Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład: Rynek pracy jako społecznie zakotwiczony

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład: Rynek pracy jako społecznie zakotwiczony"— Zapis prezentacji:

1 Wykład: Rynek pracy jako społecznie zakotwiczony

2 Plan Praca jako dobro rynkowe i nierynkowe
Normatywne podstawy funkcjonowania rynku pracy

3 Rynek pracy jako dobro rynkowe i nierynkowe

4 Praca jako dobro rynkowe:
Cena Wymiana Zmiana wartości pod wpływem koniunktury, popytu, podaży, kwalifikacji kandydata do pracy i pracownika

5 Język opisu pracy na rynku
sprzedaję swoją pracę? sprzedaję „siebie”? kupuję pracę? (by mieć wolny czas) sprzedaję swoje kwalifikacje szukam pracownika zatrudniam pracownika, zwalniam pracownika szukam pracy szukam etatu

6 Co sprzedaje pracujący na rynku i tego konsekwencje
Kwalifikacje Wysiłek Czas Niepewność co do faktycznych obowiązków, zatrudnienia, momentu zwolnienia Rzeczywisty wkład pracy Ocena przyszłego pracodawcy

7 Co kupuje pracodawca na rynku i tego konsekwencje
Czas Kwalifikacje Problem wydajności pracownika, jakości doświadczenia socjalizującego, zaangażowania, motywacji, morale pracowniczego Obawy przed oszustwami ze strony kandydata

8 Kontrakt o pracę nie jest zwykłym kontraktem
Różnice akceptacji stanowiska, że praca nie jest czystym towarem

9 W teorii ustroju pracy wielu państw uznaje się, że indywidualny pracownik jest wyraźnie słabszą stroną kontraktu o pracę Pogląd podzielany w ramach polskiego ustroju pracy

10 Powody i konsekwencja tego poglądu
Asymetria zasobów pracodawcy i pracownika Prawo pracy jako regulator indywidualnych interesów pracownika i pracodawcy Prawo pracowników do reprezentowania interesów poprzez prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych, protestu w formie strajku, prawa do konsultacji i poinformowania.

11 Pogląd Richarda Swedberga na różnice między rynkiem pracy i innymi rynkami
Rynki: kapitałowy, konsumencki, przemysłowy, pracy Rynek pracy jako szczególny W aspekcie konkurencji rynek pracy: występuje wielu sprzedawców (jednostki) w obliczu nielicznych i silnych nabywców (pracodawcy) W aspekcie konkurencji: regulowana przez organizacje pracobiorców, przez związki zawodowe i system praw W aspekcie mobilności: brak silnej mobilności po stronie sprzedających, jej lokalny charakter W aspekcie wymiany: centralizacja w formie zorganizowanego mechanizmu rozliczeniowego, co daje niskie koszty poszukiwań; mechanizm ten wspomaga wymianę, ale tylko na poziomie narodowym.

12 Pogląd Marka Granovettera
zakotwiczenie rynku pracy w sieci społecznych interakcji o demograficznych presjach rynek pracy działa w sytuacji nierównowagi związanej z właściwościami tej presji

13 Pokolenia na rynku pracy
Pokolenia jako kohorty demograficzne Pokolenia jako wspólnoty ludzi w zbliżonym wielu i tzw. znaczących doświadczeniach (np. powojenny wyż demograficzny, baby boomers, pokolenie Solidarności, pokolenie Jana Pawła II???, pokolenie no future, pokolenie hippi)

14 Pokolenia jako kohorty demograficzne
Liczne i nieliczne kohorty demograficzne Nacisk na rynek pracy lub luka pokoleniowa, niebezpieczeństwa fluktuacji wielkości kohort demograficznych Wentyl bezpieczeństwa – migracja zarobkowa wieś - miasto lub zagraniczna

15 Pokolenia w Polsce Pokolenie X (baby-Boomers, the post-war Baby Boom Generation), Pokolenie Y (urodzeni w latach u.w.) zwane pokoleniem transformacyjnym (echo demograficzne Pokolenia X) Pokolenie Z , zwane pokoleniem Millenijnym

