Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka terytorialna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka terytorialna"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

2 Polityka terytorialna
W województwie kujawsko-pomorskim terytorialny wymiar polityki rozwoju realizowany będzie na czterech poziomach: Poziom wojewódzki Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia Poziom regionalny i subregionalny Obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi Poziom powiatowy (ponadlokalny) Obejmuje obszar wyznaczony granicami powiatu ziemskiego. Poziom ten określany jest jako „Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego”. Poziom lokalny Obszary objęte Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Poziom ten określany jest jako „Obszar Lokalnej Aktywności”.

3 Poziom powiatowy (ponadlokalny)
Polega na wzmocnieniu powiązań infrastrukturalnych i funkcjonalnych w ramach powiatu Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięć jest Starosta, którego zadaniem są działania na rzecz stworzenia warunków dla współpracy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Współdziałanie Powiatu i pozostałych JST odbywa się w ramach porozumienia Podstawą interwencji jest Strategia Rozwoju dla ORSG Wymiar terytorialny finansowany będzie z EFRR i EFS

4 Zakres Strategii Syntetyczna diagnoza Terytorialny wymiar wsparcia
Cele rozwojowe Priorytety inwestycyjne Tryb i zasady naboru projektów Lista przedsięwzięć oraz instrumenty realizacji Wskaźniki do osiągnięcia w obszarze System wdrażania i monitorowania

5 Polityka terytorialna – zakres wsparcia

6 Kwota na politykę terytorialną dla Powiatu Świeckiego
EFRR – ,04 euro (58,19%) EFS – ,96 euro (41,81%) Razem – ,00 euro (100%)

7 Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym Typy projektów • Inwestycje z zakresu kompleksowej modernizacji budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych: termomodernizacja budynku, wymiana oświetlenia na energooszczędne przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji budowa i przebudowa instalacji OZE instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE

8 PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej
Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja + instalacja OZE) termomodernizacja budynku, wymiana systemu ogrzewania, wymiana oświetlenia na energooszczędne (świetlice wiejskie, szkoły, policja) pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach samorządowych Realizacja zadań musi wynikać z planu gospodarki niskoemisyjnej Kompleksowa modernizacja realizowana na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego Preferowane będą projekty dotyczące budynków pełniących funkcje społeczne termomodernizacja budynków użyteczności publicznej montaż kolektorów słonecznych rozbudowa sieci ciepłowniczej wymiana systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Sama termomodernizacja, czy wymiana oświetlenia może być działaniem zbyt wąskim Zwiększenie efektywności energetycznej min. 30%, preferowane 60%

9 Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Typy projektów Projekty z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej Projekty z zakresu rozwoju systemu transportu zbiorowego - unowocześnienia i modernizacji infrastruktury transportu zbiorowego oraz uzupełnienia istniejących linii komunikacji zbiorowej, łącznie z wyposażeniem w nowy, przyjazny dla środowiska tabor i inną infrastrukturę z nim związaną Działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego Realizacja centrów przesiadkowych Realizacja ścieżek rowerowych Inwestycje w energooszczędne oświetlenie uliczne

10 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych
Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości budowa ścieżek pieszo–rowerowych na terenie miasta Świecie wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Świecie budowa zaplecza dworca autobusowego wraz z parkingiem na potrzeby transportu zbiorowego w Nowem Projekty wynikające z planu mobilności miejskiej i planów gospodarki niskoemisyjnej Oświetlenie uliczne będzie możliwe do realizacji wyłącznie na podstawie planu mobilności miejskiej, przeznaczonego dla obszarów zapewniających publiczny transport zbiorowy Wydatki związane z inwestycjami w drogi lokalne muszą być ściśle związane z mobilnością w miastach i stanowić jedynie niewielki i niezbędny element projektów transportu miejskiego budowa ścieżek rowerowych na obszarach wiejskich oświetlenie uliczne na obszarach wiejskich

11 Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
PI 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie Typy projektów kompleksowe projekty obejmujące budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, budowę i modernizację oczyszczalni ścieków inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę wyłącznie w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej

