Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok

2 Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. 1. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego  z wykorzystaniem elektronicznego systemu lub  z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy i kart odpowiedzi 2. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego

3 Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed egzaminem  Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły  Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi OKE, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta.

4 Do części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu uczeń przystępuje w szkole do której uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył

5 Warunki zdania egzaminu Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:  z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz  z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

6 Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ten jest ostateczny.

7  Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie  Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez komisję okręgową

8 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku:  Stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań  Wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej lub korzystania podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego oraz materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez Dyrektora OKE  Zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu

9 Ponowne przystąpienie do egzaminu Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym, że:  Uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego

10 Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

11 Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut i składa się z 40 pytań zamkniętych - odbędzie się 14 stycznia 2016 r. (czwartek) godz. 10:00 – A.23, E.12, T.06, T.11, A.18 godz. 12:00 – A.36, E.13, T.12, T.14, T.15, T.16, godz. 14:00 – E.14

12 Organizacja części pisemnej  W dniu egzaminu zdający zgłoszą się do szkoły co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu  Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości wraz ze zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali  Do sali nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych niedozwolonych materiałów i przyborów  Można mieć kalkulator

13  O godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie egzaminu członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej

14  Po otrzymaniu arkuszy zdający: - zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zadającego” na pierwszej stronie arkusza, - wpisują na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, zaznaczają wersję arkusza oraz zamieszczają nr pesel, - przyklejają naklejki z nr pesel zgodnie z instrukcją przewodniczącego, - nie podpisują kart odpowiedzi.

15  Po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy.  Zdający, który zakończy pracę przed wyznaczoną godziną zakończenia egzaminu lub chce zrezygnować ze zdawania egzaminu, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki.  Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu PZN informuje zdających, ile czasu zostało do zakończenia egzaminu.

16  Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin PZN ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zdającym odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.  Członkowie ZN odbierają od zdających karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności poprawność kodowania  Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.

17 Technik informatyk – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych - E.12 (wk) Część praktyczna egzaminu 18 luty (czwartek) 2016 r. Zmiany 8:00, 12:00, 16:00 19 luty (piątek) 2016 r. Zmiany 8:00, 16:00 Sala 106 Czas trwania egzaminu 150 minut

18 Technik informatyk – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - E.13 (wk) Część praktyczna egzaminu 19 luty (piątek) 2016 r. Zmiana - 12:00 Sala 106 Czas trwania egzaminu 150 minut

19 Technik informatyk – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - E.14 (dk) Część praktyczna egzaminu 4 luty (czwartek) 2016 r. zmiany – 8:00, 12:00, 16:00 Sala 105 Czas trwania egzaminu 150 minut

20 Technik ekonomista – Prowadzenie rachunkowości - A.36 (dk) Część praktyczna egzaminu 3 luty (środa) 2016 r. zmiany - 9:00, 15:00 Sala 104 Czas trwania egzaminu 180 minut

21 Technik usług fryzjerskich – Wykonywanie zbiegów fryzjerskich – A.19 (w) Część praktyczna egzaminu 3 luty (wtorek) 2016 r. zmiana - 15:00 Sala 14 Czas trwania egzaminu 180 minut

22 Technik usług fryzjerskich – Projektowanie fryzur – A.23 (d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 9:00 Sala Aula Czas trwania egzaminu 120 minut

23 Technik technologii żywności – Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych – T.16 (d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 13:00 Sala 26 Czas trwania egzaminu 180 minut

24 Technik hotelarstwa – Planowanie i realizacja usług w recepcji – T.11(d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 9:00 Sala Aula Czas trwania egzaminu 120 minut

25 Technik hotelarstwa – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – T.12 (d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 13:00 Sala SS Czas trwania egzaminu 150 minut

26 Technik obsługi turystycznej – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – T.14 (d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 13:00 Sala Aula Czas trwania egzaminu 150 minut

27 Technik żywienia i usług gastronomicznych – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – T.15 (d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 13:00 Sala SS Czas trwania egzaminu 150 minut

28 Wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 30 marca 2016 roku

29 Informacje na stronie http://www.oke.krakow.pl/ Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie http://www.zsht.pl/


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google