Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program eTwinning – Europejska społeczno ść szkolna eTwinning  to ł ą czenie i współpraca szkół w Europie za po ś rednictwem mediów elektronicznych i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program eTwinning – Europejska społeczno ść szkolna eTwinning  to ł ą czenie i współpraca szkół w Europie za po ś rednictwem mediów elektronicznych i."— Zapis prezentacji:

1

2 Program eTwinning – Europejska społeczno ść szkolna eTwinning  to ł ą czenie i współpraca szkół w Europie za po ś rednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.  Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.  Uczniowie i nauczyciele wykorzystuj ą Internet we współpracy ponad granicami.  Współdziałaj ą, wymieniaj ą si ę informacjami i materiałami do nauki.  eTwinning poszerza zakres pedagogicznych mo ż liwo ś ci oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europ ę.

3  Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunem, dyrektorzy szkół, bibliotekarze i inni pracownicy szkoły;  Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

4  W programie uczestnicz ą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Macedonia, Norwegia, Turcja.  Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o sze ść krajów s ą siaduj ą cych z UE, które tworz ą eTwinning Plus : Armeni ę, Azerbejd ż an, Gruzj ę, Mołdawi ę, Ukrain ę, nale żą cych do Parterstwa Wschodniego, a tak ż e Tunezj ę, b ę d ą c ą członkiem Partnerstwa Euro ś ródziemnomorskiego (EUROMED).

5  entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,  motywacja do nauki,  dostosowanie zada ń do mo ż liwo ś ci ka ż dego ucznia,  bezpieczny Internet – narz ę dzia i obszary pracy eTwinning s ą dost ę pne tylko dla uczestników programu,  wykorzystanie istniej ą cej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,  stosowanie metody projektru (szczgólnie wa ż ne w gimnazjach),  mo ż liwo ść tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, j ę zykowiec, informatyk,  ka ż dy nauczyciel mo ż e realizowa ć jeden lub kilka projektów,  elastyczno ść projektu – mo ż liwo ść dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, mo ż liwo ść wprowadzania modyfikacji w ka ż dej chwili.

6  współpraca ze szkołami partnerskimi przy tworzeniu wspólnych materiałów,  zapewnienie uczniom mo ż liwo ś ci zdobywania wiedzy o innych krajach i ich kulturach poprzez wymian ę informacji ze szkołami partnerskimi w bezpo ś rednim kontakcie przy u ż yciu narz ę dzi eTwinning,  doskonalenie umiej ę tno ś ci i zdobywanie nowej wiedzy w zakresie j ę zyka angielskiego,  doskonalenie umiej ę tno ś ci i zdobywanie nowej wiedzy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

7

8

9  Projekt ‘Nice to meet you’ powstał 13 listopada 2014 roku.  Nasza szkoła oficjalnie doł ą czyła do projektu w styczniu 2015 roku,  prace przygotowawcze zacz ę ły si ę ju ż w grudniu 2014 roku.

10  Colegio La Salle-El Pilar, Hiszpania (ZAŁOŻYCIEL)  St.Aidan's N.S., Irlandia (ZAŁOŻYCIEL)  Colegiul National de Informatica,,Carmen Sylva" Petrosani, Rumunia  IC Massa 6, Włochy  Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Rumunia  Lycée La Haie Griselle, Francja  Zespół Szkół w Tarnawie, Polska  Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi, Turcja.

11

12  Biros Mateusz (VI SP),  Hejmo Magdalina (VI SP),  Sajak Zuzanna (VI SP),  Satoła Natalia (VI SP),  S ę dzik Sebastian (VI SP),  Ligas Natalia (IG),  Łukasik Hubert (IG),  Ś wi ą tko Norbert (IG),  Wójcik Gabriela (IG),  Julia Brania (IIG),  Jan Nowak (IIG),  Maja Łypik (IIIG),  Agnieszka Kruczek (IIIG),  Aleksandra K ą cka (IIIG).

13  Koordynatorem projektu była mgr Agnieszka W ę grzyn – nauczycielka j ę zyka angielskiego.  W trakcie realizacji projektu konsultantami byli:  mgr Paweł Ł ą cki – nauczyciel informatyki,  mgr Ewa Smaga – nauczycielka j ę zyka polskiego,  mgr Katarzyna Ś lusarz – nauczycielka j ę zyka niemieckiego i angielskiego.

14 Uczniowie poznawali siebie nawzajem, a tak ż e kultury pa ń stw partnerskich poprzez pisanie maili i tworzenie prezentacji multimedialnych na zadane tematy:  Introduction: me and my family (Ja i moja rodzina);  Hobbies and interests (Hobby i zainteresowania);  School (Szkoła);  Hometown (Moja rodzinna miejscowo ść /miasto);  My country (Mój kraj).

