Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Jonas. Wybrane przykłady różnic w ujęciu aktywów wg UoR i uopdoop.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Jonas. Wybrane przykłady różnic w ujęciu aktywów wg UoR i uopdoop."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Jonas

2 Wybrane przykłady różnic w ujęciu aktywów wg UoR i uopdoop.

3 Wartości niematerialne i prawne.

4 WNiP – definicja wg UoR „Przez wartości niematerialne i prawne rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone na potrzeby jednostki.” a) Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje b) Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych c) Know how d) Wartość firmy e) Koszty zakończonych prac rozwojowych

5 WNiP – definicja wg uopoodp „Amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 3. Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 4. Autorskie lub pokrewne prawa majątkowe 5. Licencje 6. Prawa określone w ustawie o prawie przemysłowym

6 WNiP – definicja wg uopoodp 7. Wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know how) O przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej, najmu, dzierżawy itp. Zwane WNiP.”

7 WNiP – definicja wg uopoodp  Amortyzacji podlegają również niezależnie od przewidywanego okresu wykorzystania: 1. Wartość firmy jeśli powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: a) Kupna b) Przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów dokonuje korzystający c) Wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji

8 WNiP – definicja wg uopoodp  2. koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:  Produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a koszty wiarygodnie określone,  Techniczna przydatność produktu lub technologii została udokumentowana i podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu produktów lub stosowaniu technologii  Z dokumentacji wynika że koszty pokryte zostaną spodziewanymi przychodami ze sprzedaży produktów lub zastosowania technologii.

9 WNiP – definicja wg uopoodp 3. Składniki majątku nie stanowiące własności lub współwłasności a wykorzystywane przez niego na potrzeby działalności na podstawie umowy z właścicielem jeśli zgodnie z umową odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający

10 Różnice w ujęciu WNiP Koncesje  Brak w uopdoop skutkuje zaliczeniem wydatków bezpośrednio w koszty Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych  Szerszy zakres praw w ustawie o własności przemysłowej – różnica dotyczy praw do wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych

11 Różnice w ujęciu WNiP Nabyta wartość firmy  Uopdoop uznaje tylko wymienione w ustawie sposoby powstawania tej WNiP Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego  W UoR są one zaliczone do środków trwałych

12 Pozostałe różnice w ujęciu Metoda amortyzacji  UoR – dowolna z wyjątkiem wartości firmy do której należy stosować metodę liniową  Uopdoop – tylko liniowa  Jeśli wartość początkowa WNiP nie przekracza 3.500 to podatnik ma prawo zaliczyć wydatki na jej nabycie bezpośrednio w koszty Data rozpoczęcia amortyzacji  UoR – od momentu przyjęcia do używania  Uopdoop – od miesiąca następnego po miesiącu w którym wprowadzono składnik do ewidencji

13 Pozostałe różnice w ujęciu Data zakończenia amortyzacji  UoR - Chwila zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub do chwili przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji lub stwierdzenia niedoboru  Uopdoop – jw. tyle, że miesiąc zrównania Częstotliwość dokonywania odpisów  UoR - Systematycznie za każdy okres (m-c)  Uopdoop – miesięcznie, kwartalnie, rocznie

14 Pozostałe różnice w ujęciu Ustalanie stawki amortyzacyjnej  UoR – przed przyjęciem do używania z możliwością okresowej weryfikacji  Uopdoop – przed rozpoczęciem odpisów bez możliwości weryfikacji Okres amortyzacji  UoR – przewidywany okres ekonomicznej użyteczności danego składnika, z wyjątkiem: - Wartości firmy – maksimum 5 lat

15 Pozostałe różnice w ujęciu - Kosztów zakończonych prac rozwojowych – maksimum 5 lat  Uopdoop – ściśle określone minimalne okresy amortyzowania: - Spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz prawo do domu – 40 lat - Licencje – 2 lata - Koszty zakończonych prac rozwojowych – 1 rok - pozostałe składniki – 5 lat

