Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejestry kryminalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejestry kryminalne."— Zapis prezentacji:

1 Rejestry kryminalne

2 - typowania potencjalnych sprawców,
Walka z przestępczością uwarunkowana jest posiadaniem przez Policję (i inne uprawnione organy) szczegółowych i aktualnych informacji o osobach, sposobach działania przestępców, o przedmiotach zagarniętych w wyniku przestępstwa. Źródłem informacji są zbiory, ewidencje, rejestry, których zadaniem jest ułatwienie: - typowania potencjalnych sprawców, - identyfikowanie sprawców przestępstw, - identyfikowanie narzędzi przestępstw, - łączenie przestępstw, - identyfikowanie przedmiotów pochodzących z przestępstw,

3 - koordynowanie działań policji i prokuratury,- ustalenie, ilu i jakich przestępców mieszka w rejonie służbowym każdej jednostki Policji, - ustalenie form prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, - analizowanie i prognozowanie kierunków rozwoju przestępczości, - ustalanie zmian w technice działania przestępców oraz zmian zachodzących w środowiskach przestępczych - określenie miejsca i czasu, w którym notowane jest nasilenie przestępstw, - koordynowanie działań policji różnych państw.

4 Rejestry policyjne Ustawa o Policji,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję, inne podstawy prawne regulujące tę problematykę w odniesieniu do innych organów.

5 Ustawa o Policji- podstawa prawna gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji przez Policję. Policja może uzyskiwać informacje, w tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać (art.20.1). Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o osobach, także bez ich wiedzy i zgody.

6 1) Osoby podejrzane o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, 2) nieletni dopuszczający się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, 3) osoby o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz o osobach poszukiwanych, 4) osoby stwarzające zagrożenie , o których mowa w ustawie z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,

7 5) osoby poszukiwane, 6) osoby zaginione, 7)osoby wobec których zastosowano środki ochrony i pomocy, przewidziane w ustawie z 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonych i świadka. Policja, w celu realizacji zadań ustawowych, może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, uzyskane lub przetwarzane przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – INTERPOL.

8 Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 19 ust. 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, Policja może korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w szczególności z przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń danych podmiotów, w tym osób, które zawarły umowę ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową. Postanowienie sądu okręgowego właściwego miejscowo o udostępnieniu tych danych wydawane jest na wniosek KGP. Komendanta CBŚP albo komendanta wojewódzkiego Policji.

9 1) dane osobowe, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych,
Informacje te mogą obejmować: 1) dane osobowe, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, 2) odciski linii papilarnych; 3) zdjęcia, szkice i opisy wizerunku; 4) cechy i znaki szczególne, pseudonimy; 5) informacje o: a) miejscu zamieszkania lub pobytu, b) wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i stanie majątku,

10 c) dokumentach i przedmiotach, którymi się posługują, d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, e) sposobie zachowania się sprawców wobec osób pokrzywdzonych, f) informacje w postaci danych z zakładu ubezpieczeń i banków.

11 1.Krajowy System Informacji Policyjnej (KSIP)- 2003
2.Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych 3. Registratura Daktyloskopijna ( CRD, system AFIS) 4. Centralny Zbiór Danych DNA 5. Zbiory zdjęć sygnalitycznych 6.Krajowy Zbiór Łusek i Pocisków z Miejsc Przestępstw 7.Automatyczny System Identyfikacji Broni ARSENAL 8. Zbiory Wzorców Broni i Amunicji 9. Centralna Kartoteka Broni Utraconej 10.Centralna Kartoteka Dokumentów Anonimowych. Policja korzysta również z innych zbiorów prowadzonych przez organy państwowe.

12 Krajowy System Informacji Policji KSIP jest ogólnopolskim zestawem zbiorów danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych prowadzonym w Policji do wykonywania czynności w zakresie pobierania, uzyskiwania, gromadzenia, sprawdzania, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w art. 20 ust. 2a i 2b ustawy o Policji.

