 grudnia 2002 r., a w nim:  zrezygnowano z Karty A i Karty D,  zgodę na przekazanie danych służbom pomocy społecznej, ofiara przemocy wyrażała na Notatce urzędowej (obecnej Karcie A);  Karta B to katalog przestępstw, aktualne adresy i telefony instytucji pomagających;  zobowiązanie dzielnicowego do załażenia teczki zagadnieniowej, systematycznych wizyt sprawdzających co najmniej raz w miesiącu;

18 Rok 2004 – zmiany w ustawie o pomocy społecznej  Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej obowiązku uruchamiania procedury „Niebieskie Karty” przez pracowników socjalnych, pamiętając jednocześnie, że fakultatywność istniała od 1998r.  Określenie jako jednego z powodów przyznawania świadczeń – przemocy w rodzinie;  Opracowanie formularza „Pomoc społeczna – Niebieska Karta” i regulacje w tym zakresie w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

19 Rok 2004 – projekt ustawy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach  13 lipca 2004 r. przekazanie projektu ustawy do Ministerstwa Polityki Społecznej;  ofiara przemocy w bliskim związku to: osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo popełnione z użyciem przemocy przez osobę pozostająca z nią w bliskim związku;  bliski związek to: stosunek pokrewieństwa, związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, związek małżeński, konkubinat lub inny stosunek w szczególności gdy jego strony wspólnie zamieszkują.

20 Postanowienia ustawy Zakaz stosowania przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej w bliskich związkach, dodatkowo zakaz wyrządzania krzywdy małoletnim Ochrona ofiar poprzez zakaz kontaktów, zakaz zbliżania, nakaz opuszczenia miejsca wspólnego zamieszkania Zobowiązanie organów administracji publicznej do działań i współpracy z organizacjami społecznymi Kara grzywny za brak zgłaszania aktów przemocy dla przedstawicieli organów administracji publicznej

21 Uregulowania w kodeksach Kodeks karny: - zakaz kontaktów, - nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania Kodeks postępowania karnego: - uprawnienie w postępowaniu przygotowawczym do wydania zakazu kontaktowania się i zbliżania, - nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania Ustawa o Policji: - uprawnienie do wydania zakazu kontaktowania się i zbliżania, - nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania Kodeks rodzinny i opiekuńczy: - zakaz dla rodziców i opiekunów kontaktów z małoletnim i zbliżania się do niego, - nakaz opuszczenia przez rodziców i opiekunów miejsca zamieszkania.

22 Dziękuje Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Jachranka, 14 – 15 grudnia 2015 r. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „10 LAT USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE – HISTRORIA, DOŚWIADCZENIA, WYZWANIA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google