Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

100% Generacji Oracle Forms w Designer 6i Tomasz Kazimierski Principle Consultant.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "100% Generacji Oracle Forms w Designer 6i Tomasz Kazimierski Principle Consultant."— Zapis prezentacji:

1

2 100% Generacji Oracle Forms w Designer 6i Tomasz Kazimierski Principle Consultant

3 Agenda  Co to jest Designer 6i?  Nowe cechy Designera 6i  Środowisko projektowe – Praca w oparciu o repozytorium  Standardy generacji / FORMS /  Budowa kodu  Wydajność  Uruchomienie w środowisku WEB

4 Agenda  Co to jest Designer 6i?  Nowe cechy Designera 6i  Środowisko projektowe – Praca w oparciu o repozytorium  Standardy generacji / FORMS /  Budowa kodu  Wydajność  Uruchomienie w środowisku WEB

5 Co to jest Oracle Designer?  Zbiór narzędzi do modelowania i generacji  Projektowanie i budowa aplikacji dla Oracle 8i  Oracle Repository  Zbieranie założeń  Wspieranie pracy grupowej  Elastyczne środowisko projektowe

6 Techniki rozwoju systemu Aplikacja Wymagania biznesowe Analiza Projekt Budowanie/ ‘wciąganie’ Browser: http:// Hollywood X Action Edit Block Filed + Customers: ProcesInformacja

7 Projektowanie oparte o model EMP_DEPT_FK EMP_EMP_FK Check Constraints Unique Keys Primary Key Synonyms Indexes Triggers Sequence Domain Mandatory Optional Datatype icons Valid values Secondaryelements ForeignKeys

8 Generacja serwera i ‘wciąganie’ Oracle ODBC Databases Sybase Microsoft SQL Server Repository ANSI SQL DDL Rdb DB2 DB2 workbench DB2 MVS 4.x DB/2 CW

9 Server API Generatory  Encapsulate business rules – Business logic – Auto generation  Support application architecture – Transaction support – Journaling & denormalization – Validate constraints Oracle Forms Dynamic HTML Java UI

10 Agenda  Co to jest Designer 6i?  Nowe cechy Designera 6i  Środowisko projektowe – Praca w oparciu o repozytorium  Standardy generacji / FORMS /  Budowa kodu  Wydajność  Uruchomienie w środowisku WEB

11 Nowe cechy Designera 6i  Cel: Praktyczne wspieranie dużych przedsięwzięć informatycznych  Najważniejsze zmiany: – Repozytorium: Wersjonowanie – Repozytorium: Pliki i foldery – Repozytorium: Analiza zależności – Generatory: Forms - cały kod z generatora – Generatory: Serwer - wsparcie dla 8i – Generatory: WEB PL/SQL

12 Agenda  Co to jest Designer 6i?  Nowe cechy Designera 6i  Środowisko projektowe – Wspólna praca w oparciu o repozytorium  Standardy generacji / FORMS /  Budowa kodu  Wydajność  Uruchomienie w środowisku WEB

13 Środowisko projektowe  Praca zespołu oparta o wspólne repozytorium  Składowe: – Standardy generacji – Biblioteka projektu – Gotowy kod

14  Synchronizacja z systemem plików Zarządzanie plikami i katalogami

15 Wersjonowanie  Obiekty Designera – Definicje tabel, modułów, kolumn  Pliki – Binarne i wykonywalne *.FMB, *.FMX – Logika aplikacji, skrypty DDL, HTML – Pliki klas Javy  Dane zdefiniowane przez użytkownika

16 Wersjonowanie Wersjonowanie pozwala na:  Utworzenie obiektu… – Jest w repozytorium ale nie ma wersji – Inni użytkownicy nie mogą go zobaczyć  Wykonanie rejestracji obiektu (check in)… – Powstaje pierwsza wersja  Tworzenie nowe wersji zachowuje wersję poprzednią

17 Pierwszy checkin: –tworzy wersję 1.0 –blokuje modyfikacje 1.0 Wersjonowanie Check in / Check out  Tworzenie obiektu – istnieje bez wersji – modyfikacje są ‘jednowymiarowe’

18 1.0 Kolejne check in: –tworzą kolejne wersje –publikują zmiany dla innych użytkowników –odkładają wersje poprzednie 1.1 1.0 Werjsonowanie Check in / Check out  Check out: – pozwala modyfikować obiekt – tworzy jego prywatną kopię – pozwala na różne strategie blokad

19 Wersjonowanie Check in / Check out  Checkout dotyczy samego obiektu i jego obiektów składowych  Checkout tabeli pociąga za sobą: – kolumny – klucze – więzy – indeksy – wyzwalacze – użycia kolumn przez wyzwalacze

