Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Brzesko, 27 maja 2013 r.  Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi założeniami związanymi z marketingiem ich placówki edukacyjnej.  Nabycie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Brzesko, 27 maja 2013 r.  Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi założeniami związanymi z marketingiem ich placówki edukacyjnej.  Nabycie."— Zapis prezentacji:

1

2 Brzesko, 27 maja 2013 r.

3  Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi założeniami związanymi z marketingiem ich placówki edukacyjnej.  Nabycie przez nich umiejętności zastosowania działań marketingowych.  Wykorzystanie umiejętności odpowiedniego doboru i zastosowania instrumentów marketingowych.  Identyfikacja oczekiwań i potrzeb „Klientów” swojej placówki edukacyjnej (uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządu lokalnego).

4  Marketing w placówce oświatowej (uwzględnienie specyfiki środowiska i samej placówki – wieś, miasto, SP, G, PG).  Oczekiwania wobec edukacji.  Rynki, na których działa szkoła.  Zadania marketingu.  Strategia marketingowa.  Żywotność „produktu”.  Wyzwania dla marketingowego zarządzania szkołą.  Promocja szkoły.  Wizja i misja szkoły.  Pozytywny wizerunek szkoły.  Wybrane formy reklamy usług edukacyjnych.

5  Marketingiem nazywamy rozpoznawanie i wyko- rzystywanie znajomości rynku, tzn. występujących na nim związków przyczynowo-skutkowych oraz zależności między podmiotami działającymi na rynku a ich otoczeniem;  jest to jednak zaspakajanie pragnień kryjących się za potrzebami i związanych z nimi źródeł satysfakcji nabywcy.

6

7 1. Usługa edukacyjna 2. Cena usługi (koszty) 3. Dystrybucja usługi (dostępność) 4. Promocja usługi (reklama) 5. Ludzie (doskonalenie umiejętności i warunków pracy kadry dydaktycznej)

8  co szkoła zamierza zaoferować uczniowi i w jaki sposób wyróżni swoją usługę ?  na jakich warunkach szkoła udostępni usługę uczniowi ?  gdzie, kiedy i w jakich warunkach usługa będzie dostępna ?  w jaki sposób szkoła zamierza poinformować ucznia (rodziców) o swojej ofercie i przekonać do jej wyboru ?  co szkoła zamierza zrobić, aby ludzie zatrudnieni w szkole pracowali jak najlepiej ?

9  Uczniowie: ◦ wycieczki, atrakcje, dużo pochwał, mało kar, brak prac domowych, lepszy dostęp do komputerów i Internetu;  Rodzice: ◦ wyposażenie szkoły na wysokim poziomie, dobrze wykształcona kadra, nauka języków, zapewnione bezpieczeństwo dzieci;  Nauczyciele: ◦ rozwój zawodowy, dobry dyrektor, dobrze wyposażona baza szkolna, pomoc ze strony rodziców;  Samorząd lokalny: ◦ uzasadnione wydatki, dobra oferta edukacyjna, pozytywna ocena organu nadzorującego, otwartość na lokalne środowisko.

10

11  wychodzenie naprzeciw potrzebom klienta,  odgadywanie potrzeb klienta,  uświadamianie tych potrzeb klientowi,  kreowanie i pobudzanie nowych potrzeb,  zaspokajanie tych potrzeb.

12 Dążenie do wytwarzania i sprzedaży produktu:  którego jeszcze nikt nie ma,  którego możliwie największa liczba osób potrzebuje,  który byłby tak wyceniony, aby nabywców stać było kupić go,  który zapewniałby firmie odpowiedni zysk i dopin- gował jej kierownictwo do dalszego zwiększania produkcji.

13  Strategia marketingu nastawiona jest na ciągły rozwój firmy, jej unowocześnianie i tym samym ciągłe badanie rynku, zmienności zachowań klienta, a także obserwację zachowań głównych konkurentów oraz stopnia ich przewagi.  Żywotność każdego produktu jest ograniczona i zmienna w czasie.

14 AB – mozolne zdobywanie rynku, BC – akceptacja i ekspansja produktu na rynku, CD – stopniowe wyczerpywanie się dalszego rozwoju na dotychczasowej drodze DE – spadek …

15  W szkole - zupełnie inaczej niż w zakładzie produkcyjnym – „obróbce” poddaje się młodych ludzi, a nie martwe przedmioty.  W firmie ludzie są przedmiotem, w szkole – podmiotem. Dla dobra firmy można usunąć złych pracowników.  A dobro szkoły? Zawsze pozostaje mniej ważne niż dobro ucznia.