13 W KSIP mogą być przetwarzane również informacje, w tym dane osobowe, do których gromadzenia, uzyskiwania i przetwarzania Policja jest uprawniona na podstawie odrębnych ustaw, jeżeli takie przetwarzanie przyczynia się do koordynacji informacji oraz efektywniejszej organizacji i realizacji ustawowych zadań Policji w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości oraz jej zwalczania, a także ochrony życia i zdrowia ludzi.

14 Administratorem KSIP oraz administratorem danych w zakresie danych osobowych przetwarzanych w KSIP jest Komendant Główny Policji. Wykonywanie jakichkolwiek funkcji administratora w odniesieniu do KSIP wymaga upoważnienia KGP.

15 Systemy teleinformatyczne KSIP umożliwiają dostęp oraz przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, ze zbiorów danych prowadzonych przez Policję na podstawie odrębnych przepisów: 1) Policyjnego Rejestru Imprez Masowych -„PRIM”; 2) Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji - „SEWiK”; 3) rejestru „Broń” obejmującego ewidencję broni utraconej; 4) zbioru danych osobowych „Licencja”; 5) ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

16 Systemy teleinformatyczne KSIP umożliwiają uzyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie w drodze teletransmisji danych informacji, w tym danych osobowych ze zbiorów danych innych podmiotów lub organów władzy publicznej, w tym z: 1) Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, zwanego w KSIP „Noe.NET” lub „Osadzony”; 2) centralnej ewidencji kierowców; 3) centralnej ewidencji pojazdów; 4) krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zwanego w KSIP „REGON”;

17 5) rejestrów i zbiorów danych prowadzonych na podstawie przepisów o ewidencji ludności i przepisów o dowodach osobistych, w tym ze zbioru danych osobowych PESEL, zbiorów meldunkowych i rejestru o dowodach osobistych, zwanych w KSIP „centralną ewidencją ludności”; 6) centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych paszportów; 7) Systemu Informacyjnego Schengen (SIS); 8) Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS);

18 9) Zintegrowanego Systemu Ewidencji II administrowanego przez Straż Graniczną, zwanego w KSIP „ZSE SG”; 10) Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego w KSIP „KRS WWW”; 11) krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „System POBYT”; 12) rejestrów w sprawach małego ruchu granicznego, zwanych w KSIP „MRG WWW”; 13) Europejskiego Systemu Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy (EUCARIS).

19 Zgodnie z decyzją nr 125 Komendanta Głównego Policji, KSIP jest zestawem zbiorów danych, obejmującym zakresem działania terytorium całego kraju. Składa się ze zbiorów: 1)Osoba 2)Fakt 3)Rzecz 4)Podmiot. KSIP stał się systemem policyjnej statystyki.

20 Osoba W zbiorze danych KSIP Osoba rejestruje się i przetwarza informacje o: 1) osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego; 2) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego; 3) osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także informacje o zwłokach o nieustalonej tożsamości;

21 4) osobach poszukiwanych: a) ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, b) uznanych za zaginione.

22 Informacje o osobach wprowadza się do zbioru danych KSIP Osoba w formie rejestracji: 1) procesowej; 2) operacyjnej; 3) dozoru Policji; 4) zatrzymania; 5) poszukiwania; 6) zaginięcia osoby; 7) notowania kryminalnego; 8) legitymowania; 9) zakazu (nakazu).

