Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa"— Zapis prezentacji:

1 Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Zasady nadzoru PIORiN nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin w aspekcie kontroli integrowanej ochrony roślin Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2 Integrowana ochrona roślin w prawie
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.

3 Integrowana ochrona roślin w prawie
Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin określone zostały w załączniku III do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

4 Stosowanie środków ochrony roślin
Rozporządzenie 1107/2009 art. 55 „Środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie Właściwe stosowanie obejmuje stosowanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin, spełnianie warunków zapisanych w treści zezwolenia na wprowadzenie do obrotu i stosowanie oraz podanymi w etykietach. Musi być ono również zgodne z przepisami dyrektywy 2009/128/WE, a w szczególności z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin, o których mowa w art. 14 tej dyrektywy oraz w załączniku III do niej, które będą stosowane najpóźniej dnia 1 stycznia 2014 r.”

5 Stosowanie środków ochrony roślin
Ustawa o środkach ochrony roślin art. 35 Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. Od dnia 1 stycznia 2014 r. właściwe stosowanie środków musi być zgodne z przepisami dyrektywy 2009/128/WE, w szczególności z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin

6 Definicja integrowanej ochrony roślin
Integrowana ochrona roślin – to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

7 Narzędzia integrowanej ochrony roślin
Ważnymi narzędziami, wykorzystywanymi w integrowanej ochronie roślin są: metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw, progi ekonomicznej szkodliwości patogenów – progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania, systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – systemy te, bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.

8 Udostępnianie metodyk i poradników
Metodyki IP zatwierdzone przez GIORiN i opublikowane na stronie internetowej PIORiN Metodyki integrowanej ochrony opublikowane na stronie internetowej MRiRW Poradników opublikowane na stronie internetowej MRiRW dot. m.in.: BHP kalibracji opryskiwaczy sadowniczych techniki ochrony roślin ochrony zapylaczy mycia opryskiwaczy „Kodeksu dobrej praktyki stosowania środków ochrony roślin”

9 Udostępnianie systemów sygnalizacji agrofagów
i wspomagania decyzji w ochronie roślin Internetowy system sygnalizacji agrofagów prowadzony przez PIORiN Integrowana uprawa pomidora pod osłonami – IO Monitoring zarazy ziemniaka – IOR-PIB Monitoring rdzy brunatnej zbóż – IOR-PIB Sygnalizacja agrofagów – IOR-PIB

10 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin § Integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne działania i metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym stosowanie przede wszystkim działań lub metod niechemicznych, a w szczególności: stosowanie płodozmianu, terminu siewu lub sadzenia, lub obsady roślin, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych, stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych, w tym stosowanie mechanicznej ochrony roślin, wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

11 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych, przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych, ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych – jeżeli stosowanie danego działania lub metody jest możliwe, pozwala na ograniczenie występowania organizmów szkodliwych lub efektywną ochronę roślin przed tymi organizmami, stwarza mniejsze zagrożenie dla środowiska niż działania lub metody chemiczne oraz jest ekonomicznie uzasadnione.

12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin 2. W ramach integrowanej ochrony roślin, przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin, należy uwzględnić: dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych; ograniczanie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum; przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków.

13 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin § 2. Podjęcie działań lub metod ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi powinno być poprzedzone monitorowaniem występowania tych organizmów i uwzględniać aktualną wiedzę z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym, jeżeli jest to uzasadnione, z uwzględnieniem: progów ekonomicznej szkodliwości organizmów szkodliwych wskazujących, kiedy wykonanie chemicznych zabiegów ochrony roślin jest ekonomicznie uzasadnione, lub

14 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin wskazań wynikających z opracowań naukowych umożliwiających określenie optymalnych terminów wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin, w szczególności w oparciu o dane meteorologiczne oraz znajomość biologii organizmów szkodliwych (programów wspomagania decyzji w ochronie roślin), lub informacji uzyskanych od osób świadczących usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.