16 Pozostałe różnice w ujęciu Wyjątki w amortyzacji  UoR – brak  Uopdoop – nie podlegają amortyzacji: - Wartość firmy jeśli powstała w drodze wniesienia do spółki w drodze aportu lub w wyniku połączenia spółek - Składniki nie używane na skutek zaprzestania określonego segmentu działalnoś ci

17 Pozostałe różnice w ujęciu Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości  UoR – w przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości należy dokonać odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych  Uopdoop – nie przewiduje takich odpisów stąd nie są one kosztami uzyskania przychodów

18 Pozostałe różnice w ujęciu Odpisy nie stanowiące kosztów  UoR – nie występują takie przypadki  Uopdoop : - Od know how wniesionego jako aport do spółki - Od WNiP oddanych do nieodpłatnego używania - Odpisy wg stawek wyższych niż podatkowe – w części nadwyżki amortyzacji bilansowej nad podatkową

19 Środki trwałe.

20 Definicja wg UoR  Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.  A) nieruchomości,  B) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne  C) Ulepszenia w obcych środkach trwałych  D) inwentarz żywy

21 Definicja wg uopdoop Amortyzacji podlegają stanowiące własność i współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania:  1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością  2) maszyny, urządzenia i środki transportu  3) inne przedmioty  O przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub podobnej

22 Różnice w ujęciu.  Prawo wieczystego użytkowania gruntu.  Prawo podatkowe (P.P.) – WNiP  Prawo bilansowe (P.B.) – środek trwały  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego.  P.P – WNiP  P.B – środek trwały  Inwentarz żywy.  P.P – niezaliczany do środków trwałych  P.B. – środek trwały

23 Różnice w ujęciu.  Amortyzacja środków trwałych  Amortyzacja środków trwałych.  Ustalenie okresu amortyzacji oraz wybór metod dokonywania odpisów.  P.P – wg zapisów ustawowych.  P.B. – wg planowanego czasu ekonomicznej użyteczności  Odpisy aktualizujące wartość.  P.P – aktualizacja wyłącznie wg rozporządzenia Ministra Finansów (tylko w górę z powodu inflacji)  P.B. – wg potrzeb

24 Różnice w ujęciu.  Amortyzacja środków trwałych  Amortyzacja środków trwałych.  Ustalenie okresu amortyzacji oraz wybór metod dokonywania odpisów.  P.P – wg zapisów ustawowych.  P.B. – wg planowanego czasu ekonomicznej użyteczności  Odpisy aktualizujące wartość.  P.P – aktualizacja wyłącznie wg rozporządzenia Ministra Finansów  P.B. – wg potrzeb

25 Różnice w ujęciu.  Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu.  P.P. – nie podlega amortyzacji  P.B. – obciąża koszty operacyjne  Grunty.  P.P – nie podlegają amortyzacji  P.B. – nie ma zakazu, zaleca się, gdy działalność polega na eksploatacji kopalin metodą odkrywkową

26 Różnice w ujęciu.  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  P.P – nie stanowią kosztu uzyskania przychodu  P.B. – obciążają pozostałe koszty operacyjne  Amortyzacja od wartości ponad przewidziane limity.  P.P – nie stanowi kosztu uzyskania przychodu  P.B. – obciąża koszty operacyjne

27 Różnice w ujęciu.  Dzieła sztuki i eksponaty muzealne.  P.P. – nie podlegają amortyzacji  P.B. – nie ma zakazu amortyzacji  Samochody osobowe w części przewyższającej równowartość 20.000 euro  P.P. – nie podlegają amortyzacji  P.B. – podlegają amortyzacji  Środki trwałe o wartości poniżej 3.500  P.P. – podlegają jednorazowej amortyzacji  P. B. - podlegają amortyzacji

28 Różnice w ujęciu.  Środki trwałe nie używane na skutek zaprzestania działalności.  P.P. – amortyzacji należy zaprzestać od następnego miesiąca po tym w którym zaprzestano działalności  P.B. – nie zakazuje dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w jednostkach znajdujących się toku likwidacji lub upadłości

29 Różnice w ujęciu.  Przywileje.  P.P. - Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz WNiP, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.  P.B. - brak

30 Trwała utrata wartości.  Wg art. 28 ust. 1 UoR środki trwałe i WNiP wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  Zachodzi, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych.  P. P. - nie uwzględnia możliwości wystąpienia trwałej utraty wartości.

