Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA. Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP. Bartosz Jabłonecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA. Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP. Bartosz Jabłonecki."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA

2 Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP. Bartosz Jabłonecki

3 Program nauczania

4 Działy I - Astronomia i grawitacja II - Fizyka atomowa III - Fizyka jądrowa

5

6 PSO Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA

7 Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności: prace klasowe – obejmujące materiał z działu sprawdziany – obejmujące większy fragment materiału kartkówka – obejmująca ostatnio przerabianą tematykę praca w grupach odpowiedź ustna ucznia aktywność na lekcji prace pisemne wykonywane przez ucznia w domu przygotowanie do lekcji: (zeszyt, przybory, podręcznik) olimpiady i konkursy przedmiotowe. P S O

8 W każdej klasie odbędą się, w ciągu półrocza, co najmniej jedna praca klasowa i/lub sprawdzian. Każdy uczeń otrzyma, w ciągu semestru, co najmniej trzy oceny z różnych form aktywności. Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną następujące wagi: praca klasowa, sprawdzian, konkurs – waga 2 kartkówka, praca w grupach, odpowiedź ustna, prace pisemne i inne – waga 1 aktywność i przygotowanie – waga 1*, * gdzie „plus” oznacza: 2xocena dopuszczająca, 3x ocena dostateczna itd.. P S O

9 Procedura ustalania ocen z prac pisemnych wg skali procentowej: 0% - 40% - niedostateczna 41% - 53% - dopuszczająca 54% - 66% - dostateczna 67% - 79% - dobra 80% - 92% - bardzo dobra 93% - 100% - celująca P S O

10 Podstawą wystawienia oceny semestralnej i proponowanej oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca ! P S O

11 Podstawą wystawienia oceny semestralnej i proponowanej oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca ! P S O W wypadku, gdy uczeń otrzyma proponowaną ocenę półroczną/końcoworoczną niedostateczną lub inną która go nie satysfakcjonuje, poprawia oceny cząstkowe z prac pisemnych koniecznych do uzyskania wyższej oceny za półrocze/rok.

12 Podstawą wystawienia oceny końcoworocznej i proponowanej oceny końcoworocznej będzie średnia dwóch ocen półrocznych wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca ! P S O W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za I półrocze uczeń jest zobowiązany do poprawy ocen cząstkowych z prac pisemnych pierwszego półrocza.

13 zW sprawach nieregulowanych przez Przedmiotowy System Oceniania obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania. P S O WAŻNE !!! pso znajdę na: ankulka.republika.pl

14 BHP | pracy Bezpieczenstwo. HiGiENA

15 Nauczyciel dba o bezpieczny przebieg lekcji. Podczas prac grupowych, ćwiczeń laboratoryjnych itp., potrzebne przyrządy przynoszą wyznaczeni uczniowie, zaś właściwy eksperyment można rozpocząć na polecenie i po sprawdzeniu stanowiska przez nauczyciela. Uczeń odpowiada materialnie za dokonanie umyślnie uszkodzenia sprzętu. Instalację elektryczną może włączać i wyłączać tylko nauczyciel. Zaistniały w gabinecie wypadek należy natychmiast zgłosić nauczycielowi. p B H


Pobierz ppt "FIZYKA. Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP. Bartosz Jabłonecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google