15 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin § 3. Ocenę skuteczności podejmowanych działań i metod ochrony roślin przeprowadza się w szczególności na podstawie prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 67 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z , str. 1, z późn. zm.), oraz na podstawie wyników monitorowania występowania organizmów szkodliwych. § 4. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

16 Wstępne ustalenia inspektora PIORiN przeprowadzającego kontrolę w zakresie integrowanej ochrony roślin. Ustalenie czy: w gospodarstwie stosowane są ś.o.r., (oświadczenie rolnika) jakie gatunki roślin są uprawiane w kontrolowanym gospodarstwie, (oświadczenie rolnika, wizyta w polu lub dane z wniosku o dopłaty bezpośrednie)

17 Grupy i gatunki roślin w uprawie których stosuje się w Polsce intensywną chemiczną ochronę roślin
Wszystkie rośliny sadownicze (szczególnie sady jabłoniowe). Wszystkie rośliny warzywne (szczególnie w uprawach pomidorów). Niektóre rośliny rolnicze (szczególnie w uprawach rzepaku, buraka cukrowego, ziemniaka, pszenicy).

18 Monitoring zużycia środków ochrony roślin w latach 2007-2012
Rok Uprawa Średnie zużycie substancji aktywnej (kg/ha) 2007 burak cukrowy 2,725 jabłoń 11,627 śliwa 3,467 pszenica ozima 1,612 pszenica jara 0,948 żyto 0,350 2008 ziemniaki 1,884 rzepak ozimy 2,153 pomidory gruntowe 9,631 ogórki gruntowe 5,327 truskawki 2,838

19 Monitoring zużycia środków ochrony roślin w latach 2007-2012
Rok Uprawa Średnie zużycie substancji aktywnej (kg/ha) 2009 jęczmień jary 0,715 kapusta 1,589 wiśnie 7,223 2010 cebula 4,329 grusza 4,484 kapusta pekińska 0,644 kukurydza 1,180 pszenżyto 0,737

20 Monitoring zużycia środków ochrony roślin w latach 2007-2012
Rok Uprawa Średnie zużycie substancji aktywnej (kg/ha) 2011 burak cukrowy 2,76 marchew 2,047 ogórek gruntowy 3,763 pomidor grunt. 9,697 pszenica ozima 1,492 2012 jabłoń 10,479 kapusta głowiasta 1,124 truskawka 2,495 ziemniaki 1,855 żyto 0,303

21 Sposób i tryb prowadzenia kontroli
Sposób i tryb prowadzenia kontroli oraz dokumentowania działań związanych z integrowaną ochroną roślin określa zarządzenie nr 2/2014 Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zasad kontroli z zakresu ochrony roślin i techniki.

22 Sposób i tryb prowadzenia kontroli
W trakcie kontroli należy: wypełnić listę kontrolną integrowanej ochrony roślin Dokument ten wypełnia się oparciu wywiad oraz kontrolę upraw, środków ochrony roślin, sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń. lista kontrolna integrowanej ochrony roślin jest integralną częścią protokołu z kontroli, dokonać oceny oraz podjąć decyzję o potrzebie przeprowadzenia w gospodarstwie kontroli płodów rolnych pod kontem pozostałości środków ochrony roślin.

23 Kontrole integrowanej ochrony roślin
W ramach prowadzonych kontroli integrowanej ochrony Inspekcja będzie zwracała szczególną uwagę na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Z godnie z przepisami prawa profesjonalnym użytkownikiem jest każda osoba, która stosuje pestycydy w toku prowadzonej działalności zawodowej w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby. Mając na uwadze powyższe użytkownikiem profesjonalnym oprócz producenta rolnego stosującego chemiczna ochronę roślin jest również min. operator sprzętu do stosowania środków ochrony roślin wykonujący zabiegi usługowo. 23

24 Kontrole integrowanej ochrony roślin
W ramach kontroli dokumentacji pracownicy PIORiN będą sprawdzali posiadanie przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin aktualnego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Do stosowania środków upoważnia również posiadanie zaświadczenia o szkoleniu z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, integrowanej produkcji lub posiadania innych uprawnień do stosowania środków ochrony roślin wynikających z ustawy o środkach ochrony roślin. Sprawdzane w trakcie kontroli będą również dowody zakupu sprzętu do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin lub dokumenty potwierdzającego sprawność techniczną. 24