15 Głównym celem projektu było poznanie swoich partnerów – ich krajów i kultury poprzez kontakt internetowy oraz tworzenie wspólnych materiałów.

16  Personalizacja indywidualnych profili na TwinSpace projektu (dodanie zdj ę cia i krótkiego opisu),  Przygotowanie informacji o sobie i swoich zainteresowaniach w formie listu elektronicznego/prezentacji PowerPoint lub skan/zdj ę cie listu napisanego odr ę cznie),  Przeczytanie maili innych uczestników projektu i napisanie wiadomo ś ci do osób, które zdeklarowały takie same zainteresowania /hobby, ewentualna rozmowa na czacie,  Zaprezentowanie swojej szkoły,  Przygotowanie prezentacji o swojej miejscowo ś ci,  Przygotowanie prezentacji o swoim kraju,

17 Profile: Julia Brania (Last login: 12.06.2015) Hello! My name is Julia, I'm 15 years old and I'm from Poland. My hobby is sport - I love playing football, In my free time I read books. I like spending time with my friends and family as well. Nice to meet you all! :)

18 Hey! My name is Hubert. I’m 14 years old. I live in Tarnawa, Poland. My birthday is on 18 th March. I am very high. I have got brown eyes and short black hair. I live with my two brothers, a sister and my parents. My favourite subject is Information Technology. My favourite sport is handball. My passion is IT and music. I don’t like doing homework, because it is boring. I can draw very well and this is my work for my friend. My favourite band is ‘Linkin Park’. I like white, black, purple and blue. I’m afraid of big spiders and darkness. Nice To Meet You All, Hubert

19 Jan Krzysztof Nowak (Last login: 16.06.2015) My name is John. I'm 15 years old. I live in Grabie - a little town in Poland. My birthday is on 17th January. I'm tall, I've got short straight hair and dark brown eyes. I'm slim. I live in my home with my brother and my parents. My favourite school lessons are Maths, Chemistry, and -of course- English :) My favourite sport is volleyball. However, I spend most of my free time on reading - it's my hobby. My favourite colours are black and cyan. Maybe it sounds very silly, but I'm scared of spiders and darkness. Leave a message for Jan Krzysztof Nowak  How many breaks do you have at school - Posted by Christos Tsiaksiri, 25.02.2015Christos Tsiaksiri  Hi ;) nice to meet you. Can I ask about your favourite book? P.S. I think that I've got sclerosis, I usually forget to do the homework too - Posted by TERESA CASTILLO, 17.02.2015TERESA CASTILLO  hi, I'm Evelina and it's no silly what you are scared, I'm also scared of darkness and a lot of silliest things too. - Posted by Evelina Fraggaki, 10.02.2015Evelina Fraggaki  Hi, John! I'm Konstantina. I liked very much your description. What's do you read this days?

20

21

22

23 Finalnym zadaniem było przygotowanie prezentacji o jednym partnerze na podstawie informacji zebranych w trakcie realizacji projektu.

24

25  Projekt ‘What’s new with you’ powstał 5 pa ź dziernika 2014 roku.  Nasza szkoła oficjalnie doł ą czyła do projektu w lutym 2015 roku,  prace przygotowawcze zacz ę ły si ę ju ż w grudniu 2014 roku.

26  1. ZŠ Napajedla, Napajedla, Republika Czech (ZAŁOŻYCIEL),  5ο Γυμνάσιο Χανίων, Χανιά, Grecja (ZAŁOŻYCIEL),  Zespół Szkół w Tarnawie, Tarnawa, Polska,  Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito, Viana do Castelo, Portugalia,  III. osnovna škola Čakovec, Čakovec, Chorwacja,  Agrupamento de Escolas de Gondifelos, V. N. Famalicão, Portugalia,  ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga Svätý Anton, Svätý Anton, Słowacja.

27

28 Grupa projektowa z naszej szkoły składała się z 5 osób:  Maja Łypik (IIIG),  Agnieszka Kruczek (IIIG),  Aleksandra Kącka (IIIG),  Julia Brania (IIG),  Jan Nowak (IIG).  uczniowie Ci jednocześnie realizowali dwa projekty eTwinning.

29  Koordynatorem projektu była mgr Agnieszka Węgrzyn – nauczycielka języka angielskiego.  W trakcie realizacji projektu konsultantami byli:  mgr Paweł Łącki – nauczyciel informatyki,  mgr Ewa Smaga – nauczycielka języka polskiego,  mgr Katarzyna Ślusarz – nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego.

30 Projekt polegał na opracowywaniu materiałów video, w których przedstawiane były aktualno ś ci z ż ycia szkolnego, jak równie ż wymieniane były informacje kulturowe dotycz ą ce poszczególnych partnerów projektu.

31 Głównym celem projektu było poznanie swoich partnerów z Europy poprzez kontakt internetowy oraz tworzenie wspólnych materiałów.

