Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE z EFS: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE z EFS: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE z EFS: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół ZASADY KOMUNIKACJI W MIEJSCU PRACY Danuta Haller koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów Nauczyciele pracują zespołowo

2 Podstawowe prawdy o komunikacji

3 PODSTAWOWE PRAWDY O KOMUNIKACJI Komunikacja odgrywa kluczową rolę w kontaktach międzyludzkich. Jak pokazują badania Bakera (1971r.) ludzie poświęcają 70% swojego czasu poza snem na porozumiewanie się na różne sposoby z tego  11% przypada na pisanie,  15% na czytanie,  32% na mówienie  42-57% na słuchanie. Komunikowanie się ludzkie to podstawowy środek na zbudowanie/ podtrzymanie relacji, nabycie i doskonalenie umiejętności, nabycie/ przekazanie wiedzy. Każda interakcja z drugim człowiekiem to nadawanie i odbieranie komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

4 POROZUMIEWANIE SIĘ… Porozumiewanie się polega na słownym bądź bezsłownym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi. Umiejętności porozumiewania się określają stosunki między ludźmi i wpływają na poczucie własnej wartości. Brak takich umiejętności może prowadzić do samotności i poczucia bezsilności, niezadowolenia z pracy i rozczarowań w życiu osobistym.

5 Komunikacja interpersonalna jest psychologicznym procesem, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje podczas kontaktów z innymi. Mową, mimiką, pantomimiką i intonacją głosu, przekazujemy sobie określone informacje

6 Komunikacja może służyć do * Nawiązywania kontaktu * Zdobywania informacji * Przekazywania informacji * Wywierania wpływu * Manipulacji * Osiągania porozumienia * Przekonania do swoich racji * Zaspakajania potrzeb.

7 Najważniejsze cele komunikacji  Nawiązanie kontaktu z innymi ludźmi.  Zaprezentowanie własnej osoby i poznanie innych.  Kształtowanie przekonań i postaw innych ludzi.  Wymiana informacji i doświadczeń.  Porównywanie różnych idei i pomysłów.  Uzgodnienie różnych idei i pomysłów.  Zapewnienie sobie i innym przyjemności i rozrywki.

8 Kanał komunikacyjny to właśnie sposób porozumiewania się między nadawcą a odbiorcą. Podstawowe kanały komunikacyjne to:  ustne (w cztery oczy, w małym zespole, przez telefon, wystąpienia publiczne, narady), które można podzielić na:  bezpośrednie („twarzą w twarz”, obrady, negocjacje);  pośrednie ( za pośrednictwem telefonu, wideokonferencje).  pisemne (notatki, telegram, tekst na ekranie komputerowym, email);  wizualne za pomocą wykresu, schematu, fotografii, czy techniki video).

9 Sprzężenie zwrotne reakcja odbiorcy pokazuje nadawcy, czy i jak informacja do niego dotarła. „ Dopiero wtedy wiem, co powiedziałem, gdy usłyszę odpowiedź”.

10 KAŻDEMU Z NAS ZALEŻY, BY INNI JASNO ROZUMIELI, CO MAMY NA MYŚLI, ALE TO NA NADAWCY SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JASNEGO PRZEKAZU INFORMACJI. TO NADAWCA KONSTRUUJE PRZEKAZ I DOBIERA ŚRODKI PRZEKAZU DO TREŚCI, KTÓRE KOMUNIKUJE.

11 ZAKŁÓCENIA SPRAWNEJ KOMUNIKACJI: - niedogodne okoliczności rozmowy- miejsce, czas…; - zły dobór kanału lub znaczące szumy komunikacyjne; - niejasność semantyczna komunikatu – używanie niezrozumiałych dla odbiorcy słów…; - niejasna intencja nadawcy; - brak wzajemnego zaufania i szacunku do odbiorcy; - nastawienie emocjonalne do odbiorcy; - wiedza…; - uwarunkowania społeczno-kulturowe; - umiejętność stworzenia atrakcyjnego komunikatu; - dysonans miedzy komunikatem werbalnym a niewerbalnym – sprzeczność między wyrażonymi emocjami, a przedstawioną treścią

12 Funkcje komunikacji Informacyjna - zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i upowszechnianie myśli, danych, wiedzy, obrazów…. Motywacyjna - dostarczanie bodźców do realizacji bliższych i dalszych celów Emotywna – przekazywanie emocji i odczuć Kontrolna – wyrażanie powinności i obowiązków

13 Komunikacja werbalna polega na przekazywaniu informacji przez słowa  Jest to poziom merytoryczny lub treściowy relacji.  Jest to wszystko to, o czym mówimy (treść, zawartość).

