Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania działań statutowych organizacji pozarządowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania działań statutowych organizacji pozarządowych."— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania działań statutowych organizacji pozarządowych

2 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Informacje na temat konkursu www.pozytek.gov.pl www.pozytek.gov.pl Co jeszcze w tym roku. nabór 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15

3 Konkurs Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

4 Kierunki działania: 1. Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych – działania nakierowane m.in. na: angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego, członkostwo w organizacjach obywatelskich, edukację ekologiczną oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, samoorganizację społeczną, ratownictwo publiczne, edukację i promocję z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia, inicjatywę lokalną, rozwój ruchu konsumenckiego w środowiskach lokalnych, w tym prowadzenia niezależnych testów konsumenckich, pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzimej tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej i narodowej kultury, mniejszości narodowe, etniczne i językowe, sport w środowisku lokalnym, kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach kibiców.

5 2. Rozwijanie wolontariatu – działania nakierowane m.in. na: wolontariat w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej, pozytywny wizerunek wolontariatu i wolontariusza, rolę wolontariatu w rozwiązywaniu problemów społecznych, kompetencje organizatorów wolontariatu, wolontariat długoterminowy, wolontariat pracowniczy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

6 3. Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów – działania nakierowane m.in. na: zakorzenianie organizacji społecznościach lokalnych, edukację w zakresie wykorzystywania mechanizmów finansowania aktywności obywatelskiej, rozwój kompetencji zarządzania zasobami w organizacjach.

7 4. Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych – działania nakierowane m.in. na: integrację ze środowiskiem lokalnym, animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym, wykorzystywanie przestrzeni publicznych dla aktywności obywatelskiej.

8 5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej – działania nakierowane m.in. na: zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rzecz aktywnej integracji, w tym współpracę służb społecznych oraz sektora publicznego i obywatelskiego w zakresie integracji społecznej, rozwiązania innowacyjne w obszarze integracji społecznej, rozwój dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, rozwój poprzez aktywność fizyczną i sport, turystyka społeczna i kulturowa oraz krajoznawstwo, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, rozwiązania innowacyjne w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która jest zagrożona marginalizacją, pomoc osobom niepełnosprawnym przez ograniczanie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, wspieranie osób starszych, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrację i solidarność międzypokoleniową, zapewnianie równych szans dla osób i grup dyskryminowanych lub poszkodowanych, w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną, wspieranie różnorodnych form integracji społecznej, kulturowej i obywatelskiej imigrantów z polskim społeczeństwem oraz aktywne przeciwdziałanie ich alienacji społecznej i kulturowej.

9 6. Rozwój przedsiębiorczości społecznej – działania nakierowane m.in. na: edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym edukację dzieci i młodzieży, przez organizację warsztatów związanych z „ginącymi zawodami”, praktyczne przygotowanie do przedsiębiorczości oraz rozwój i wspieranie spółdzielni uczniowskich i spółdzielni młodzieży akademickiej, promowanie wartości, tradycji oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej, rozwój reintegracji zawodowej i społecznej, działalności oświatowo- kulturalnej oraz w sferze pożytku publicznego spółdzielni socjalnych, szkolenia i doradztwo w zakresie pożytku publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej, tworzenie i rozwój partnerstw lokalnych z udziałem podmiotów ekonomii społecznej.

10 7. Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – działania nakierowane m.in. na: rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, edukację w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dostęp do bezpłatnego poradnictwa dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawną i obywatelską.

11 W przypadku Priorytetu 2 najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zadania to: 1 maja 2016 r. Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2016 r., (do 8 miesięcy) dla projektów „dwuletnich”: 30 listopada 2017 r. (do 19 miesięcy)

12 Wysokość wnioskowanej dotacji: dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).

13 UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH wartość dotacji wkład własny10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy

14 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 Priorytet I. Edukacja osób starszych – obejmuje działania mające na celu rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej i pozaformalnej, promowanie tzw. wolontariatu kompetencji;

15 Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – zakłada rozwój różnych form aktywności osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej (takich jak np. biblioteki publiczne, domy kultury) oraz włączenie do wspólnych działań młodszego pokolenia, co pozwoli na budowanie wzajemnego zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych;

16 Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo istotną rolę odgrywają w tym zakresie organizacje reprezentujące interesy i potrzeby osób starszych, które sprzyjają ich zaangażowaniu w życie lokalnych społeczności, jak np. rady seniorów działające przy samorządach.

17 Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych – działania służące rozwojowi różnych form wsparcia poprzez zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych. Kluczowe znaczenie ma tutaj tworzenie lokalnych sieci wsparcia opartych na działaniach wolontariuszy w celu tworzenia środowiska samopomocy.

18 Informacje o programie https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci- wszystkie/seniorzy/art,7058,konkurs-asos- edycja-2015.html lub http://www.senior.gov.pl/

19 Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł. Wymagany wkład własny: Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy

20 Wsparcie oferowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Lokalną Grupę Działania „Dolina Stobrawy ” Informacje o poprzednich edycjach: http://www.ocwip.pl/projekty/zobacz/Kierune k-FIO-2014

21 Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny. Adresaci projektu: Organizacje pozarządowe Grupy nieformalne i samopomocowe Działania: - mikrodotacje dla ww odbiorców ( od 3 000,00 tys. do 5 000,00 zł) - wsparcie doradcze - działania edukacyjno – informacyjne - działania animacyjne

22 Fundacja PZU Konkursy dotacyjne to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami naszej działalności i z zakresem określonym regulaminami poszczególnych konkursów. Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne: „Z PZU po lekcjach” „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” „PZU z kulturą” Informacje - http://fundacjapzu.pl/http://fundacjapzu.pl/

23 TAK POMAGAMY Firma Provident http://csr-provident.pl/aktualnosc/

24 Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży II. ROZWÓJ LOKALNY Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości

25 Finansujemy, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady Udzielamy dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie refundujemy poniesionych wcześniej kosztów. O dotacje mogą wnioskować: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

26 Źródła wiedzy: https://pl-pl.facebook.com/konkursyNGO/ http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/7853 2.htmlhttp://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/7853 2.html http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/

27 ŹRÓDŁA PRYWATNE – POZARZĄDOWE Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org.pl www.filantropia.org.pl Fundacja Bankowa im.Leopolda Kronenberga www.kronenberg.org.plwww.kronenberg.org.pl Fundacja Bank Zachodni WBK http://bdu.bzwbk.pl http://bdu.bzwbk.pl Fundacja Ernst&Young www.ey.com/PL/pl/About-us/Corporate- Responsibility www.ey.com/PL/pl/About-us/Corporate- Responsibility

28 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi http://www.efrwp.pl/fundacja/o-fundacji http://www.efrwp.pl/fundacja/o-fundacji Fundacja im.Stefana Batorego www.batory.org.pl www.batory.org.pl Fundacja Nasza Ziemia www.naszaziemia.plwww.naszaziemia.pl Fundacja Orange www.fundacja.orange.plwww.fundacja.orange.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/ http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/

29 Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.plwww.fww.org.pl Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida www.englishteaching.org.pl www.englishteaching.org.pl Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży www.pcyf.org.pl www.pcyf.org.pl Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM www.dpjw.orgwww.dpjw.org Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ”ę” http://e.org.pl http://e.org.pl

30 Jeśli nie masz czasu na szukanie www.ngo.pl

31

32


Pobierz ppt "Źródła finansowania działań statutowych organizacji pozarządowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google