32  Personalizacja indywidualnych profili na TwinSpace projektu (dodanie zdj ę cia i krótkiego opisu),  Przygotowanie prezentacji PowerPoint o swojej szkole, szkole  Przygotowanie video z autoprezentacj ą,autoprezentacj ą  Przygotowanie informacji dotycz ą cej harmonogramu zaj ęć lekcyjnych i zaj ęć dodatkowych, harmonogramu

33  Dodanie postów na forach na temat:forach - ulubionego sportu, - sposobu obchodzenia ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia, - sposobu ś wi ę towania Walentynek, - zadania domowego,  Zarejestrowanie si ę w programie lino canvas, przeczytanie informacji zamieszczonych przez innych uczestników projektu na tablicy lino canvas w zakładce ‘Here we are’,tablicy  Przygotowanie informacji/video na stronie dotycz ą cej karnawału, karnawału  Przygotowanie video o dwóch wybranych przedmiotach, (co uczniowie obecnie przerabiaj ą na wybranych lekcjach),przedmiotach

34  Przygotowanie video o tym, co teraz dzieje si ę w naszej szkole (aktualno ś ci luty/marzec),aktualno ś ci  Czat z uczniami z Grecji za po ś rednictwem narz ę dzi TwinSpace,  Videorozmowa z uczniami z Grecji za po ś rednictwem programu Skype, Videorozmowa  Przygotowanie video dotycz ą cego Wielkanocy i tradycji z nimi zwi ą zanych,Wielkanocy  Przygotowanie video obrazuj ą cego wiosn ę w naszej miejscowo ś ci.video

35  Tytuł projektu brzmiał,, Let me show you my school “ co oznacza Pokażę ci moją szkołę. Jak sam temat mówi naszym zadaniem było pokazanie naszej szkoły, jej zalet i wiele więcej. Na przygotowanej prezentacji nasi koledzy z Grecji pokazali swoją szkołę i jej każdy zakątek, więc my odpowiedzieliśmy w ten sam sposób.

36  Kolejnym zadaniem związanym z projektem było nagranie video o sobie. W filmiku było przedstawione najważniejsze informacje o nas, nasze zainteresowania i co robimy w wolnym czasie. opowiedzieliśmy również o swoich ulubionych przedmiotach szkolnych a także a ulubionych zespołach muzycznych.

37  Naszym kolejny zadaniem do zrealizowania było przedstawienie naszego harmonogramu zajęć lekcyjnych w szkole. Przedstawienie tego mogło być w różnorodnej formie. Na kartkach przedstawiliśmy kiedy zaczynają się lekcje, jakie mamy zajęcia w danym dniu i kiedy je kończymy. Zdjęcia naszych prac dodaliśmy na stronie Twinspace.prac

38

39

40  Naszym kolejnym zadaniem było dodanie komentarzy na forum Twinspace, m.in. związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Mieliśmy w nich napisać kiedy są one obchodzone, jakie tradycje są z nimi związane i jaka atmosfera jest w czasie tych świąt.

41

42  Następnie zleconym tematem było omówienie sposobów obchodzenia karnawału w naszym regionie. W Polsce jest to związane z wieloma tradycjami nie znanymi w innych częściach świata, więc nasza prezentacja była dość obszerna w informacje. Opowiedzieliśmy czym jest Tłusty czwartek i jak go świętujemy. Następnie opisaliśmy środę popielcową i związane z nią tradycje.

43  Kolejnym zadaniem było przedstawienie swoich ulubionych przedmiotów szkolnych. Nasza grupa projektowa wybrała wychowanie fizyczne oraz edukacje do bezpieczeństwa. W przygotowanej przez nas prezentacji opisaliśmy jak wyglądają te zajęcia i co na nich robimy. Aby jeszcze dokładniej przedstawić te lekcje postanowiliśmy nagrać krótkie filmiki obrazujące te zajęcia

44  Następnym zadaniem było pokazanie i omówienie najnowszych aktualności z miesiąca marca. Głównym tematem było zakończenie ferii zimowych, wizytacja biskupa w naszej szkole, wyjazd na targi edukacyjne oraz rekolekcje wielkopostne. Przedstawiliśmy to za pomocą zdjęć oraz nagrań wideo.

45

46  Kolejnym zadaniem projektowym było przedstawienie aktualności z miesiąca kwietnia. Dotyczyły one głownie świąt Wielkanocnych. W prezentacji ukazaliśmy tradycje związane z tymi świętami i opowiedzieliśmy o nich za pomocą nagrań wideo na których mówiliśmy głownie o : Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku, Wielkiej Sobocie, Niedzieli Wielkanocnej oraz Poniedziałku Wielkanocnym.

