Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O nowych zadaniach nauczyciela matematyki w kontek ś cie wyboru podr ę czników i programów nauczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O nowych zadaniach nauczyciela matematyki w kontek ś cie wyboru podr ę czników i programów nauczania."— Zapis prezentacji:

1 O nowych zadaniach nauczyciela matematyki w kontek ś cie wyboru podr ę czników i programów nauczania

2 Wybór podręcznika Podręcznik wybiera nauczyciel - zgodnie z art. 22a ustawy o systemie oświaty. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole od początku następnego roku szkolnego.

3 Wykaz podręczników Podręcznik do użytku szkolnego dopuszcza Minister Edukacji Narodowej. Oprócz wersji tradycyjnej, może on mieć formę elektroniczną. Wykaz podręczników zgodnych z nową podstawą programową i dopuszczonych do użytku szkolnego znajduje się na stronie: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/podr eczniki

4 Ocena przydatności w pytaniach Czy podręcznik może dostarczyć uczniowi odpowiednich motywacji do nauki matematyki? Czy sprzyjać będzie rozwijaniu u ucznia poczucia realności sukcesu w poznawaniu matematyki? Czy jest przyjazny nauczycielowi?

5 Pierwsza kategoria oceny Przydatność dla moich uczniów: - odpowiada ich możliwościom poznawczym, poznawczym, - zaspokaja ich potrzeby edukacyjne, - zawiera dodatkowe materiały pomocnicze dla ucznia. pomocnicze dla ucznia.

6 Druga kategoria oceny Przydatność dla mnie (dla nauczyciela): - sugerowane metody nauczania, - pełna obudowa podręcznika ( materiały dla nauczyciela ) ( materiały dla nauczyciela )

7 Trzecia kategoria oceny Jakość podręcznika jako pomocy dydaktycznej: - atrakcyjność formy przekazu treści, - poprawność merytoryczna, - podatność na modyfikacje.

8 program nauczania Własny, niepowtarzalny i wyjątkowy

9 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

10 Nauczyciel  Odpowiada za realizację podstawy programowej i efekty kształcenia, programowej i efekty kształcenia, uzyskiwane przez swoich uczniów. uzyskiwane przez swoich uczniów.  Wybiera podręcznik – spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. dopuszczonych do użytku szkolnego.  Dostosowuje program nauczania do możliwości uczniów. do możliwości uczniów.

11 Program musi zawierać: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów z uwzględnieniem warunków oraz możliwości uczniów, warunków oraz możliwości uczniów, opis założonych osiągnięć ucznia, propozycje kryteriów oceny osiągnięć i metod ich sprawdzania. ich sprawdzania.

12 Propozycja struktury programu

13 1. Wstęp Kilkanaście zdań, w których odpowiadamy na pytania: po co?, dlaczego?, dla kogo piszemy program? Wskazujemy specyficzne warunki szkoły, klasy, oceniamy realnie możliwości uczniów, itd.

14 2. Podstawa programowa Umieszczamy w tym punkcie treść podstawy programowej z danego przedmiotu.

15 3. Szczegółowe cele edukacyjne Cele, które określamy dla naszych uczniów. Najprościej podzielić je na cele kształcenia i wychowania (szkoła kształci i wychowuje). Dokonujemy analizy i uszczegółowienia celów z podstawy programowej oraz dopisujemy własne.

16 3.1. Cele kształcenia Cele, które są zbiorem szczegółowych umiejętności. Np. Doskonalenie i kształcenie umiejętności wykonywania działań na wyrażeniach algebraicznych wymaga między innymi umiejętności stosowania wzorów skróconego mnożenia, wyłączania czynnika przed nawias, redukowania wyrazów podobnych.

17 3.2. Cele wychowania Cele mówiące o postawie ucznia, o jego charakterze. Powinny się tu znaleźć cele naszym zdaniem najważniejsze i rzeczywiście kształtowane przez nas podczas lekcji.

18 4. Treści nauczania oraz opis założonych osiągnięć ucznia. Najczęściej w tabelce wypisujemy: Treści nauczania – wszystkie tematy lekcji lub grupy tematyczne z podaniem liczby godzin. Umiejętności, które uczeń ma osiągnąć – uczeń potrafi uczeń potrafi z najtrudniejszym przykładem. Uwagi ( numer z podstawy programowej)

19 5. Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych Osiągania zarówno celów kształcenia, jak i wychowania. jak i wychowania.

20 5.1. Propozycja metod pracy z uczniami. Opisujemy najczęściej stosowane przez nas metody i formy pracy przez nas metody i formy pracy oraz wykorzystywane środki dydaktyczne. oraz wykorzystywane środki dydaktyczne.

21 5.1.1. Formy pracy Formy pracy są formami organizacyjnymi i wśród nich możemy wyróżnić: Formy pracy są formami organizacyjnymi i wśród nich możemy wyróżnić: pracę indywidualną, pracę w parach, pracę w grupach np. 3 do 5 osób, pracę wspólną z całą klasą.

22 5.1.2. Metody pracy Opisując metody pracy wyjaśniamy w kilku zdaniach te metody, których nazwa w kilku zdaniach te metody, których nazwa nie musi być wszystkim znana - nie musi być wszystkim znana - burza mózgów, stoliki zadaniowe. burza mózgów, stoliki zadaniowe. Podajemy tylko te metody, które stosujemy na lekcji !!! które stosujemy na lekcji !!!

23 5.2. Propozycje metod kontroli i oceny osiągnięć uczniów. Opisujemy metody kontroli i oceny, które muszą być zgodne z przedmiotowym które muszą być zgodne z przedmiotowym systemem oceniania obowiązującym systemem oceniania obowiązującym w szkole. w szkole. Metody pracy oraz metody oceny i kontroli powinny objąć wszystkie wymienione powinny objąć wszystkie wymienione wcześniej cele kształcenia i wychowania. wcześniej cele kształcenia i wychowania.

24 6. Zakończenie Uwagi ogólne o realizacji programu. Piszemy krótką refleksję po zakończeniu pracy nad programem. po zakończeniu pracy nad programem.

25 7. Bibliografia Wypisujemy wszystkie pozycje książkowe, oraz czasopisma, z których korzystaliśmy. oraz czasopisma, z których korzystaliśmy. Podajemy strony internetowe, które wykorzystywaliśmy podczas pisania programu. które wykorzystywaliśmy podczas pisania programu.

26 8. Szata graficzna Dokonujemy obróbki graficznej w zależności od własnych upodobań w zależności od własnych upodobań i możliwości finansowych. i możliwości finansowych.

27 Powodzenia !!! Dziękuję za uwagę! Ewa Gałęska Ewa Gałęska 604194656 604194656 ewa_galeska@poczta.fm


Pobierz ppt "O nowych zadaniach nauczyciela matematyki w kontek ś cie wyboru podr ę czników i programów nauczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google