Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEKSEL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEKSEL."— Zapis prezentacji:

1 WEKSEL

2 Charakter prawny weksla, jako papieru wartościowego
Wierzycielski – inkorporujący wierzytelność, której odpowiada zobowiązanie drugiej strony; Konstytutywny – prawa z weksla powstają z mocy umowy, której elementem koniecznym jest wystawienie weksla; Abstrakcyjny: Ograniczenie zarzutów ze stosunku pokrycia (zarzutów akceptanta); Ograniczenie zarzutów na skutek indosu (art. 10 i 17); Występujący w dwóch formach: weksel własny; weksel trasowany UWAGA ! WEKSEL NIE MOŻE BYĆ WYSTAWIONY NA OKAZICIELA

3 OPARTY JEST O KONSTRUKCJĘ PRZEKAZU Z KODEKSU CYWILNEGO:
Weksel trasowany OPARTY JEST O KONSTRUKCJĘ PRZEKAZU Z KODEKSU CYWILNEGO: Polecenie zapłaty ma formę: „Do Pana Michała Kaźmierczyka/do Banku HPB S.A. W dniu 18 stycznia 2014 r. we Wrocławiu zapłaci Pan za ten weksel kwotę 100 zł na zlecenie Pana Kamila Maciejewskiego”` B – REMITENT, NP. BANK PROWADZĄCY RACHUNEK LUB UDZIELAJĄCY KREDYTU DLA A POPRZEZ AKCEPTACJĘ I ZAPŁATĘ JEGO WEKSLI STOSUNEK PODSTAWOWY, NP. KRETYT, RACHUNEK BANKOWY A – WYSTAWCA WEKSLA POLECENIE ZAPŁATY, KTÓRE B MOŻE ZAAKCEPTOWAĆ (zrobi to, jeśli A z B łączy stosunek będący po temu podstawą, np. rachunek bankowy) WRĘCZENIE WEKSLA, CELEM ZWOLNIENIA SIĘ ZE ZOBOWIĄZANIA NA SKUTEK JEGO SPEŁENINIA PRZEZ C ZAPŁATA NA RZECZ C I TYM SAMYM ZWOLNIENIE A WOBEC C C – REMITENT (np. wierzyciel A z tytułu umowy sprzedaży na 1000 zł)

4 Weksel własny Jest zobowiązaniem własnym wystawcy weksla do zapłaty. Tworzy stosunek dwupodmiotowy, gdzie prawa i obowiązki trasata odnoszą się do wystawcy (sam trasat odrębnie tu nie występuje). B – REMITENT i jednocześnie wierzyciel A, np. z tytułu pożyczki STOSUNEK PODSTAWOWY, NP. UDZIELENIE POŻYCZKI, KREDYT KUPIECKI A – WYSTAWCA WEKSLA WYSTAWIENIE WEKSLA, JAKO ODRĘBNE (SKUTECZNIE ZABEZPIECZAJĄCE WYKONANIE) ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO ZAPŁATY TEJ SAMEJ KWOTY

5 Elementy treści weksla
Art. 1. Weksel trasowany zawiera: 1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata); 4) oznaczenie terminu płatności; 5) oznaczenie miejsca płatności; 6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; 7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; 8) podpis wystawcy wekslu. Art. 101. Weksel własny zawiera: 1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 3) oznaczenie terminu płatności; 4)oznaczenie miejsca płatności; 5)nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; 6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; 7) podpis wystawcy wekslu. Sam podpis osoby innej, niż wystawca i trasat na przedniej stronie uważa się za aval; Sam podpis trasata na przednie stronie uważa się za przyjęcie; Na tylnej uważa się za indos in blanco, jeżeli należy on do osoby mogącej indosować.

6 Skutki braku elementów weksla z art. 1 i 101 Prawa wekslowego
Dokument, niezawierający w/w cech nie będzie uważany za weksel z następującymi wyjątkami: Weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem; Ad miejsce zamieszkania wystawcy/trasata (dłużnika głównego) i miejsce płatności: w braku osobnego oznaczenia, miejsce, wymienione obok nazwiska trasata, uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania trasata (trasowany) lub miejsce wystawienia wekslu uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy (własny); Weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanem obok nazwiska wystawcy. Dopiero brak jakiegokolwiek oznaczenia obok nazwiska wystawcy/trasata oraz (kumulatywnie) brak oznaczenia miejsca wystawienia powoduje nieważność weksla.

7 Casus Jan Krawczyński wystawił na zlecenie Michała Zakrzewskiego weksel własny o następującej treści: WEKSEL Dnia 18 stycznia 2013 r. W pierwszym dniu Świąt Wielkanocnych Roku Pańskiego 2014 r. zapłacę na zlecenie Michała Zakrzewskiego kwotę 100 zł (słownie: tysiąca) złotych polskich. Jan Krawczyński, Wrocław, ul. Komandorska 500/20. [podpis własnoręczny Jana Krawczyńskiego] Czy weksel jest ważny?