16 Pokolenie X na rynku pracy
Początek pracy w latach 70. u.w. Zagospodarowane przez inwestycje przemysłowe epoki Gierka Socjalizowane w ramach socjalistycznych zakładów pracy Zbuntowane, twórcy Solidarności Zmuszone na nowo szukać pracy w nowej sytuacji tj. rynku Typowe drogi radzenia sobie: praca, dezaktywizacja zawodowa, doświadczenie bezrobocia Wartości: wysoka wartość pracy w systemie wartości, raczej praca odtworzeniowa

17 Pokolenie Y (urodzeni w latach 70. -80. u.w.) na rynku pracy
Pierwsze pokolenie doświadczające pracy w warunkach rynku Masowe doświadczenie bezrobocia i trudności z uzyskaniem stabilnego miejsca pracy Nowa mentalność: akceptacja samozatrudnienia, elastyczności w zatrudnieniu, zdolność do zwiększania ekstensywnego zaangażowania, mobilność zawodowa, mniejsza lojalność w stosunku do pracodawcy Nowe umiejętności: znajomość języków obcych, umiejętności komunikacyjne w zakresie nowoczesnych technologii, zdolność do i chęć doskonalenia zawodowego poprzez kursy i studia Migracja zagraniczna za pracą jako wybór

18 Pokolenie Z na rynku pracy (urodzeni w latach 90.u.w.)
Socjalizowani, wychowani, kształceni w warunkach społeczeństwa rynkowego i nowoczesnych mediów komunikowania się Zorientowani na bardziej indywidualistyczne wartości: „moja kariera”, „czy będę tu mógł/a się tu rozwijać?” Mobilni w każdym wymiarze Akceptujący niepewność rynkową Pracujący przez Internet, zdolni do budowania nowych enklaw gospodarczych

19 Pogląd Roberta Solowa po obu stronach transakcji rozwinięte poczucie tego, co jest sprawiedliwe sprawiedliwa płaca pracodawcy preferują pracowników już zatrudnionych, kosztem bezrobotnych ukryte normy charakteryzujące strony transakcji bezrobotni zatrudniani w formach subsydiowanych mają tendencję do przeszacowywania wartości swojej pracy

20 Normy na rynku pracy Normy włączenia i normy obowiązku pracy
Normy są regułami z sankcją kary lub nagrody Problem kary na rynku pracy Problem nagrody

21 Normy włączenia w pracę
obowiązek społeczeństwa i jego podmiotów w stosunku do jednostek poszukujących pracy i pracujących „rząd ma obowiązek zabiegać o zatrudnienie każdego obywatela” „jeśli kwalifikacje pracownika stały się przestarzałe, pracodawca jest odpowiedzialny za jego przekwalifikowanie i ponowne zatrudnienie”, „system edukacyjny powinien przygotować każdą młodą osobę do dobrej pracy, o ile ta osoba wykazała znaczący wkład w uczenie się”, „jeśli zmiany w metodzie pracy stały się konieczne, kierownictwo powinno spytać pracowników o ich sugestie przed podjęciem decyzji co robić”, „każda osoba w społeczeństwie powinna być włączona do pracy interesującej i znaczącej”, „powinno się umożliwić pracę wszystkim tym, którzy chcą pracować”.

22 Silne normy włączenia Państwo i pracodawcy jako promotorzy zatrudnienia Bogata infrastruktura rynku Finansowanie z funduszy publicznych licznych programów rynku pracy (np. doradztwo i pomoc osobom bezrobotnym) Rząd wspiera tworzenie nowych miejsc pracy System edukacyjny traktowany przez władze publiczne jako narzędzie budowania kapitału ludzkiego danego społeczeństwa Pracodawcy definiują swoją misję społeczną w kategoriach utrzymania miejsc pracy Możliwe są wzajemne ustępstwa stron w celu chronienia miejsc pracy