23 Fakt W zbiorze danych KSIP Fakt rejestruje się i przetwarza informacje o: 1) wydarzeniach podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu dyżurnemu Komendy Głównej Policji oraz dyżurnym w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji zgodnie z katalogiem rodzajów wydarzeń, określonym w przepisach regulujących organizację służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji oraz o wydarzeniach podlegających obowiązkowi rejestracji dla celów Biuletynu KSIP; 2) przestępstwach ściganych z oskarżenia publicznego oraz o popełnionych przez nieletnich czynach zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego; 3) postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa zarejestrowane w KSIP w zbiorze Fakt;

24 4) postępowaniach w sprawach nieletnich o czyny zabronione przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego; 5) zdarzeniach drogowych podlegających rejestracji w SEWiK na podstawie odrębnych przepisów w sprawie prowadzenia statystyki zdarzeń drogowych; 6) danych statystycznych określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok, dotyczących postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz postępowań w sprawach nieletnich o czyny karalne będące przestępstwami, prowadzonych przez sędziów rodzinnych; 7) zamachach samobójczych, usiłowanych i dokonanych oraz o wypadkach utonięcia.

25 Rzecz W zbiorze KSIP Rzecz rejestruje się i przetwarza informacje o rzeczach, przedmiotach, dokumentach, broni palnej, zabytkach (w tym dziełach sztuki), związanych z przestępstwem lub wykroczeniem oraz posiadających numery umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a w przypadku dzieł sztuki cechy umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację – obejmujące informacje o rzeczach: 1) utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia; 2) pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub wykroczenia; 3) służących lub przeznaczonych do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

26 4) będących przedmiotem wykonywanych przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych; 5) na których zachowały się ślady przestępstwa lub które mogą stanowić środek dowodowy do wykrycia sprawcy przestępstwa lub ustalenia przyczyn i okoliczności przestępstwa. W zbiorze danych KSIP Rzecz rejestruje się również informacje o broni palnej utraconej w inny sposób, aniżeli w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, której posiadanie nie wymaga pozwolenia określonego w odrębnych przepisach o broni i amunicji, a także informacje o utraconych legitymacjach służbowych funkcjonariuszy Policji, niezależenie od przyczyny ich utraty

27 Podmiot W zbiorze danych KSIP Podmiot rejestruje się i przetwarza informacje o następujących podmiotach związanych z przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego: 1) wykorzystanych do popełnienia przestępstwa albo których działalność służyła popełnieniu przestępstwa lub jest związana z przestępstwem; 2) pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa;

28 3) określonych w art. 52 Kodeksu karnego, będących podmiotami, które uzyskały korzyść majątkową w związku z popełnieniem przestępstwa przez działającą w ich imieniu lub w interesie osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej; 4) podlegających odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, jeżeli działalność podmiotu wyczerpuje znamiona czynu zabronionego z Kodeksu karnego i innych ustaw oraz jest związana bezpośrednio z czynem zabronionym, którym jest zachowanie osoby fizycznej.

29 W ramach KSIP działa System Poszukiwawczy Policji (działa jak przeglądarka internetowa). Umożliwia bezpośredni dostęp policjantom i innym uprawnionym organom do informacji znajdujących się w bazach KSIP, SIS (Schengen Information System), VISA (Visa Information System), Straży Granicznej, Więziennictwa I REGON. Policja wykorzystuje również zbiory, których administratorem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: PESEL/CEL (Centrum Ewidencji Ludności), CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), Ewidencja Paszportów- zbiór cudzoziemcy, Rejestr Dowodów Osobistych.

30 Zbiory daktyloskopijne Centralna Registratura Daktyloskopijna mieści się w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym. Wojewódzkie zbiory znajdują się w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji.

31 Administratorem zbiorów danych daktyloskopijnych jest Komendant Główny Policji. 1. Centralna Registratura Daktyloskopijna, w której są gromadzone karty daktyloskopijne i chejroskopijne zawierające odciski linii papilarnych osób; 2.Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS), w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o śladach linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych.

32 2. W zbiorach danych daktyloskopijnych są gromadzone i przetwarzane informacje dotyczące:
osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, osób poszukiwanych, niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych z miejsc przestępstw, śladów linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych.