12 6b Gospodarka wodno-ściekowa
Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczalni ścieków – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Wsparcie uzyskają kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej W terenach zabudowy rozproszonej wsparcie uzyskają indywidualne systemy oczyszczania ścieków (na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna) Projekty realizowane w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM Preferowane będą projekty realizowane na obszarach wiejskich rozbudowa sieci wodociągowej modernizacja stacji uzdatniania wody Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej mogą być realizowane wyłącznie jeśli stanowią niewielką część kompleksowego projektu gospodarki wodno-ściekowej

13 Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Typy projektów projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury, bibliotekach, archiwach, muzeach, obiektach i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne projekty związane z organizacja imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i wykazują się długofalowymi korzyściami

14 6c Ochrona dziedzictwa kulturowego
Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości remonty i renowacje zabytków wpisanych w rejestrze i ewidencji zabytków Adaptacja pomieszczeń wieży ciśnień na potrzeby edukacyjno-kulturalne Inwestycje w zakresie kultury będą skoncentrowane na realizacji projektów mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz obiektów zabytkowych ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu, a także na rozwoju zasobów kultury Możliwe będą inwestycje mające na celu niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych budowa Parku Kulturowego w Sołectwie Buśnia rozwój świetlic środowiskowych w Gminie Warlubie promocja tradycji kulturowych Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. Działania informacyjne i promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania nie mogą stanowić samodzielnych działań, ale muszą być elementem szerszych projektów w tym zakresie Wsparcie uzyskają wyłącznie wydarzenia kulturalne, które wywierają znaczny wpływ na gospodarkę regionalną. Wysokość wkładu EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego w realizację projektu.

15 Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
PI 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę Typy projektów przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody działania w ramach zielonej infrastruktury centra ochrony różnorodności biologicznej oraz ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji ekologicznej tworzenie planów ochrony dla obszarów chronionych działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich

16 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej
Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości przywrócenie równowagi, ochrona i rekultywacja Zabytkowego Parku w Laskowicach budowa ścieżek dydaktycznych na obszarze z różnorodnością roślinną pielęgnacja drzew stanowiących pomniki przyrody Projekty rozwijające infrastrukturę na obszarach cennych przyrodniczo, zapewniającą lepszą ochronę wartości przyrodniczych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów oraz przyczyniającą się do zwiększenia ich atrakcyjności turystycznej Preferencje uzyskają projekty realizowane na obszarach Natura 2000 turystyczne zagospodarowanie jeziora poprzez przebudowę dróg gminnych rekultywacja składowiska odpadów działania proekologiczne w formie konkursów pikników Zakres projektów wymaga uszczegółowienia RPO Działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców mogą być realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, tylko w powiązaniu z działaniami w zakresie ochrony różnorodności biologicznej

17 Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich Typy projektów projekty związane z rewitalizacją obszarów miejskich wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji (rewitalizacja społeczno-gospodarcza i fizyczna obszarów o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, działania zmierzające do ożywienie aspołeczno-gospodarczego obszarów, aktywizacja mieszkańców) .

18 9bWspieranie rewitalizacji
Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości rewitalizacja miasta Świecie (działania społęczne) Inwestycje infrastrukturalne będą wspierane wyłącznie te o mniejszej skali, będące uzupełnieniem planowanych lub zrealizowanych interwencji EFS i mające na celu wywołanie określonego efektu gospodarczego i społecznego na zidentyfikowanym obszarze problemowym Możliwe będą inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe), stanowiące niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi. Wszystkie projekty muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych W ramach rewitalizacji fizycznej preferowane będą projekty zapewniające dodatkowe wyniki w zakresie efektywności energetycznej rewitalizacja osiedli po byłych PGR na obszarach wiejskich poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – rozbudowa systemu monitoringu ulicznego i obiektów użyteczności publicznej na obszarach wiejskich Wspierane będą tylko projekty realizowane na obszarach miejskich

19 Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania, umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (EFRR) Typy projektów: Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne tworzenie oraz unowocześnianie pracowni kształcenia praktycznego oraz warsztatów szkolnych szkół, centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne adaptacja i funkcjonalne dostosowanie szkół, centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami projekty e-edukacji Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej adaptacja istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej

