Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja USOS Prace dyplomowe studentów wersja 25.02.2015 by Marek Opacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja USOS Prace dyplomowe studentów wersja 25.02.2015 by Marek Opacki."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja USOS Prace dyplomowe studentów wersja 25.02.2015 by Marek Opacki

2 1. Ustalenie rodzajów dyplomów Pierwszą czynnością powinno być ustalenie jakiego typu prace dyplomowe będą dostępne na poszczególnych programach. Z menu wybieramy opcję Słowniki -> Programy studiów, odszukujemy odpowiedni program i przechodzimy na zakładkę Dyplomy. Tu wybieramy z listy możliwe rodzaje prac dyplomowych jakie można składać na danym etapie. Każdy typ dyplomu może mieć zdefiniowane graniczne cykle dydaktyczne obowiązywania, a także typy ocen pracy dyplomowej i egzaminu, punkty ECTS oraz wagi. Dla każdego typu oddzielnie podajemy kody etapów, które student musi zaliczyć aby mógł podejść do obrony danej pracy dyplomowej.

3 2. Ustalenie rodzajów dyplomów cd. Po prawej stronie wcześniejszej zakładki znajduje się przycisk Inne wagi, po wciśnięciu którego przenosimy się do nowego okna. W tabeli można zdefiniować dowolną ilość dodatkowych wag mogących wpłynąć na ostateczną ocenę egzaminu dyplomowego. Są to najczęściej dodatkowe testy, praktyki itp.. Po podaniu kodu i nazwy wybieramy skalę oceny, ewentualną ilość punktów ECTS oraz wartość wagi. Dodatkowe wagi będą widoczne na zakładce ocen w formularzu egzaminowym studenta.

4 3. Dane podstawowe pracy dyplomowej W celu wprowadzenia podstawowych danych dotyczących pracy dyplomowej studenta wybieramy z menu opcję Dyplomy -> Prace dyplomowe wg osób. Po wybraniu odpowiedniej osoby wprowadzamy nowy kod pracy dyplomowej oraz podajemy jednostkę, na której praca ta będzie broniona. Dane poniżej listy prac dyplomowych są inne dla każdej z prac i są przede wszystkim tytuł pracy dyplomowej, również w języku angielskim oraz kod kierunku. Zamiast kodu kierunku można wybrać i/lub kod specjalność jeśli takowe zostały zdefiniowane dla kierunku studenta. Na kolejnych zakładkach można wprowadzić dane takie jak daty zatwierdzenia i złożenia pracy wraz z komentarzami, współautorzy, uwagi, streszczenie oraz recenzje.

5 4. Dane podstawowe pracy dyplomowej cd. Kolejne ważne dane to wskazanie kodu seminarium dyplomowego oraz zainicjowanie współpracy z modułem APD. W tym celu Status pracy w APD ustawiamy na 1 etap Do modyfikacji (student ma wpisać streszczenie w APD), a pole Czy archiwizować w APD ustawiamy na opcję Archiwizować.

6 5. Dane podstawowe pracy dyplomowej cd. Na zakładce Opiekunowie wyznaczyć należy osobę lub osoby, które będą pełnić role opiekuna pracy dyplomowej.

7 6. Egzamin dyplomowy W celu ustalenia danych egzaminu dyplomowego wybieramy opcję Dyplomy -> Dyplomy i egzaminy. Po wybraniu odpowiedniego studenta i pracy dyplomowej na zakładce Egzaminy oraz Oceny i punkty ECTS podajemy informacje o średnich i ocenach studenta, dacie i godzinie egzaminu oraz numerze pracy dyplomowej. Przyciski pozwalają na wydruk różnych raportów, między innymi Protokołu z pracy komisji. Na zakładce Komisja wybieramy typ komisji (CRT), a następnie podajemy członków komisji wybierając każdemu z osobna funkcję (promotor, recenzent). Na koniec podajemy dane o rozpoczęciu i zakończeniu prac komisji. Kolejne dwie zakładki dotyczą egzaminu poprawkowego. Dokładniejsze dane o komisjach można znaleźć w oddzielnej instrukcji.

8 7. Dane dodatkowe dyplomu W formularzu Program osoby, na zakładce Dyplomy i suplement, po wybraniu odpowiedniej pracy dyplomowej, podajemy informacje o warunkach przyjęcia na program, uprawnieniach zawodowych oraz osiągnięcia w tym praktyki zawodowe. Informacje te można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

9 8. Dane dodatkowe dyplomu cd. W formularzy Osoby, na zakładce Suplement, podajemy informacje dotyczące ogólnie wszystkich kierunków: o odbytych praktykach studenta, udziale w kołach naukowych oraz otrzymanych nagrodach. Informacje te można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

10 9. Dane dodatkowe dyplomu cd. Wybieramy opcję z menu Słowniki -> Programy studiów, odszukujemy odpowiedni program i przechodzimy na zakładkę Suplement. W tym miejscu możemy ustalić dane do suplementu dotyczące całego programu, są to między innymi informacje o dalszych studiach, warunkach przyjęcia oraz wymaganiach programu i uprawnieniach zawodowych. Wszystkie te dane można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

11 10. Dane dodatkowe dyplomu cd. Wybieramy opcję z menu Słowniki -> Programy studiów, odszukujemy odpowiedni program i przechodzimy na zakładkę Języki. W tym miejscu możemy ustalić dane do suplementu dotyczące całego programu na temat języków w jakich prowadzone są wykłady. Wymienione tu języki zostaną wypisane w suplemencie w punkcie II.5. Listę języków można skontrolować przed wygenerowaniem suplementu na zakładce Suplement – parametry.

