Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY"— Zapis prezentacji:

1 KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

2 Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzony w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.

3 Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem
Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

4 Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

5 TECHNIK BUDOWNICTWA Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 280 godz. B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 65 godz. B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 150 godz. B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 390 godz.

6 Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 280 godz. B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 65 godz. Razem 345 godz. Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Egzamin potwierdzający kwalifikację B.30. odbędzie się po zakończeniu kursu w sesji jesiennej (wrzesień/październik 2016).

7 PLAN NAUCZANIA 18 6 82 20 40 60 25 RAZEM: 182 163 MODUŁ I SEM. II SEM.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 18 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) Język obcy zawodowy (JOZ) Kompetencje personalne i społeczne (KPS) 6 Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) Techniczne podstawy zawodu (PKZ B.c) 82 20 Techniczne podstawy zawodu (PKZ B.k) 40 60 Sporządzanie kosztorysów (B.30.1) Przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30.2) 25 RAZEM: 182 163

8 Praktyki zawodowe 20 godz. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu

9 Warunki uzyskania zaliczenia ustala osoba prowadząca zajęcia z danego modułu.
Osoba prowadząca zajęcia informuje słuchaczy na pierwszym spotkaniu o sposobie uzyskania zaliczenia z danego modułu.

10 Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem
Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie ze wszystkich modułów otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

11 Słuchacz kursu może być skreślony z listy uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w następujących przypadkach: nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50%

12 mgr inż. Aleksandra Laskowska a.laskowska@psbgdansk.pl
Opiekun grupy: mgr inż. Aleksandra Laskowska


Pobierz ppt "KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google