Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE w 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE w 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE w 2014 r.

2 Działania Prezesa UKE w zakresie:
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych rozwoju usług pocztowych i liberalizacji rynku Analizy rynku telekomunikacyjnego Współpraca międzyoperatorska Ochrona użytkownika końcowego i usługa powszechna Działalność kontrolna Infrastruktura telekomunikacyjna Gospodarowanie zasobami numeracji Gospodarowanie zasobami częstotliwości Radiodyfuzja Współpraca międzynarodowa w zakresie rynku usług telekomunikacyjnych Postępowania sądowe prowadzone przez Prezesa UKE Liberalizacja rynku pocztowego Usługa powszechna Działalność kontrolna Współpraca międzynarodowa w zakresie rynku usług pocztowych

3 Analizy rynku telekomunikacyjnego
Działanie Konkluzja Efekt Regulacja rynku detalicznej dzierżawy łączy (7/2003) Stwierdzenie skutecznej konkurencji na rynku Uchylenie obowiązków regulacyjnych nałożonych na TP SA (obecnie Orange Polska SA) Regulacja rynku hurtowych usług dostępu szerokopasmowego (5/2007) Wyodrębnienie dwóch rynków: Obszar gmin, gdzie brakuje efektywnej konkurencji 76 obszarów gminnych, gdzie występuje skuteczna konkurencja. Na pierwszym rynku nałożone zostały obowiązki regulacyjne na operatora Orange Polska SA. Na drugim rynku uchylono obowiązki regulacyjne Przegląd rynków krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych w sieci stacjonarnej (3-6/2003) Stwierdzenie skutecznej konkurencji na rynkach

4 Współpraca międzyoperatorska
Postępowania w sprawie rozstrzygania sporów międzyoperatorskich o dostęp telekomunikacyjny (art. 28 Pt): 48 postępowań o dostęp telekomunikacyjny prowadzonych na podstawie art Pt, 109 postępowań administracyjnych wszczętych przed 2014 r. Postępowania dotyczyły m.in.: sporów międzyoperatorskich w zakresie dostosowania umów do postanowień Oferty SOR, ustalenia/zmiany warunków współpracy i rozliczeń za usługi dostępu użytkowników sieci do usług sieci inteligentnej, dostępu do infrastruktury technicznej Orange Polska (OPL) i operatorów alternatywnych. W ramach prowadzonych postępowań Prezes UKE wydał w 2014 r. m.in. następujące decyzje/postanowienia: 56 decyzji z zakresu dostępu telekomunikacyjnego, w tym m.in.: 8 decyzji rozstrzygających spory, 10 decyzji odmawiających określenia warunków współpracy z zakresu dostępu telekomunikacyjnego), 2 postanowienia w przedmiocie określenia terminu zakończenia negocjacji w zakresie dostępu telekomunikacyjnego, 2 postanowienia odmawiające uzupełnienia decyzji, 2 postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania.

5 Ochrona użytkownika końcowego i usługa powszechna
Mapy popytu Na koniec 2014 r. mapy popytu obrazowały dane uzyskane na podstawie około: 49 000 zgłoszeń na Internet stacjonarny, 21 000 zgłoszeń na telefon stacjonarny, 386 000 zgłoszeń na hotspoty. Memorandum w sprawie jakości usług „Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym” Określono zunifikowane, wspólne – do stosowania przez dostawców – wymagania odnośnie do wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych i wykonywania ich pomiarów. Stały Polubowny Sąd Konsumencki Do Sądu Polubownego wpłynęło 206 spraw. Przedmiotem sporu były w szczególności: -opłaty za rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed terminem na jaki została zawarta umowa, -opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych, -odszkodowania za nienależyte wykonanie usług pocztowych.

6 Ochrona użytkownika końcowego i usługa powszechna
Polityka konsumencka W ramach przeprowadzonych interwencji i postępowań mediacyjnych Urząd „odzyskał” na rzecz konsumentów 1  ,69 zł. Przeprowadzono 2944 postępowań mediacyjnych, z czego: 1381 postępowań (46,91%) zostało zakończonych pozytywnie dla konsumenta. Urząd rozpatrzył 5474 wnioski o interwencję, z czego: 3857 wniosków (70,46%) zostało zakończonych na korzyść konsumenta.

7 Działalność kontrolna
Kontrole w zakresie telekomunikacji 18 kontroli doraźnych. Dotyczyły one m.in.: wykorzystywania przydzielonej numeracji , przestrzegania przez JST zakresu i warunków świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat. 10 kontroli planowych. Dotyczyły one przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązku wynikającego z art. 36 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Kary pieniężne 1526 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych. Do ważniejszych postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych należy zaliczyć m.in. postępowanie zakończone nałożeniem kary pieniężnej na P4 sp. z o.o. za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej. Kontrole wyrobów Skontrolowano 1610 wyrobów. w zakresie spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych i innych wymagań wyrobów. W trakcie kontroli stwierdzono 513 wyrobów niezgodnych, co stanowi 31,86% wszystkich wyrobów poddanych kontroli. W 2014 r. przeprowadzono badania laboratoryjne 441 wyrobów. Spośród wszystkich poddanych badaniom wyrobów 140 nie spełniło wymogów w zakresie wymagań zasadniczych lub szczegółowych.