16  Zastanawiając się nad tym, czym charakteryzuje się dobra firma i przekładając to na warunki szkoły, należałoby zwrócić uwagę na: dyrekcję, kadrę, kierunki i strategię działania, lokal, warunki pracy, możliwość rozwoju pracowników, reklamę i promocję firmy, no i oczywiście finanse.  Dyrektor szkoły powinien mieć wykształcenie, predyspozycje osobowościowe i mentalne, umiejętność zaplanowania i zrealizowania celów, które pragnie osiągnąć. Duże znaczenie ma tu też otwartość i komunikatywność takiego człowieka. Liczne i życzliwe kontakty z innymi nie są bez znaczenia. Ideałem byłby ktoś z dużym wdziękiem osobistym.

17

18 Czynniki rozwoju szkoły;  pozyskać nowych uczniów,  sprawić, by uczniowie więcej korzystali z oferty szkoły,  sprawić, by uczniowie częściej korzystali z oferty szkoły.

19  Promocja (formalna) to komunikacja z otoczeniem za pomocą tzw. mieszanki promocyjnej: ◦ promocji osobistej (przekaz osobisty), ◦ reklamy, ◦ promocji dodatkowej, ◦ Public Relations

20  Czym się charakteryzujemy jako szkoła?  Jakie mamy tradycje?  Czego uczymy się na lekcjach, a czego po lekcjach?  Jaką posiadamy kadrę?  Jaką posiadamy bazę?  Jakie mamy osiągnięcia?  Czym różnimy się od innych szkół?

21  Wizja wyznacza miejsce, do którego chcemy podążać. Jest umysłowym modelem pożądanej/idealistycznej przyszłości.  Ma porywać ludzi do działania.

22  Jak powinna wyglądać szkoła naszych marzeń?  Co chcemy osiągnąć ucząc w tej szkole?  Jakie efekty ma przynieść nasza praca?  Jakie plany i zamierzenia pragniemy realizować zgodnie z wcześniej określoną koncepcją szkoły?  Jaki model nauczyciela powinien funkcjonować w naszej szkole, jaki powinien być jego etos?  Czego musimy dokonać, aby osiągnąć sukces?  Czego będą potrzebować nasi uczniowie w przyszłości?

23 Misja jest swoistym kompasem, który prowadzi w stronę wizji. Odpowiada na pytania;  Po co jesteśmy?  Czym się kierujemy?  Co jest ważne?  Misja nakreśla cel szkoły, wskazuje co ludzie mają robić, czym się mają kierować.

24  Wizja,  Misja – wspiera, rozwija i realizuje W(wizję),  Cele ogólne – wspierają, rozwijają i realizują M (misję),  Cele szczegółowe – wspierają, rozwijają i realizują C. O.,  Strategia– wspiera, rozwija i realizuje C. Szcz.,  Plany działania – wspierają, rozwijają i realizują S.

25  Metaplan – problem przykładowy: Promocja szkoły. ◦ Jaka jest? ◦ Jaka być powinna? ◦ Dlaczego nie jest taka, jak być powinna? ◦ Co zrobić, aby była taka, jaka być powinna? ◦ Wnioski.

26  S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,  W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,  O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,  T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

27  Problem: ………………………………… ◦ mocne strony, ◦ słabe strony, ◦ szanse, ◦ zagrożenia.

28 Problem:................................................... ◦ siły napędowe (czynniki sprzyjające), ◦ siły hamujące, ◦ działania wzmacniające siły napędowe, ◦ działania osłabiające siły hamujące.

29  poziom A – bardzo wysoki poziom wypełniania przez szkołę danego wymagania z ww. Rozporządzenia,  poziom B – wysoki poziom spełniania... wymagania...  poziom C –średni poziom spełniania... wymagania...  poziom D – podstawowy poziom spełniania... wymagania...  poziom E – niski stopień spełniania... wymagania…

30  sprzyja akceptacji działań szkoły przez podmioty działające w jej otoczeniu  daje większą możliwość udziału w różnych ciekawych przedsięwzięciach  podnosi morale pracowników i uczniów  nakręca spiralę sukcesu  wytwarza dumę z uczęszczania do szkoły i wiąże z nią na wiele lat nawet po opuszczeniu jej murów.

31

32

33  J. A. Fazlagić – Marketingowe zarządzanie szkołą. Warszawa 2003  D. Elsner – Kreowanie wizerunku szkoły - czas zacząć. Nowa Szkoła 1998 nr 9  G. Habigier - Pipska – Propozycja promocji szkoły. Nowa Szkoła 2001 nr 4


Pobierz ppt "Brzesko, 27 maja 2013 r.  Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi założeniami związanymi z marketingiem ich placówki edukacyjnej.  Nabycie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google