Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA
A PRYWATYZACJA OCHRONY.

2 Ustawa Prawo lotnicze Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r. nr 170 poz. 1015) wprowadziła nowe rozwiązania systemowe w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Polsce. Cele zmian: skierowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej (służby państwowej) do zadań stricte wynikających z ustawy kompetencyjnej i charakteru służby (graniczno-imigracyjnej); wypracowanie przejrzystego systemu ochrony lotnictwa cywilnego, zakładającego odpowiedzialność jednego podmiotu za prowadzenie kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, bez względu na jej rodzaj (krajowy – międzynarodowy – Schengen – Non Schengen); Komenda Główna Straży Granicznej

3 Ustawa Prawo lotnicze c.d.
wdrożenie w praktyce zasady, że kontrola bezpieczeństwa w ruchu lotniczym jest wymogiem prowadzenia działalności lotniczej i nie jest uzależniona od faktu przekraczania granicy państwowej; zmniejszenie obciążenia budżetu państwa w zakresie finansowania przejść granicznych w portach lotniczych wynikającego z ilości zatrudnionych funkcjonariuszy SG i opłat ponoszonych z tytułu użytkowania przez Straż Graniczną powierzchni portów lotniczych; osiągnięcie standardów funkcjonujących w krajach europejskich. Komenda Główna Straży Granicznej

4 Koncepcja Nadzoru Straży Granicznej
„Koncepcja Nadzoru Straży Granicznej nad realizacją zadań kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej wykonywanych przez zarządzającego lotniskiem w kontekście zapisów ustawy o zamianie ustawy Prawo lotnicze”. Komenda Główna Straży Granicznej

5 Straż Graniczna w zakresie współdziałania z ULC w sprawowaniu nadzoru jest uprawniona do samodzielnego podejmowania działań polegających na: obserwowaniu punktu kontroli bezpieczeństwa; kontrolowaniu liczby pracowników służby ochrony lotniska na stanowisku kontroli bezpieczeństwa; niezwłocznym reagowaniu na naruszenia przepisów oraz poważnych uchybień w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego ze strony pracowników służby ochrony lotniska; kontroli kwalifikacji pracowników służby ochrony lotniska dokonujących kontroli bezpieczeństwa; niezwłocznym reagowaniu na sygnały o zakłóceniu porządku publicznego w punkcie kontroli bezpieczeństwa. Komenda Główna Straży Granicznej

6 Naruszenie przepisów ma miejsce wtedy, gdy stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymogami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jednakże nie mają bezpośredniego wpływu na ochronę lotnictwa cywilnego. Podczas stwierdzania naruszeń przepisów funkcjonariusze SG niezwłocznie reagują i na bieżąco korygują powstałe nieprawidłowości. Poważne uchybienie ma miejsce wtedy, gdy stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymogami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, a ich skutki mogą mieć bezpośredni wpływ na ochronę stref zastrzeżonych portu lotniczego, a tym samym statków powietrznych. Komenda Główna Straży Granicznej

7 W celu uszczegółowienia zasad współpracy pomiędzy ULC i SG zawarto:
Współpraca Komendanta Głównego Straży Granicznej z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego Obowiązek prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem kontroli bezpieczeństwa przez zarządzających lotniskami powierzono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, współdziałającemu w tym zakresie ze Strażą Graniczną. W celu uszczegółowienia zasad współpracy pomiędzy ULC i SG zawarto: „Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w sprawowaniu nadzoru nad realizacją zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym wykonywanych przez zarządzających lotniskami”. Komenda Główna Straży Granicznej

8 WSPÓŁPRACA STRAŻY GRANICZNEJ c. d
WSPÓŁPRACA STRAŻY GRANICZNEJ c.d. ZESPÓŁ OCHRONY LOTNISKA zgodnie z Krajowym Programem Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Straż Graniczna bierze udział w zespołach ochrony lotniska, w portach lotniczych, w których znajduje się lotnicze przejście graniczne. RADA OCHRONY I UŁATWIEŃ LOTNICTWA CYWILNEGO Organ opiniodawczo-doradczy przy ministrze właściwym do spraw transportu, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministerstw do spraw wewnętrznych, transportu, finansów, gospodarki, zdrowia, rolnictwa, środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Komenda Główna Straży Granicznej

9 Wielopłaszczyznowa rola Straży Granicznej
w systemie ochrony lotnictwa cywilnego Stały nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. Czynności kontrolne w ramach nadzoru Komendanta Głównego SG nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie wykonywania zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa przeprowadzaną w portach lotniczych – ustawa o ochronie osób i mienia. Kontrola jakości w zakresie sprawdzania poprawności przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa – ustawa Prawo lotnicze. Spotkania robocze przedstawicieli Straży Granicznej z przedstawicielami zarządzających lotniskami. Przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa. Komenda Główna Straży Granicznej

10 kontrola graniczna i ochrona granicy;
Przekazanie zarządzającym lotniskami wykonywania zadań kontroli bezpieczeństwa nie zwolniło Straży Granicznej z innych ustawowych obowiązków realizowanych na lotniczych przejściach granicznych: kontrola graniczna i ochrona granicy; przeciwdziałanie transportowaniu przez granicę przedmiotów zabronionych i substancji niebezpiecznych (kontrola radiometryczna); działania minersko-pirotechniczne; podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego; realizacja innych czynności przekraczających uprawnienia służb ochrony lotniska. Komenda Główna Straży Granicznej

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google