Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ICT POLSKA CENTRALNA KLASTER – WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM DLA ROZWOJU KADR, UCZELNI I REGIONU Prorektor PŁ ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ICT POLSKA CENTRALNA KLASTER – WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM DLA ROZWOJU KADR, UCZELNI I REGIONU Prorektor PŁ ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak."— Zapis prezentacji:

1

2 ICT POLSKA CENTRALNA KLASTER – WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM DLA ROZWOJU KADR, UCZELNI I REGIONU Prorektor PŁ ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak

3 Diagnoza – stan przed realizacją projektu niska świadomość o dynamice rozwoju i jakości branży ICT w regionie łódzkim niewystarczające przekonanie sektora biznesu do skuteczności współpracy z uczelnią niepełne dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb pracodawców pojedyncze inicjatywy współpracy przedsiębiorstw z uczelnią brak branży ICT w strategicznych dokumentach dotyczących regionu

4 Założenia i cele projektu utrzymanie wysokiej jakości kształcenia na kierunku informatyka i nadążanie za potrzebami branży integracja środowiska podmiotów branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej wokół uczelni zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem nauki i edukacji, a przedsiębiorstwami branży ICT rozwój rynku pracy w branży ICT w regionie promocja regionu łódzkiego jako regionu szans i możliwości w obszarze ICT współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej

5 Założenia dotyczące potrzeb różnych grup interesariuszy Politechnika Łódzka jako największa uczelnia techniczna w regionie i czwarta techniczna w Polsce w Rankingu „Perspektyw” i „Dziennika Gazeta Prawna” – utrzymanie wysokiej jakości kształcenia i współpraca z przedsiębiorstwami przy projektach naukowo-badawczych przedsiębiorstwa – dalszy rozwój przez pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość roboczej, codziennej współpracy z uczelnią lokalne władze – skonsolidowanie branży i możliwość jej instytucjonalnego wsparcia

6 Harmonogram projektu styczeń - czerwiec 2012 – koncepcja utworzenia ICT Polska Centralna Klaster, negocjacje z potencjalnymi uczestnikami 1 lipca 2012 – powołanie „ICT Polska Centralna Klaster” październik 2012 – powołanie Zespołów Zadaniowych: ds. Kształcenia i ds. Strategii Rozwoju i Promocji grudzień 2012 – opracowanie 29 profili stanowiskowych, najbardziej poszukiwanych przez Uczestników Klastra luty 2013 – dzięki staraniom Klastra „informatyka i telekomunikacja" została uznana za kluczowy sektor Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego 2030 wrzesień 2013 - pierwsze rekomendacje ICT Polska Centralna Klaster dla bloków obieralnych oraz studiów podyplomowych prowadzonych w Politechnice Łódzkiej czerwiec – grudzień 2014 – audycje na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej na temat m.in. wymagań stawianych przed kandydatami do pracy w branży, programów staży i praktyk firm z Klastra oraz profilów studiów informatycznych na PŁ sierpień 2014 - ICT Polska Centralna Klaster na mapie Klastrów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości styczeń - czerwiec 2015 - cykl artykułów "Kierunek ICT - lajkuj, studiuj, pracuj" w Gazecie Wyborczej, współtworzony przez ICT Polska Centralna Klaster wrzesień 2015 – ICT Polska Centralna Klaster koordynatorem działań dla branży ICT w regionie łódzkim w ramach polityk sektorowych działania stałe – regularne prace Zespołów Zadaniowych, hospitacje zajęć dydaktycznych przez przedstawicieli przedsiębiorstw, działania na rzecz kształcenia ICT różnych szczebli, wsparcie aktywności studenckiej, itp.

7 Główne wyzwania w realizacji projektu dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców w ramach obowiązujących ram prawnych i dostępnych zasobów ludzkich i finansowych budowa zaufania i nawiązanie współpracy uczestników klastra przy aktywnym wsparciu bezstronnego koordynatora - Politechniki Łódzkiej pogodzenie interesów przedsiębiorstw - uczestników klastra (konkurentów rynkowych), długoterminowa inwestycja uczestników we współpracę o nieoczywistej stopie zwrotu

8 Osiągnięte rezultaty wysoka jakości kształcenia kadr branży ICT w regionie łódzkim konsolidacja podmiotów branży z regionu wokół Politechniki Łódzkiej klaster wyrazistym reprezentantem branży informatycznej, telekomunikacyjnej i elektronicznej oraz partnerem w relacjach z lokalnymi władzami „informatyka i telekomunikacja” uznana za jedną z branż kluczowych dla województwa łódzkiego klaster koordynatorem działań dla ICT w ramach Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego

9 Osiągnięte rezultaty poszerzenie listy zawodów deficytowych w województwie łódzkim o trzy najbardziej poszukiwane zawody specjalistów ds. technologii informacyjno- komunikacyjnych rozpoczęcie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołami dla dorosłych kształcącymi w kierunkach technicznych dla podniesienia jakości kształcenia wsparcie działań studenckich i aktywizacja kół naukowych, wspólne wsparcie działań o charakterze społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach Akademii Przyszłości

10 Podpowiedzi dla innych uczelni starajcie się inicjować współpracę z większą liczbą podmiotów zewnętrznych (taka współpraca wymaga relatywnie mniejszych jednostkowych nakładów) wprowadźcie współpracę na poziom operacyjny tj. wydziałów i jednostek wydziałowych i funkcyjnych przedstawicieli przedsiębiorstw wspierajcie organizacyjnie i finansowo aktywnych studentów i mobilizujcie ich do twórczych działań, zaangażujcie firmy do różne działania wspierające studentów

11 Podsumowanie Warto wyjść z inicjatywą ze strony uczelni i przekonać środowisko zewnętrzne do obustronnie korzystnej współpracy www.ictcluster.pl

12


Pobierz ppt "ICT POLSKA CENTRALNA KLASTER – WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM DLA ROZWOJU KADR, UCZELNI I REGIONU Prorektor PŁ ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google