20 Wersjonowanie Nadawanie etykiet  Etykieta wersji nadawana przez system – MAIN: 1.0, 1.1, 1.2 – Gałęzie: 1.1.2.0, 1.1.2.1, 1.1.3.0  Zdefiniowana przez użytkownika – Simon –  Gałąź: numer wersji – MAIN;1, MAIN;n, MAIN;LATEST – HR Beta;1, HR Beta;n, HR Beta;Latest

21 Wersjonowanie Pliki i foldery  Checkin powoduje pobranie pliku z systemu plików  Checkout powoduje składowanie pliku do systemu plików

22 Wersjonowanie Historia wersji i zdarzenie  Version History Viewer (VHV) pokazuje kolejne wersje obiektu  Zaprojektowany do pokazywania historii i stanu: – korzeń, liść, główne węzły – checkouty – bieżąca wersja

23 Wersjonowanie Historia wersji i zdarzenia  Version Event Viewer (VEV) pokazuje zdarzenia zmieniające stan obiektu w jego historii  Ma odpowiadać na pytania: – Jak wiele razy checkoutowano obiekt od wtorku? – Jak długo plik był zablokowany? – Kto najczęściej zmieniał ten obiekt? – Kto teraz ma checkout na tym obiekcie?

24 Wersjonowanie Historia wersji i zdarzenia

25 Porównanie z poprzednim Porównanie z zaznaczonym Porównywanie wersji  Porównywanie dwóch równorzędnych wersji jednego obiektu

26 Zarządzanie konfiguracjami  Workarea  Organizacja  Konfiguracje  Reguły  Gałęzie  Porównania i łączenie

27 Repository Work Area Workarea  Metoda dostępu do wersjonowanych obiektów  Definiuje widok perspektywy – Wyznacza kontekst pracy – Tylko jedna wersja obiektu – Proste dla użytkowników i narzędzi – Reguły filtrują obiekty

28 Workarea Folder AppSys Folder Organizacja  Zawartość Workarea jest podzielona na ‘kontenery’: – Folder Obiekty systemu plików (pliki, katalogi) – System Aplikacji Obiekty Oracle Designera (encje, definicje tabel, moduły, itd.)  Kontenery mogą zawierać inne kontenery

29 Konfiguracje  Konfiguracja składa się z ustalonych wersji poszczególnych obiektów – Stanowi warstwę obiektów repozytorium – Tylko jedna wersja każdego obiektu

30 Konfiguracje Release 1.0 Release 1.1 Release 2.0 Configurations

31 Reguły  Stosowane do: – określania konfiguracji – wypełniania workarea  Decyduje która wersja obiektu jest widoczna (włączana)  Przykłady: – LATEST(MAIN) – LATEST( ) – INCLUDE_FOLDER( ) – EXCLUDE_FOLDER( ) – INCLUDE_CONFIG ( )

32 Gałęzie  Możliwość pracy równoległej  Izolowanie zmian  Ustalenie gałęzi dla checkin: – globalnie dla całej workarea – przy każdym checkin

33 Gałęzie  Bieżąca wersja 1.1 w MAIN

34 Gałęzie  Checkout 1.1

35 Gałęzie  Checkin w gałąź ‘d1’

36 Łączenie  Porównanie wersji i zaznaczenie konfliktów i różnic Obiekt docelowy musi być po checkoucie

37 Konflikt Różnica Łączenie  Wyszukanie różnic i konfliktów

38 Target is checked in creating a new version Łączenie  Checkin nowej wersji

39 Form Java File Form Views Modules Table Procedure Table Template Java File DDL File C File Zarządzanie zależnościami Problem

40 Zależności w repozytorium  Co to są zależności? – Obiekt odwołuje się do innych obiektów  Dlaczego są potrzebne informacje o zależnościach? – Odpowiedzi na pytania:  Pokaż wszystko co używa tego obiektu  Pokaż wszystkie obiektu używane przez ten obiekt – Zarządzanie wydaniami oprogramowania

41 Oracle Repository Filesystem DependencyManager Parsermappings Parsers XML Import Analiza zależności

42 Parsery dla narzędzi Oracle  Forms  Reports  Menu  Biblioteki obiektowe  Biblioteki PL/SQL

43 Śledzenie zależności  Użyte tabele, perspektywy, kolumny, sekwencje  Dołączone biblioteki  Dziedziczenia z bibliotek obiektowych i innych modułów  Użyte pliki ikon, Javabeans  Wywoływane procedury i funkcje PLSQL  Użycia menu

44 Inne parsery  Parser Javy i SQLJ – Bada zależności klas, metod i pól  C/Pro*C – Używa preprocesora C – Bada zależności funkcji, typów publicznych  SQL and PL/SQL – Bada zależności tabel, kolumn, sekwencji, procedur

