Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow)"— Zapis prezentacji:

1 Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow)
dr Katarzyna Trzpioła Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 – obowiązkowy na zajęcia

2 ____________________ Koszty 15.000.000 PLN
Sprzedaż PLN PLN Środki pieniężne PLN Należności ____________________ Koszty PLN PLN PLN Środki pieniężne Zobowiązania

3 Wynik finansowy = Przychody - Koszty
Zasada memoriałowa – = Zysk !!! Podział wyniku: – dywidendy – nagrody – cele społecznie użyteczne – kapitał zapasowy

4 Zasada kasowa 8.000.000 – 12.000.000 = -4.000.000 Strata !!!
Jaka jest nasza prawdziwa kondycja finansowa? Co jest prawdą, a co fałszem?

5 Rachunek przepływów pieniężnych MSR 7 i KSR 1
Cele rachunku przepływów pieniężnych ocena: źródeł pochodzenia oraz wielkości uzyskanych przez jednostkę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów kierunków i wielkości ich wykorzystania w toku działalności wykazanie „jakości” wyniku finansowego ocena wypłacalności podmiotu ułatwienie porównań sytuacji finansowej różnych jednostek (eliminuje skutki różnych rozwiązań dotyczących ewidencji i prezentacji zdarzeń gospodarczych)

6 Definicje Środki pieniężne - są to określone w ustawie aktywa pieniężne, znajdujące się w obrocie gotówkowym lub w obrocie następującym za pośrednictwem bieżących rachunków bankowych. Zalicza się do nich gotówkę w kasie oraz depozyty płatne na żądanie; Ekwiwalenty środków pieniężnych - są to te aktywa pieniężne, nie zaliczane do środków pieniężnych oraz inne aktywa finansowe, które charakteryzują się jednocześnie niżej wymienionymi cechami: 1) wysokim stopniem płynności, to jest łatwością wymiany na określoną kwotę środków pieniężnych, 2) nieznacznym ryzykiem utraty wartości oraz 3) krótkim terminem płatności lub wymagalności. W szczególności są to aktywa pieniężne, których termin płatności lub wymagalności nie jest dłuższy niż 3 miesiące od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia lokaty;

7 Definicje W myśl zawartej w ustawie definicji aktywów pieniężnych aktywa takie, płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia lokaty, zalicza się na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej. Może zatem wystąpić niezgodność sumy przepływów pieniężnych netto i zmiany stanu środków pieniężnych wynikającej z bilansu (poz. B.III.1.c aktywów). W przypadku takim konieczne jest - dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych - przeklasyfikowywanie pewnych kategorii krótkoterminowych aktywów finansowych do środków pieniężnych. W dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień należy wtedy wyjaśnić przyczyny różnic między kwotą zmiany stanu środków pieniężnych: wykazaną w bilansie i wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych.

8 Definicje Przepływy pieniężne - są to wpływy i wydatki środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w jednostce; Pieniężne koszty i korzyści - są to poniesione przez jednostkę koszty i osiągnięte przychody, które spowodowały w danym okresie w jednostce wydatek lub wpływ środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów;

9 Rachunek przepływów pieniężnych
Działalności operacyjna - podstawowy rodzaj działalności powodującej powstawanie przychodów oraz każdym innym rodzajem działalności, która nie ma charakteru działalności inwestycyjnej i finansowej inwestycyjna - polega na nabywaniu i sprzedaży aktywów trwałych i inwestycji krótkoterminowych nie zaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych finansowa - w jej wyniku zmianie ulega wielkość i struktura wniesionego kapitału własnego i zadłużenia jednostki. Metoda pośrednia albo bezpośrednia prezentacji

10 Wady i zalety metod Do głównych zalet stosowania metody bezpośredniej należy: a) prezentacja struktury wpływów i wydatków z działalności operacyjnej, b) dostarczanie informacji użytecznych przy określaniu przyszłych wpływów i wydatków działalności operacyjnej, które to dane nie są dostępne w razie stosowania metody pośredniej, c) łatwość weryfikowania w obiektywny sposób pozycji i kwot wpływów i wydatków. Do głównych zalet metody pośredniej należy: a) dostępność informacji o relacjach zachodzących między wynikiem finansowym netto a przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej, w ramach tego samego elementu sprawozdania finansowego, dla celów analiz danych za okresy przeszłe i przyszłe, b) powiązania pozycji rachunku przepływów pieniężnych z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat, c) możliwość - w większości jednostek - sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych bez większej rozbudowy ewidencji księgowej.

