Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Procedury odwoławcze od decyzji urzędów. Cele lekcji 1.Znajomość procedury odwoławczej 2.Rozumienie terminów: skarga, wniosek, odwołanie, żądanie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Procedury odwoławcze od decyzji urzędów. Cele lekcji 1.Znajomość procedury odwoławczej 2.Rozumienie terminów: skarga, wniosek, odwołanie, żądanie,"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Procedury odwoławcze od decyzji urzędów. Cele lekcji 1.Znajomość procedury odwoławczej 2.Rozumienie terminów: skarga, wniosek, odwołanie, żądanie, zażalenie 3.Umiejętność sporządzania skargi, wniosku, odwołania, żądania i zażalenia.

2 1.Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. a.określa tryb postępowania administracyjnego; b.reguluje procedury inicjowania postępowania administracyjnego; c.reguluje sposoby odwołania od decyzji administracyjnych; d.ustala postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, samorządu terytorialnego i organizacji społecznych.

3 2.Inicjowanie postępowania. a.wniesienie podania przez stronę (osoba fizyczna, osoba prawna) – może ono mieć formę: -żądania (np. o wznowienie postępowania), -odwołania od decyzji organu, -zażalenia na decyzję, -wyjaśnienia złożonego organowi; b.podanie można wnieść: -na piśmie, -za pomocą poczty elektronicznej, -za pomocą telefaksu, -ustnie do protokołu;

4 c.niezbędne elementy podania: -imię i nazwisko, -adres, -treść żądania, -podpis osoby wnoszącej, -protokół przyjęcia ustnego oświadczenia podpisany przez osobę wnoszącą i urzędnika przyjmującego, -na żądanie osoby wnoszącej – potwierdzenie odbioru, -jeżeli brak jakiegoś elementu urząd zobowiązuje do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni.

5 d.wniesienie zażalenia w ciągu 7 dni od ogłoszenia lub doręczenia postanowienia może dotyczyć: -odmowy wszczęcia postępowania, -niezałatwienia sprawy w określonym terminie, -odmowy wglądu w akta sprawy, -ukarania grzywną, -postanowienia organu administracji publicznej, wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, chyba, że organ je wydający uzna wstrzymanie za uzasadnione.

6 3.Odwołanie od decyzji. a.zasada trwałości decyzji; b.decyzja ostateczna może zostać zmieniona przez uprawniony organ gdy: -została wydana bez podstawy prawnej, bądź z naruszeniem prawa, -zawiera wadę powodującą jej nieważność, -w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą; c)odwołanie się nie wymaga szczegółowego uzasadnienia; d)odwołanie należy wnieść do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w ciągu 14 dni; e)odwołanie wstrzymuje wykonanie decyzji;

7 f)organ odwoławczy po kontroli może: -utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy, -uchylić decyzję w całości lub części, -uchylając decyzję umorzyć postępowanie pierwszej instancji, -umorzyć postępowanie odwoławcze; g)decyzję można zaskarżyć do sądu administracyjnego: -po wyczerpaniu procedur odwoławczych, -w ciągu 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia -I instancja WSA – II instancja NSA.

8 4.Petycje, skargi i wnioski. a.petycja – wnoszona w imieniu zbiorowości, zawiera postulaty, prośby, roszczenia, dane adresata oraz dane i podpisy wnoszących; b.wniosek – charakter prewencyjny i profilaktyczny, kierowany do właściwego organu ze względu na przedmiot wniosku;

9 c.skarga – na niewłaściwe działania organów lub ich pracowników, może być kierowana do: -wojewody – dotyczy rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego, -rady gminy – gdy skarga dotyczy wójta, burmistrza, prezydenta miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, -rady powiatu – na czynności zarządu powiatu i starosty, -sejmiku wojewódzkiego – na czynności zarządu i marszałka województwa, -Prezesa Rady Ministrów – gdy skarga dotyczy wojewody, ministra. Rozpatrzenie skargi bezzwłocznie w ciągu 30 dni i powiadomienie wnoszącego skargę. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera: oznaczenie organu, sposób załatwienia sprawy, podpis i stanowisko osoby załatwiającej skargę, uzasadnienie w przypadku odmowy.


Pobierz ppt "Temat: Procedury odwoławcze od decyzji urzędów. Cele lekcji 1.Znajomość procedury odwoławczej 2.Rozumienie terminów: skarga, wniosek, odwołanie, żądanie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google