Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” Uchwalony na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia Członków SM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” Uchwalony na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia Członków SM."— Zapis prezentacji:

1 Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” Uchwalony na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia Członków SM „Zieleniec” w dniach” 10;13;14.05.2010 r.

2 Toruń 1.04.2010 r. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu §1 1.Regulamin niniejszy uchwalony jest na podstawie § 73 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zieleniec" w Toruniu. 2.Walne Zgromadzenie jest organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” i podejmuje decyzje w sprawach określonych w § 76 Statutu. § 2 1.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość obecnych na nim członków. 2.Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w częściach. 3.Jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, jest ważne bez względu na ilość członków obecnych na wszystkich jego częściach. § 3 1.W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” 2.Każdy członek ma jeden glos bez względu na ilość posiadanych lokali.Jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, członek Spółdzielni posiada prawo do uczestniczenia z prawem glosowania tylko jeden raz w jednej określonej części Walnego Zgromadzenia. 3.Członek ma prawo korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu. 4.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział, z głosem doradczym - zaproszone przez Zarząd osoby. § 4 1.Walne Zgromadzenie i wszystkie jego części mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2.Na Walnym Zgromadzeniu nie można zmieniać porządku obrad. 3.Na wszystkich częściach walnego Zgromadzenia porządek obrad jest taki sam i nie może być zmieniany. § 5 1.Obrady Walnego Zgromadzenia, otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej.

3 2. Otwierający Walne Zgromadzenie informuje zebranych o Regulaminie i zarządza podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Regulamin obowiązuje do czasu jego zmiany przez Walne Zgromadzenie. 4. Otwierający Walne Zgromadzenie lub jego część zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (lub jego części) w składzie: 4.1. Przewodniczący 4.2. Sekretarz. 5. W skład Prezydium Walnego Zgromadzenia mogą wchodzić tylko członkowie Spółdzielni obecni i należący do danej części Walnego Zgromadzenia. 6. Obsługę administracyjno - prawną zapewnia Spółdzielnia. § 6 Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia i wszystkich jego części należy: 1. Podejmowanie uchwał większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu i wszystkich jego częściach w sprawach: 1.1. Zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. 1.2. W sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni. 1.3. Uchwalenia Statutu, bądź jego zmian. 1.4. Odwołania członków Rady Nadzorczej. 1.5. Odwołania tych członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium. 2. Podejmowanie uchwał większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu i wszystkich jego częściach w sprawach: 2.1. Uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej oraz kulturalnej. 2.2. Dotyczących sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania finansowego, podejmowanie uchwał, co do wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu. 2.3. Wniosków wynikających z przedstawionego protokółu po lustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie. 2.4. Wybór członków Rady Nadzorczej. 2.5 Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat. 2.6. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć.

4 2.7. Dotyczących rozpatrywania w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji. 2.8. Przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie. 2.9. Wybór delegata na Zjazd, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. 2.10. Wyznaczenia likwidatora spółdzielni. 2.11. Uchwalenia, – komu i na jaki cel nastąpi przekazanie majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni. § 7 Walne Zgromadzenie ( lub jego części) wybierają ze swego grona następujące Komisje: 1. Jeżeli w porządku obrad są wybory, lub odwołanie, wybiera Komisję mandatowo - skrutacyjną w składzie 3 osób, Zadaniem komisji jest: a. sprawdzenie czy lista obecności oddaje stan ilościowy członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu jest kompletna, sprawdza posiadanie przez członków mandatów do głosowania oraz sprawdza, czy w Zebraniu uczestniczą uprawnione osoby bądź zaproszeni goście. b. zebranie zgłoszeń kandydatów do władz spółdzielni, c. ustalenie w porządku alfabetycznym listy kandydatów do władz spółdzielni, d. wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania. 2. Jeżeli w porządku obrad nie ma wyborów bądź odwołania, funkcję Komisji skrutacyjnej pełni Prezydium Zebrania. 3. Jeżeli w porządku obrad są zmiany do Statutu, wybiera. Komisję Statutową w składzie 3 osób. Zadaniem komisji jest: a. zebranie wszystkich wniosków zgłoszonych do projektu statutu b. przedstawienie do Prezydium Zebrania wniosków do projektu statutu 4. Komisję uchwal i wniosków w składzie 2 osób; Zadaniem komisji jest: a. Rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu wniosków. b. Wnioski mogą bez glosowania być przyjęte przez Zarząd do realizacji. c. Inne wnioski przyjmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów i uważa się za przyjęte jeżeli uzyskają większość głosów na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. 5. Inne Komisje w miarę potrzeby. Komisję oraz ich skład liczebny ustala Walne Zgromadzenie..

