Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

70 lat obecności Geometrii Wykreślnej w murach Politechniki Śląskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "70 lat obecności Geometrii Wykreślnej w murach Politechniki Śląskiej"— Zapis prezentacji:

1 70 lat obecności Geometrii Wykreślnej w murach Politechniki Śląskiej
Sesja Naukowa objęta honorowym patronatem przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika 70 lat obecności Geometrii Wykreślnej w murach Politechniki Śląskiej 12 grudnia 2015 r.

2 prezentacja działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej
Jacy byliśmy krótki rys historyczny Katedry Geometrii Wykreślnej wraz z przypomnieniem sylwetek: prof. Stanisława SZERSZENIA, prof. Adama ZAWADZKIEGO, prof. Mariana PALEJA Jacy jesteśmy prezentacja działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Jacy będziemy nowe kierunki badań i działań naukowych Wykład popularno-naukowy z cyklu „Geometria jest wśród nas – Origami sztuka składania papieru i nie tylko”

3 Po co nam geometria?

4 „Niech nie wchodzi tu nikt, kto nie zna geometrii.“
Szkoła Ateńska fresk Rafaela znajdujący się w Pałacu Apostolskim

5 GEOMETRIA – gr. γεωμετρία; geo – ziemia, metria – miara

6 Geometria daje coś więcej coś więcej niż wiedzę o liniach, figurach, powierzchniach, kątach i bryłach, ich stosunkach przestrzennych i miarach liczbowych. Geometria daje możliwość abstrahowania pojęć. Geometria ustanawia bezwzględne związki logiczne między twierdzeniami wchodzącymi w jej skład Geometria jest wzorem nauki dedukcyjnej. Nie sposób uprawiać geometrii bez rozwiniętej wyobraźni przestrzennej.

7 którą dobry Bóg obdarzył rodzaj ludzki.
Geometria - jest nauką, którą dobry Bóg obdarzył rodzaj ludzki. Morris Kline

8 „Wiadomo, iż za pomocą rysunku inżynier projektant przedstawia swoją koncepcję budowy, np. domu mieszkalnego, maszyny, drogi, mostu, regulacji rzeki, przestrzennego zagospodarowania terenu i wielu, wielu innych trójwymiarowych utworów, które są dziełami sztuki inżynierskiej. Rysunek spełnia wśród inżynierów i techników rolę środka wzajemnego porozumiewania się, podobnie jak słowo pisane spełnia ten cel wśród całej ludzkości. Publicysta, który myśl swoją wyraża za pomocą słowa pisanego lub drukowanego, musi znać alfabet swojego języka, musi umieć składać litery w słowa, a słowa w zdania. Od dobrego publicysty żądamy, aby dobrze opanował ortografię, gramatykę i ducha swojego języka. Podobnie inżynier, który ma wyrazić swoją myśl za pomocą rysunku, jak również inżynier, który na podstawie rysunku ma odczytać myśl projektanta, musi znać zasady rysunkowego przedstawiania elementów przestrzeni tj. punktów, prostych i płaszczyzn, musi umieć składać z tych elementów nieraz bardzo skomplikowane utwory przestrzenne. Nauką, która zajmuje się ową składnią, ortografią i gramatyką języka inżynierów jest geometria wykreślna.” Stanisław Szerszeń „Geometria wykreślna I” Gliwice, 1946

9

10

11 Politechnika Lwowska rok akademicki 1933/1934
Geometrja wykreślna A., Cz. I.1), Prof. Dr. Inż. Kazimierz Bartel Rzut środkowy. Homologja i homografja układów płaskich. Geometrja rzutowa stożkowych. Perspektywa stosowana. Aksonometrja prostokątna. Aksonometrja ukośna. Krzywe płaskie, skośne, powierzchnie. Powierzchnie stożkowe rzędu drugiego. Zastosowania metody rzutów cechowanych. Powierzchnia topograficzna. Linje i powierzchnie stokowe. Geometrja wykreślna A., Cz. II., Prof. Dr. Inż. Kazimierz Bartel
Homologja przestrzeni. Teorja syntetyczna i geometrja wykreślna powierzchni rzędu drugiego. Przenikania się powierzchni i ich zastosowania. Powierzchnie śrubowe i inne 1) Do przyjęcia wymagany egzamin ze wstępu do geometrji wykreślnej.

12 Politechnika Lwowska rok akademicki 1933/1934
Geometrja wykreślna B., Prof. Dr. Antoni Plamitzer
Metoda rzutów prostokątnych na trzy rzutnie. Rzuty aksonometryczne ukośne i prostokątne (metoda pośrednia). Elementy geometrji rzutowej w zastosowaniu do krzywych i powierzchni 2-go stopnia. Geometrja wykreślna wielokątów, wielościanów, stożkowych i powierzchni obrotowych 2-go stopnia. Uwagi o podziale krzywych i powierzchni. Linje i powierzchnie śrubowe. Metody rzutów cechowanych, aksonometrycznych i środkowych. Cienie wielokątów, wielościanów, linij krzywych i powierzchni obrotowych. Repetytorjum elementarnej geometrji wykreślnej, Prof. Dr. Antoni Plamitzer Metoda rzutów prostokątnych na dwie wzajemnie prostopadłe rzutnie. Sposoby wyznaczenia położenia punktu, prostej i płaszczyzny. Zadania, odnoszące się do wzajemnych położeń punktów, prostych i płaszczyzn. Obroty i kłady. Wyznaczenie prawdziwej wielkości odcinków i kątów (np. kątów nachylenia dwóch prostych, dwóch płaszczyzn i prostej do płaszczyzny). Rzuty wielokątów płaskich i wielokątów umiarowych. Rzuty wielościanów umiarowych. Rzuty ostrosłupów i graniastosłupów. Geometrja wykreślna II., Prof. Dr. Antoni Plamitzer. 
Metody geometrji wykreślnej: rzuty środkowe, cechowane i aksonometryczne. Geometrja wykreślna wielokątów, wielościanów, stożkowych i powierzchni 2-go stopnia.

13 Grafika inżynierska Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Elementy wymiarowania. Zasady odwzorowania utworów płaskich oraz utworów trójwymiarowych (rzuty Monge’a, aksonometria) wraz z zapisem ich cech geometrycznych. Ogólne zasady wymiarowania. Konstruowanie widoków, przekrojów i kładów. Geometryczne kształtowanie form inżynierskich z zastosowaniem wielościanów, brył i powierzchni. Zapis konstrukcji oraz oznaczanie elementów połączeń́ maszynowych. Chropowatość oraz falistość powierzchni. Oznaczanie powłok. Gospodarka rysunkowa.

14 Grafika inżynierska Wykład: Podstawowe zagadnienia związane z geometrią wykreślną̨: Rzuty Monge’a. Odwzorowanie prostej. Odwzorowanie płaszczyzny. Elementy przynależne. Elementy wspólne. Równoległość elementów. Prostopadłość elementów. Transformacje układu odniesienia. Przenikanie. Metoda kul. Podstawowe zagadnienia związane z grafiką komputerową, w szczególności z komputerową wizualizacją utworów przestrzennych. Projekt: Aksonometria. Odwzorowanie prostej. Elementy przynależne. Elementy wspólne. Prostopadłość elementów. Transformacje układu odniesienia. Przenikanie i przekroje powierzchni obrotowych. Rzutowanie w prostokątnym układzie rzutni.

15


Pobierz ppt "70 lat obecności Geometrii Wykreślnej w murach Politechniki Śląskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google