25 Kontrole integrowanej ochrony roślin
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobligowani do prowadzenia i przechowywania przez okres 3 lat dokumentacji zastosowanych środków ochrony roślin. Dokumentacja powinna zawierać nazwę zastosowanego środka ochrony roślin, czas zastosowania, zastosowana dawkę, uprawę i obszar aplikacji. Zgodnie z zapisami ustawy o środkach ochrony roślin profesjonalni użytkownicy od 1 stycznia 2014 r będą zobowiązani do wskazania w dokumentacji również sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony poprzez podanie, co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin. Dodatkowo, jeżeli to możliwe inspektor sprawdzi paragony lub faktury zakupu środków ochrony roślin. 25

26 Kontrole integrowanej ochrony roślin
W toku kontroli oprócz dokumentacji sprawdzane są również posiadane przez producentów środki ochrony roślin. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa szczególną uwagę zwracają czy rolnik ma wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu zezwoleniem ministra właściwego do spraw rolnictwa, oryginalność opakowań oraz terminy ważności do użycia środków. Weryfikowany jest również sam sposób przechowywania pestycydów. 26

27 Kontrole integrowanej ochrony roślin
Pracownicy Inspekcji w kontrolowanych gospodarstwach oceniają również prawidłowość wykonywania zabiegów ochrony roślin poprzez przeprowadzenie analizy zapisów, zawartych w dokumentacji wykonanych zabiegów, pod kątem: dopuszczenia zastosowanych środków do obrotu, prawidłowości ich zastosowania w odniesieniu do uprawy, organizmu szkodliwego, terminu wykonania zabiegów, dawki, a także jeśli jest to zasadne, przestrzegania zakazów i ograniczeń przy stosowaniu środków ochrony roślin. 27

28 Rozporządzenie MRiRW w trakcie procesu legislacyjnego.
Kontrole integrowanej ochrony roślin Kontrola wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin obejmuje również sprawdzenie czy producent rolny stosuje się do przepisów obowiązującego prawa w odniesieniu do wymogów zachowania odpowiednich odległości i prędkości wiatru. Rozporządzenie MRiRW w trakcie procesu legislacyjnego. 28

29 Kontrole integrowanej ochrony roślin
Weryfikowany jest również sposób wykonywania samych zabiegów pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. W wielu przypadkach w trakcie kontroli pobierane są próbki materiału roślinnego lub gleby do badania pozostałości środków ochrony roślin. Wykonywane analizy mają na celu sprawdzenie prawidłowości stosowanych środków ochrony roślin. 29

30 Kontrole integrowanej ochrony roślin
Pomocą dla rolników w prawidłowym prowadzeniu upraw zgodnie z integrowaną ochroną są materiały publikowane na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi takie jak m.in. metodyki integrowanej ochrony oraz poradniki. Te same materiały będą stanowiły również pomoc przy prowadzeniu kontroli integrowanej ochrony roślin przez pracowników Inspekcji. 30

31 Kontrole integrowanej ochrony roślin
Inspektor oprócz kontroli dotychczas wymaganych elementów (ukończenie szkolenia, sprawność opryskiwaczy, dokumenty dotyczące wykonanych zabiegów itp.) będzie weryfikował na podstawie dokumentów i przeprowadzonego wywiadu spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin w odniesieniu zapisów konkretnych metodyk integrowanej ochrony roślin. Taki sposób prowadzenia kontroli będzie dostosowany do specyfiki upraw prowadzonych w gospodarstwie. W trakcie przeprowadzanej rozmowy ustalone zostaną fakty czy rolnik wykorzystuje w prowadzonej produkcji rolnej wymagane narzędzia i techniki ograniczające zużycie środków ochrony roślin oraz zapewniające integrowaną ochronę roślin. 31

32 Kontrole integrowanej ochrony roślin
Biorąc pod uwagę, że rok 2014 będzie pierwszym rokiem, w którym będą obowiązywały nowe zasady to pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w trakcie kontroli, mogą stosować pouczenia rolników jednocześnie odstępując od sankcji karnych. Nie oznacza to jednak, że Inspekcja odejdzie od nakładania kary grzywny. W przypadkach, kiedy producent rolny nie będzie spełniał wymogów, które obowiązywały dotychczas to jest np. zastosował środki ochrony roślin opryskiwaczem bez potwierdzonej sprawności technicznej, bez właściwego szkolenia itp. inspektor PIORiN nie odstąpi od nałożenia mandatu karnego. 32

