Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Procedury odwoławcze od decyzji urzędów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Procedury odwoławcze od decyzji urzędów."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Procedury odwoławcze od decyzji urzędów.
Cele lekcji 1.Znajomość procedury odwoławczej 2.Rozumienie terminów: skarga, wniosek, odwołanie, żądanie, zażalenie 3.Umiejętność sporządzania skargi, wniosku, odwołania, żądania i zażalenia.

2 Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r.
określa tryb postępowania administracyjnego; reguluje procedury inicjowania postępowania administracyjnego; reguluje sposoby odwołania od decyzji administracyjnych; ustala postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, samorządu terytorialnego i organizacji społecznych.

3 Inicjowanie postępowania.
wniesienie podania przez stronę (osoba fizyczna, osoba prawna) – może ono mieć formę: żądania (np. o wznowienie postępowania), odwołania od decyzji organu, zażalenia na decyzję, wyjaśnienia złożonego organowi; podanie można wnieść: na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu;

4 niezbędne elementy podania: imię i nazwisko, adres, treść żądania,
podpis osoby wnoszącej, protokół przyjęcia ustnego oświadczenia podpisany przez osobę wnoszącą i urzędnika przyjmującego, na żądanie osoby wnoszącej – potwierdzenie odbioru, jeżeli brak jakiegoś elementu urząd zobowiązuje do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni. .

5 wniesienie zażalenia w ciągu 7 dni od ogłoszenia lub doręczenia postanowienia może dotyczyć:
odmowy wszczęcia postępowania, niezałatwienia sprawy w określonym terminie, odmowy wglądu w akta sprawy, ukarania grzywną, postanowienia organu administracji publicznej, wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, chyba, że organ je wydający uzna wstrzymanie za uzasadnione.

6 Odwołanie od decyzji. zasada trwałości decyzji;
decyzja ostateczna może zostać zmieniona przez uprawniony organ gdy: została wydana bez podstawy prawnej, bądź z naruszeniem prawa, zawiera wadę powodującą jej nieważność, w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą; odwołanie się nie wymaga szczegółowego uzasadnienia; odwołanie należy wnieść do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w ciągu 14 dni; odwołanie wstrzymuje wykonanie decyzji;

7 f) organ odwoławczy po kontroli może:
utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy, uchylić decyzję w całości lub części, uchylając decyzję umorzyć postępowanie pierwszej instancji, umorzyć postępowanie odwoławcze; decyzję można zaskarżyć do sądu administracyjnego: po wyczerpaniu procedur odwoławczych, w ciągu 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia I instancja WSA – II instancja NSA.

8 Petycje, skargi i wnioski.
petycja – wnoszona w imieniu zbiorowości, zawiera postulaty, prośby, roszczenia, dane adresata oraz dane i podpisy wnoszących; wniosek – charakter prewencyjny i profilaktyczny, kierowany do właściwego organu ze względu na przedmiot wniosku;

9 skarga – na niewłaściwe działania organów lub ich pracowników, może być kierowana do:
- wojewody – dotyczy rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego, rady gminy – gdy skarga dotyczy wójta, burmistrza, prezydenta miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, rady powiatu – na czynności zarządu powiatu i starosty, sejmiku wojewódzkiego – na czynności zarządu i marszałka województwa, Prezesa Rady Ministrów – gdy skarga dotyczy wojewody, ministra. Rozpatrzenie skargi bezzwłocznie w ciągu 30 dni i powiadomienie wnoszącego skargę. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera: oznaczenie organu, sposób załatwienia sprawy, podpis i stanowisko osoby załatwiającej skargę, uzasadnienie w przypadku odmowy.


Pobierz ppt "Temat: Procedury odwoławcze od decyzji urzędów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google