20 10a Inwestowanie w kształcenie zawodowe i wychowanie przedszkolne
Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości rozbudowa obiektów ZSOiP w Świeciu celem utworzenia 4 pracowni do kształcenia w zawodach medycznych i społecznych oraz w zawodzie technik papiernictwa Projekty muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Projekty, a w szczególności budowa nowej infrastruktury muszą uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze w celu zachowania równowagi pomiędzy lepszym dostępem do edukacji a długoterminową opłacalnością takiej inwestycji Budowa nowych obiektów na potrzeby świadczenia usług w zakresie szkolnictwa zawodowego będzie możliwa jedynie w przypadku wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu i przy udokumentowanym braku możliwości adaptacji istniejących obiektów budowa przedszkola samorządowego w Laskowicach budowa przedszkola w Nowem budowa sali gimnastycznej przy przedszkolu rozbudowa/adaptacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Świeciu celu poprawy warunków kształcenia dzieci Budowa nowych obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej będzie możliwa jedynie przy udokumentowanym braku możliwości adaptacji istniejących obiektów - wyłącznie na obszarach wiejskich wyposażenie szkół gimnazjalnych w sprzęt sportowy, komputerowy, tablice interaktywne zakup autobusu do przewożenia dzieci PI 10a nie obejmuje wsparcie tego typu

21 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
PI 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę (EFS) Typy projektów Wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher) działania aktywizacyjno-szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy jako uzupełnienie finansowania opieki nad dziećmi Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 wsparcie dla żłobków, klubów dziecięcych rozwój nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennych opiekunów i niań tworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3

22 8iv Równość mężczyzn i kobiet
Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości wsparcie rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 w postaci organizacji dziennych opiekunów finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 osobom podejmującym pracę Po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci będą zobowiązani poprzez zastosowanie odpowiednich kryteriów wyboru projektów do zachowania trwałości utworzonych w ramach RPO miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 budowa budynku lub adaptacja pomieszczeń na utworzenie żłobków lub klubów dziecięcych doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 ze środków EFS można powiązać z działaniami ze środków EFRR w ramach PI 9a dot. tworzenia oraz funkcjonowania podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych, a także działań na rzecz zwiększenia liczby miejsc w już istniejących tego rodzaju instytucjach

23 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie (EFS) Typy projektów Inwestycje w zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włącznie społeczne a także powrót na rynek pracy, skierowane do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Inwestycje w zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy

24 Przykłady projektów możliwych do realizacji
9i Aktywne włączenie Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwość asystent rodziny na terenie gminy Drzycim aktywizacja mieszkańców gminy Pruszcz (trener pracy, doradca zawodowy, szkolenia z podnoszenia kompetencji zawodowych, kursy zawodowe) utworzenie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich rodzinom (asystent osoby niepełnosprawnej, tłumacz osoby głuchoniemej, treningi kompetencji społecznych, poradnictwo specjalistyczne) Program Aktywności Lokalnej w Nowem (animowanie społeczności lokalnej, włączenie rodzin wykluczonych społecznie) utworzenie Lokalnej Agencji Aktywności Zawodowej (przygotowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem, promocja ekonomii społecznej) utworzenie spółdzielni socjalnej w Świekatowie celu stworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych budowa budynku socjalnego w miejscowości Jastrzębie (gm. Drzycim) bezpłatny dostęp do internetu na terenie gminy Drzycim, Lniano budowa świetlicy wiejskiej w Korytowie Finansowane będą wyłącznie projekty z EFS Wsparcie MŚP i mieszkańców gminy w ramach Punktu Wsparcia Przedsiębiorczości w Nowem przy Inkubatorze Przedsiębiorczości Wsparcie może być skierowane wyłącznie do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub młodzieży wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy

25 Przykłady projektów możliwych do realizacji
9i Aktywne włączenie Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwość organizacja warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych tworzenie mobilnych form szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem utworzenie mini centrów edukacyjno-kulturalno- społecznych na obszarze gminy Lniano poprzez realizację programów Wymagane osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej łączącej w sobie efekty aktywizacji społecznej względem osób o najwyższym stopniu wykluczenia oraz efekty zatrudnieniowe względem osób o relatywnie większym stopniu zbliżenia do rynku doposażenie pomieszczeń na realizację programów w mini centrach edukacyjno-kulturalno-społecznych Dopuszczalne będzie finansowanie tego typu działań tylko w ramach crossfinancingu

26 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (EFS) Typy projektów Działania na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami i zależnymi np.: rozwój oferty placówek wsparcia i opieki, niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku, Rozwój i poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej np.: usługi szkoleniowe, doradcze, poradnictwo rodzinne Rozwój usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych np.: usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, poradnictwo prawne i psychologiczne; wsparcie osób bezdomnych; rozwój usług w mieszkaniach chronionych,

27 Przykłady projektów możliwych do realizacji
9iv Dostęp do usług społecznych, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości rozwój istniejącego systemu mieszkań wspieranych poprzez przekształcenie lokali komunalnych, budowanie wspólnot mieszkańców, realizację pracy socjalnej i asystentury na terenie gminy Nowe zaprojektowanie i wdrożenie systemu wsparcia osób zależnych w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Nowe realizacja programu wspierania rodziny w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych poprzez zatrudnienie asystenta rodziny w gminie Lniano Istotnym elementem interwencji będą działania w zakresie zwiększenia dostępności i jakości usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami. Wsparcie to koncentrować się będzie na rozwijaniu oferty deinstytucjonalnej opieki świadczonej w środowisku, a uzupełnieniem tych działań będzie świadczenie usług w formie instytucjonalnej. rozbudowa gabinetu rehabilitacji przy gminnej przychodni w Nowem rozbudowa ośrodka zdrowia w Warlubiu modernizacja obiektu Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego na terenie gminy Pruszcz adaptacja obiektów gminnych na potrzeby mieszkalnictwa wspieranego budowa mieszkań socjalnych budowa/adaptacja placówki dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi na obszarze gminy Nowe program profilaktyki zdrowotnej/rehabilitacji poprzez doposażenie placówek medycznych w sprzęt specjalistyczny na terenie gminy Pruszcz Wsparcie realizowane będzie w ramach EFS

28 Przykłady projektów możliwych do realizacji
9iv Dostęp do usług społecznych, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości wsparcie pieczy zastępczej na obszarze Powiatu Świeckiego (opieka terapeutyczna i specjalistyczna, szkolenia wzmacniające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, opieka nad dziećmi, wsparcie rozwoju rodzicielstwa zastępczego, tworzenie grup wsparcia) utworzenie (nie budowa) mieszkania chronionego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz rozwój form wsparcia utworzenie sieci wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zwiększenie liczby uczestników Warsztatów Terapii Zawodowej w celu ich rehabilitacji zawodowej i społecznej Projekt wpisuje się w PI 9i program profilaktyczny typu „Choroby płuc” na obszarze gminy Warlubie program usług zdrowotnych z zakresu balneologii na terenie gminy Warlubie Programy w zakresu profilaktyki zdrowotnej mogą dotyczyć tylko wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami

29 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja
PI 10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia (EFS) Typy projektów Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych tworzenie placówek wychowania przedszkolnego wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego w zakresie generowania nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych wsparcie kadry pedagogicznej ukierunkowane na podniesienie kompetencji lub kwalifikacji Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie kompetencji poprzez staże zawodowe zajęcia w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności innowacyjności i pracy zespołowej realizacja staży zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z pracodawcami zindywidualizowane wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów młodszych i niepełnosprawnych programy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli

30 Składając projekty należy pamiętać, że:
wydatki związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury w szkołach i placówkach edukacyjnych będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach crossfinancingu wyłącznie w przypadkach, w których zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS działania w zakresie doposażenia/wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania; projekty związane z wyposażeniem pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli finansowanymi ze środków publicznych (w tym EFS), a łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na cały PI 10i