14 Funkcje komunikacji werbalnej:  Deskrypcyjna  Ekspresyjna (stosunek nadawcy do czegoś, kogoś)  Sterująca (kieruje przepływem informacji)

15 Komunikaty negatywne – burzące relację „Nigdy” „My tego w ten sposób nie robimy” „Myli si ę Pan” „Zasady obowi ą zuj ą ce w naszej placówce…” „Zawsze robimy to w ten sam sposób” „Nigdy by ś my czego ś takiego Panu nie obiecali” „Co jeszcze według Pana mam zrobi ć ?” „To nie nale ż y do moich zada ń ” Komunikaty nieprecyzyjne: stary/ młody, du ż y/ mały, dobrze/ ź le

16 Komunikacja niewerbalna

17 Komunikowanie niewerbalne uzupełnia i wzmacnia przekaz ustny, wymaga zaanga ż owania zmysłów tworzy je kilka grup sygnałów: Kinezyka – mowa ciała (mimika, gesty, ruchy ciała). Paraj ę zyk: cechy wokalne głosu (ton, barwa, wysoko ść głosu, modulacja i tempo mówienia) interferencje wokalne (wzajemne oddziaływanie na siebie cech głosu i d ź wi ę ki wokalne, jak „uf”, „ach” „…eee” itp.).

18 Komunikowanie niewerbalne Samoprezentacja człowieka (m.in. wygl ą d fizyczny, budowa ciała, ubranie, fryzura, makija ż ). Dotyk (u ś cisk dłoni, poklepywanie, obejmowanie). Proksemika (zachowanie dystansu i relacji przestrzennych mi ę dzy komunikuj ą cymi si ę osobami przestrzeni).

19 Komunikowanie niewerbalne Chronemika (wykorzystanie czasu, jako sygnału komunikacyjnego, np. oczekiwanie, punktualno ść, czas trwania jakiego ś zdarzenia). Elementy otoczenia takie jak: temperatura, o ś wietlenie, kolor ( mog ą wpływa ć na zachowania ludzi, stymulowa ć ich b ą d ź odstrasza ć ).

20 Gesty w zależności od pełnionej funkcji, dzielimy na: Emblematory – niewerbalne substytuty konkretnych słów, np. znak słuchawki, znak ilustrujący, że czas minął; Afektatory – niewerbalne zachowania, które odzwierciedlają intensywność odczuwanych emocji, np. skrzyżowanie nóg, czy rąk, częste zmiany postawy ciała;

21 Gesty Ilustratory – niewerbalne zachowania, które słu żą uplastycznianiu wypowiedzi, np. opowiadaj ą c o małym dziecku gestykulujemy, by dokładniej, wierniej opisa ć jego małe paluszki, raczki itp. Regulatory – niewerbalne zachowania, które pomagaj ą synchronizowa ć przebieg rozmowy, np. zmiana postawy i uło ż enia ciała, skinienie głow ą.

22 Gesty Adaptatory – zachowania niewerbalne, które słu żą zaspokojeniu okre ś lonych potrzeb fizycznych lub psychicznych, np. obgryzanie paznokci, jako przejaw zdenerwowania, kr ę cenie si ę na krze ś le, jako przejaw zniecierpliwienia. Wygl ą d zewn ę trzny i higiena osobista – te cechy wywieraj ą silne wra ż enie na ludziach i albo b ę d ą ułatwia ć proces komunikowania si ę, albo stworz ą barier ę. Nale ż y przywi ą zywa ć wiele uwagi do swojego wygl ą du, ubioru, schludno ś ci.

23 Gesty U ś miech – równie ż stanowi jedn ą z form mowy niewerbalnej. Mo ż e by ć on miły, zach ę caj ą cy, ciepły, nie ś miały albo ironiczny, zło ś liwy, o ś mieszaj ą cy, lekcewa żą cy. Warto, wi ę c zastanowi ć

24 Aktywne słuchanie „ P an Bóg dał nam jedne usta i dwoje uszu aby ś my dwa razy wi ę cej słuchali ni ż mówili ”.

25 Warunki aktywnego słuchania Koncentracja uwagi na tym, co mówi Nadawca. Powstrzymywanie si ę od wyra ż ania własnej opinii, przerywania komunikatu. Pozycja ciała: lekko pochylona w stron ę Nadawcy. Kontakt wzrokowy utrzymywany od 15-30% rozmowy. Otwarto ść na inny ni ż własny punkt widzenia U ż ywanie zach ę caj ą cych zwrotów podtrzymuj ą cych rozmow ę. Empatia: wczucie si ę w emocje i sytuacje o jakiej mówi Nadawca. Rozumienie znaczenia mowy ciała (zarówno własnej jak i Nadawcy). Zgodno ść mowy ciała z tre ś ci ą przekazu. Szczególnie wa ż na jest znajomo ść własnej mimiki (u ś miech

26 Asertywność U ż ywanie otwarcie słów TAK i NIE; Umiej ę tno ść dochodzenia własnych racji i praw wraz z poszanowaniem praw i racji innych; Wyra ż ana jest w zachowaniach werbalnych i niewerbalnych; Jest ś ci ś le zwi ą zana z wiar ą w siebie i pozytywnym stosunkiem do siebie i innych.

