Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 16 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 16 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 16 grudnia 2015 r.

2 Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu 5 710 Szkoły i placówki kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 178 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu 4 624 Nauczyciele, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym (krótkie formy) 6 500 PODSUMOWANIE PO KL 2007-2013 w obszarze edukacji

3 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji RPO WZ 2014-2020 dla działań współfinansowanych z EFS w ramach osi priorytetowych: VI – RYNEK PRACY VII – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE VIII – EDUKACJA

4 Numer działania Nazwa działaniaAlokacja na działanie - euro 6.1Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy 27 990 000 6.2Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych 3 600 000 6.3Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement 3 510 000 6.4Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo- szkoleniowe 18 000 000 6.5Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych 87 000 000 6.6Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 12 900 000 6.7Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych 5 000 000 6.8Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne 7 000 000 OP VI RYNEK PRACY

5 Numer działania Nazwa działaniaAlokacja na działanie - euro 7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 82 180 000 7.2Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej 10 000 000 7.3Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 13 080 281 7.4Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) 5 500 000 7.5Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie 1 419 719 7.6Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 11 400 000 7.7Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością 7 600 000 OP VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

6 Numer działania Nazwa działaniaAlokacja na działanie - euro 8.1Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 10 483 230 8.2Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 3 116 770 8.3Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 7 800 000 8.4Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 4 000 000 8.5Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych 5 500 000 OP VIII EDUKACJA

7 Numer działania Nazwa działaniaAlokacja na działanie - euro 8.6Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 33 891 295 8.7Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 3 400 000 8.8Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 2 000 000 8.9Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych 10 000 000 8.10Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych 10 000 000 OP VIII EDUKACJA

8 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Alokacja 33 891 295 € 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Alokacja 3 400 000 € 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Alokacja 2 000 000 € 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych Alokacja 10 000 000 € Typy projektów Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez: praktyki zawodowe, staże zawodowe, innowacyjne formy nauczania, stypendia, zajęcia specjalistyczne prowadzone we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczego, kursy przygotowawcze na studia, udział w zajęciach na szkołach wyższych, realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, doradztwo edukacyjno- zawodowe, przyuczenie do zawodu u pracodawców. OP VIII EDUKACJA

9 Typy projektów Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez: włączenie pracodawców w system kształcenia zawodowego, tworzenie klas patronackich w szkołach, dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, modyfikacje programów nauczania, współpracę placówek systemu oświaty z uczelniami wyższymi. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez: kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu, praktyki i staże u pracodawców działających na obszarze danej placówki oświatowej, studia podyplomowe, programy wspomagania, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, wykorzystywanie efektów PO KL. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) poprzez: a)przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, b)wsparcie realizowania zadań przez CKZiU dla określonych branż lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez: a)uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach b)tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA), c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. OP VIII EDUKACJA

10 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych. Alokacja 10 000 000 € Typy projektów Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie. Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie. OP VIII EDUKACJA

11 Numer działania Nazwa działania Ogłoszenie naboru oraz termin naboru 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych 30.09.2015 r. 29.12.2015 r. – 11.03.2016 r. 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 30.09.2015 r. 15.12.2015 r. – 11.02.2016 r. 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych 30.09.2015 r. 15.12.2015 r. – 25.01.2016 r. 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej grudzień 2015 r. 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego grudzień 2015 r. HARMONOGRAM – 2015 r.

12 Dziękuję za uwagę www.rpo.wzp.pl www.wup.pl


Pobierz ppt "Działania z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 16 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google