31 Zapasy.

32 Definicja zapasów - UoR  Wg art. 3 ust. 1 pkt 18 podpunkt a) - zapasy to rzeczowe aktywa obrotowe przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego jeśli trwa on dłużej. Zalicza się do nich:  - materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby  - towary zakupione w celu sprzedaży w stanie nieprzetworzonym  - produkty gotowe wytworzone lub przetworzone przez jednostkę nadające się do sprzedaży  - półprodukty i produkty w toku

33 Wycena zapasów - UoR  Materiały i towary wycenia się w ciągu roku wg cen nabycia – cena zakupu powiększona o koszty związane z zakupem i przystosowaniem do użytku a pomniejszona o rabaty, opusty i inne zmniejszenia.  Wyroby gotowe, półprodukty i produkty w toku wycenia się wg kosztów wytworzenia.  Na dzień bilansowy zapasy wycenia się wg cen nabycia (kosztów wytworzenia) nie wyższych niż ich cena sprzedaży netto.

34 Wycena zapasów - UoR  Wycenę zapasów obniżają odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości wynikające z:  - cena nabycia lub koszt wytworzenia są wyższe od cen sprzedaży netto  - składniki zapasów utraciły swą wartość użytkową na skutek uszkodzenia, zepsucia, przeterminowania itp.  - zapasy są nadmierne w stosunku do potrzeb jednostki  - zapasy są niechodliwe, trudno zbywalne

35 Zapasy – P.P.  Przepisy podatkowe nie normują wprost ujęcia i wyceny zapasów.  Wg ogólnych zasad aby wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu:  - wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu  - nie jest wymieniony w katalogu kosztów nie uznanych  Z tych powodów nie uznaje się za koszty odpisów aktualizujących wartość zapasów.

36 Zapasy – P.P.  Istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ubytków majątku wykorzystywanego w działalności. Mogą to być:  - ubytki naturalne  - straty losowe spowodowane działanie sił przyrody lub człowieka (powódź, mróz, pożar, kradzież)

37 Należności.

38  Zgodnie z UoR należności to: „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych i które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.  Należności wycenia się w kwotach nominalnych, a na dzień bilansowy jest obowiązek wyceny w kwocie wymaganej zapłaty.  Odsetki ujmuje się memoriałowo.

39 Należności.  Odpisy aktualizujące wartość należności.  Zgodnie z art. 35b UoR wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty. Dotyczy to m.in.:  - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – kwoty nieobjęte gwarancją czy innym zabezpieczeniem  - należności kwestionowanych przez dłużników – kwoty nieobjęte gwarancją czy innym zabezpieczeniem  - należności przeterminowane, nieściągalne – kwoty wg szacunku nie do odzyskania

40 Należności - P.P.  Za koszt uzyskania przychodów uznaje się wierzytelności, które wcześniej stanowiły przychody a których nieściągalność została uprawdopodobniona:  - postanowieniem o nieściągalności wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego  - postanowieniem sądu o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmujące likwidację majątku

41 Należności P.P.  - postępowaniem sądu o umorzeniu lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku  - protokołem sporządzonym przez podatnika stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od tej kwoty.  Należności takie uznaje się za koszty uzyskania przychodu w kwotach netto.

42 Należności P.P.  Odpisy aktualizujące należności.  Jeśli należności zaliczone były wcześniej do przychodów to odpis aktualizujący ich wartość zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów jeśli:  - dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość obejmująca likwidację jego majątku  - zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowanie ugodowe

43 Należności P.P.  - wierzytelność jest potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego  Kosztem uzyskania przychodu jest odpis aktualizujący należność do wysokości kwoty netto  W przypadku należności które nie były zaliczane do przychodów odpis nie jest zaliczany do kosztów.


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Jonas. Wybrane przykłady różnic w ujęciu aktywów wg UoR i uopdoop."

Podobne prezentacje


Reklamy Google