Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego System.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego System."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego System edukacji szkolnej a przygotowanie absolwentów do pracy w gospodarce turystycznej dr Zbigniew Głąbiński Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Szczeciński

2 Turystyka jako przedmiot zainteresowań Praktyka Turystyka Dydaktyka Nauka

3 Zainteresowanie kierunkami związanymi z turystyką Duża liczba szkół prowadzących specjalności technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej Różnorodność profili szkół kształcących uczniów dla turystyki Wcześniejsze podstawowe kierunki nauczania: technik ekonomista, technik żywienia

4 Mocne stronySłabe strony Podstawa programowa jest wszechstronna i obejmuje kształcenie w różnych zawodach przemysłu turystycznego Treści programowe są zbyt obszerne oraz cechuje duża schematyczność i szczegółowość, a przekazywana wiedza ma charakter encyklopedyczny Treści zawarte w podstawie programowej systematyzują wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin w blokach programowych co ułatwia jej przyswojenie przez uczniów Brak nawiązania w podstawie programowej do zmian w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynku turystycznego Treści nauczania mają charakter kompleksowy i nawiązują do oczekiwań przedsiębiorców Nierealne założenia co do zajęć praktycznych realizowanych przez uczniów Kryteria ocen i wymagań egzaminacyjnych są precyzyjnie określone Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności odbiega od rzeczywistych wymagań spotykanych w praktyce gospodarczej Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego – branża turystyczna

5 SzanseZagrożenia Wdrożenie nowego programu nauczania zwiększa potencjalną możliwość znalezienia pracy w branży turystycznej wśród wiodących przedsiębiorstw w regionie Brak elastyczności w dostosowywaniu treści programowych do potrzeb przedsiębiorstw w zależności od uwarunkowań regionalnych Zwiększenie możliwości zdobycia gwarancji zatrudnienia dla najlepszych uczniów w przedsiębiorstwach, w których realizowane są praktyki zawodowe Wysoce prawdopodobny brak możliwości opanowania podstawy programowej przez znaczącą część uczniów Uniwersalność zdobywanej wiedzy daje możliwość jej zastosowania w różnych działach gospodarki narodowej Zbyt mały nacisk na kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznej obsłudze ruchu turystycznego Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego – branża turystyczna

6 Mocne stronySłabe strony Wykorzystanie i adaptacja potencjału szkół w realizacji nowych kierunków nauczania zgodnych z potrzebami rynku Brak możliwości szybkiego i pełnego wdrożenia przez szkoły ze względu na koszty z tym związane Istotna pomoc w przygotowaniu programu nauczania ze względu na możliwość ustalenia kryteriów ocen i wymagań Ograniczone możliwości wdrożenia wszystkich efektów kształcenia ze względu na zróżnicowany stopień przygotowania uczniów na wcześniejszych etapach kształcenia Kompleksowe określenie celów i przekazywanych treści umożliwia elastyczne realizowanie programu nauczania Zbyt obszerny program nauczania w stosunku do zgłaszanych potrzeb ze strony przedsiębiorców Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego - nauczyciele

7 SzanseZagrożenia Wykorzystanie istniejącego potencjału dydaktycznego szkół kształcących w zawodach związanych z turystyką Brak szerszej współpracy szkół z przedsiębiorstwami w regionie w zakresie ich oczekiwań i potrzeb Znacząca ilość uczniów zainteresowanych kształceniem się w zawodach związanych z turystyką Ograniczenie możliwości zmiany szkoły przez uczniów ze względu na brak spójności pomiędzy poszczególnymi przedmiotami Weryfikacja pożądanych przez przedsiębiorców umiejętności w czasie realizacji praktyk zawodowych Niewystarczające zainteresowanie ze strony przedsiębiorców współpracą w realizacji praktyk zawodowych Umożliwienie nauczycielom wykorzystania własnego potencjału w zakresie tworzenia indywidualnych, autorskich programów nauczania Brak określenia i koordynacji potrzeb regionalnego rynku pracy w zakresie specjalności i zawodów związanych z branżą turystyczną Unifikacja sposobu oceny wiedzy i umiejętności uczniów poprzez egzamin zewnętrzny Brak możliwości sprawdzenia rzeczywistych umiejętności praktycznych uczniów w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego - nauczyciele