11 metoda bezpośrednia metoda pośrednia A. działalność operacyjna
Wpływy Wydatki Przepływy A. działalność operacyjna WF netto Korekty Przepływy B. działalność inwestycyjna Wpływy Wydatki Przepływy C. działalność finansowa D. przepływy pieniężne netto razem E. bilansowa zmiana stanu środków pien.

12 Działalność operacyjna
podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej np. – dla jednostek zajmujących się obrotem instrumentami finansowymi jest to działalność operacyjna, dla pozostałych finansowa głównie to, co ujmuje się w rachunku zysków i strat jako wynik ze sprzedaży wynik finansowy jako podstawa w metodzie pośredniej tytuły wpływów i wydatków w metodzie bezpośredniej

13 Działalność operacyjna
Jeżeli jednostka wytwarza określony rodzaj produktów, to w działalności operacyjnej wykazuje się wpływy i wydatki związane z produkcją i sprzedażą tych produktów. Jeżeli jednostka zajmuje się obrotem towarowym (handlem), to w działalności operacyjnej wykazuje się wpływy i wydatki związane z nabyciem i sprzedażą towarów. Jeżeli jednostka zajmuje się leasingiem, to w działalności operacyjnej ujmuje się wpływy i wydatki związane z operacjami leasingu, w tym także finansowego. Jeżeli przedmiotem działalności jednostki jest obrót instrumentami finansowymi, wtedy wpływy i wydatki z tego tytułu są ujmowane jako przepływy działalności operacyjnej. Jeżeli jednostka nie została powołana do obrotu instrumentami finansowymi, a obrót nimi służy do uzyskania przepływów pieniężnych, wtedy zdarzenia takie, bez względu na to czy dotyczą obrotu krótkoterminowymi czy długoterminowymi instrumentami finansowymi, wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych w działalności inwestycyjnej, chyba że instrumenty takie (w przypadku krótkoterminowych) jednostka zalicza do ekwiwalentów środków pieniężnych.

14 Działalność operacyjna
a) wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, b) wpływy z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat i innych przychodów operacyjnych, c) wydatki z tytułu zapłaty za dostarczone towary, materiały, surowce, energię i wyświadczone usługi służące realizacji działalności operacyjnej jednostki, d) wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz inne świadczenia na ich rzecz, e) wpływy i wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, f) wydatki z tytułu podatku dochodowego, innych podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym, to jest takich, do których stosują się postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) lub wpływy z ich zwrotu, g) wpływy i wydatki z tytułu kontraktów zawieranych w celu nabycia i odsprzedaży, jeżeli są one elementem działalności operacyjnej jednostki.

15 Działalność inwestycyjna
nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści rozbieżność pojęcia inwestycje w bilansie i przepływach wszelkie „inwestycje” podmiotu w ... nabywanie i zbywanie „inwestycji” korzyści z „inwestycji”

16 Działalność inwestycyjna
Wydatki i wpływy poniesione na zakup (budowę) lub uzyskane ze sprzedaży przez jednostkę aktywów trwałych (z wyjątkiem długoterminowych rozliczeń międzyokresowych oraz należności długoterminowych, jeżeli dotyczą one działalności operacyjnej) oraz inwestycji krótkoterminowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych oraz aktywów finansowych zaliczanych do ekwiwalentów środków pieniężnych), a także pieniężne korzyści i koszty prowadzenia tej działalności. Działalność inwestycyjna obejmuje nie tylko wpływy i wydatki dotyczące kategorii klasyfikowanych w bilansie do inwestycji (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych oraz aktywów finansowych zaliczanych do ekwiwalentów środków pieniężnych), ale również te, które dotyczą środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

17 Działalność inwestycyjna
a) wydatki z tytułu zakupu, montażu, uruchomienia składników środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, jak też aktywów finansowych, b) wpływy ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, jak też aktywów finansowych, c) wydatki i wpływy z tytułu udzielenia i zwrotu krótko- i długoterminowych pożyczek udzielonych innym jednostkom, d) wydatki z tytułu zaliczek dotyczących działalności inwestycyjnej oraz wpływy ze zwrotu tych zaliczek, e) wydatki i wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, f) wydatki i wpływy z tytułu pieniężnych kosztów i korzyści dotyczących wymienionych wcześniej składników działalności inwestycyjnej, np. otrzymane odsetki od lokat, otrzymane dywidendy.

