Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 16 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 16 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 16 grudnia 2015 r.

2 Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu Szkoły i placówki kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe 178 Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu Nauczyciele, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym (krótkie formy) PODSUMOWANIE PO KL w obszarze edukacji

3 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji RPO WZ dla działań współfinansowanych z EFS w ramach osi priorytetowych: VI – RYNEK PRACY VII – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE VIII – EDUKACJA

4 Numer działania Nazwa działaniaAlokacja na działanie - euro 6.1Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo- szkoleniowe Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne OP VI RYNEK PRACY

5 Numer działania Nazwa działaniaAlokacja na działanie - euro 7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością OP VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

6 Numer działania Nazwa działaniaAlokacja na działanie - euro 8.1Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych OP VIII EDUKACJA

7 Numer działania Nazwa działaniaAlokacja na działanie - euro 8.6Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych OP VIII EDUKACJA

8 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Alokacja € 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Alokacja € 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Alokacja € 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych Alokacja € Typy projektów Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez: praktyki zawodowe, staże zawodowe, innowacyjne formy nauczania, stypendia, zajęcia specjalistyczne prowadzone we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczego, kursy przygotowawcze na studia, udział w zajęciach na szkołach wyższych, realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, doradztwo edukacyjno- zawodowe, przyuczenie do zawodu u pracodawców. OP VIII EDUKACJA

9 Typy projektów Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez: włączenie pracodawców w system kształcenia zawodowego, tworzenie klas patronackich w szkołach, dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, modyfikacje programów nauczania, współpracę placówek systemu oświaty z uczelniami wyższymi. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez: kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu, praktyki i staże u pracodawców działających na obszarze danej placówki oświatowej, studia podyplomowe, programy wspomagania, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, wykorzystywanie efektów PO KL. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) poprzez: a)przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, b)wsparcie realizowania zadań przez CKZiU dla określonych branż lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez: a)uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach b)tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA), c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. OP VIII EDUKACJA

10 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych. Alokacja € Typy projektów Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie. Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie. OP VIII EDUKACJA

11 Numer działania Nazwa działania Ogłoszenie naboru oraz termin naboru 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych r r. – r. 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej r r. – r Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych r r. – r. 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej grudzień 2015 r. 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego grudzień 2015 r. HARMONOGRAM – 2015 r.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, 16 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google