Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok

2 Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.
 Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu lub z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy i kart odpowiedzi 2. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego

3 Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu
Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed egzaminem Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi OKE, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta.

4 Do części pisemnej oraz części praktycznej egzaminu uczeń przystępuje w szkole do której uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył

5 Warunki zdania egzaminu
Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał: z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

6 Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.
Wynik ten jest ostateczny.

7 Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez komisję okręgową

8 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku: Stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań Wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej lub korzystania podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego oraz materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez Dyrektora OKE Zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu

9 Ponowne przystąpienie do egzaminu
Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym, że: Uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego

10 Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

11 Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut i składa się
z 40 pytań zamkniętych - odbędzie się 14 stycznia 2016 r. (czwartek) godz. 10:00 – A.23, E.12, T.06, T.11, A.18 godz. 12:00 – A.36, E.13, T.12, T.14, T.15, T.16, godz. 14:00 – E.14

12 Organizacja części pisemnej
W dniu egzaminu zdający zgłoszą się do szkoły co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości wraz ze zdjęciem i okazać go przed wejściem do sali Do sali nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych niedozwolonych materiałów i przyborów Można mieć kalkulator

13 O godzinie wyznaczonej na rozpoczęcie egzaminu członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej

14 Po otrzymaniu arkuszy zdający:
- zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zadającego” na pierwszej stronie arkusza, - wpisują na karcie odpowiedzi: datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, zaznaczają wersję arkusza oraz zamieszczają nr pesel, - przyklejają naklejki z nr pesel zgodnie z instrukcją przewodniczącego, - nie podpisują kart odpowiedzi.

15 Po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Zdający, który zakończy pracę przed wyznaczoną godziną zakończenia egzaminu lub chce zrezygnować ze zdawania egzaminu, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki. Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu PZN informuje zdających, ile czasu zostało do zakończenia egzaminu.

16 Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin PZN ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zdającym odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu. Członkowie ZN odbierają od zdających karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności poprawność kodowania Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.

17 Część praktyczna egzaminu Czas trwania egzaminu 150 minut
Technik informatyk – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych - E.12 (wk) Część praktyczna egzaminu 18 luty (czwartek) 2016 r. Zmiany 8:00, 12:00, 16:00 19 luty (piątek) 2016 r. Zmiany 8:00, 16:00 Sala 106 Czas trwania egzaminu 150 minut

18 Część praktyczna egzaminu Czas trwania egzaminu 150 minut
Technik informatyk – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - E.13 (wk) Część praktyczna egzaminu 19 luty (piątek) 2016 r. Zmiana - 12:00 Sala 106 Czas trwania egzaminu 150 minut

19 Część praktyczna egzaminu Czas trwania egzaminu 150 minut
Technik informatyk – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - E.14 (dk) Część praktyczna egzaminu 4 luty (czwartek) 2016 r. zmiany – 8:00, 12:00, 16:00 Sala 105 Czas trwania egzaminu 150 minut

20 Technik ekonomista – Prowadzenie rachunkowości - A.36 (dk)
Część praktyczna egzaminu 3 luty (środa) 2016 r. zmiany - 9:00, 15:00 Sala 104 Czas trwania egzaminu 180 minut

21 Część praktyczna egzaminu Czas trwania egzaminu 180 minut
Technik usług fryzjerskich – Wykonywanie zbiegów fryzjerskich – A.19 (w) Część praktyczna egzaminu 3 luty (wtorek) 2016 r. zmiana - 15:00 Sala 14 Czas trwania egzaminu 180 minut

22 Technik usług fryzjerskich – Projektowanie fryzur – A.23 (d)
Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 9:00 Sala Aula Czas trwania egzaminu 120 minut

23 Część praktyczna egzaminu Czas trwania egzaminu 180 minut
Technik technologii żywności – Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych – T.16 (d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 13:00 Sala 26 Czas trwania egzaminu 180 minut

24 Część praktyczna egzaminu Czas trwania egzaminu 120 minut
Technik hotelarstwa – Planowanie i realizacja usług w recepcji – T.11(d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 9:00 Sala Aula Czas trwania egzaminu 120 minut

25 Część praktyczna egzaminu Czas trwania egzaminu 150 minut
Technik hotelarstwa – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – T.12 (d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 13:00 Sala SS Czas trwania egzaminu 150 minut

26 Część praktyczna egzaminu Czas trwania egzaminu 150 minut
Technik obsługi turystycznej – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – T.14 (d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 13:00 Sala Aula Czas trwania egzaminu 150 minut

27 Część praktyczna egzaminu Czas trwania egzaminu 150 minut
Technik żywienia i usług gastronomicznych – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – T.15 (d) Część praktyczna egzaminu 15 stycznia (piątek) 2016 r. zmiana - 13:00 Sala SS Czas trwania egzaminu 150 minut

28 Wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
30 marca 2016 roku

29 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Informacje na stronie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2016 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google