Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIE 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU tzw. MAŁE PROJEKTY Lokalna Grupa Działania KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA Wykonała Milena Czoska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIE 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU tzw. MAŁE PROJEKTY Lokalna Grupa Działania KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA Wykonała Milena Czoska."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIE 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU tzw. MAŁE PROJEKTY Lokalna Grupa Działania KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA Wykonała Milena Czoska

2 Po dyskusjach w gronie przedstawicieli obszaru LGD Kaszubska Droga wspólnie została wypracowana następująca wizja obszaru „Kraina ‘Kaszubska Droga’ to obszar przyjazny turystom, którego aktywni mieszkańcy promują kulturę kaszubską i realizują swoje marzenia w oparciu o miejscowe bogactwo”

3 Dla kogo dofinansowanie w ramach małych projektów?

4 O pomoc na operacje zwane małymi projektami ubiegać się może: Pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zameldowana na pobyt stały na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju(LSR) lub wykonująca działalność gospodarczą na tym obszarze; Pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zameldowana na pobyt stały na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju(LSR) lub wykonująca działalność gospodarczą na tym obszarze; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej tj. fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe i kościoły, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej tj. fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe i kościoły, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze

5 Jakie operacje mogą zostać dofinansowane?

6 Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi 100 tys. złotych na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. złotych Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta

7 W ramach małych projektów na obszarze LGD Kaszubska Droga operacje mogą dotyczyć:  Pobudzania aktywności mieszkańców poprzez a) Wzrost aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców b) Poprawę funkcjonowania lokalnych więzi społecznych, c) Organizację szkoleń, kursów i innych działań edukacyjnych z zakresu turystyki, kultury i sportu, związanych z uzyskiwaniem nowych kompetencji i kwalifikacji, d) Organizację festynów, turniejów sportowych i inne działania służące integracji mieszkańców

8  Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby poprzez działania mające wpływ na : a) Poprawę wizerunku obszaru LGD poprzez tworzenie i rozwój publikacji i wydawnictw promujących teren objęty LSR, organizacja imprez promujących obszar LGD b) Zwiększenie ilości i dostępności oraz poprawa jakości infrastruktury: kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej poprzez: - tworzenie i wyznaczanie nowych szlaków turystycznych, - rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej, - rozbudowa i modernizacja obiektów małej infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej - zwiększenie ilości i rodzaju usług turystycznych typu: przejazdy bryczkami, saniami, zaprzęgami jazda konna, sporty rekreacyjne, ekstremalne itp.

9  Zachowania dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru poprzez: a) poprawę estetyki wsi (zagospodarowanie centrów), b) zwiększenie ilości przedsięwzięć związanych z tradycją kaszubską, tzn. tworzenie publikacji promujących kulturę kaszubską, organizacja festynów i innych imprez okolicznościowych związanych z kulturą i dziedzictwem kaszubskim

10 Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji małych projektów tzw. kwalifikowalność wydatków

11 Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty: 1) ogólne w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych: - przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, - opłat za patenty lub licencje, - badań lub analiz, - sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2) robót budowlanych, 3) wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych

12 4) podłączenia do Internetu; 5) opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie; 6) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 7) zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 8) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu; 9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

13 10) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystyczcych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych; 11) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; 12) tworzenia stron internetowych; 13) upominków lub nagród do łącznej wysokości 5 % pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów; 14) wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia; 15) podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń; 16) noclegu uczestników szkoleń — w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni; 17) tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nieposługują się językiem polskim.

14 Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się także: Podatek od towarów i usług; Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin (X) oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (Y) w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168, lecz nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (KKc) pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych(Ko) tj. X*(Y/168)< lub = 0,1 * (KKc – Ko)

15 Gdzie i kiedy składamy wnioski o dofinansowanie małego projektu?

16 Konkursy dotyczące małych projektów na naszym terenie organizowane są w trybie otwartym przez Lokalną Grupę Działania „Kaszubska Droga” z siedzibą w Przetoczynie przy ul. Pomorskiej 14, 84-217 Szemud. Informacje o naborach podawane są do publicznej wiadomości i można je znaleźć zarówno na stronie internetowej organizatora – http://kaszubskadroga.pl/ jak i na stronie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego WojewództwaPomorskiego - http://www.pomorskie.eu/pl/dprow/

17 Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie na małe projekty znajdują się na stronie internetowej organizatora po ogłoszeniu naboru.

18 Kryteria wyboru małego projektu do dofinansowania

19 Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się danej operacji do dofinansowania jest uzyskanie minimalnych ilości punktów. Dla działania „Małe projekty” to 47 pkt.

20 Punkty przyznawane są na podstawie następujących kryteriów: I. Oddziaływanie Wnioskodawcy na obszar LGD. – max.20 pkt. 1. Jeżeli Wnioskodawca posiada na obszarze LGD swoją siedzibę/miejsce zameldowania, przyznaje się 20 punktów. 2. Jeżeli Wnioskodawca posiada na obszarze LGD swoją filię, przyznaje się 5 punktów. 3. Jeżeli Wnioskodawca nie posiada na obszarze LGD swojej siedziby/miejsca zameldowania bądź filii, przyznaje się 0 punktów.