45 Środowisko projektowe  Repozytorium  Standardy generacji i kodowania  Biblioteka projektowa  Procedury działania

46 Agenda  Co to jest Designer 6i?  Nowe cechy Designera 6i  Środowisko projektowe – Praca w oparciu o repozytorium  Standardy generacji / FORMS /  Budowa kodu  Wydajność  Uruchomienie w środowisku WEB

47 Standardy generacji  Zdefiniowanie i implementacja podstawowej funkcjonalności  Szablon generacji (mogą się różnić dla różnych typów obiektów)  Biblioteki obiektowa zawierającej standardowe typy obiektów oraz wspólny kod  Współdzielone komponenty w repozytorium  Preferencje i współdzielone zbiory preferencji składowane w repozytorium

48 Użycie bibliotek obiektowych jako metoda standaryzacji

49 Logika użytkownika w repozytorium  Możliwość umieszczania kodu w repozytorium  Wiązanie kodu z akcjami  Nadpisywanie akcji

50 Agenda  Co to jest Designer 6i?  Nowe cechy Designera 6i  Środowisko projektowe – Praca w oparciu o repozytorium  Standardy generacji / FORMS /  Budowa kodu  Wydajność  Uruchomienie w środowisku WEB

51 Kod standardowy i kod aplikacji SYSTEM.pll APP01.pll Kod z OLB Kod standardowy składowany w bazie APP01.pll Kod klienta Kod aplikacji w bazie

52 Agenda  Co to jest Designer 6i?  Nowe cechy Designera 6i  Środowisko projektowe – Praca w oparciu o repozytorium  Standardy generacji / FORMS /  Budowa kodu  Wydajność  Uruchomienie w środowisku WEB

53 Przeglądarka WEB Logika aplikacji Logika aplikacji Forms Server Data Manager i motor PL/SQL Plik wykonywalny Warstwa GUI SQL*Net Baza danych Ładowanie przyrostowo Oracle Developer Server Warstwa GUI Plik FMX Aplet Jawy Oracle Developer Server - Architektura Forms Server Warstwa GUI

54 Forms Server optymalizuje sieć –Meta-data –Kompresja komunikatów –Bufor komunikatów klienta Klient Oracle 8i Oracle Developer Server Optymalizacja wykorzystania sieci

55 Specjalizowany aplet Javy Scenariusz #1: Ładowanie Całej Logiki Aplikaci Meta-data Aplikacja zbudowana przy pomocy Oracle Developer Server Scenariusz #2: Ładowanie Meta-data dla aplikacji Oracle 8i Serwer Aplikacji Oracle 8i DeveloperServer

56  Grupowanie zdarzeń  Efektywne rysowanie interfejsu użytkownika Możliwe zdarzenia Post-Change Post-Item When-Validate-Item Pre-Item When-New-Item-Instance Kompresja komunikatów

57 Bufor komunikatów klienta DeveloperServer Klient Javy  Przesyłanie różnic  Buforowanie łańcuchów znaków Właściwości obiektu umieszczone buforze Bufor komunikatów serwera Przesyłane tylko zmienione właściwości  Bufor komunikatów klienta Pełen zestaw właściwości

58 Generowanie wydajnego kodu  Użycie JAR albo CAB  Użycie podobnych obiektów  Minimalizacja użycia tekstów i obiektów typu boilerplate  Minimalizacja liczby wyzwalaczy  Użycie Javabeans do obsługi akcji po stronie klienta,  Użycie wielu małych modułów zamiast jednego dużego.

59 Agenda  Co to jest Designer 6i?  Nowe cechy Designera 6i  Środowisko projektowe – Praca w oparciu o repozytorium  Standardy generacji / FORMS /  Budowa kodu  Wydajność  Uruchomienie w środowisku WEB

60 Uruchomienie w środowisku WEB  Migracja do WEB  Migracja do UNIX

61 Migracja do WEB  Ograniczenia – Nie ma OLE – Nie ma wyzwalaczy czasowy  Nowe możliwości – Javabeans – OLAF

62 Migracja do UNIX  Problemy podczas konwersji – Rozróżnianiu wielkości liter w nazwach plików – Użyciu standardów GIF do wyświetlania liter – Znaki narodowe

63 Migracja do UNIX  Kroki konwersji – Emulator X-Windows – Czcionki w standardzie ISO-8859-2. – Nazwy modułów w repozytorium – Przenoszenie bibliotek i modułów – Generacja aplikacji (f60genm)

64


Pobierz ppt "100% Generacji Oracle Forms w Designer 6i Tomasz Kazimierski Principle Consultant."

Podobne prezentacje


Reklamy Google