33 Statystyczne podstawy kontroli
Kontrole prawidłowości stosowania środków ochrony roślin a w tym kontrole integrowanej ochrony roślin od roku prowadzone będą przez PIORiN w oparciu o podstawy statystyczne. Kontrole będą prowadzone z uwzględnieniem takich czynników jak: Grupy uprawowe – orne, warzywnicze, sadownicze Przedziały obszarowe - orne – 1 ÷ <10 ha, 10 ÷ <50 ha i ≥50 ha, oraz warzywnicze i sadownicze – 0,2 ÷ <3 ha, 3 ÷ <10 ha i ≥10 ha.

34 Weryfikacja stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin
I. Działania w celu zapobiegania lub ograniczenia występowania organizmów szkodliwych Tak/Nie Nie dotyczy Uwagi płodozmian, termin siewu lub sadzenia / agrotechnika uprawy stosowanie odmian odpornych/ tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie biologiczne i mechaniczne zwalczanie organizmów szkodliwych zrównoważone nawożenie, nawadnianie i wapnowanie stosowanie środków higieny (np. czyszczenie i dezynfekcja maszyn, sprzętu itp.) inne, wskazać jakie

35 Weryfikacja stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin
II. Korzystanie z narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji o zwalczaniu organizmów szkodliwych Tak/Nie Nie dotyczy Uwagi monitorowanie organizmów szkodliwych / progi ekonomicznej szkodliwości opracowania naukowe, dane meteorologiczne korzystanie z usług doradczych w integrowanej ochronie roślin

36 Weryfikacja stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin
III. Podejmowanie działań w celu minimalizowania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin Tak/Nie Nie dotyczy Uwagi stosowanie selektywnych środków ochrony roślin / ograniczenie liczby zabiegów redukowanie dawek przemienne stosowanie środków ochrony roślin Czy w ocenie profesjonalnego użytkownika stosowane działania i metody integrowanej ochrony roślin są efektywne?

37 Krajowy Plan Działania
Głównymi celami krajowego planu działania są: upowszechnienie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin; zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin.

38 Wdrożenie integrowanej ochrony roślin
Wdrożenie integrowanej ochrony roślin będzie realizowane poprzez dostarczenie użytkownikom środków ochrony roślin odpowiednich narzędzi oraz upowszechnianie wiedzy. W szczególności będą to następujące zadania (w nawiasach podany został termin realizacji zadania): upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin ( ); opracowanie i udostępnienie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw ( ); modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów ( ); udostępnienie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ( );

39 Wdrożenie integrowanej ochrony roślin
utworzenie i utrzymanie platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin ( ); upowszechnianie wyników oceny prowadzonej w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ( ); upowszechnianie systemu integrowanej produkcji roślin ( ); rozwój profesjonalnego doradztwa w ochronie roślin ( ).

40 Wdrożenie integrowanej ochrony roślin
Działanie jest realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym poprzez zadania realizowane na rzecz Ministerstwa przez jednostki nadzorowane i podległe w tym wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Zadania związane z nadzorem nad systemem integrowanej produkcji jest realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ponadto realizacja zadania będzie wymagała nawiązania współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego, samorządem rolniczym, szkołami i uczelniami rolniczymi, a także branżowymi organizacjami rolniczymi

41 Opracowanie, aktualizacja i udostępnienie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw
Metodyki zawierają zalecenia dotyczące metod ochrony roślin dla poszczególnych upraw, obejmujące metody agrotechniczne, biologiczne i chemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania naturalnych procesów samoregulacji zachodzących w agrocenozach. Metodyki mają charakter dobrowolnych wytycznych, których wykonanie zapewni profesjonalnym użytkownikom środków ochrony roślin, że postępują oni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Metodyki będą podlegały przeglądowi i uzupełnieniu wraz z udostępnianiem nowych wyników badań naukowych.

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google