33 W skład CRD wchodzi: - zbiór rejestracji kryminalnych gromadzący oryginały kart daktyloskopijnych sporządzonych przez uprawnione podmioty w celach wykrywczych i identyfikacyjnych, - zbiór rejestracji administracyjnych gromadzący oryginały kart daktyloskopijnych sporządzonych przez uprawnione podmioty w celach identyfikacyjnych (EURODAC- dotyczy cudzoziemców), - wojewódzkie registratury daktyloskopijne prowadzone przez laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji.

34 Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej służy do gromadzenia i przeszukiwania obrazów linii papilarnych palców i dłoni pobranych od wskazanych przepisami osób oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w celu wykrycia oraz szybkiej identyfikacji.

35 W bazach AFIS znajduje się obecnie ponad kart daktyloskopijnych i ponad nieznanych śladów. W systemie AFIS można porównać: - ślady z kartami daktyloskopijnymi- możliwość wykrycia sprawców przestępstw, - kartę sprawcy z bazą śladów- możliwość ustalenia, czy jest on sprawcą innych przestępstw, nie wykrytych, - ślady ze śladami- można ustalić różne przestępstwa popełnione przez tych samych sprawców, - kartę z kartą- można ustalić tożsamość osób lub zwłok.

36 Zbiór Danych DNA Komendant Główny Policji prowadzi zbiór danych zawierający informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). W Zbiorze Danych DNA gromadzi się i przetwarza: 1) informacje, o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego , w odniesieniu do: osób wymienionych w art. 74 (podejrzany, oskarżony) i art. 192a k.p.k. - w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, śladów nieznanych sprawców przestępstw,

37 e) osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, f) osób zaginionych, g) osób, które wyrażają zgodę na pobranie odcisków palców lub wymazu ze śluzówki policzków - w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich NN; h) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;

38 W ramach zbioru danych DNA gromadzi się próbki pobrane od osoby albo ze zwłok ludzkich, w celu przeprowadzenia analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), w postaci wymazów ze śluzówki policzków, krwi, cebulek włosów lub wydzielin, a w odniesieniu do zwłok ludzkich materiał biologiczny w postaci próbek z tkanek.

39 Informacji zgromadzonych w zbiorze danych DNA udziela się bezpłatnie organom prowadzącym postępowanie karne, postępowanie w sprawach nieletnich lub prowadzącym czynności wykrywcze lub identyfikacyjne.

40 Baza DNA jest uboga, liczy zaledwie 36 114 profili (w tym 3328 NN śladów – stan na 8 marca 2013 r.).
Od powstania polskiej bazy DNA w 2007 r. zanotowano zaledwie 220 trafień typu osoba-ślad oraz 156 typu ślad – ślad.

41 Zbiory zdjęć sygnalitycznych
(Zarządzenie nr 6 KGP z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji) Zbiory zdjęć sygnalitycznych gromadzone są przede wszystkim w zbiorach wojewódzkich. Zbiór centralny obejmuje jedynie sprawców najgroźniejszych przestępstw. Na zdjęciach utrwala się prawy profil, lewy profil, twarz en face, oraz całą sylwetkę. Zbiory zdjęć sygnalitycznych służą do typowania oraz identyfikacji sprawców przestępstw, a także do identyfikowania nieznanych zwłok.

42 Zdjęcia wykonuje się, osobie ( także bez jej zgody):
podejrzanej o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, nieletniej, dopuszczającej się czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, której tożsamość nie jest znana, usiłującej ukryć swoją tożsamość. Zdjęcia zwłok wykonuje się, gdy ich tożsamość nie jest znana.

43 Zdjęcia sygnalityczne wykonywane są przez komórki organizacyjne do spraw techniki kryminalistycznej na zlecenie policjantów: Prowadzących postępowanie przygotowawcze, prowadzących czynności procesowe w sprawie nieletniego, prowadzących czynności wyjaśniające w sprawie ustalenia tożsamości osób lub zwłok.

44 Zbiory zdjęć przestępców wykorzystywane są w pracy operacyjnej, jak również w prowadzonym postępowaniu, np. do okazywania świadkom w ramach czynności procesowych.