18 Działalność inwestycyjna
Przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych nie bierze się pod uwagę czy dany składnik aktywów trwałych został zakupiony w celu obsługi działalności operacyjnej czy osiągania korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów. W obu przypadkach wydatki na jego zakup zalicza się do działalności inwestycyjnej. Nie wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych tych zmian stanu aktywów trwałych i inwestycji krótkoterminowych, które nie powodują w jednostce przepływu pieniężnego (wydatku lub wpływu), jak np. przyjęcia do użytkowania zakończonej budowy lub ulepszenia środka trwałego, nieodpłatnego przejęcia lub przekazania środków trwałych.

19 Działalność finansowa
pozyskiwanie lub utrata źródeł finansowania oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści rozbieżność pojęcia działalność finansowa w RZiS i przepływach wszelkie „inwestycje” … w podmiot w tym także dotacje otrzymane zadłużanie podmiotu i spłata zadłużenia koszty pozyskania środków

20 Działalność finansowa
a) wpływy z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału, b) płatności na rzecz właścicieli akcji lub udziałów jednostki z tytułu ich wykupu i zwrot dopłat do kapitału, c) wpływy z emisji długo- i krótkoterminowych dłużnych instrumentów finansowych, d) zaciągnięcie i spłatę kredytów i pożyczek (łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi), e) wydatki z tytułu podziału zysku, w tym z lat poprzednich, f) wydatki poniesione przez korzystającego na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, g) zapłacone odsetki, prowizje bankowe i inne pieniężne koszty (lub korzyści) związane bezpośrednio z pozyskaniem kapitału.

21 Działalność finansowa
Nie wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych tych zmian rozmiarów i relacji kapitału (funduszu) własnego i obcego, które nie powodują w jednostce przepływu pieniężnego, jak np. zamiana długu na udział w kapitale (funduszu) własnym. Zaciągnięte przez jednostkę kredyty (pożyczki), bez względu na ich przeznaczenie, wykazuje się w działalności finansowej jako pozyskanie obcego źródła finansowania (wpływ), a ich spłatę jako utratę obcego źródła finansowania (wydatek). Otrzymane dotacje, bez względu na ich cel, stanowią bezzwrotne pozyskanie obcego źródła finansowania; wykazuje się je w okresie ich otrzymania jako wpływ działalności finansowej. Wykorzystanie przyznanych dotacji wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych jako wydatek zaliczany do odpowiedniego rodzaju działalności (operacyjnej lub inwestycyjnej), zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

22 Działalność operacyjna
Do podstawowych rodzajów wpływów i wydatków związanych z działalnością operacyjną należą: wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; wydatki z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat i innych przychodów operacyjnych; wydatki z tytułu zapłaty za dostarczone towary, materiały, energię i usługi obce; wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz świadczenia wypłacane na ich rzecz, wpływy i wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; wydatki z tytułu podatku dochodowego, innych podatków i opłat o charakterze publiczno – prawnym oraz wpływy z ich zwrotów; wydatki i wpływy z tytułu podatku VAT od działalności inwestycyjnej.

23 Metoda bezpośrednia Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią wymaga wyodrębnienia ewidencji analitycznej do kont, na których ujmowane są zmiany gotówki (kasa, rachunek bankowy, inne środki pieniężne), by osobno ujmować wpływy ze sprzedaży oraz inne wpływy z działalności operacyjnej oraz wydatki, m. in. z tytułu dostaw i usług, na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty o charakterze publiczno – prawnym.

24 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

25 Metoda pośrednia W metodzie pośredniej, wynik finansowy netto jest doprowadzany do wyniku obliczonego metodą kasową, poprzez korekty przychodów i kosztów o kwoty, które nie wpłynęły lub nie zostały wydane, oraz uzupełniając wydatki, które nie zostały uwzględnione w obliczaniu wyniku finansowego, a zwiększyły wartość aktywów. Wspomniane korekty można usystematyzować następująco: eliminacja pozycji niepieniężnych, które nie stanowiły wydatków (amortyzacja, zmiana stanu rezerw) uwzględnienie wydatków, które nie są kosztami danego okresy, gdyż zwiększyły wartość aktywów (wzrost zapasów) i eliminacja przychodów, które nie spowodowały wpływu środków pieniężnych (wzrost stanu należności), wyłączeniu przychodów i kosztów, nie dotyczących działalności operacyjnej (np. zapłacone odsetki od kredytów, otrzymane dywidendy)

