Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA A PRYWATYZACJA OCHRONY. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA A PRYWATYZACJA OCHRONY. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA A PRYWATYZACJA OCHRONY. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA A PRYWATYZACJA OCHRONY.

2 Komenda Główna Straży Granicznej Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r. nr 170 poz. 1015) wprowadziła nowe rozwiązania systemowe w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Polsce. Cele zmian: skierowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej (służby państwowej) do zadań stricte wynikających z ustawy kompetencyjnej i charakteru służby (graniczno-imigracyjnej); wypracowanie przejrzystego systemu ochrony lotnictwa cywilnego, zakładającego odpowiedzialność jednego podmiotu za prowadzenie kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, bez względu na jej rodzaj (krajowy – międzynarodowy – Schengen – Non Schengen ); 2 Ustawa Prawo lotnicze

3 Komenda Główna Straży Granicznej 3 wdrożenie w praktyce zasady, że kontrola bezpieczeństwa w ruchu lotniczym jest wymogiem prowadzenia działalności lotniczej i nie jest uzależniona od faktu przekraczania granicy państwowej ; zmniejszenie obciążenia budżetu państwa w zakresie finansowania przejść granicznych w portach lotniczych wynikającego z ilości zatrudnionych funkcjonariuszy SG i opłat ponoszonych z tytułu użytkowania przez Straż Graniczną powierzchni portów lotniczych; osiągnięcie standardów funkcjonujących w krajach europejskich. Ustawa Prawo lotnicze c.d.

4 Komenda Główna Straży Granicznej 4 Koncepcja Nadzoru Straży Granicznej „Koncepcja Nadzoru Straży Granicznej nad realizacją zadań kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej wykonywanych przez zarządzającego lotniskiem w kontekście zapisów ustawy o zamianie ustawy Prawo lotnicze”.

5 Komenda Główna Straży Granicznej 5 Straż Graniczna w zakresie współdziałania z ULC w sprawowaniu nadzoru jest uprawniona do samodzielnego podejmowania działań polegających na: obserwowaniu punktu kontroli bezpieczeństwa; kontrolowaniu liczby pracowników służby ochrony lotniska na stanowisku kontroli bezpieczeństwa; niezwłocznym reagowaniu na naruszenia przepisów oraz poważnych uchybień w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego ze strony pracowników służby ochrony lotniska; kontroli kwalifikacji pracowników służby ochrony lotniska dokonujących kontroli bezpieczeństwa; niezwłocznym reagowaniu na sygnały o zakłóceniu porządku publicznego w punkcie kontroli bezpieczeństwa.

6 Komenda Główna Straży Granicznej 6 Naruszenie przepisów ma miejsce wtedy, gdy stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymogami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, jednakże nie mają bezpośredniego wpływu na ochronę lotnictwa cywilnego. Podczas stwierdzania naruszeń przepisów funkcjonariusze SG niezwłocznie reagują i na bieżąco korygują powstałe nieprawidłowości. Poważne uchybienie ma miejsce wtedy, gdy stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymogami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, a ich skutki mogą mieć bezpośredni wpływ na ochronę stref zastrzeżonych portu lotniczego, a tym samym statków powietrznych.

7 Komenda Główna Straży Granicznej 7 Współpraca Komendanta Głównego Straży Granicznej z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego Obowiązek prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem kontroli bezpieczeństwa przez zarządzających lotniskami powierzono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, współdziałającemu w tym zakresie ze Strażą Graniczną. W celu uszczegółowienia zasad współpracy pomiędzy ULC i SG zawarto: „Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w sprawowaniu nadzoru nad realizacją zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym wykonywanych przez zarządzających lotniskami”.

8 Komenda Główna Straży Granicznej 8 WSPÓŁPRACA STRAŻY GRANICZNEJ c.d. ZESPÓŁ OCHRONY LOTNISKA zgodnie z Krajowym Programem Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Straż Graniczna bierze udział w zespołach ochrony lotniska, w portach lotniczych, w których znajduje się lotnicze przejście graniczne. RADA OCHRONY I UŁATWIEŃ LOTNICTWA CYWILNEGO Organ opiniodawczo-doradczy przy ministrze właściwym do spraw transportu, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministerstw do spraw wewnętrznych, transportu, finansów, gospodarki, zdrowia, rolnictwa, środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

9 Komenda Główna Straży Granicznej 9 Wielopłaszczyznowa rola Straży Granicznej w systemie ochrony lotnictwa cywilnego 1.Stały nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. 2.Czynności kontrolne w ramach nadzoru Komendanta Głównego SG nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie wykonywania zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa przeprowadzaną w portach lotniczych – ustawa o ochronie osób i mienia. 3.Kontrola jakości w zakresie sprawdzania poprawności przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa – ustawa Prawo lotnicze. 4.Spotkania robocze przedstawicieli Straży Granicznej z przedstawicielami zarządzających lotniskami. 5.Przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa.

10 Komenda Główna Straży Granicznej Przekazanie zarządzającym lotniskami wykonywania zadań kontroli bezpieczeństwa nie zwolniło Straży Granicznej z innych ustawowych obowiązków realizowanych na lotniczych przejściach granicznych: kontrola graniczna i ochrona granicy; przeciwdziałanie transportowaniu przez granicę przedmiotów zabronionych i substancji niebezpiecznych (kontrola radiometryczna); działania minersko-pirotechniczne; podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego; realizacja innych czynności przekraczających uprawnienia służb ochrony lotniska. 10

11 Dziękuję za uwagę. 11


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA A PRYWATYZACJA OCHRONY. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNISK. NOWE DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google