45 Automatyczny System Identyfikacji Broni ARSENAL Jego głównym zadaniem jest katalogowanie i analiza śladów pozostawionych na pociskach, łuskach i ich fragmentach. Automatycznie dokonuje wstępnej analizy, oznaczając część mechanizmu broni, przez którą został odkształcony dany region łuski lub pocisku. ARSENAL dokonuje analizy porównawczej, określając markę i model broni, z której został oddany strzał.

46 Zbiór Wzorców Broni i Amunicji
Zawierają egzemplarze broni palnej krótkiej i długiej, automatycznej, sygnałowej, gazowej i innej oraz różną amunicję. Wykorzystanie zbioru: przeprowadzenie badań eksperymentalnych, udzielanie informacji w zakresie kryminalistycznego badania broni na potrzeby służby śledczej i operacyjnej. Zbiór uzupełniany jest o zakupione lub nadsyłane do badania egzemplarze broni, których nie ma jeszcze w zbiorze.

47 Centralna Kartoteka Broni Utraconej
Służy do ewidencjonowania faktu utraty broni znajdującej się w legalnym posiadaniu oraz faktu jej odzyskania. Zbiór Łusek i Pocisków Służy do przechowywania: łusek i pocisków znalezionych na miejscu zdarzenia, pochodzących z niezidentyfikowanej broni palnej, łusek nabojów odpalonych z broni, która następnie została utracona. Zbiór pozwala na stwierdzenie, czy nadesłany do badania egzemplarz broni był użyty na miejscu zdarzenia, na którym zabezpieczono ślady pocisku lub łuski; czy broń , z której pochodzi nadesłana łuska lub łuska była wcześniej użyta na miejscach zdarzeń.

48 Centralna Kartoteka Dokumentów Anonimowych
Obejmuje: dokumenty anonimowe niezidentyfikowane, sporządzone pismem ręcznym, na maszynach do pisania, na drukarkach komputerowych, na powielaczach i kopiarkach, czcionkami ręcznych drukarek, innymi środkami do pisania, dokumenty zidentyfikowane oraz wzory pisma ręcznego ustalonych osób i wzory pism ustalonych urządzeń do pisania, drukujących, skorowidz ustalonych autorów anonimów, skorowidz pseudonimów osób i organizacji figurujących w dokumentach anonimowych, Zbiór Wzorców Dokumentów i Banknotów W KDA rejestrowane są dokumenty anonimowe mogące mieć związek z działalnością przestępczą, w szczególności o treści terrorystycznej i pogróżkowej oraz okupowej.

49 Kartoteka Dokumentów Anonimowych pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytania:
czy przesłany do rejestracji dokument anonimowy sporządziła osoba, która była wykonawcą innych dokumentów znajdujących się w zbiorach, czy przesłany do rejestracji dokument został wykonany na maszynie do pisania, której użyto do sporządzenia dokumentów znajdujących się w zbiorach, czy w KDA znajdują się takie same dokumenty anonimowe lub podpisane takim samym pseudonimem itp.

50 Europejski Zbiór Samochodowych Powłok Lakierniczych (EUCAP)
Pojazdy Europejski Zbiór Samochodowych Powłok Lakierniczych (EUCAP) Baza Numerów Identyfikacyjnych Pojazdów (VIN) Ślady mechanoskopijne Zbiór złamanych wkładek do zamków drzwiowych. Ślady traseologiczne Katalog spodów obuwia.

51 Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych
Ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych z 06 lipca 2001 r. Cel – wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw; zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych odbywa się bez wiedzy osób, których one dotyczą.

52 Informacje kryminalne- dane dotyczące spraw będących przedmiotem czynności operacyjno-rozpoznawczych, wszczętego lub zakończonego postępowania karnego, w tym w postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, oraz dotyczące innych postępowań lub czynności prowadzonych na podstawie ustaw, istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno- rozpoznawczych lub postępowania karnego.