21 II. Miejsce realizacji operacji. 1. Jeżeli operacja realizowana będzie w miejscowości liczącej do 500 mieszkańców, przyznaje się 10 punktów. 2. Jeżeli operacja realizowana będzie w miejscowości liczącej od 501 d0 1000 mieszkańców, przyznaje się 8 punktów. 3. Jeżeli operacja realizowana będzie w miejscowości liczącej od 1001 do 1500 mieszkańców, przyznaje się 6 punktów. 4. Jeżeli operacja realizowana będzie w miejscowości liczącej od 1501 do 2000 mieszkańców, przyznaje się 4 punkty. 5. Jeżeli operacja realizowana będzie w miejscowości liczącej powyżej 2000 mieszkańców, przyznaje się 2 punkty. W przypadku operacji realizowanej w kilku miejscowościach ocena przebiega wg następujących kroków: 1. Przyznanie odpowiedniej liczby punktów osobno dla każdej z maksymalnie 3 miejscowości o największej ilości mieszkańców; 2. Zsumowanie punktów przyznanych każdej z 3 miejscowości; 3. Obliczenie średniej (suma punktów ÷ liczba miejscowości)

22 III. Wysokość wnioskowanej kwoty. 1. Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o dotację w wysokości poniżej 50 % kosztów kwalifikowanych, przyznaje się 10 punktów. 2. Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o dotację w wysokości od 50 do 55 % kosztów kwalifikowanych, przyznaje się 6 punktów. 3. Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o dotację w wysokości powyżej 55 do 60 % kosztów kwalifikowanych, przyznaje się 3 punkty. 4. Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o dotację w wysokości powyżej 60 % kosztów kwalifikowanych, przyznaje się 0 punktów.

23 IV. Operacja związana jest z organizacją szkoleń i/lub warsztatów (nie dotyczy szkoleń typowo zawodowych) w zakresie: 1) prowadzenia usług agroturystycznych – przyznaje się 3 punkty; 2) kulinariów– przyznaje się 3 punkty; 3) dziedzictwa kaszubskiego (malarstwo, rzeźba, ginące zawody, haft, muzyka, literatura i teatr itp.) – przyznaje się 3 punkty; 4) estetyzacji wsi– przyznaje się 3 punkty.

24 V. Wpływ operacji na rozwój bazy turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej. 1. Jeżeli operacja przyczynia się do powstania powyżej 6 nowych elementów bazy turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej, przyznaje się 10 punktów. 2. Jeżeli operacja przyczynia się do powstania od 4 do 6 nowych elementów bazy turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej, przyznaje się 6 punktów. 3. Jeżeli operacja przyczynia się do powstania do 3 nowych elementów bazy turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej, przyznaje się 2 punkty. 4. Jeżeli operacja nie przyczynia się do zwiększenia bazy turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej, przyznaje się 0 punktów. Przez „element” należy rozumieć określoną samodzielną całość np. plac zabaw, grill z wyposażeniem, boisko itp.

25 VI. Wpływ operacji na życie społeczno – kulturalne 1. Jeżeli operacja wpływa bezpośrednio na życie społeczno kulturalne: a) przyczynia się bezpośrednio do popularyzacji sportu i aktywnego trybu życia (organizacja otwartych zawodów sportowych, funkcjonowanie otwartych sekcji sportowych, rozwój bazy sportowej), przyznaje się 5 punktów; b) przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia oferty kulturalnej (organizacja otwartych imprez o charakterze kulturalnym), przyznaje się 5 punktów; jeżeli dodatkowo wykorzystuje elementy kultury kaszubskiej przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia oferty kulturalnej (organizacja otwartych imprez o charakterze kulturalnym), przyznaje się dodatkowe 5 punktów; c) przyczynia się do wzrostu aktywności mieszkańców (wnioskodawcą/partnerem projektu jest wyłącznie przedstawiciel sektora organizacji pozarządowych z obszaru LGD),, przyznaje się 5 punktów. 2. Jeżeli operacja nie wpływa bezpośrednio na życie społeczno-kulturalne, przyznaje się 0 punktów.

26 VII. Spójność i logika operacji. 1. Jeżeli z uzasadnienia wynika, że operacja stanowi spójną i logiczną całość, gwarantującą osiągnięcie zakładanych rezultatów, przyznaje się 10 punktów. 2. Jeżeli z uzasadnienia wynika, że operacja nie stanowi spójnej i logicznej całości mimo, że gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów, przyznaje się 0 punktów.

27 VIII. Komplementarność operacji. 1. Jeżeli operacja wykorzystuje istniejące w otoczeniu Wnioskodawcy następujące zaplecze turystyczno –rekreacyjne i przyczynia się do jego rozwoju /udokumentowanie możliwości wykorzystania np. umowa o współpracy określająca zakres i zasady wykorzystania istniejącego zaplecza/: 1) jeziora i kąpieliska – przyznaje się 3 punkty. 2) oznakowane trasy wędrówek pieszych, konnych i rowerowych – przyznaje się 3 punkty. 3) lokalna baza gastronomiczna i usługowo-rekreacyjna – przyznaje się 3 punkty. 4) twórczość i rękodzielnictwo kaszubskie – przyznaje się 3 punkty. 2. Jeżeli operacja nie wykorzystuje istniejącego w otoczeniu Wnioskodawcy zaplecza turystyczno – rekreacyjnego i nie przyczynia się do jego rozwoju, przyznaje się 0 punktów. Przez „otoczenie” należy rozumieć obszar oddziaływania LGD.

28 Droga do otrzymania dofinasowania jest otwarta wystarczy dobry pomysł i trochę zaangażowania Zachęcając do składania wniosków Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DZIAŁANIE 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU tzw. MAŁE PROJEKTY Lokalna Grupa Działania KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA Wykonała Milena Czoska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google