12 11. Dane dodatkowe dyplomu cd. Wybieramy opcję z menu Słowniki -> Jednostki organizacyjne, odszukujemy odpowiednią jednostkę organizacyjną i przechodzimy na zakładkę Suplement. W tym miejscu możemy ustalić dane do suplementu dotyczące całego wydziału, są to między innymi informacje o uczelni i wydziale. Wszystkie te dane można podać również w języku angielskim. Przycisk z trzema kropkami pozwala na edycję danego pola w większym okienku.

13 12. Oceny z egzaminu i punkty ECTS W formularzu egzaminu dyplomowego, Dyplomy -> Egzaminy, na zakładce Oceny i punkty ECTS, można podać kompleksowo poszczególne oceny wymagane do obliczenia oceny końcowej. Po wciśnięciu przycisku Policz średnią pojawi się standardowe okno liczenia średniej, po wyliczeniu której wciskamy przycisk Przepisz średnią w celu przepisania jej do pola na zakładce. Oceny z pracy, egzaminu oraz ewentualnie egzaminu poprawkowego wprowadzamy z listy według podanej dla danego programu skali ocen. Istnieje również możliwość podania ocen dodatkowych również zdefiniowanych w programie. Ostatecznie wciskając kolejno przyciski Policz system wylicza ogólny wynik studiów i ocenę na dyplomie według wybranej dla programu skali ocen dyplomowych.

14 13. Generowanie numeru dyplomu W formularzu egzaminu dyplomowego, Dyplomy -> Egzaminy, na zakładce Egzaminy, można wygenerować automatycznie nowy numer dyplomu. W tym celu wciskamy przycisk Generuj numer, a następnie potwierdzamy czynność. Numeru nie można wprowadzić ani zmienić ręcznie. Numer można wygenerować tylko, gdy takowy jeszcze nie istnieje oraz gdy utworzono już nowy dyplom w tabeli powyżej.

15 14. Wydruk suplementu lub dyplomu Wydruk suplementu lub dyplomu jest możliwy dopiero po wprowadzeniu następujących danych: temat i ocena pracy, data przeprowadzenia oraz wynik egzaminu dyplomowego, średnia ze studiów, ogólny wynik ze studiów oraz numer dyplomu. W formularzu Egzaminy dyplomowe dostępnym z menu pod opcją Dyplomy -> Egzaminy, wybieramy osobę oraz dyplom, a następnie na zakładce Egzamin wciskamy przycisk Wydruk dyplomu.

16 15. Wydruk suplementu lub dyplomu cd. W nowym oknie, na zakładce Dane do dyplomu ustalamy wersję językową, rodzaj oraz datę wydruku. Na wszystkich zakładkach można obejrzeć i skontrolować dane jakie będą potem wydrukowane. Po potwierdzeniu poprawności wszystkich informacji wciskamy przycisk Drukuj dyplom lub Suplement, który generuje gotowy do wydruku raport. W przypadku dyplomu przyjmujemy przesunięcia zerowe.

17 16. Wydruk recenzji W formularzu Prace dyplomowe wg. osób dostępnym z menu pod opcją Dyplomy -> Prace dyplomowe wg. osób, wybieramy osobę oraz dyplom, a następnie na zakładce Recenzje wciskamy przycisk Recenzja. Do prawidłowego wydrukowania szablonu konieczne jest wprowadzenie, na zakładce Komisja, nazwisk promotora i recenzenta. W dialogu ustawień wydruku, w polu Dla kogo wybieramy odbiorcę szablonu (promotor lub recenzent).

18 17. Wydruk protokołu W formularzu Dyplomy i egzaminy dostępnym z menu pod opcją Dyplomy -> Dyplomu i egzaminy, wybieramy osobę oraz dyplom, a następnie wciskamy przycisk Raporty i wybieramy opcję Protokół. W dialogu ustawień wydruku podajemy treści pytań oraz prawidłowe, zgodne z obowiązującym wzorem, etykiety ocen i średnich. Dane te są zapamiętywane, a więc wystarczy jednorazowe zainicjowanie pól. Do prawidłowego wydrukowania szablonu konieczne jest wprowadzenie wszystkich danych opisanych w niniejszej instrukcji.


Pobierz ppt "Instrukcja USOS Prace dyplomowe studentów wersja 25.02.2015 by Marek Opacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google