26 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

27

28 Przykłady zdarzeń 7. Spółka posiadała należność handlową euro, która powstała po kursie 4,0. Otrzymano połowę tej należności w formie zapłaty po kursie 4, 25zł/euro. Na dzień bilansowy kurs euro wynosił 4, 5zł/euro 8. Spółka w poprzednim roku sprzedała maszynę za euro po kursie 4,0. Otrzymano połowę tej należności w formie zapłaty po kursie 4, 25zł/euro. Na dzień bilansowy kurs euro wynosił 4, 5zł/euro

29 Przykłady zdarzeń 9. Jednostka posiada należność od kontrahenta zagranicznego w kwocie euro - kurs z dnia powstania należności wynosił 4, 0 zł za 1 euro. Należność ta była wyceniona na dzień bilansowy po kursie 4, 2 zł za 1 euro - Należność uległa przedawnieniu. , 10. Jednostka posiada zobowiązanie handlowe o wartości historycznej 8000 euro po kursie 4,1. Kurs na dzień bilansowy 4,25zł/ euro

30 Przykłady zdarzeń 11. spółka zaciągnęła w 2015 r kredyt euro po kursie 4,0zł/ euro. Kurs na dzień bilansowy wynosi 4,23zł/ euro 12. spółka zaciągnęła w 2015 r kredyt euro po kursie 4,0zł/ euro. W trakcie roku spłacono po kursie 3,9zł/ euro. Kurs na dzień bilansowy wynosi 4,23zł/ euro

31 Przykłady zdarzeń 13. Należność od odbiorcy na początek roku wynosiła zł. Odbiorcy w ciągu roku spłacili zł, nabyli towary za brutto, z czego spłacili Na koniec roku wystawiono im noty odsetkowe za 5000zł

32 Przykłady zdarzeń 14. Salda początkowe:
Materiały zł, Rachunek bankowy zł, Zobowiązania handlowe zł, kredyty bankowe Kapitał podstawowy zł. Nabyto materiały za cenę , VAT 23%. Zapłacono z rachunku bankowego. Nabyto usługi obce zł z VAT. Wydano do zużycia materiały wyprodukowano z materiałów z wykorzystaniem usług obcych produkty o wartości z czego sprzedano ¾ za % VAT.

33 Przykłady zdarzeń 15. salda początkowe
Należności handlowe euro ( kurs z dnia powstania 4, 20zł) należności za zakupione środki trwałe euro (kurs z dnia powstania 3, 75zł/euro), zobowiązania handlowe zł Kredyt walutowy euro ( kurs z dnia powstania 3, 85zł/euro), środki pieniężne na rachunku walutowym euro ( kurs z dnia powstania 4, 0zł/euro). Dokonaj wyceny i prezentacji w sprawozdaniu wiedząc, że kurs na dzień bilansowy wyniósł 4, 52zł/euro

34 Przykłady zdarzeń 16. W 2014 r. wspólnicy spółki z o.o. wnieśli wkłady pieniężne na kapitał zakładowy w kwocie zł. Ponadto wnieśli aportem środek trwały o wartości rynkowej zł i towary zł. Na początku roku w spółce nie było nic. Spółka w ciągu roku zakupiła towary zł ( zapłacono za nie gotówką), z czego sprzedała towary o wartości uzyskując przychód VAT wg stawki podstawowej. Zapłaty za towary nie otrzymano. W ciągu roku naliczono amortyzację od środka trwałego w kwocie 6.000zł.

35 Przykłady

36 Przykłady

37 Zestawienie zmian w kapitale własnym

38  Zestawienie zmian w kapitale własnym prezentuje zmiany (zmniejszenia i zwiększenia), które miały miejsce w strukturze kapitału własnego Przyczyny i wysokość zmniejszeń i zwiększeń elementów składowych kapitału własnego, Zmiany wywierające wpływ na wynik finansowy bądź niepowodujące jego zmiany, Korekty błędów mających miejsce w poprzednich okresach, Korekty wynikające ze zmian stosowanych zasad rachunkowości, Kierunek podziału zysku albo formy pokrycia straty,

39 Zestawienie zmian w kapitale własnym
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu (BO), po korektach 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) - wydania udziałów (emisji akcji) ... b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

40 Zestawienie zmian w kapitale własnym
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)    +/- korekty zmian zasad ra­chun­ko­wości    +/- korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwz­ględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

41 Zestawienie zmian w kapitale własnym
"Kapitał (fundusz) podstawowy",   "Kapitał (fundusz) zapasowy",   "Kapitał (fundusz) rezerwowy",   "Kapitał z aktualizacji wyceny",   "Rozliczenie wyniku finan­sowego",   "Wynik finansowy".