5 § 8 1. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokółu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swojego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia § 9 1. Z czynności każda Komisja sporządza protokół. 2. Protokóły podpisane przez Komisje, Przewodniczący przekazuje Sekretarzowi Zebrania. 3. Przewodniczący Komisji składają sprawozdanie z czynności Komisji i przedstawiają wnioski. § 10 1. Przebieg Walnego Zgromadzenia musi być zgodny z porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z § 78 Statutu tj. przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia a nad realizacja porządku obrad czuwa Przewodniczący Zebrania. 2. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad,Przewodniczący Walnego Zgromadzenia realizuje porządek obrad czuwając nad jego przebiegiem 3. Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. 4. Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia mogą być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. 5. Członkom Zarządu i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością, za zgodą Przewodniczącego. 6. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag Przewodniczącego może być odebrany przemawiającemu głos. 7. Przewodniczący może odmówić głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. 8. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania dotyczące: a/ głosowania bez dyskusji, b/ przerwania dyskusji, c/ zamknięcia listy mówców, d/ ograniczenia czasu przemówień, f/ kolejności i sposobu uchwalania wniosków,

6

7

8 § 16 1.Wybory do Rady Nadzorczej i na Zjazd Związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona dokonuje się przy pomocy kart wyborczych przygotowanych przez Komisję skrutacyjną. 2.Głosujący dokonują skreśleń nazwisk, zostawiając najwyżej tyle ile wynosi liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej. 3.Ważne są głosy zawierające liczbę nazwisk nie skreślonych lub mniejszą od liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej. 4.Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart wyborczych do urny, w obecności Komisji skrutacyjnej. 5.Za wybranych członków Rady Nadzorczej uważa się osoby, które uzyskały największą ilość głosów na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia przy czym liczba wybranych osób nie może być większa od liczby członków wybieranych. 6.W przypadku równej liczby otrzymanych głosów przez co najmniej dwóch kandydatów, co uniemożliwia dokonanie wyboru, zgodnie z punktem 4 Regulaminu, członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, bądź osoby o najdłuższym stażu członkowskim w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”. § 17 1.Dla uchwalenia Statutu bądź jego zmian Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Statutowa zgodnie z § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 2.Zadaniem Komisji Statutowej jest 2.1. zebranie wszystkich zgłoszonych wniosków do projektu statutu lub projektu zmian statutu. 2.2. przedstawienie do Prezydium Zebrania wszystkich wniosków eliminując powtarzalność wniosków oraz grupując wnioski sprzeczne ze sobą. Wnioski nielogiczne bądź sprzeczne prawem są wykazane przez Komisję lecz nie mogą być poddawane pod głosowanie. 3. Protokół z działalności, przewodniczący Komisji Statutowej składa Przewodniczącemu Zebrania. 4. Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący Zebrania 4.1. Poddaje pod głosowanie zawarte w protokóle Komisji Statutowej wnioski do projektu Statutu bądź zmian do statutu Za przyjęte uznaje się te, które uzyskają poparcie 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części 4.2. Przewodniczący Zebrania zarządza następnie głosowanie dotyczące uchwalenia statutu bądź zmian do statutu.

9 5. Uchwalenie statutu bądź zmian do statutu jest skuteczne o ile uzyska poparcie 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia lub wszystkich jego części. 6. Uchwalony Statut lub zmiany do statutu podlegają zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. § 18 Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia lub wszystkich jego części zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania. § 19 Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia lub jego części.. § 20 1.Z obrad Walnego Zgromadzenia ( każdej części) sporządza się protokół, który podpisują w terminie 2 dni roboczych po każdej części Walnego Zgromadzenia członkowie Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia. 2.Protokół każdej części Walnego Zgromadzenia musi zawierać: datę porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokółu, treść podjętych uchwał i nazwiska wybranych członków Rady Nadzorczej oraz delegatów na Zjazd Związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona o ile w porządku obrad przewidywane były wybory tych osób. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów: "za", " przeciw„ oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Lista obecności stanowi załącznik do protokółu. 3. W terminie 7 dni od ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwoluje Kolegium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz każdej części Walnego Zgromadzenia, którzy w oparciu o protokóły z każdej części, sporządzają protokół Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec”. Protokół zawiera treść podjętych Uchwal a załącznikiem są protokóły z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach. § 21 Niniejszy regulamin został uchwalony na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” dniach10;13;14 maja 2010 r. i obowiązuje z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie bądź wszystkie jego części.


Pobierz ppt "Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” Uchwalony na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia Członków SM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google