8 Infrastruktura telekomunikacyjna
Opublikowano „Raport na temat pokrycia terytorium RP istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu”; Zmodernizowano Bazę danych o infrastrukturze i usługach szerokopasmowych (SIIS); Przeprowadzonych zostało 57 postępowań administracyjnych na podstawie art. 30 ust. 1 Megaustawy oraz art. 139 ust. 1 Pt, w zakresie dostępu do nieruchomości oraz art. 17 Megaustawy, w zakresie dostępu infrastruktury przedsiębiorcy użyteczności publicznej. Mapa 1. Liczba zrealizowanych inwestycji na obszarze białych plam 2G i 3G Źródło: Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację, sierpień 2014.

9 Infrastruktura telekomunikacyjna
Memorandum o przeciwdziałaniu kradzieży i dewastacji infrastruktury Efektem działań podejmowanych w ramach podpisanego 23 sierpnia 2012 r. „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury” było m.in.: wprowadzenie zmian do Ustawy o odpadach, włączenie Memorandum do projektu rządowego „Razem Bezpieczniej”, zmniejszenie zjawiska kradzieży infrastruktury telekomunikacyjnej, założenie Fundacji na rzecz przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury, propagowanie działań podczas I Międzynarodowej Konferencji przeciwdziałania kradzieżom metali . Wykres 1. Liczba zdarzeń kradzieży infrastruktury Źródło: UKE na podstawie Sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2014 rok, kwiecień 2015 r.

10 Gospodarowanie zasobami numeracji
W ramach gospodarowania zasobami numeracji w 2014 r. wydano blisko 500 decyzji dotyczących: Platforma Lokalizacyjno - Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) Prezes UKE od 31 marca 2011 r. zarządza systemem PLI CBD, która jest częścią ogólnokrajowego Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego. Platforma służy do przekazywania systemom i służbom odpowiedzialnym za przyjmowanie wywołań alarmowych informacji lokalizacyjnych dla zakończenia sieci telefonicznych. Dzięki zbudowaniu PLI CBD skrócił się czas reakcji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. • numeracji dla publicznej sieci telekomunikacyjnej (numeracji geograficznej dla sieci stacjonarnej PSTN), • numeracji niegeograficznej dla publicznej sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej PLMN (w tym MVNO), • numeracji niegeograficznej dla świadczenia usługi telefonii wykorzystującej pakietową transmisję danych w technologii IP (VoIP), • numerów dostępu do sieci teleinformatycznych NDSI, • numerów krajowych i międzynarodowych punktów sygnalizacyjnych NSPC i ISPC, • numeracji dostępu do usług sieci inteligentnych NDIN, • numerów dostępu do sieci NDS, • numerów strefowych abonenckich usług specjalnych AUS, • kodów sieci ruchomej MNC, • numerów rutingowych NR NP.

11 Gospodarowanie zasobami częstotliwości
Prezes UKE wydał w roku 2014 r. we wszystkich służbach łącznie decyzji związanych z obsługą wykorzystania częstotliwości: Rodzaj decyzji Liczba Decyzje w służbie stałej typu punkt-punkt 23 186 Decyzji w służbie ruchomej wydane dla operatorów sieci komórkowych 38 758 Decyzje w służbie ruchomej dla sieci RRL 2066 Decyzje w zakresie służby lotniczej 640 Decyzje w zakresie przydziałów numerów identyfikacyjnych oraz decyzje z zakresu służby morskiej identyfikacje – 329 stacje – 346 Decyzje w zakresie radiofonii 621 Decyzje w zakresie służby stałej typu punkt-wiele punktów 1714 Decyzje w zakresie telewizji 202 Decyzje w służbach satelitarnych 56 Decyzji w służbie amatorskiej wydanych dla cudzoziemców 5 Razem 67 923 Aukcja na rezerwację częstotliwości z zakresu MHz oraz MHz oraz z zakresu oraz MHz 10 października 2014 r. Prezes UKE ogłosił aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6GHz, każda na obszarze całego kraju, przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej. Rozdysponowanie częstotliwości z pasma 800 MHz powinno doprowadzić do zwiększenia liczby podmiotów uczestniczących w rozwoju szybkiego dostępu do Internetu. Uczestnicy aukcji będą zobowiązani do komercyjnego zaoferowania usług w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty doręczenia rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz. Ponadto uczestnicy aukcji, którzy otrzymają rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz, będą zobowiązani do pokrycia w terminie 24 miesięcy zasięgiem własnej sieci z wykorzystaniem przyznanych częstotliwości minimum 83-89% gmin wskazanych przez Prezesa UKE.