53 Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych jest Komendant Główny Policji, który wykonuje swoje zdania przy pomocy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

54 Zakres gromadzonych informacji kryminalnych obejmuje następujące dane: 1) datę i miejsce popełnienia przestępstwa; 2) rodzaj popełnionego przestępstwa i kwalifikację prawną czynu; 3) sygnaturę akt, pod którą zostały zarejestrowane czynności lub postępowanie; 4) nazwę organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącej czynności lub postępowanie oraz informację o sposobie nawiązania kontaktu z tym organem lub jednostką organizacyjną;

55 5) informacje o: a) osobach, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, lub w stosunku do których prowadzone są czynności operacyjno – rozpoznawcze, b) przedmiotach wykorzystanych do popełnienia przestępstwa lub utraconych w związku z przestępstwem, c) przedsiębiorcach, spółkach cywilnych, fundacjach, stowarzyszeniach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa, zgromadzone w rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,

56 d) numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa lub że gromadzone są na nich środki pochodzące z przestępstwa, e) innych postępowaniach lub czynnościach prowadzonych na podstawie ustaw przez podmioty, określone w ustawie, istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe.

57 Informacje o osobach obejmują:
1) dane personalne: nazwisko, imiona, imiona i nazwiska poprzednie, imiona rodziców i nazwisko rodowe matki, datę i miejsce urodzenia, płeć, pseudonim,

58 adres miejsca zameldowania,
adres miejsca pobytu, cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, datę wystawienia dokumentu, organ wystawiający dokument, numer, serię dokumentu, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, m) numer identyfikacyjny REGON; 2) inne dane przekazane przez podmioty, o których mowa w ustawie, pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności rysopis i przynależność do grupy przestępczej.

59 Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji kryminalnych do Centrum są podmioty uprawnione oraz: 1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ewidencji paszportowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, ewidencji wojskowej, centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, rejestru cywilnych statków powietrznych, rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, polskiego rejestru jachtów, polskiego rejestru okrętowego, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, rejestracji stanu cywilnego, publicznej służby zatrudnienia lub pomocy społecznej,

60 2) sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy, księgi wieczyste, rejestr zastawów, 3)organy Inspekcji Ochrony Środowiska, 4) organy Państwowej Straży Pożarnej; 5) organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 5a) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 6) Komisja Nadzoru Finansowego, 7) Państwowa Straż Rybacka, 8) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 9) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych w zakresie prowadzonych przez nich krajowych rejestrów urzędowych, 10) dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, 11) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, 12) Państwowa Straż Łowiecka.

61 Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum, są: 1)organy prokuratury; 2)organy Policji; 3)Centralne Biuro Antykorupcyjne; 4)Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 5)organy Straży Granicznej; 6) organy celne; 7) organy podatkowe; 8) organy kontroli skarbowej; 9) wywiad skarbowy;

62 10) Biuro Ochrony Rządu; 11) Żandarmeria Wojskowa; 12) organy informacji finansowej; 13) organy administracji publicznej właściwe w sprawach obywatelstwa, cudzoziemców i repatriacji; 14) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 15) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego przedstawiciel; 16) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz Główny Inspektor Straży Leśnej; 17) dyrektorzy parków narodowych.

63 W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są następujące dane: 1) nazwisko i imię (imiona); 2) nazwisko rodowe; 3) imiona i nazwiska rodowe rodziców; 4) data urodzenia; 5) miejsce urodzenia; 6) kraj urodzenia; 7) stan cywilny; 8) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony; 9) płeć; 10) numer PESEL;

64 11) obywatelstwo albo status bezpaństwowca; 12) imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany; 13) data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;

65 14) adres i data zameldowania na pobyt stały; 15) kraj miejsca zamieszkania; 16) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 17) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; 18) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu; 19) data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; 20) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu; 21) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;

66 22) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument; 23) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego; 24) seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a i b, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; 25) data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu; 26) data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.


Pobierz ppt "Rejestry kryminalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google