27 Asertywność Masz prawo nie zgadza ć si ę ; Twoje zdanie jest tak samo wa ż ne jak zdanie innych ludzi; Masz prawo by ć wysłuchanym; Masz prawo konstruktywnie krytykowa ć zdarzenie, je ś li kto ś nie post ą pił tak, jak obiecywał lub nie wykonał tego co przyrzekał; Masz prawo by odnoszono si ę do siebie z szacunkiem.

28 Wyrażenia rozpoczynające wypowiedzi asertywne Moim zdaniem Uwa ż am... Jak to mo ż emy załatwi ć... Co o tym my ś lisz... Czuj ę, ż e... We ź my si ę do... Chc ę... Zdecydowałam… Ceni ę w Tobie… Jestem zdenerwowana zaistniał ą sytuacj ą … Ch ę tnie poznam Twój punkt widzenia… Zastanówmy si ę nad rozwi ą zaniem… Nie zgadzam si ę z t ą opini ą, mam inne zdanie w tej sprawie….

29 Główne bariery komunikacyjne Jednostronna gotowo ść do komunikowania si ę ; U ż ywanie innych kodów, w tym ż argonu; Ró ż nice kulturowe; Brak aktywnego słuchania; Zakłócenia w otoczeniu (np. hałas); Odmienny poziom intelektualny; Nastawienie do rozmówcy.

30 Bariera percepcji To co nam wydaje si ę by ć oczywiste, wcale nie musi takie by ć dla reszty ś wiata!

31 Co utrudnia słuchanie? Porównywanie Domy ś lanie si ę Przygotowywanie odpowiedzi Filtrowanie Przekonanie o swojej racji Skojarzenia Uto ż samianie si ę Udzielanie rad Sprzeciwianie si ę Zmiana toru Os ą dzanie Zjednywanie

32 Dystans w kontakcie Strefa intymna (15-45cm). Jest to najbardziej intymna i najsilniej strze ż ona strefa. Ka ż dy człowiek uwa ż a j ą za swoj ą własno ść i dopuszcza do niej tylko osoby uczuciowo z nim zwi ą zane. Jest to strefa ś ci ś le intymna. Strefa osobista (46-122 cm). Tak ą odległo ść utrzymujemy podczas kontaktów społecznych (np. w biurze) i towarzyskich (np. przyj ę cia u znajomych).

33 Dystans w kontakcie Strefa społeczna (1, 22-3, 6 m). Tak ą odległo ść zachowujemy w stosunku do nieznajomych nam osób. Strefa publiczna (powy ż ej 3, 6 m). Jest to odległo ść, któr ą staramy si ę zachowa ć zwracaj ą c si ę do wi ę kszej ilo ś ci osób.

34 Naruszenie granic powoduje blokad ę komunikacyjn ą, poczucie niezr ę czno ś ci i zagro ż enia. budzi niech ęć i opór.

35 ZAPAMIĘTAJ! O skuteczno ś ci w stosunkach mi ę dzyludzkich decyduj ą : JEDYNIE W 15% WIEDZA TECHNICZNA, A Ż W 85% UMIEJ Ę TNO ŚĆ KOMUNIKOWANIA SI Ę.

36 ZAPAMIĘTAJ!  TYLKO 8% PROCESU POROZUMIEWANIA SI Ę PRZEBIEGA ZA POMOC Ą SŁÓW.  DALSZE 37% TO SPOSÓB WYMAWIANIA SŁÓW – TON, TEMPO MÓWIENIA, SIŁA I BARWA GŁOSU.  NIEMAL 55% INFORMACJI DOCIERA DO NAS PRZEZ J Ę ZYK CIAŁA.

37 ZAPAMIĘTAJ! Ludzie, którzy s ą schludni, dobrze ubrani maj ą wi ę ksza szans ę powodzenia w kontakcie z drugim człowiekiem. Zazwyczaj cechom wygl ą du zewn ę trznego, przypisuje si ę cechy osobowo ść.

38 Dziękuję za uwagę Danuta Haller koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli humanistów Nauczyciele pracują zespołowo

39


Pobierz ppt "Szkolenie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez UE z EFS: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google