23 Słabe normy włączenia budowanie kapitału ludzkiego ujmuje się jako indywidualną inwestycję jednostek edukacja na wyższych poziomach kwalifikacyjnych odpłatna szkolenia, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy domeną firm prywatnych publiczne służby zatrudnienia mniej „profesjonalne” niż prywatne agencje zatrudniania, zasiłki od bezrobocia poniżej poziomu minimum egzystencji lub oparte na indywidualnych planach ubezpieczeniowych

24 Ewolucja normy włączenia w pracę w UE
nowoczesne społeczeństwa europejskie zdają się ewaluować w kierunku akceptacji silnej normy włączenia. z funduszy publicznych inwestuje się w wiele przedsięwzięć mających na celu ułatwienie włączenia w sferę pracy powszechność publicznych służb zatrudnienia Pojęcie aktywnej inkluzji w rynek pracy dla grup szczególnego ryzyka tzw. aktywna polityka rynku pracy ujmowana jako obowiązek nowoczesnego społeczeństwa idea workfare state w miejsce welfeare state

25 Normy obowiązku pracy obowiązek świadczenia pracy ze strony jednostki w stosunku do danego społeczeństwa. każdy zdolny do tego powinien pracować „jest obowiązkiem każdego zdrowego obywatela dać wkład w społeczeństwo poprzez podjęcie pracy” „nawet przy wysokiej wygranej w grę liczbową, zapewniającą godziwy dochód do końca życia, należy pracować dalej”, „praca monotonna i prosta jest do akceptacji, dopóki wynagrodzenie za nią jest sprawiedliwe”, „pracownik powinien myśleć o tym jak lepiej wykonać swoją pracę”.

26 Silne normy obowiązku społeczeństwo „pracocentryczne”
socjalizacja do pracy silnym procesem społecznym praca nie jest traktowana czysto instrumentalnie jej znaczenie w budowaniu tożsamości, sensu życia, powinności moralnych grupy zawodowe z etosem pracy, pracą opartą na powołaniu, ważności służby „publicznej” wysokie aspiracje w dziedzinie zatrudnienia studenci łączą chętnie pracę z nauką, matki podejmują pracę choćby w niepełnym wymiarze czasu pracy urlopy macierzyńskie są krótkie wiek emerytalny wysoki.

27 Słabe normy obowiązku Na czele wartości społecznych znajdują się takie sfery życia jak życie rodzinne, religijne, polityczne, zdrowie, rozrywki i wypoczynek, praca w mniejszym stopniu Uznanie prawa ludzi do zróżnicowanych stylów życia, pomocy od innych i transferów socjalnych Akceptuje się fakt, że w przebiegu życia jednostek okresy pracy są przeplatane okresami pozostawania bez pracy, długich studiów, podróży, poszukiwań własnej drogi życia, okresów pozostawania w statusie osoby chorej i leczącej się. Nie ma oczekiwań, że będą pracowali ludzie młodzi uczący się lub studiujący, kobiety opiekujące się małoletnimi, osoby chore, niepełnosprawne, osoby w starszym wieku.

28 Ewolucja normy obowiązku w krajach UE
społeczeństwa „pracocentryczne” w kryzysie wartości pracy anomijna sytuacja, gdy wysoka norma obowiązku pracy - kontekst strukturalnego bezrobocia: starsi, absolwenci, kobiety Wzrost populacji „bez pracy”: on the dole, under social assistance, na socjalu

29 Słabe normy obowiązku pracy i słabe normy włączenia w pracę
Czy jest to możliwe? Jak by funkcjonowało takie społeczeństwo?

30 Silne normy obowiązku pracy i normy włączenia w pracę
Kto nie pracuje, ten nie je Państwo jest odpowiedzialne za bezrobocie a nie pracodawcy lub pracownicy

31

32 Normy obowiązku i włączenia a zmiany pokoleniowe

33 Dziękuję bardzo za uwagę!


Pobierz ppt "Wykład: Rynek pracy jako społecznie zakotwiczony"

Podobne prezentacje


Reklamy Google