8 Casus cd. Brak jest w wekslu oznaczenia miejsca płatności.
Zgodnie z art. 102 ust. 3 Prawa wekslowego będzie za takie uważane miejsce wystawienia weksla. Miejsca wystawienia również nie zawarto. Jednakże w dalszej kolejności zgodnie z art. 102 ust. 4 za miejsce wystawienia będzie uważane miejsce podane obok nazwiska wystawcy (a to już oznaczono) W wekslu nie wskazano, że jest to weksel własny. Dla ważności weksla trasowanego nie jest wymagane określenie jego rodzaju, tzn. trasowany, przekazany, ciągniony. I. Heropolitańska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz praktyczny, Warszawa 2011 Dokument posiada jednak wyłącznie oznaczenie „weksel” w nagłówku. Nazwa "weksel" powinna być umieszczona w tekście dokumentu. Nie jest dopuszczalne napisanie słowa "weksel" tylko w nagłówku dokumentu jako jego tytuł. Będzie to traktowane na równi z brakiem tego słowa. Ibidem.

9 Indos Indos w znaczeniu:
Formalnym – to pisemna wzmianka na wekslu; Materialnym – czynność prawna wierzyciela wekslowego z indosatariuszem Musi być bezwarunkowy, pod rygorem bezskuteczności warunków; Rodzaje indosu: własnościowy, pełnomocniczy, zastawniczy. Formy indosu: Pełny (imienny) – ze wskazaniem indosatariusza Ma formę: „na zlecenie Pana Tomasza Kałuży” In blanco – bez wskazania indosatariusza. Ma formę „ustępuję na zlecenie” i podpis, bądź sam podpis Na okaziciela – określa indosatariusza, jako okaziciela. Ma formę: „ustępuję na zlecenie okaziciela”. Wywołuje identyczne skutki, jak indos in blanco.

10 Indos – skutki Indosatarusz uzyskuje legitymację formalną. Dłużnik nie ma obowiązku, ani też prawa badania zasadności żądania względem stosunku podstawowego. Wierzyciel ma obowiązek jedynie zbadać istnienie nieprzerwanego szeregu indosów; Ograniczenie zarzutów ze stosunku formalnego do złej wiary indosatariusza (art. 17 Prawa wekslowego) Indosant odpowiada sam za zapłatę weksla w ramach zwrotnego poszukiwania wierzyciela – art. 15. Indosant może ograniczyć swoją odpowiedzialność: poprzez zakaz dalszego indosowania (klauzula „nie na zlecenie”), co wyłącza dalsze indosowanie na zlecenie: „ustępuję Janowi Nowakowi, ale nie na jego zlecenie” – co oznacza wyłączenie odpowiedzialności względem dalszych indosatariuszy (ale nie „Jana Nowaka”). Poprzez zastrzeżenie klauzuli: „bez obliga”/ „bez odpowiedzialności” – co umożliwia dalsze indosowanie, ale wyłącza wszelkie (w tym indosatariusza) roszczenia regresowe wobec tego indosanta

11 Nieprzerwany szereg indosów
Treść zobowiązania w wekslu: w dniu 18 stycznia 2014 r. zapłacę we Wrocławiu za ten weksel 100 zł Kowalskiemu bez protestu. Czapliński Marian. Ustępuję na zlecenie Nowaka. Czapliński Ustępuję Józefowiczowi bez obliga. Nowak Ustępuję Matkowskiemu. Józefowicz. Matkowski. Ustępuję na zlecenie Krzyżanowskiego, bez protestu. Tomasz Kamiński. Ustępuję Stankiewiczowi, lecz nie na jego zlecenie. Krzyżanowski. Dalej weksel będzie można już przenieść wyłącznie ze skutkami przelewu. ZWROTNE POSZUKIWANIE WIERZYCIELA (REGRES WEKSLOWY)

12 Aval – poręczenie wekslowe
nie stosuje się przepisów z k.c. dot. umowy poręczenia (regulacja samoistna); Zobowiązanie poręczyciela ma charakter samoistny avalista odpowiada za osobę, za którą poręczył. W braku wskazania, uważa się, że poręczył za wystawcę. Art. 32. Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył. Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej. Dla skuteczności dochodzenia roszczeń od poręczyciela wierzyciel nie musi najpierw zwracać się do osoby, za którą poręczono; Poręczenie może mieć charakter abstrakcyjny. Zobowiązanie poręczyciela może powstać nawet, gdy podpis osoby, za którą poręcza jest sfałszowany – istotnym jest, że avalista chce zaciągnąć własne (samoistne) zobowiązanie wekslowe

13 Najważniejsze klauzule wekslowe
Bez protestu (bez kosztów) – zwalnia z obowiązku zaprotestowania weksla; Bez obliga – w wekslu trasowanym zwalnia z odpowiedzialności za przyjęcie; Nie na zlecenie – tworzy tzw. rekta – weksel, którego nie można indosować, a tylko przenieść prawa z niego ze skutkiem przelewu.

14 Weksel in blanco (niezupełny)
Jest to weksel, który z woli stron (a nie np. przez przeoczenie) nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, np. kwoty, daty, miejsca płatności; Wystawiany jest najczęściej na zabezpieczenie roszczeń, których wysokości nie da się ustalić w momencie wystawiania weksla (np. odsetki do pożyczki, koszty egzekucji); Strony jednocześnie zawierają tzw. porozumienie wekslowe (czasem w formie deklaracji wekslowej), dot. Sposobu wypełnienia weksla. Zarzut z tego porozumienia wystawca może podnosić względem remitenta, a także tych indosatariuszy, którzy działali w złej wierze (art. 10 Prawa wekslowego)


Pobierz ppt "WEKSEL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google