Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Monitora kształcenia i szkolenia 2015 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie Warszawa 25 listopada 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Monitora kształcenia i szkolenia 2015 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie Warszawa 25 listopada 2015."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Monitora kształcenia i szkolenia 2015 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie Warszawa 25 listopada 2015

2 Polska

3 2. Ważne jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w celu wyrównania szans edukacyjnych 3. Potrzebne są dalsze działania w celu lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy 1.Polska już osiągnęła 2 cele strategii Europa 2020

4

5 Osoby przedwcześnie kończące naukę – 11,1%(UE) 7,3% Osoby przedwcześnie kończące naukę– 5,4% (Polska) 12,7% 9,5% 3,3%

6 Wyzwania dotyczące przedwczesnego kończenia nauki - Jak nie dopuścić do wzrostu wskaźnika? -Jak zmniejszyć nierówności regionalne (np. w województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik jest dwukrotnie wyższy niz średnia krajowa)? -Jak zmniejszyć odsetek chłopców porzucających naukę?

7 Liczba osób z wyksztalceniem wyższym (w wieku 30-34 lat), 2014 PolskaUE Ogółem 42,1% 37,9% Kobiety50,2%33,6% Mężczyźni34,2%42,3%

8 Szkolnictwo wyższe – wyzwania -Potrzeba poprawienia jakości nauczania -Brak umiejętności przekrojowych wśród absolwentów - umiejętność pracy zespołowej - rozwiazywania problemów czy - krytycznego myślenia -Współpraca z przedsiębiorstwami jest niewystarczająca -Bardzo niewielu studentów kończy studia doktoranckie -Wydatki na szkolnictwo wyzsze malaly w ostatnich latach

9 2. Ważne jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w celu wyrównania szans edukacyjnych

10 Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi (od wieku 4 lat do wieku obowiązku szkolnego) *Dane krajowe: Krajowy Program Reform 2015 PolskaUE 2015 89,2%* 201383,8%93,9% 201178,4%93,2%

11 Wyzwania dotyczące wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi -Jak zmniejszyć nadal duże dysproporcje miedzy regionami i miedzy obszarami miejskimi i wiejskimi -Jak zwiększyć udział dzieci poniżej lat 3 oraz na obszarach wiejskich? -Jak wyrownac szanse edukacyjne dzieci, ktore zaczna rok szkolny w wieku 7 lat?

12 Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach -Szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego 13,6% (średnia OECD 23,6%) PolskaUE - Wszystkie tematy93,7%84,6% - Kształcenie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych57,6%32,4% - Środowiska wielokulturowe4,9%13,2% - Umiejętności ICT w nauczaniu51,5%51%

13 Dalsze wyzwania dotyczące nauczycieli Konieczność wspierania bardziej innowacyjnych i kreatywnych sposobów uczenia się i rozwijania umiejętności przekrojowych wśród uczniów - rozwiazywanie problemów - praca w zespole - umiejętność przeprowadzania analizy i - kreatywność Wysokość wynagrodzeń

14 3. Potrzebne są dalsze działania w celu lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy

15 Umiejętności podstawowe -Udział polskich 15-latkow osiągających niskie wyniki jest znacznie niższy niż średnia w UE we wszystkich 3 obszarach -Duża poprawa wyników we wszystkich 3 dziedzinach w stosunku do roku 2009. -Szkoły zawodowe osiągają znacznie słabsze wyniki. -Istnieje potrzeba rozwijania wśród uczniów umiejętności analitycznych i umiejętności rozwiazywania złożonych problemów CelPolskaUE Czytanie (15%)10,6%17,8% Matematyka (15%)14,4%22,1% Nauki przyrodnicze (15%)9,0%16,6%

16 Zatrudnienie absolwentów w wieku 20-34 lat 19% absolwentów pracuje na stanowiskach poniżej poziomu ich kwalifikacji PoziomPolskaUE ISCED 3-4 (wyksztalcenie średnie) 65,6% 70,8% ISCED 5-8 (wyksztalcenie wyższe i powyzej)83,7%80,5% ISCED 3-8 (ogółem)75,6%76,1%

17 Udział uczniów ISCED 3 w kształceniu i szkoleniu zawodowym -Jest na poziomie średniej UE; 48,7 %, (UE: 48,9 %) w 2013 r. -Uczniowie stanowia 55,3 % wszystkich uczniów na poziomie ponadgimnazjalnym w r. 2013/14 (zasadnicze szkoły zawodowe i technika) -Wskaźnik zatrudnienia nowych absolwentów szkół średnich II stopnia (65,6 % w 2014 r.) plasuje się poniżej średniej UE. -W czwartym kwartale 2014 r. stopa bezrobocia wynosila: -wśród absolwentów techników i szkół policealnych:30,2 %, -wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych: 37,3 % -Stopa bezrobocia wśród absolwentów IVET spada, mają oni wciąż większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia niż absolwenci szkół wyższych

18 Wyzwania dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego -Jak zwiększyć zatrudnienie absolwentów? -Jak poprawić współprace z przedsiębiorstwami? -Jak poprawic doradztwo zawodowe? -Jak unowoczesnic metody nauczania?

19 Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez cale życie Poziom uczestnictwa dorosłych w uczeniu się przez całe życie w Polsce spadł w 2014 r. do 4 %. Uczestnictwo w uczeniu się jest przeważnie najniższe wśród osób z wykształceniem podstawowym, osób w wieku powyżej 50 lat i osób nieaktywnych zawodowo na rynku pracy. Kształcenie i szkolenie dorosłych w Polsce jest głównie związane z pracą. Poziom podstawowych umiejętności osób dorosłych, w szczególności w zakresie ICT jest bardzo niski Osoby poniżej 34. roku życia dysponują znacznie wyższym poziomem podstawowych umiejętności w porównaniu z innymi grupami wiekowymi.

20 Wyzwania dotyczące osób dorosłych -Jak zachęcić osoby najbardziej potrzebujące do uczestnictwa? -Jak zapewnić jakość oferowanych szkoleń? -Jakie szkolenia byłyby najbardziej efektywne?

21 2. Ważne jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w celu wyrównania szans edukacyjnych 3. Potrzebne są dalsze działania w celu lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy 1.Polska już osiągnęła 2 cele strategii Europa 2020

22 Dalsze kroki -Współpraca i dyskusja na poziomie krajowym -Dobre praktyki z innych krajów -Współpraca w ramach tzw. Peer counseling/peer learning

23 Pytania do dyskusji -Czy zgadzają się Państwo z analiza? -Czy widza Państwo inne wyzwania? -Jakie są Państwa pomysły odnośnie sprostania tym wyzwaniom?

24 Dalsze informacje Komisja Europejska : Edukacja i szkolenia: http://ec.europa.eu/education/ Monitor Kształcenia i Szkolenia 2015: http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm Joanna Basztura, Ekspert ds. Polityki edukacyjnej, Komisja Europejska Joanna.basztura@ec.europa.eu


Pobierz ppt "Prezentacja Monitora kształcenia i szkolenia 2015 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie Warszawa 25 listopada 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google