12 W 2014 r. Prezes UKE prowadził kontrole z zakresu:
Radiodyfuzja Do końca 2014 r. w Polsce zostało uruchomionych 1001 stacji radiofonicznych, z czego 309 stacji emituje programy Polskiego Radia S.A. lub Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. zwalczania zakłóceń wzajemnych krajowych służb i stacji nadawczych, zakłóceń zgłoszonych przez inne administracje. W 2014 r. Prezes UKE prowadził kontrole z zakresu:

13 Współpraca międzynarodowa
Współpraca w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU): Konferencja Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS), Ogólnoświatowe Sympozjum Regulatorów. Działalność w ramach Unii Europejskiej: Współpraca w ramach Komitetu ds. Łączności (COCOM), Współpraca z Radą Unii Europejskiej, Współpraca z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpraca w ramach Europejskiego Organu Regulatorów ds. Łączności Elektronicznej (BEREC): Stymulowanie rozwoju sieci nowej generacji, Ochrona konsumentów, Wspieranie rynku wewnętrznego. Współpraca bilateralna: Algieria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Mołdawia, Oman, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Ukraina.

14 Postępowania sądowe prowadzone przez Prezesa UKE
Do UKE wpłynęło ogółem 206 spraw, w tym: 56 odwołań wniesionych do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), 121 skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), 2 sprawy dot. wyjawienia majątku, zgłoszenia wierzytelności, wniosków o ogłoszenie upadłości, wytoczenia powództwa z 299 ksh, zawezwania do próby ugodowej, a także przystąpienia przez Prezesa UKE do sprawy cywilnej.

15 Rachunkowość regulacyjna
Liberalizacja rynku pocztowego Konkurs na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych 30 grudnia 2014 r. Prezes UKE ogłosił konkurs na operatora wyznaczonego do świadczenia pocztowych usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Obowiązki nowego operatora wyznaczonego obejmą okres 10 lat od dnia 1 stycznia 2016 do końca 2025 r. Rachunkowość regulacyjna Zatwierdzono instrukcję rachunkowości regulacyjnej oraz opis kalkulacji kosztów operatora wyznaczonego na 2015 r., co pozwoli na monitorowanie prawidłowości alokacji kosztów i przychodów oraz sposobu kalkulacji kosztów jednostkowych usług powszechnych i co także będzie miało wpływ na koszt netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz na wysokość opłat za te usługi. Wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego Decyzją z dnia 19 maja 2014 r. Prezes UKE określił dla operatora wyznaczonego wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału.

16 Usługa powszechna Projekty zmian cennika Poczty Polskiej
W 2014 r. Poczta Polska S.A. przedłożyła projekt zmian do obowiązującego cennika usług powszechnych, który dotyczył modyfikacji w zakresie dotychczasowego sposobu traktowania kartki pocztowej jak i opłaty za kartkę pocztową ekonomiczną w obrocie krajowym. Zmiany weszły w życie w planowanym przez Pocztę Polską S.A. terminie, tj. od 7 kwietnia 2014 roku. Koszt netto obowiązku świadczenia usług powszechnych za rok 2013 29 stycznia 2014 r. Poczta Polska S.A. przedłożyła Prezesowi UKE do uzgodnienia i zatwierdzenia projekt opisu kalkulacji kosztu netto za 2013 r. 30 czerwca 2014 r. Prezes UKE wydał decyzję, którą dokonał zmian w ww. projekcie opisu oraz zatwierdził opis kalkulacji kosztu netto uwzględniający wprowadzone zmiany.

17 Działalność kontrolna
Kontrolą objęto 36 operatorów pocztowych działających na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych oraz 4 przedsiębiorców niebędących operatorami pocztowymi. Badania jakości powszechnych usług pocztowych W wyniku badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2014 stwierdzono, że: 65,4% przesyłek listowych priorytetowych było doręczanych w terminie D+1, 91,2% przesyłek listowych priorytetowych było doręczanych w terminie D+2, 97,3% przesyłek listowych priorytetowych było doręczanych w terminie D+3, 81,6% przesyłek listowych ekonomicznych było doręczanych w terminie D+3, 97,3% przesyłek listowych ekonomicznych było doręczanych w terminie D+5. W wyniku badania czasu przebiegu paczek pocztowych przeprowadzonego w 2014 roku stwierdzono, że: 84,4% paczek pocztowych priorytetowych było doręczanych w terminie D+1, 99,4% paczek pocztowych ekonomicznych było doręczanych w terminie D+3.

18 Współpraca międzynarodowa w zakresie rynku usług pocztowych
Działalność międzynarodowa Prezesa UKE na rynku usług pocztowych: Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP), Komitet Dyrektywy Pocztowej, CERP – Europejski Komitet Regulacji Pocztowej, Światowy Związek Pocztowy (UPU).


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Prezesa UKE w 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google