31 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami (EFS) Typy projektów Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego Współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym np.: doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia w zakresie przedmiotów zawodowych, wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego ukierunkowane na podniesienie kompetencji lub kwalifikacji Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego Uzyskiwanie wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy Doradztwo edukacyjno-zawodowe służące diagnozie potrzeb i możliwości osób dorosłych zainteresowanych udziałem w kształceniu ustawicznym Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego np. kwalifikacyjne kursy zawodowe kursy umiejętności zawodowych zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje

32 Przykłady projektów możliwych do realizacji
10iv Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy Przykłady projektów możliwych do realizacji Przykłady projektów niemożliwych do realizacji lub budzących wątpliwości programy współpracy szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz przysposabiających do pracy w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów na terenie Powiatu Świeckiego programy wsparcia dla nauczycieli w zakresie przygotowania do prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego (studia podyplomowe, kursy doskonalące) Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego nie przekroczy 20% całkowitej alokacji PI 10iv. Środki EFS zostaną przeznaczone wyłącznie na wsparcie osób z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in. osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia wsparcie programów doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach specjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne Projekt może być realizowany tylko w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego

33 Potencjalni beneficjenci
OP 3 OP 4 OP 6 PI 4c PI 4e PI 6b PI 6c PI 6d PI 9b PI 10a JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne Organy władzy, administracji rządowej Państwowe jednostki organizacyjne Inne jednostki sektora finansów publicznych Inne podmioty posiadające osobowość prawną Przedsiębiorstwa komunalne Organizacje pozarządowe Spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszk. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Uczelnie Osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne, zakłady kształcenia i placówki kształcenia nauczycieli Przedsiębiorstwa

34 Grupy docelowe OP 8 OP 9 OP 10 PI 8iv PI 9i PI 9iv PI 10i PI 10iv Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, nianie pracodawcy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci w wieku przedszkolnym przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/zespoły szkolno-przedszkolne oraz ich nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe oraz ich uczniowie, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz placówki prowadzące kształcenie ogólne oraz ich uczniowie, wychowankowie, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni osoby dorosłe w wieku lat, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić, uzupełniać lub potwierdzać posiadane kompetencje i kwalifikacje, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne ich uczniowie i słuchacze oraz nauczyciele kształcenia zawodowego instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz opiekunowie praktyk lub stażysty u pracodawców podmioty otoczenia społeczno – gospodarczego

35 Wsparcie na projekty komplementarne w ramach RPO
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność PI 9vi Strategie RLKS (EFS) Działania wspierające rozwiązania z obszaru aktywnej integracji, w zakresie wdrożenia rozwiązań o charakterze środowiskowym takich jak: kluby samopomocy , świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, kluby pracy Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych/samopomocowych, lidera/animatora aktywności lokalnej/obywatelskiej, Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publicznospołecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. PI 9d Przedsięwzięcia inwestycyjne w kontekście RLKS (EFRR) rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich (w tym realizacja dróg lokalnych) wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, wspieranie rozwoju i tworzenia małych inkubatorów przedsiębiorczości

36 Wsparcie na projekty komplementarne w ramach RPO
JST: 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 3a Promowanie przedsiębiorczości 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 7c Rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

37 Wsparcie na projekty komplementarne w ramach RPO
Przedsiębiorstwa: 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 9d Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

38 Wsparcie na projekty komplementarne w ramach RPO
Organizacje pozarządowe: 2c Wzmocnienie zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

39 Fiszka projektowa Nazwa projektu Beneficjent
Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania projektu: Środki własne (budżet beneficjenta): Środki RPO (EFRR, EFS): Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.): Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza) Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. - Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji projektu, podprojekty itp. - Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. - Powiązania z innymi projektami Wskaźniki (np.: spadek emisji CO2/rok; liczba instytucji kultury objętych wsparciem; długość ścieżek rowerowych; liczba osób objętych wsparciem, szkoleniem; liczba osób, które uzyskały, podniosły kwalifikacje; itp.) Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu: - Imię i nazwisko - Stanowisko służbowe - Telefon/fax -

40 Dziękujemy za uwagę ! Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. | Malta Office Park, Bud. F, ul. abpa A. Baraniaka 88 | Poznań T (centrala) E | W | twitter.com/grantthorntonpl


Pobierz ppt "Polityka terytorialna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google