42 ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane/niepokryte straty, w tym:
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł) Kapitał akcyjny Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Zyski zatrzymane/niepokryte straty, w tym: Kapitał własny Razem razem z tyt. przejścia na MSSF Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski/ straty Na 1 stycznia 201x Zwiększenia -wynik okresu bieżącego -przekazanie niepodzielonego zysku zgodnie z uchwałą WZA -przekazanie kapitału z aktualizacji wyceny na kapitał zapasowy Zmniejszenia -przeznaczenie na dywidendę Na 31 grudnia 201X

43 Sprawozdanie z działalności
Podmioty zobligowane do sporządzania sprawozdania Spółki kapitałowe Spółki komandytowo-akcyjne Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Towarzystwa reasekuracji wzajemnej Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe Kierownik jednostki

44 Sprawozdanie z działalności
Zawartość sprawozdania istotne zdarzenia w roku obrotowymi po jego zakończeniu przewidywany rozwój jednostki ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju aktualna i przewidywana sytuacja finansowa informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych informacje o posiadanych oddziałach (zakładach) informacje o instrumentach finansowych (ryzyko, metody zarządzania ryzykiem) informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Wskaźniki finansowe i niefinansowe Zagadnienia środowiska naturalnego Zagadnienia zatrudnienia Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania finansowego Corporate Governace

45 KSR 9 Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności„ (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 17) Pomoc w sporządzeniu sprawozdania z działalności zgodnego z przepisami art. 49 i art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odpowiadającego oczekiwaniom użytkowników, a zarazem promowanie dobrych praktyk w tym zakresie

46 KSR 9 SzD jest sprawozdaniem opisowo-liczbowym i ma zindywidualizowany charakter, gdyż odzwierciedla specyfikę działalności jednostki i przedstawia jej osiągnięcia oraz zamierzenia. „Dlatego nie jest ani możliwe, ani zasadne tworzenie jednolitego, szczegółowego wzorca takiego sprawozdania”. Odpowiednio standard zawiera tylko wskazówki odnoszące się do pożądanych cech, zawartości i układu SzD oraz zasad jego sporządzania i prezentacji. Stosując wskazówki zawarte w standardzie, jednostka - realizując postanowienia Ustawy - dostosowuje SzD do oczekiwań użytkowników uwzględniając zarazem właściwości jednostki, a w szczególności rodzaj, rozmiary i złożoność prowadzonej działalności oraz formę prawną.

47 KSR 9 Celem SzD jest wzbogacenie wiedzy o jednostce dzięki dostarczaniu jego użytkownikom istotnych informacji uzupełniających sprawozdanie finansowe, z którym jest powiązane, oraz informacji dodatkowych ułatwiających ocenę jednostki - jej działalności, sytuacji i zamierzeń. Omówienie i ocena działalności, wyników oraz sytuacji jednostki wraz ze wskazaniem istotnych czynników ryzyka oraz opisem najważniejszych zagrożeń w obliczu których jednostka się znajduje. Wyważona i obiektywna prezentacja i analiza informacji o jednostce, odpowiadająca jej specyfice, wielkości i złożoności. Tym samym przyczynia się do lepszego poznania jednostki i zmniejsza ryzyko

48 KSR 9 CECHY Użyteczne - wiarygodne, przydatne, zrozumiałe oraz porównywalne porównywalne w czasie Przejrzyste Spójność informacji Tematyka SzD w zależności od obszerności i szczegółowości

49 KSR 9 SzD przedstawia we wstępie nazwę, formę prawną, siedzibę jednostki i jej kapitał podstawowy (np. zakładowy, fundusz udziałowy, założycielski), aktualny skład organów jednostki oraz ewentualne ich zmiany, jakie nastąpiły w trakcie okresu sprawozdawczego do dnia podpisania Ogólna charakterystyka: - działalności i zasobów jednostki, - jej celów i ryzyka, na które jest narażona, - osiąganych wyników i aktualnej sytuacji z przedstawieniem kluczowych osiągnięć oraz perspektyw rozwoju. Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na regulowanym rynku przedstawiają także informację na temat stosowanych zasad ładu korporacyjnego.


Pobierz ppt "Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google