47  To zadanie projektowe polegało na przygotowaniu zdjęć oraz nagrań wideo dotyczących głownie wiosny. Wykonywaliśmy zdjęcia kwitnących wiśni oraz kwiatów, dekoracji jakie wykonaliśmy na oknach w klasach, pojawiły się również zdjęcia ptaków, które powróciły do Polski m.in. bociana oraz w krótkich filmikach opowiedzieliśmy o tym co lubimy robić wiosną i co w niej lubimy.

48

49  W ramach ko ń cowej ewaluacji projektu uczniowie mieli za zadanie skomentowa ć prace partnerów oraz oceni ć projekt na specjalnie w tym celu utworzonych forach.  Ponadto uzupełniali ankiet ę podsumowuj ą c ą prace zwi ą zane z realizacj ą projektu.

50  Rezultatem projektu ‘What’s new with you’ s ą przede wszystkim wszystkie filmy video, strony na TwinSpace, prezentacje multimedialne, zdj ę cia oraz tablica lino canvas: http://twinspace.etwinning.net/1332/home http://twinspace.etwinning.net/1332/home  Rezultatem projektu ‘Nice to meet you’ s ą wszystkie materiały zamieszczone na TwinSpace projektu, to jest zdj ę cia, listy i prezentacje multimedialne. http://twinspace.etwinning.net/4029/home http://twinspace.etwinning.net/4029/home  Korzy ś ci dla ucznia,ucznia  Korzy ś ci dla nauczyciela,nauczyciela  Korzy ś ci dla szkoły.szkoły

51  szansa nawi ą zani kontaktu z rówie ś nikami z zagranicy,  realne wykorzystanie zdobytych na lekcjach umiej ę tno ś ci j ę zykowych,  poszerzenie wiedzy w zakresie korzystania z narz ę dzi TIK,  Zdobycie wiedzy o innych krajach i kulturach,  Doskonalenie kompetencji j ę zykowych,  Rozwijanie umiej ę tno ś ci wyszukiwania informacji, ich selekcji, prezentowania ich w atrakcyjnej formie,

52  Rozwijanie umiej ę tno ś ci logicznego i krytycznego my ś lenia, kreatywno ś ci,  Rozwijanie planowania swoich działa ń, pracy w grupie,  Szansa zawarcia przyja ź ni z uczniami z zagranicy,  nabieranie pewno ś ci siebie w posługiwaniu si ę j ę zykiem obcym i przełamywanie bariery j ę zykowej,  Doskonalenie umiej ę tno ś ci konstruktywnego porozumiewania si ę z partnerami projektu i w obr ę bie swojej grupy,

53  rozwijanie umiej ę tno ś ci negocjacyjnych i efektywnego wyra ż ania własnych pomysłów i opinii oraz szanowania zdania innych, osi ą gania kompromisu w trakcie realizacji poszczególnych zada ń w przypadku znacznej ró ż nicy zda ń, pomysłów,  kształtowanie postawy tolerancji,  nabywanie i rozwijanie umiej ę tno ś ci radzenia sobie z terminami i stresem oraz z własn ą frustracj ą w przypadku napotkanych trudno ś ci,  doskonalenie umiej ę tno ś ci twórczej i krytycznej refleksji dotycz ą cej swojego udziału w realizacji projektu.

54  Poszerzenie wiedzy w zakresie korzystania z narz ę dzi TIK,  Stworzenie przyjaznej atmosfery na zaj ę ciach,  Uatrakcyjnienie metod pracy - zaj ę cia bardziej efektywne i interesuj ą ce,  Motywowanie uczniów do nauki j ę zyka i do zdobywania wiedzy o innych krajach i kulturach,  Kształtowanie w uczniach postawy otwarto ś ci, tolerancji i szacunku wobec innych,  Szansa na rozwój zawodowy: doskonalenie swoich umiej ę tno ś ci, narz ę dzi pracy i zdobycie nowych kwalifikacji,  Nawi ą zanie kontaktu z nauczycielami z całego ś wiata szans ą na wymian ę do ś wiadcze ń, informacji, dyskusje metodologiczne  Nawi ą zanie przyja ź ni i długoterminowej współpracy z krajami partnerskimi.

55  Zwi ę kszenie kompetencji kadry nauczycielskiej,  Wzbogacenie oferty edukacyjnej,  Wykorzystanie istniej ą cej bazy technicznej,  Szansa na zaanga ż owanie rodziców w proces edukacyjny i ż ycie szkoły,  ‘Przyci ą gni ę cie’ potencjalnych nowych uczniów,  promocja w ś rodowisku lokalnym,  Zaistnienie szkoły i jej promocja na arenie mi ę dzynarodowej,  Mozliwo ść potencjalnej współpracy długoterminowej z partnerami projektu.

56


Pobierz ppt "Program eTwinning – Europejska społeczno ść szkolna eTwinning  to ł ą czenie i współpraca szkół w Europie za po ś rednictwem mediów elektronicznych i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google