8 Hotel – technik hotelarstwa Recepcja znajomość procedur związanych z obsługą gości w recepcji, prowadzenie dokumentacji związanej z zakwaterowaniem i wykwaterowaniem oraz zasad korespondencji handlowej, umiejętność rozmowy z klientem, obsługa urządzeń biurowych, udzielanie informacji turystycznych

9 Hotel – technik hotelarstwa Gastronomia Znajomość wyposażenia sali konsumpcyjnej Znajomość zasad obsługi klienta Sposoby i zasady żywienia gości hotelowych

10 Hotel – technik hotelarstwa Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych Znajomość rodzajów jednostek mieszkalnych i ich wyposażenia Umiejętność doboru sprzętu i środków czystości do rodzaju prac porządkowych Przestrzeganie zasad uczciwości i odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości hotelowych

11 Hotel – technik hotelarstwa Usługi dodatkowe Znajomość usług dodatkowych oferowanych w hotelu Przyjmowanie, realizacja oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej usług dodatkowych

12 Hotel – technik hotelarstwa Administracja i dział sprzedaży Zasady marketingu stosowane w hotelarstwie Wymogi formalne i merytoryczne dotyczące spraw osobowych Znajomość podstaw rachunkowości

13 Hotel – technik hotelarstwa Kultura osobista Wygląd zewnętrzny dostosowany do stanowiska pracy Używanie ogólnie przyjętych zwrotów grzecznościowych i kultura bycia Higiena osobista

14 Działania na rzecz kształcenia przyszłych pracowników branży turystycznej Poświęcenie uwagi przekazywaniu wiedzy ogólnej i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności jej dostosowania do specyfiki wykonywania zawodu Dbałość o wysoki poziom kultury ogólnej i kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej absolwentów Zwrócenie szczególnej uwagi na weryfikację w praktyce wiedzy i umiejętności zdobywanych przez uczniów w toku nauczania poprzez podniesienie poziomu praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach Wzmocnienie merytorycznych i praktycznych kompetencji nauczyciela poprzez bieżący kontakt z działalnością przedsiębiorstw na dynamicznie zmieniającym się rynku usług turystycznych

15 Działania na rzecz kształcenia przyszłych pracowników branży turystycznej - II Konieczność nawiązania systematycznej współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami w regionie w celu optymalizacji procesu kształcenia i jego dostosowania do potrzeb regionalnego rynku turystycznego Dostosowanie ilości uczących się w zawodach turystycznych do rzeczywistych możliwości absorpcji absolwentów na regionalnym rynku pracy Konieczność kontynuowania pracy w zespołach eksperckich złożonych z nauczycieli zawodu oraz przedsiębiorców z branży turystycznej w celu bieżącego monitorowania zmian w zakresie potrzeb kadrowych przemysłu turystycznego.

16 Wnioski Weryfikacja założeń podstawy programowej w zakresie dostosowania jej do rzeczywistych oczekiwań rynku turystycznego Wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących praktyk i staży dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Podniesienie efektywności praktyk zawodowych i dostosowanie ich do możliwości szkół i realiów rynku turystycznego Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami przygotowującymi kadry dla turystyki i przedsiębiorstwami branży turystycznej.

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę! dr Zbigniew Głąbiński Katedra Turystyki I rekreacji US

18 Biuro projektu EUROPIL Elżbieta Pilch al. Wojska Polskiego 42/U4 70-785 Szczecin e-mail: europil@europil.pl tel./fax: +48 91 81 37 607


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego System."

Podobne prezentacje


Reklamy Google