Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków

2 Projekt „Misja Natura” realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Realizacja projektu w latach 2012 - 2016 Finansowanie ze środków: Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt został objęty patronatem Małopolskiego Konserwatora Przyrody i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

3 Zakład Ochrony Przyrody Instytutu Biologii i Biochemii UMCS

4 zwiększenie wiedzy i świadomości o sieci Natura 2000, wzbudzanie pozytywnego zainteresowania siecią N2000; wypracowanie efektywnych i konstruktywnych procedur konsultacji społecznych oraz zwiększanie udziału przedstawicieli społeczności lokalnych w procesie opracowywania planów zadań ochronnych; przełamanie stereotypów o braku możliwości gospodarowania na terenach wchodzących w skład ostoi promocja regionów na bazie potencjału obszarów N2000; redukcja liczby konfliktów społecznych związanych z wdrażaniem planów zadań ochronnych na obszarach Natura 2000;

5 Przeprowadziliśmy ankiety i wywiady z: regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Lasami Państwowymi samorządami NGO wykonawcami PZO Cel: zidentyfikowanie aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem sieci Natura 2000 stworzenie raportu będącego podstawą dalszych działań w projekcie

6 Projekty polskie:  „Pustynia Błędowska”  „Kraina Żubra”  „Polskie Ostoje Ptaków”  „Ochrona Orlika Krzykliwego”  „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce”  „Ochrona siedlisk kserotermicznych na obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”  „Poznaj swoją Naturę”

7 Partnerzy projektu: Projekty polskie:  „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach leśnych w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”  „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno- zachodniej” Projekty zagraniczne:  „EME Natura 2000 - Efficient Managers for Efficient Natura 2000 Network”  „LIFE Natura2000ValueCrete”  „FA.RE.NA.IT - Networking on Nature 2000 sites in rural areas of Italy”

8 INF LIFE PLATFORM MEETING RAISING AWARENESS ON NATURA 2000 Kraków, 13-14 października 2014 Uczestnicy: Komisja Europejska Astrale Ministerstwo Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie NFOŚ i GW 13 projektów komunikacyjnych LIFE z Polski, Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Cypru, Słowenii, UK i Belgii.

9 Szkolenia otwierające cykl 16 szkoleń we wszystkich województwach; przedstawienie podstawowych informacji o sieci Natura 2000 i korzyści wynikających z gospodarowania na obszarach chronionych; prezentacja założeń projektu; zaproszenie do aktywnego udziału w całym projekcie;

10 Działania pogłębione w 10 obszarach 12 dni warsztatowych z ekspertami przygotowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej do udziału w tworzeniu planu zadań ochronnych wypracowanie modelowego podejścia do prowadzenia konsultacji społecznych opracowanie koncepcji rozwoju obszaru w oparciu o sieć Natura 2000

11 Obszary wybrane do działań pogłębionych

12 Agroturystyka i produkt lokalny – jakość potwierdzona marką Natura 2000

13 Zdobywanie funduszy – masz dobry pomysł, ale jak go zrealizować?

14 Udział społeczności lokalnej w procesie tworzenia PZO. Jak wiele od nas zależy?

15

16

17

18 Centrum Informacji Natura 2000 specjalistyczne doradztwo o funkcjonowaniu sieci NATURA 2000 działalność informacyjna, konsultacyjna, edukacyjna i doradcza konsultacje terenowe platforma e-learningowa

19 Cele utworzenia biura CIN :  udzielanie informacji na temat obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000,  informowanie o możliwościach lokowania inwestycji w obszarach,  pomaganie w rozwiązywaniu spraw konfliktowych na obszarach,  wspomaganie wiedzą przyrodniczą i prawną przy inwestycjach, powstawaniu planów zadań ochronnych, itp.,  informowanie o funduszach unijnych i krajowych wspomagających różne formy działalności na terenach sieci Natura 2000.

20

21 kilka modułów każdy moduł zakończony egzaminem możliwe otrzymanie zaświadczenie ukończenia kursu

22 Moduły na platformie szkoleniowej  Natura 2000 - podstawowe informacje  Planowanie przestrzenne na obszarach Natura 2000  Sieć Natura 2000 w edukacji  Siedliska przyrodnicze  Rola gatunków ważnych dla Wspólnoty w wyznaczaniu specjalnych obszarów ochronny  Turystyka  Rolnictwo ekologiczne  Natura i leśnictwo

23 (12) 631 57 31 wew. 104 misjanatura@fwie.pl

24 Serial „Misja Natura” 12-odcinkowy serial emitowany w telewizji zaznajomienie szerokiego grona odbiorców z zagadnieniem sieci Natura 2000 zaprezentowanie przykładów wzorcowej gospodarki człowieka na obszarach Natura 2000

25 MAŁGORZAT A KOSIK ROMUAL D MIKUSEK SERIAL „MISJA NATURA”

26

27

28


Pobierz ppt "Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google